Ailesel Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever, FMF) tip 1 tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, pleurit atakları ile karakterizedir ve bunlara nadiren perikardit ve menenjit de eşlik edebilmektedir. Hastalığın semptomları ve şiddeti etkilenmiş kişiler ve hatta aynı aileden etkilenmiş fertler arasında değişiklik gösterir. Amiloidoz en ağır komplikasyondur. FMF tip 2 ise asemptomatik bireyde ortaya çıkan ilk bulgunun amiloidoz olması ile karakterizedir. Her iki hastalık da MEFV genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır ve otozomal resesif olarak kalıtılmaktadır. FMF’ye çok sık olarak Akdeniz ülkelerinde, özellikle de Kuzey Afrika Yahudileri, Ermeniler, Türkler ve Araplarda rastlanmaktadır. Hastalığın Türkiye’deki sıklığı ~1/1000, taşıyıcı sıklığı ise 1:5 olarak bildirilmektedir.

Türk FMF tip 1 hastalarında saptanan en sık beş mutasyonun M694V (%33.8-51.9), M680I (%9.2-13.2), E148Q (%3.6-12.8), V726A (%2.9-14.0) ve M694I (%0.4-7.7) olduğu bildirilmektedir. Bu mutasyonlardan M694V’nin diğer mutasyonlar ile karşılaştırıldığında yaşamı tehdit edici amiloidoz ile daha çok ilişkili olduğu bildirilmektedir. Keza, Türk FMF tip 2 hastalarında da en sık rastlanan mutasyon M694V (%38)’dir. Bu mutasyonu M680I (%8), V726A (%4) ve E148Q’nun (%4) izlediği bildirilmektedir. Amiloidoz prevalansı etnisite, genotip ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. FMF atakları ve amiloidoz kolşisin ile tedavi edilebilir. Türk populasyonundaki tedavi edilmeyen FMF’lı bireylerin %60’ında amiloidoz ortaya çıktığı bildirilmektedir. Biallelik MEFV mutasyonları olan ve özellikle homozigot/birleşik M694V heterozigot bireylerde derhal kolşisin tedavisine başlanması tavsiye edilmektedir.

FMF tanısı klinik olarak konmaktadır. Ancak FMF’nin klinik bulgularına benzer bulgulara sahip çok sayıda hastalık bulunmaktadır. Söz konusu hastalıklar ile FMF’nın kesin ayırıcı tanısı MEFV genindeki mutasyonların taranması ile yapılabilmektedir. FMF tanısı almış ve MEFV mutasyonları saptanmış indeks olguların ebeveynleri taşıyıcıdır. Ancak her bir kardeşinin %25 hasta ve %50 taşıyıcı olma riski bulunmaktadır. Her ne kadar taşıyıcılar asemptomatik olsalar da, doğru genetik danışma verilebilmesi için taşıyıcıların belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yüksek taşıyıcı oranlı ve/veya -Türk populasyonu gibi- akraba evliliği oranı yüksek olan toplumlarda hasta bireyin birinci derece yakınlarının da hasta olma riski bulunmaktadır.
 • Kavak US, Özen S. Ailesel Akdeniz Ateşi. Sted 2003; cilt 12: sayı 4: 137-140.
  http://www.ttb.org.tr/STED/sted0403/ailesel.pdf

 • Özdoğan H. Ailesel Akdeniz Ateşi. Romatolojik Hastalıklar. Sempozyum Dizisi No: 34; Nisan 2003; s. 63-66.
  http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/34/3409.pdf

 • Tüzün A, Dursun A, Ateş Y, Kataş B, Güran Ş, Uygun A, Soysal Y, İmirzalıoğlu N, Dağalp K.Ailesel akdeniz Ateşi Düşünülen 110 Vakada Sık Görülen MEFV Gen Mutasyonları Analizi Sonuçları ve Klinik Bulgularla Korelasyonu. Gülhane Tıp Dergisi 46 (3) : 238 - 241 (2004).
  http://www.gulhanemedicaljournal.org/pdf/pdf_GMJ_176.pdf

 • Koşan C. Ailevi Akdeniz Ateşi’ne Tanısal Yaklaşım. AÜTD 2003; 35: 1-6.
  http://www.eajm.org/pdf/pdf_EAJM_48.pdf

 • Kallinich DT. Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler.
  http://www.agkjr.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/info_patienten_eltern/krankheitsbilder/FMF_Pat-info_tuerkisch.pdf

 • Kiraz S. Ailesel Akdeniz Ateşi.
  http://www.tihud.org.tr/uploads/content/kongre/9/9.34.pdf

 • Yalçınkaya E, Güran Ş, Nas BG, Dursun A, İmirzalıoğlu N. Ailesel Akdeniz Ateşi Ön Tanısı Alan Olgularda MEFV Gen Mutasyon Analiz Sonuçlarının Önemi. Erciyes Tip Dergisi (Erciyes Medical Journal) 28 (1) 019-024, 2006.
  http://tipdergisi.erciyes.edu.tr/project6/142.pdf

 • Kasapçopur Ö, Aırsoy N. Ailesel Akdeniz Ateşi ve Diğer Otoenflamatuar Hastalıklar. Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 9- 17.
  http://www.turkpediatriarsivi.com/sayilar/31/6.pdf

 • Örün E, Yalçınkaya F. Türk Tıbbında Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı ve Amiloidoz. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2003;12 (1) 1-7.
  http://tndt.org/pdf/pdf_TNDT_415.pdf

 • Yeşilada E, Savacı S, Yüksel Ş, Gülbay G, Otlu G, Kaygusuzoğlu E. Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Düşünülen Olgularda MEFV Gen Mutasyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12(4)235-238.
  http://medicine.inonu.edu.tr/tfdergi/index.php/public/article/download/960/677

 • Ordu S, Kaya A, Aydın M, Dindar G, Özhan H, Yazıcı M. Akut Koroner Sendrom ile Prezente Olan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Olgusu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  2009; 11(3):39-41.
  http://www.duzce.edu.tr/tipdergi/dosya/20093/39-41.pdf

 • Çildağ O, Yılmaz A, Çetintaş G, Özbek Ü. Plörezili Bir Olgu Nedeniyle Ailevi Akdeniz Ateşi. Atatürk üniversitesi Tıp Bülteni 20, (4): 757-763, 1988.
  http://fbe.atauni.edu.tr/eajm/Makaleler%5C1988%5C1988-4%5C27.pdf

 • Sezer İ, Kocabaş H. Ailesel akdeniz Ateşi. Selçuk Tıp Derg 2007; 24: 209-216.  
  http://www.selcuktipdergisi.org/arsiv/200744_6.pdf

 • Cüre E, Baştürk A, Aydın B, Koşkar MC. Karın Ağrısı Ataklarının Peptik Ülsere Bağlı Olduğu Düşünülerek Opere Edilen Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Bir Erkek Hasta Olgusu. Yeni Tıp Dergisi Cilt: 24, Sayı: 2, Sayfa: 113.
  http://www.yenitip.org/pdf/Makale46d53c70780f8.pdf

 • Akça H, Çatal F, Kara S, Polat A. Periyodik Ateş Sendromları. Yeni Tıp Dergisi Cilt: 28, Sayı: 1, Sayfa: 7.
  http://www.yenitip.org/pdf/01PERIYODIK.pdf

 • Ulusoy M, Ayer A, Gürkan Y, Kimyon G, Osmanbaşoğlu E, Feyizoğlu H, Yiğit N, Sünger A, Kuyubaşı Z. Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu. Haseki Tıp Bülteni Cilt:44 Sayı:1 Mart 2006.
  http://www.hasekidergisi.com/sayilar/8/2006-1-5.pdf

 • Keleş S, Özdemir C, Bahçeciler NN, Barlan IB. Periyodik Ateş Sendromları. Güncel Pediatri 2007; 5: 57-61.
  http://www.guncelpediatri.com/sayilar/16/57-61.pdf

 • Okutan V, Yozgat Y, Sarıcı SÜ, Gülgün M, Afyoncu O, Babacan O, Kuralay E, Lenk MK. Ailesel özellik gösteren ve tekrarı kolşisin ile baskılanan bir rekürren perikardit olgusu. Gülhane Tıp Dergisi 2007; 49: 183-186.
  http://www.gulhanemedicaljournal.org/pdf/pdf_GMJ_375.pdf

 • Akar N, Hasipek M, Akar E, Ekim M, Yalçinkaya F, Cakar N. Serum amyloid A1 and tumor necrosis factor-alpha alleles in Turkish familial Mediterranean fever patients with and without amyloidosis. Amyloid. 2003;10:12–6.

 • Akar N, Hasipek M, Oztürk A, Akar E, Tekin M. Serum amyloid A1 -13 T/C alleles in Turkish familial Mediterranean fever patients with and without amyloidosis. J Nephrol. 2006;19:318–21.

 • Aksentijevich I, Galon J, Soares M, Mansfield E, Hull K, Oh HH, Goldbach-Mansky R, Dean J, Athreya B, Reginato AJ, Henrickson M, Pons-Estel B, O'Shea JJ, Kastner DL. The tumor-necrosis-factor receptor-associated periodic syndrome: new mutations in TNFRSF1A, ancestral origins, genotype-phenotype studies, and evidence for further genetic heterogeneity of periodic fevers. Am J Hum Genet. 2001;69:301–14.

 • Aksentijevich I, Torosyan Y, Samuels J, Centola M, Pras E, Chae JJ, Oddoux C, Wood G, Azzaro MP, Palumbo G, Giustolisi R, Pras M, Ostrer H, Kastner DL. Mutation and haplotype studies of familial Mediterranean fever reveal new ancestral relationships and evidence for a high carrier frequency with reduced penetrance in the Ashkenazi Jewish population. Am J Hum Genet. 1999;64:949–62.

 • Amaryan G, Astvatsatryan V, Gabrielyan E, Panossian A, Panosyan V, Wikman G. Double-blind, placebo-controlled, randomized, pilot clinical trial of ImmunoGuard--a standardized fixed combination of Andrographis paniculata Nees, with Eleutherococcus senticosus Maxim, Schizandra chinensis Bail. and Glycyrrhiza glabra L. extracts in patients with Familial Mediterranean Fever. Phytomedicine. 2003;10:271–85.

 • Ayesh S, Abu-Rmaileh H, Nassar S, Al-Shareef W, Abu-Libdeh B, Muhanna A, Al-Kafri F. Molecular analysis of MEFV gene mutations among Palestinian patients with Behcet's disease. Scand J Rheumatol. 2008;37:370–4.

 • Ayesh SK, Nassar SM, Al-Sharef WA, Abu-Libdeh BY, Darwish HM. Genetic screening of familial Mediterranean fever mutations in the Palestinian population. Saudi Med J. 2005;26:732–7.

 • Balci B, Tinaztepe K, Yilmaz E, Guçer S, Ozen S, Topaloğlu R, Beşbaş N, Ozguç M, Bakkaloğlu A. MEFV gene mutations in familial Mediterranean fever phenotype II patients with renal amyloidosis in childhood: a retrospective clinicopathological and molecular study. Nephrol Dial Transplant. 2002;17:1921–3.

 • Belkhir R, Moulonguet-Doleris L, Hachulla E, Prinseau J, Baglin A, Hanslik T. Treatment of familial Mediterranean fever with anakinra. Ann Intern Med. 2007;146:825–6.

 • Belmahi L, Sefiani A, Fouveau C, Feingold J, Delpech M, Grateau G, Dodé C. Prevalence and distribution of MEFV mutations among Arabs from the Maghreb patients suffering from familial Mediterranean fever. C R Biol. 2006;329:71–4.

 • Ben-Chetrit E. Familial Mediterranean fever (FMF) and renal AA amyloidosis--phenotype-genotype correlation, treatment and prognosis. J Nephrol. 2003;16:431–4.

 • Ben-Chetrit E, Backenroth R. Amyloidosis induced, end stage renal disease in patients with familial Mediterranean fever is highly associated with point mutations in the MEFV gene. Ann Rheum Dis. 2001;60:146–9.

 • Ben-Chetrit E, Lerer I, Malamud E, Domingo C, Abeliovich D. The E148Q mutation in the MEFV gene: is it a disease-causing mutation or a sequence variant? Hum Mutat. 2000;15:385–6.

 • Ben-Chetrit E, Levy M. Reproductive system in familial Mediterranean fever: an overview. Ann Rheum Dis. 2003;62:916–9.

 • Bhat A, Naguwa SM, Gershwin ME. Genetics and new treatment modalities for familial Mediterranean fever. Ann N Y Acad Sci. 2007;1110:201–8.

 • Calligaris L, Marchetti F, Tommasini A, Ventura A. The efficacy of anakinra in an adolescent with colchicine-resistant familial Mediterranean fever. Eur J Pediatr. 2008;167:695–6.

 • Cattan D. MEFV mutation carriers and diseases other than familial Mediterranean fever: proved and non-proved associations; putative biological advantage. Curr Drug Targets Inflamm Allergy. 2005;4:105–12.

 • Cefle A, Kamali S, Sayarlioglu M, Inanc M, Ocal L, Aral O, Konice M, Gul A. A comparison of clinical findings of familial Mediterranean fever patients with and without amyloidosis. Rheumatol Int. 2005;25:442–6.

 • Chaabouni HB, Ksantini M. MEFV mutations in Tunisian patients suffering from familial Mediterranean fever. Semin Arthritis Rheum. 2007;36:397–401.

 • Chae JJ, Wood G, Masters SL, Richard K, Park G, Smith BJ, Kastner DL. The B30.2 domain of pyrin, the familial Mediterranean fever protein, interacts directly with caspase-1 to modulate IL-1beta production. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006;103:9982–7.

 • Delibaş A, Oner A, Balci B, Demircin G, Bulbul M, Bek K, Erdoğan O, Baysun S, Yilmaz E. Genetic risk factors of amyloidogenesis in familial Mediterranean fever. Am J Nephrol. 2005;25:434–40.

 • Duşunsel R, Dursun I, Gündüz Z, Poyrazoğlu MH, Gürgöze MK, Dundar M. Genotype-phenotype correlation in children with familial Mediterranean fever in a Turkish population. Pediatr Int. 2008;50:208–12.

 • El-Shanti H, Majeed HA, El-Khateeb M. Familial mediterranean fever in Arabs. Lancet. 2006;367:1016–24.

 • Erdem H, Simşek I, Pay S, Dinc A, Deniz O, Ozcan A. Diffuse pulmonary amyloidosis that mimics interstitial lung disease in a patient with familial Mediterranean fever. J Clin Rheumatol. 2006;12:34–6.

 • Gattringer R, Lagler H, Gattringer KB, Knapp S, Burgmann H, Winkler S, Graninger W, Thalhammer F. Anakinra in two adolescent female patients suffering from colchicine-resistant familial Mediterranean fever: effective but risky. Eur J Clin Invest. 2007;37:912–4.

 • Gershoni-Baruch R, Brik R, Shinawi M, Livneh A. The differential contribution of MEFV mutant alleles to the clinical profile of familial Mediterranean fever. Eur J Hum Genet. 2002;10:145–9.

 • Gershoni-Baruch R, Brik R, Zacks N, Shinawi M, Lidar M, Livneh A. The contribution of genotypes at the MEFV and SAA1 loci to amyloidosis and disease severity in patients with familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum. 2003;48:1149–55.

 • Giaglis S, Mimidis K, Papadopoulos V, Thomopoulos K, Sidiropoulos P, Rafail S, Nikolopoulou V, Fragouli E, Kartalis G, Tzioufas A, Boumpas D, Ritis K. Increased frequency of mutations in the gene responsible for familial Mediterranean fever (MEFV) in a cohort of patients with ulcerative colitis: evidence for a potential disease-modifying effect? Dig Dis Sci. 2006;51:687–92.

 • Hershcovici T, Chajek-Shaul T, Hasin T, Aamar S, Hiller N, Prus D, Peleg H. Familial Mediterranean fever and peritoneal malignant mesothelioma: a possible association? Isr Med Assoc J. 2006;8:509–11.

 • Imirzalioglu N, Dursun A, Tastan B, Soysal Y, Yakicier MC. MEFV gene is a probable susceptibility gene for Behcet's disease. Scand J Rheumatol. 2005;34:56–8.

 • Jéru I, Papin S. Interaction of pyrin with 14.3.3 in an isoform-specific and phosphorylation-dependent manner regulates its translocation to the nucleus. Arthritis Rheum. 2005;52:1848–57.

 • Kalyoncu M, Acar BC, Cakar N, Bakkaloglu A, Ozturk S, Dereli E, Tunca M, Kasapcopur O, Yalcinkaya F, Ozen S. Are carriers for MEFV mutations “healthy”? Clin Exp Rheumatol. 2006;24:S120–2.

 • Koné Paut I, Dubuc M, Sportouch J, Minodier P, Garnier JM, Touitou I. Phenotype-genotype correlation in 91 patients with familial Mediterranean fever reveals a high frequency of cutaneomucous features. Rheumatology (Oxford). 2000;39:1275–9.

 • Konstantopoulos K, Kanta A, Lilakos K, Papanikolaou G, Meletis I. Familial Mediterranean fever and E148Q pyrin gene mutation in Greece. Int J Hematol. 2005;81:26–8.

 • Kuijk LM, Govers AM, Frenkel J, Hofhuis WJ. Effective treatment of a colchicine-resistant familial Mediterranean fever patient with anakinra. Ann Rheum Dis. 2007;66:1545–6.

 • Langevitz P, Livneh A, Padeh S, Zaks N, Shinar Y, Zemer D, Pras E, Pras M. Familial Mediterranean fever: new aspects and prospects at the end of the millenium. Isr Med Assoc J. 1999;1:31–6.

 • Lidar M, Kedem R, Langevitz P, Pras M, Livneh A. Intravenous colchicine for treatment of patients with familial Mediterranean fever unresponsive to oral colchicine. J Rheumatol. 2003;30:2620–3.

 • Lidar M, Kedem R, Mor A, Levartovsky D, Langevitz P, Livneh A. Arthritis as the sole episodic manifestation of familial Mediterranean fever. J Rheumatol. 2005;32:859–62.

 • Lidar M, Scherrmann JM, Shinar Y, Chetrit A, Niel E, Gershoni-Baruch R, Langevitz P, Livneh A. Colchicine nonresponsiveness in familial Mediterranean fever: clinical, genetic, pharmacokinetic, and socioeconomic characterization. Semin Arthritis Rheum. 2004;33:273–82.

 • Lidar M, Yaqubov M, Zaks N, Ben-Horin S, Langevitz P, Livneh A. The prodrome: a prominent yet overlooked pre-attack manifestation of familial Mediterranean fever. J Rheumatol. 2006;33:1089–92.

 • Livneh A, Langevitz P, Shinar Y, Zaks N, Kastner DL, Pras M, Pras E. MEFV mutation analysis in patients suffering from amyloidosis of familial Mediterranean fever. Amyloid. 1999;6:1–6.

 • Majeed HA, El-Khateeb M, El-Shanti H, Rabaiha ZA, Tayeh M, Najib D. The spectrum of familial Mediterranean fever gene mutations in Arabs: report of a large series. Semin Arthritis Rheum. 2005;34:813–8.

 • Mattit H, Joma M, Al-Cheikh S, El-Khateeb M, Medlej-Hashim M, Salem N, Delague V, Mégarbané A. Familial Mediterranean fever in the Syrian population: gene mutation frequencies, carrier rates and phenotype-genotype correlation. Eur J Med Genet. 2006;49:481–6.

 • Medlej-Hashim M, Delague V, Chouery E, Salem N, Rawashdeh M, Lefranc G, Loiselet J, Mégarbané A. Amyloidosis in familial Mediterranean fever patients: correlation with MEFV genotype and SAA1 and MICA polymorphisms effects. BMC Med Genet. 2004;5:4.

 • Medlej-Hashim M, Serre JL, Corbani S, Saab O, Jalkh N, Delague V, Chouery E, Salem N, Loiselet J, Lefranc G, Mégarbané A. Familial Mediterranean fever (FMF) in Lebanon and Jordan: a population genetics study and report of three novel mutations. Eur J Med Genet. 2005;48:412–20.

 • Mor A, Pillinger MH, Kishimoto M, Abeles AM, Livneh A. Familial Mediterranean fever successfully treated with etanercept. J Clin Rheumatol. 2007;13:38–40.

 • Moser C, Pohl G, Haslinger I, Knapp S, Rowczenio D, Russel T, Lachmann HJ, Lang U, Kovarik J. Successful treatment of familial Mediterranean fever with Anakinra and outcome after renal transplantation. Nephrol Dial Transplant. 2009;24:676–8.

 • Padeh S. Periodic fever syndromes. Pediatr Clin North Am. 2005;52:577–609.

 • Pasa S, Altintas A, Devecioglu B, Cil T, Danis R, Isi H, Bayan K, Tuzun Y, Ecer S, Batun S, Ayyildiz O. Familial Mediterranean fever gene mutations in the Southeastern region of Turkey and their phenotypical features. Amyloid. 2008;15:49–53.

 • Pras M. Familial Mediterranean fever: from the clinical syndrome to the cloning of the pyrin gene. Scand J Rheumatol. 1998;27:92–7.

 • Rabinovich E, Livneh A, Langevitz P, Brezniak N, Shinar E, Pras M, Shinar Y. Severe disease in patients with rheumatoid arthritis carrying a mutation in the Mediterranean fever gene. Ann Rheum Dis. 2005;64:1009–14.

 • Rabinovich E, Shinar Y, Leiba M, Ehrenfeld M, Langevitz P, Livneh A. Common FMF alleles may predispose to development of Behcet’s disease with increased risk for venous thrombosis. Scand J Rheumatol. 2007;36:48–52.

 • Roldan R, Ruiz AM, Miranda MD, Collantes E. Anakinra: new therapeutic approach in children with familial Mediterranean fever resistant to colchicine. Joint Bone Spine. 2008;75:504–5.

 • Sabbagh AS, Ghasham M, Abdel Khalek R, Greije L, Shammaa DM, Zaatari GS, Mahfouz RA. MEFV gene mutations spectrum among Lebanese patients referred for familial Mediterranean fever work-up: experience of a major tertiary care center. Mol Biol Rep. 2008;35:447–51.

 • Sackesen C, Bakkaloglu A, Sekerel BE, Ozaltin F, Besbas N, Yilmaz E, Adalioglu G, Ozen S. Decreased prevalence of atopy in paediatric patients with familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis. 2004;63:187–90.

 • Sahan C, Cengiz K. Pulmonary amyloidosis in familial Mediterranean fever. Acta Clin Belg. 2006;61:147–51.

 • Sakallioglu O, Duzova A, Ozen S. Etanercept in the treatment of arthritis in a patient with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol. 2006;24:435–7.

 • Samuels J, Aksentijevich I, Torosyan Y, Centola M, Deng Z, Sood R, Kastner DL. Familial Mediterranean fever at the millennium. Clinical spectrum, ancient mutations, and a survey of 100 American referrals to the National Institutes of Health. Medicine (Baltimore). 1998;77:268–97.

 • Sari S, Egritas O, Dalgic B. The familial Mediterranean fever (MEFV) gene may be a modifier factor of inflammatory bowel disease in infancy. Eur J Pediatr. 2008;167:391–3.

 • Sarkisian T, Ajrapetyan H, Shahsuvaryan G. Molecular study of FMF patients in Armenia. Curr Drug Targets Inflamm Allergy. 2005;4:113–6.

 • Sayarlioglu M, Cefle A, Inanc M, Kamali S, Dalkilic E, Gul A, Ocal L, Aral O, Konice M. Characteristics of patients with adult-onset familial Mediterranean fever in Turkey: analysis of 401 cases. Int J Clin Pract. 2005;59:202–5.

 • Sengul E, Yildiz K, Topcu Y, Yilmaz A. Malignant peritoneal mesothelioma in a hemodialysis patient with familial Mediterranean fever: A case report and literature review. SMJ. 2008;53:10.

 • Seyahi E, Ozdogan H, Celik S, Ugurlu S, Yazici H. Treatment options in colchicine resistant familial Mediterranean fever patients: thalidomide and etanercept as adjunctive agents. Clin Exp Rheumatol. 2006;24:S99–103.

 • Seyahi E, Ozdogan H, Masatlioglu S, Yazici H. Successful treatment of familial Mediterranean fever attacks with thalidomide in a colchicine resistant patient. Clin Exp Rheumatol. 2002;20:S43–4.

 • Shabtai M, Ben-Haim M, Zemer D, Malinger-Saavedra P, Rosin D, Kuriansky J, Lustig S, Shabtai EL, Shapira Z, Ayalon A. Detrimental effects of cyclosporin A on long-term graft survival in familial Mediterranean fever renal allograft recipients: experience of two transplantation centers. Isr Med Assoc J. 2002;4:935–9.

 • Sherif AM, Refaie AF, Sobh MA, Mohamed NA, Sheashaa HA, Ghoneim MA. Long-term outcome of live donor kidney transplantation for renal amyloidosis. Am J Kidney Dis. 2003;42:370–5.

 • Shinar Y, Livneh A, Langevitz P, Zaks N, Aksentijevich I, Koziol DE, Kastner DL, Pras M, Pras E. Genotype-phenotype assessment of common genotypes among patients with familial Mediterranean fever. J Rheumatol. 2000;27:1703–7.

 • Shinkai K, Kilcline C, Connolly MK, Frieden IJ. The pyrin family of fever genes: unmasking genetic determinants of autoinflammatory disease. Arch Dermatol. 2005;141:242–7.

 • Shohat M, Magal N, Shohat T, Chen X, Dagan T, Mimouni A, Danon Y, Lotan R, Ogur G, Sirin A, Schlezinger M, Halpern GJ, Schwabe A, Kastner D, Rotter JI, Fischel-Ghodsian N. Phenotype-genotype correlation in familial Mediterranean fever: evidence for an association between Met694Val and amyloidosis. Eur J Hum Genet. 1999;7:287–92.

 • Simon A, Cuisset L, Vincent MF, van Der Velde-Visser SD, Delpech M, van Der Meer JW, Drenth JP. Molecular analysis of the mevalonate kinase gene in a cohort of patients with the hyper-igd and periodic fever syndrome: its application as a diagnostic tool. Ann Intern Med. 2001;135:338–43.

 • Solak M, Yildiz H, Koken R, Erdogan M, Eser B, Sen T, Evirgen N, Erdem S, Arikan E. Analysis of familial Mediterranean fever gene mutations in 202 patients with familial Mediterranean fever. Genet Test. 2008;12:341–4.

 • Soylu A, Kasap B, Türkmen M, Saylam GS, Kavukçu S. Febrile myalgia syndrome in familial Mediterranean fever. J Clin Rheumatol. 2006;12:93–6.

 • Stoffman N, Magal N, Shohat T, Lotan R, Koman S, Oron A, Danon Y, Halpern GJ, Lifshitz Y, Shohat M. Higher than expected carrier rates for familial Mediterranean fever in various Jewish ethnic groups. Eur J Hum Genet. 2000;8:307–10.

 • Tchernitchko D, Legendre M, Cazeneuve C, Delahaye A, Niel F, Amselem S. The E148Q MEFV allele is not implicated in the development of familial Mediterranean fever. Hum Mutat. 2003;22:339–40.

 • Tchernitchko D, Moutereau S, Legendre M, Delahaye A, Cazeneuve C, Lacombe C, Grateau G, Amselem S. MEFV analysis is of particularly weak diagnostic value for recurrent fevers in Western European Caucasian patients. Arthritis Rheum. 2005;52:3603–5.

 • Tchernitchko DO, Gérard-Blanluet M, Legendre M, Cazeneuve C, Grateau G, Amselem S. Intrafamilial segregation analysis of the p.E148Q MEFV allele in familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis. 2006;65:1154–7.

 • Tomiyama N, Higashiuesato Y, Oda T, Baba E, Harada M, Azuma M, Yamashita T, Uehara K, Miyazato A, Hatta K, Ohya Y, Iseki K, Jinno Y, Takishita S. MEFV mutation analysis of familial Mediterranean fever in Japan. Clin Exp Rheumatol. 2008;26:13–7.

 • Topaloglu R, Ozaltin F, Yilmaz E, Ozen S, Balci B, Besbas N, Bakkaloglu A. E148Q is a disease-causing MEFV mutation: a phenotypic evaluation in patients with familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis. 2005;64:750–2.

 • Toubi E, Gershoni-Baruch R, Kuten A. Cisplatin treatment triggers familial Mediterranean fever attacks. Tumori. 2003;89:80–1.

 • Tunca M, Akar S, Onen F, Ozdogan H, Kasapcopur O, Yalcinkaya F, Tutar E, Ozen S, Topaloglu R, Yilmaz E, Arici M, Bakkaloglu A, Besbas N, Akpolat T, Dinc A, Erken E. Turkish FMF Study Group; Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey: results of a nationwide multicenter study. Medicine (Baltimore). 2005;84:1–11.

 • Turkcapar N, Tuncali T, Kutlay S, Burhan BY, Kinikli G, Erturk S, Duman M. The contribution of genotypes at the MICA triplet repeat polymorphisms and MEFV mutations to amyloidosis and course of the disease in the patients with familial Mediterranean fever. Rheumatol Int. 2007;27:545–51.

 • Yilmaz E, Balci B, Kutlay S, Ozen S, Ertürk S, Oner A, Beşbaş N, Bakkaloğlu A. Analysis of the modifying effects of SAA1, SAA2 and TNF-alpha gene polymorphisms on development of amyloidosis in FMF patients. Turk J Pediatr. 2003;45:198–202.

 • Yurtcu E, Gokcan H, Yilmaz U, Sahin FI. Detection of MEFV gene mutations in patients with inflammatory bowel disease. Genet Test Mol Biomarkers. 2009;13:87–90.


7q31.2 kromozomal bölgesinde bulunan CFTR genindeki mutasyonlardan kaynaklanan ve otozomal resesif kalıtılan kistik fibroz, solunum yolu epitelini, pankreası, bağırsağı, erkek üreme kanalını, karaciğer-safra sistemini ve ter bezlerini etkileyen bir multisistem genetik hastalıktır. Kistik fibrozdaki akciğer hastalıkları morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Etkilenmiş bireylerde alt solunum yolu enflamasyonu ve kronik endobronşiyal enfeksiyonlar görülür. Bunlar ağır solunum yolu harabiyeti (bronşektazi, kistler ve abseler) ve akciğer parankimasının fibrozu ile karakterize son evre akciğer hastalığına doğru progresyon gösterir. Mekonyum ileusu KF’li yenidoğanların %15-20’sinde görülmektedir. Pankreas yetmezliği ve malabsorpsiyon kistik fibrozlu olguların çok büyük bir çoğunluğunda ortaya çıkmaktadır. Kistik fibrozlu erkeklerin %95’inden fazlası Wolf kanalı yapılarının tutulumundan kaynaklanan azoospermi nedeni ile infertildir. Vas deferansın tümden yokluğu (complete absence of Vas deference; CVAD) kistik fibrozun akciğer ve/veya gastrointestinal bulgularına sahip olmayan erkeklerde de görülmektedir. Kistik fibrozun görülme sıklığı 1:3200 canlı doğum olarak bildirilmektedir. Ülkemizde kistik fibroz mutasyonu taşıyıcı sıklığı ise yaklaşık %4 olarak hesaplanmıştır.
 • Kiper N, Yalçın E. Kistik Fibrozis. Sted 2003; cilt 12, sayı 4: 131-133.
  http://www.ttb.org.tr/STED/sted0403/kistik_fibrozis.pdf

 • Dünya Sağlık Örgütü. Kistik Fibrozis Hastaları ve Ebeveynleri için El Kitabı. 1996.
  http://www.cfww.org/docs/who/turkish/manual_cf_patients_and_parents_96-6-turkish.pdf

 • Kiper N. Kistik Fibrozis; Ülkemizdeki Durum. Güncel Pediatri Cilt:5 Özel Sayı:1 Mart 2007.
  http://www.guncelpediatri.com/sayilar/14/18.pdf

 • Kosova B, Eroğlu Z, Yılmaz B, Gündüz C, Özel R, Sayın E, Çoğulu Ö, Özkınay F, Özkınay C, Topçuoğlu N. ∆F508, ∆I507 ve F508C kistik fibroz mutasyonlarının gerçek-zamanlı multipleks PCR ile hızlı analizleri. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 103 -109, 2008.
  http://egetipdergisi.com.tr/pdf/pdf_EGE_340.pdf

 • Ergür AR, Yergök YZ, Müngen E, Ertekin AA, Yıldırım İ. Bir Olgu Nedeni ile Kistik Fibrozis'e Bağlı Mekonyum İleusu' nun Prenatal Sonografik Tanısı ve  Kistik Fibrozis'in Neonatal Dönemde Taranması. Perinatoloji Dergisi Cilt:3, Sayı:3-4/Ağustos-Eylül 1995, 41-43.
  http://www.perinataldergi.com/Journal_Files/PD-1995003411.pdf

 • Genetic Alliance UK & Kistik Fibroz Vakfı, İngiltere. Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis is in Turkish).
  http://www.geneticalliance.org.uk/docs/translations/turkish/8-cf-t-turkish.pdf

 • Bozkurt-Güzel Ç, Gerçeker AA. Kistik Fibrozun Moelküler Biyolojisi ve Patogenezi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (1): 73-78.
  http://infeksiyon.dergisi.org/pdf/pdf_INF_25.pdf

 • Özçelik U. Kistik fibrozis akciğer hastalğında patogenez. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 299-302.
  http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_117.pdf

 • Başay N, Bayız H, Mutluay Nİ, Özkara Ş, Oğuz D, Berkoğlu M. Bir Olgu Nedeniyle Kistik Fibrozis. Solunum Hastalıkları 2001; 12: 64-66.
  http://www.solunumhastaliklari.org/pdf/pdf_SHD_87.pdf

 • CF Worldwide - Robberecht E (Tercüme: Yılmaz Ö). Kistik Fibrozis’de Beslenme Hakkında Güncel: Yakından Bakış.
  http://www.cfww.org/docs/pub/edition11/nutrition_turkish.pdf

 • Tuğ E, Tuğ T. Kistik Fibrozis ve Moleküler-Genetik Yaklaşımlar. Toraks Dergisi, 2003;4(2):198-204.
  http://toraks.dergisi.org/pdf/pdf_Toraksder_330.pdf

 • Cesur Y, Doğan M, Arıyuca S, Peker E, Okur M, Akbayram S, Doğan ŞZ. Hastaneye Başvuran Malnutrisyonu ve/veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Kistik Fibrozis Sıklığı Araştırılması. Selçuk Ünv. Tıp Derg 2010;26(4):138-141.
  http://www.selcuktipdergisi.org/files/SUTD-80.pdf

 • İnal A, Karakoç GB, Yılmaz M, Altıntaş DU, Güneşer-Kendirli S. Kistik fibrozis-dışı bronşektazili çocukların klinik ve radyolojik özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 20-24.
  http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_324.pdf

 • Öztek İ, Aydilek R, Balkanlı K, Cerrahoğlu K, Uçmaklı E. Bir Erişkinde Kistik Fibrozis (Mükovizidozis). Türk Patoloji Dergisi  4-1:68-73 (1988).
  http://www.turkjpath.org/pdf/pdf_TPD_758.pdf

 • Şener B. Kistik fibrozisde mikrobiyal patogenez. Hacettepe Tıp Dergisi   2002; 33(1): 49 – 57.
  http://www.hacettepetipdergisi.com/managete/fu_folder/2002-01/2002-33-01-049-057.pdf

 • Wong L, Alper Ö, Hsu E, Woo M, Margetis M. İnvitro fertilizasyon öncesi infertil çiftlerde tüm CFTR geni mutasyon analizinin gerekliliği. Fertil Steril. 2004 Oct;82(4):947-9. İnfertilite Dergisi – Güncel Makale Özeti.  Çeviri: Uzm. Dr. Ceyhan Sayar.
  http://www.androloji.org.tr/images/File/24sayipdf/nfertilite-65.pdf

 • Li CY, Jiang LY, Chen WY, Li K, Sheng HQ, Ni Y, Lu JX, Xu WX, Zhang SY, Shi QX. CFTR spermin fertilizasyon kapasitesinde önemlidir ve insanlardaki sperm kalitesi ile korelasyon gösterir. Human Reproduction, Vol.25, No.2 pp. 317-327, 2010. İnfertilite Dergisi – Güncel Makale Özeti. Çeviri: Dr. Emre Ulukaradağ ve Doç. Dr. Engin Kandıralı.
  http://www.androloji.org.tr/images/File/43.Say%C4%B1/%C4%B011.pdf

 • Dayangac D, Erdem H, Yilmaz E, Sahin A, Sohn C, Ozguc M, Dork T. Konjenital bilateral vaz deferens eksikliği (CBAVD) bulunan Türk hastalarda CFTR gen mutasyon analizleri. Hum Reprod. 2004 May;19(5):1094-100. İnfertilite Dergisi – Güncel Makale Özeti. Çeviri: Arafl. Gör. Dr. Didem Dayangaç.
  http://www.androloji.org.tr/images/file/did_7_infer9_22.say%C4%B1.pdf

 • Schulz S, Jakubiczka S, Kropf S, Nickel I, Muschke P, Kleinstein J. İnfertil erkeklerde CFTR gen mutasyonlarının artmış frekansı. Fertil Steril. 2006 Jan;85(1):135-8. İnfertilite Dergisi – Güncel Makale Özeti. Çeviri: Öğr. Gör. Dr. Oğuz Çilingir.
  http://www.androloji.org.tr/images/file/27.say%C4%B1%20pdf/infertilite17.pdf

 • Şamlı MM. Konjenital vaz deferens agenezisi. İnfertilite Sayı: 18 Sayfalar: 235-237, 2004. http://www.androloji.org.tr/images/file/DID_8_infertilite6_18.say%C4%B1.pdf

 • Allen HF, Gay EC, Klingensmith GJ, Hamman RF. Identification and treatment of cystic fibrosis-related diabetes. A survey of current medical practice in the U.S. Diabetes Care. 1998;21:943–8.

 • Anson DS, Smith GJ, Parsons DW. Gene therapy for cystic fibrosis airway dis. Curr Gene Ther. 2006;6:161–79.

 • Blackman SM, Deering-Brose R, McWilliams R, Naughton K, Coleman B, Lai T, Algire M, Beck S, Hoover-Fong J, Hamosh A, Fallin MD, West K, Arking DE, Chakravarti A, Cutler DJ, Cutting GR. Relative contribution of genetic and nongenetic modifiers to intestinal obstruction in cystic fibrosis. Gastroenterology. 2006;131:1030–9.

 • Bosco AF, Norton ME, Lieberman E. Predicting the risk of cystic fibrosis with echogenic fetal bowel and one cystic fibrosis mutation. Obstet Gynecol. 1999;94:1020–3.

 • Bradley JM, Moran FM, Elborn JS. Evidence for physical therapies (airway clearance and physical training) in cystic fibrosis: an overview of five Cochrane systematic reviews. Respir Med. 2006;100:191–201.

 • Braun AT, Farrell PM, Ferec C, Audrezet MP, Laxova A, Li Z, Kosorok MR, Rosenberg MA, Gershan WM. Cystic fibrosis mutations and genotype-pulmonary phenotype analysis. J Cyst Fibros. 2006;5:33–41.

 • Brigman C, Feranchak A. Liver Involvement in Cystic Fibrosis. Curr Treat Options Gastroenterol. 2006;9:484–496.

 • Brock DJ, Gilfillan A, Holloway S. The incidence of cystic fibrosis in Scotland calculated from heterozygote frequencies. Clin Genet. 1998;53:47–9.

 • Casals T, Bassas L, Egozcue S, Ramos MD, Gimenez J, Segura A, Garcia F, Carrera M, Larriba S, Sarquella J, Estivill X. Heterogeneity for mutations in the CFTR gene and clinical correlations in patients with congenital absence of the vas deferens. Hum Reprod. 2000;15:1476–83.

 • Cheng EY, Goss CH, McKone EF, Galic V, Debley CK, Tonelli MR, Aitken ML. Aggressive prenatal care results in successful fetal outcomes in CF women. J Cyst Fibros. 2006;5:85–91.

 • Chmiel JF, Drumm ML, Konstan MW, Ferkol TW, Kercsmar CM. Pitfall in the use of genotype analysis as the sole diagnostic criterion for cystic fibrosis. Pediatrics. 1999;103:823–6.

 • Cohn JA, Friedman KJ, Noone PG, Knowles MR, Silverman LM, Jowell PS. Relation between mutations of the cystic fibrosis gene and idiopathic pancreatitis. N Engl J Med. 1998;339:653–8.

 • Cohn JA, Mitchell RM, Jowell PS. The role of cystic fibrosis gene mutations in determining susceptibility to chronic pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am. 2004;33:817–37.

 • Cohn JA, Neoptolemos JP, Feng J, Yan J, Jiang Z, Greenhalf W, McFaul C, Mountford R, Sommer SS. Increased risk of idiopathic chronic pancreatitis in cystic fibrosis carriers. Hum Mutat. 2005;26:303–7.

 • Corteville JE, Gray DL, Langer JC. Bowel abnormalities in the fetus--correlation of prenatal ultrasonographic findings with outcome. Am J Obstet Gynecol. 1996;175:724–9.

 • Cuppens H, Lin W, Jaspers M, Costes B, Teng H, Vankeerberghen A, Jorissen M, Droogmans G, Reynaert I, Goossens M, Nilius B, Cassiman JJ. Polyvariant mutant cystic fibrosis transmembrane conductance regulator genes. The polymorphic (Tg)m locus explains the partial penetrance of the T5 polymorphism as a disease mutation. J Clin Invest. 1998;101:487–96.

 • Cutting GR. Modifier genetics: cystic fibrosis. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2005;6:237–60.

 • Cystic Fibrosis Foundation (2003) Patient Registry Annual Report, Bethesda, MD.

 • Cystic Fibrosis Foundation (2006) Patient Registry Annual Data Report to the Center Directors 2005, Bethesda, MD. Available at www.cff.org.

 • De Boeck K, Weren M, Proesmans M, Kerem E. Pancreatitis among patients with cystic fibrosis: correlation with pancreatic status and genotype. Pediatrics. 2005;115:e463–9.

 • De Braekeleer M, Allard C, Leblanc JP, Simard F, Aubin G. Genotype-phenotype correlation in cystic fibrosis patients compound heterozygous for the A455E mutation. Hum Genet. 1997;101:208–11.

 • Donaldson SH, Bennett WD, Zeman KL, Knowles MR, Tarran R, Boucher RC. Mucus clearance and lung function in cystic fibrosis with hypertonic saline. N Engl J Med. 2006;354:241–50.

 • Dork T, Dworniczak B, Aulehla-Scholz C, Wieczorek D, Bohm I, Mayerova A, Seydewitz HH, Nieschlag E, Meschede D, Horst J, Pander HJ, Sperling H, Ratjen F, Passarge E, Schmidtke J, Stuhrmann M. Distinct spectrum of CFTR gene mutations in congenital absence of vas deferens. Hum Genet. 1997;100:365–77.

 • Drumm ML, Konstan MW, Schluchter MD, Handler A, Pace R, Zou F, Zariwala M, Fargo D, Xu A, Dunn JM, Darrah RJ, Dorfman R, Sandford AJ, Corey M, Zielenski J, Durie P, Goddard K, Yankaskas JR, Wright FA, Knowles MR. Genetic modifiers of lung disease in cystic fibrosis. N Engl J Med. 2005;353:1443–53.

 • Edenborough FP, Mackenzie WE, Stableforth DE. The outcome of 72 pregnancies in 55 women with cystic fibrosis in the United Kingdom 1977-1996. BJOG. 2000;107:254–61.

 • Elkins MR, Robinson M, Rose BR, Harbour C, Moriarty CP, Marks GB, Belousova EG, Xuan W, Bye PT. A controlled trial of long-term inhaled hypertonic saline in patients with cystic fibrosis. N Engl J Med. 2006;354:229–40.

 • Frederiksen B, Koch C, Hoiby N. Antibiotic treatment of initial colonization with Pseudomonas aeruginosa postpones chronic infection and prevents deterioration of pulmonary function in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 1997;23:330–5.

 • Friedman KJ, Teichtahl H, De Kretser DM, Temple-Smith P, Southwick GJ, Silverman LM, Highsmith WE, Boucher RC, Knowles MR. Screening Young syndrome patients for CFTR mutations. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152:1353–7.

 • Ghose I, Mason GC, Martinez D, Harrison KL, Evans JA, Ferriman EL, Stringer MD. Hyperechogenic fetal bowel: a prospective analysis of sixty consecutive cases. BJOG. 2000;107:426–9.

 • Gibson RL, Burns JL, Ramsey BW. Pathophysiology and management of pulmonary infections in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2003a;168:918–51.

 • Gibson RL, Emerson J, Mayer-Hamblett N, Burns JL, McNamara S, Accurso FJ, Konstan MW, Chatfield BA, Retsch-Bogart G, Waltz DA, Acton J, Zeitlin P, Hiatt P, Moss R, Williams J, Ramsey BW. Duration of treatment effect after tobramycin solution for inhalation in young children with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2007;42:610–23.

 • Gibson RL, Emerson J, McNamara S, Burns JL, Rosenfeld M, Yunker A, Hamblett N, Accurso F, Dovey M, Hiatt P, Konstan MW, Moss R, Retsch-Bogart G, Wagener J, Waltz D, Wilmott R, Zeitlin PL, Ramsey B. Significant microbiological effect of inhaled tobramycin in young children with cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2003b;167:841–9.

 • Gillet D, de Braekeleer M, Bellis G, Durieu I. Cystic fibrosis and pregnancy. Report from French data (1980-1999). BJOG. 2002;109:912–8.

 • Gilljam M, Antoniou M, Shin J, Dupuis A, Corey M, Tullis DE. Pregnancy in cystic fibrosis. Fetal and maternal outcome. Chest. 2000;118:85–91.

 • Gilljam M, Moltyaner Y, Downey GP, Devlin R, Durie P, Cantin AM, Zielenski J, Tullis DE. Airway inflammation and infection in congenital bilateral absence of the vas deferens. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169:174–9.

 • Girodon-Boulandet E, Cazeneuve C, Goossens M. Screening practices for mutations in the CFTR gene ABCC7. Hum Mutat. 2000;15:135–49.

 • Goss CH, Newsom SA, Schildcrout JS, Sheppard L, Kaufman JD. Effect of ambient air pollution on pulmonary exacerbations and lung function in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169:816–21.

 • Goss CH, Rubenfeld GD, Otto K, Aitken ML. The effect of pregnancy on survival in women with cystic fibrosis. Chest. 2003;124:1460–8.

 • Gregg RG, Simantel A, Farrell PM, Koscik R, Kosorok MR, Laxova A, Laessig R, Hoffman G, Hassemer D, Mischler EH, Splaingard M. Newborn screening for cystic fibrosis in Wisconsin: comparison of biochemical and molecular methods. Pediatrics. 1997;99:819–24.

 • Grody WW. Cystic fibrosis: molecular diagnosis, population screening, and public policy. Arch Pathol Lab Med. 1999;123:1041–6.

 • Grody WW, Cutting GR, Klinger KW, Richards CS, Watson MS, Desnick RJ. Laboratory standards and guidelines for population-based cystic fibrosis carrier screening. Genet Med. 2001;3:149–54.

 • Groman JD, Hefferon TW, Casals T, Bassas L, Estivill X, Des Georges M, Guittard C, Koudova M, Fallin MD, Nemeth K, Fekete G, Kadasi L, Friedman K, Schwarz M, Bombieri C, Pignatti PF, Kanavakis E, Tzetis M, Schwartz M, Novelli G, D'Apice MR, Sobczynska-Tomaszewska A, Bal J, Stuhrmann M, Macek M, Claustres M, Cutting GR. Variation in a repeat sequence determines whether a common variant of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene is pathogenic or benign. Am J Hum Genet. 2004;74:176–9.

 • Groman JD, Meyer ME, Wilmott RW, Zeitlin PL, Cutting GR. Variant cystic fibrosis phenotypes in the absence of CFTR mutations. N Engl J Med. 2002;347:401–7.

 • Grosse SD, Rosenfeld M, Devine OJ, Lai HJ, Farrell PM. Potential impact of newborn screening for cystic fibrosis on child survival: a systematic review and analysis. J Pediatr. 2006;149:362–6.

 • Gyi KM, Hodson ME, Yacoub MY. Pregnancy in cystic fibrosis lung transplant recipients: case series and review. J Cyst Fibros. 2006;5:171–5.

 • Hamosh A, Fitz-Simmons SC, Macek M, Knowles MR, Rosenstein BJ, Cutting GR. Comparison of the clinical manifestations of cystic fibrosis in black and white patients. J Pediatr. 1998;132:255–9.

 • Hardin DS, LeBlanc A, Lukenbough S, Seilheimer DK. Insulin resistance is associated with decreased clinical status in cystic fibrosis. J Pediatr. 1997;130:948–56.

 • Hodge SE, Lebo RV, Yesley AR, Cheney SM, Angle H, Milunsky J. Calculating posterior cystic fibrosis risk with echogenic bowel and one characterized cystic fibrosis mutation: avoiding pitfalls in the risk calculations. Am J Med Genet. 1999;82:329–35.

 • Holsclaw DS, Perlmutter AD, Jockin H, Shwachman H. Genital abnormalities in male patients with cystic fibrosis. J Urol. 1971;106:568–74.

 • Kerem B, Chiba-Falek O, Kerem E. Cystic fibrosis in Jews: frequency and mutation distribution. Genet Test. 1997;1:35–9.

 • Kerem E. Pharmacological induction of CFTR function in patients with cystic fibrosis: mutation-specific therapy. Pediatr Pulmonol. 2005;40:183–96.

 • Kiesewetter S, Macek M, Davis C, Curristin SM, Chu CS, Graham C, Shrimpton AE, Cashman SM, Tsui LC, Mickle J. et al. A mutation in CFTR produces different phenotypes depending on chromosomal background. Nat Genet. 1993;5:274–8.

 • Lagoe E, Labella S, Arnold G, Rowley PT. Cystic fibrosis newborn screening: a pilot study to maximize carrier screening. Genet Test. 2005;9:255–60.

 • Lanng S. Diabetes mellitus in cystic fibrosis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1996;8:744–7.

 • LeGrys VA. Sweat testing for the diagnosis of cystic fibrosis: practical considerations. J Pediatr. 1996;129:892–7.

 • Littlewood JM, Miller MG, Ghoneim AT, Ramsden CH. Nebulised colomycin for early Pseudomonas colonisation in cystic fibrosis. Lancet. 1985;1:865.

 • Luisetti M, Gile LS, Bombieri C, Benetazzo MG, Pignatti PF. Genetics of chronic obstructive pulmonary disease and disseminated bronchiectasis. Monaldi Arch Chest Dis. 1998;53:614–6.

 • Mak V, Zielenski J, Tsui LC, Durie P, Zini A, Martin S, Longley TB, Jarvi KA. Proportion of cystic fibrosis gene mutations not detected by routine testing in men with obstructive azoospermia. JAMA. 1999;281:2217–24.

 • Massie RJ, Poplawski N, Wilcken B, Goldblatt J, Byrnes C, Robertson C. Intron-8 polythymidine sequence in Australasian individuals with CF mutations R117H and R117C. Eur Respir J. 2001;17:1195–200.

 • McKone EF, Emerson SS, Edwards KL, Aitken ML. Effect of genotype on phenotype and mortality in cystic fibrosis: a retrospective cohort study. Lancet. 2003;361:1671–6.

 • Mickle JE, Cutting GR. Clinical implications of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator mutations. Chest Med. 1998;19:443–58.

 • Moran A, Hardin D, Rodman D, Allen HF, Beall RJ, Borowitz D, Brunzell C, Campbell PW, Chesrown SE, Duchow C, Fink RJ, Fitzsimmons SC, Hamilton N, Hirsch I, Howenstine MS, Klein DJ, Madhun Z, Pencharz PB, Quittner AL, Robbins MK, Schindler T, Schissel K, Schwarzenberg SJ, Stallings VA, Zipf WB. et al. Diagnosis, screening and management of cystic fibrosis related diabetes mellitus: a consensus conference report. Diabetes Res Clin Pract. 1999;45:61–73.

 • Nick JA, Rodman DM. Manifestations of cystic fibrosis diagnosed in adulthood. Curr Opin Pulm Med. 2005;11:513–8.

 • Noone PG, Pue CA, Zhou Z, Friedman KJ, Wakeling EL, Ganeshananthan M, Simon RH, Silverman LM, Knowles MR. Lung disease associated with the IVS8 5T allele of the CFTR gene. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:1919–24.

 • Nousia-Arvanitakis S, Fotoulaki M, Economou H, Xefteri M, Galli-Tsinopoulou A. Long-term prospective study of the effect of ursodeoxycholic acid on cystic fibrosis-related liver disease. J Clin Gastroenterol. 2001;32:324–8.

 • Onady GM, Stolfi A. Insulin and oral agents for managing cystic fibrosis-related diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2005;20:CD004730.

 • Palomaki GE, Haddow JE, Bradley LA, FitzSimmons SC. Updated assessment of cystic fibrosis mutation frequencies in non-Hispanic Caucasians. Genet Med. 2002;4:90–4.

 • Pollitt RG. Screening for cystic fibrosis. Semin Neonatol. 1998;3:9–15.

 • Ramsey BW, Pepe MS, Quan JM, Otto KL, Montgomery AB, Williams-Warren J, Vasiljev-K M, Borowitz D, Bowman CM, Marshall BC, Marshall S, Smith AL. Intermittent administration of inhaled tobramycin in patients with cystic fibrosis. Cystic Fibrosis Inhaled Tobramycin Study Group. N Engl J Med. 1999;340:23–30.

 • Richards CS, Bradley LA, Amos J, Allitto B, Grody WW, Maddalena A, McGinnis MJ, Prior TW, Popovich BW, Watson MS, Palomaki GE. Standards and guidelines for CFTR mutation testing. Genet Med. 2002;4:379–91.

 • Rosenstein BJ, Cutting GR. The diagnosis of cystic fibrosis: a consensus statement. Cystic Fibrosis Foundation Consensus Panel. J Pediatr. 1998;132:589–95.

 • Schuler D, Sermet-Gaudelus I, Wilschanski M, Ballmann M, Dechaux M, Edelman A, Hug M, Leal T, Lebacq J, Lebecque P, Lenoir G, Stanke F, Wallemacq P, Tummler B, Knowles MR. Basic protocol for transepithelial nasal potential difference measurements. J Cyst Fibros. 2004;3 Suppl 2:151–5.

 • Sheridan MB, Fong P, Groman JD, Conrad C, Flume P, Diaz R, Harris C, Knowles M, Cutting GR. Mutations in the beta-subunit of the epithelial Na+ channel in patients with a cystic fibrosis-like syndrome. Hum Mol Genet. 2005;14:3493–8.

 • Slotnick RN, Abuhamad AZ. Prognostic implications of fetal echogenic bowel. Lancet. 1996;347:85–7.

 • Smith JL, Lewindon PJ, Hoskins AC, Pereira TN, Setchell KD, O'Connell NC, Shepherd RW, Ramm GA. Endogenous ursodeoxycholic acid and cholic acid in liver disease due to cystic fibrosis. Hepatology. 2004;39:1673–82.

 • Sontag MK, Hammond KB, Zielenski J, Wagener JS, Accurso JF. Two-tiered immunoreactive trypsinogen-based newborn screening for cystic fibrosis in Colorado: screening efficacy and diagnostic outcomes. J Pediatr. 2005;147:S83–8.

 • Standaert TA, Boitano L, Emerson J, Milgram LJ, Konstan MW, Hunter J, Berclaz PY, Brass L, Zeitlin PL, Hammond K, Davies Z, Foy C, Noone PG, Knowles MR. Standardized procedure for measurement of nasal potential difference: an outcome measure in multicenter cystic fibrosis clinical trials. Pediatr Pulmonol. 2004;37:385–92.

 • Strom CM, Huang D, Chen C, Buller A, Peng M, Quan F, Redman J, Sun W. Extensive sequencing of the cystic fibrosis transmembrane regulator gene: assay validation and unexpected benefits of developing a comprehensive test. Genet Med. 2003;5:9–14.

 • Stutman HR, Lieberman JM, Nussbaum E, Marks MI. Antibiotic prophylaxis in infants and young children with cystic fibrosis: a randomized controlled trial. J Pediatr. 2002;140:299–305.

 • Vanscoy LL, Blackman SM, Collaco JM, Bowers A, Lai T, Naughton K, Algire M, McWilliams R, Beck S, Hoover-Fong J, Hamosh A, Cutler D, Cutting GR. Heritability of lung disease severity in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175:1036–43.

 • Verkman AS, Lukacs GL, Galietta LJ. CFTR chloride channel drug discovery--inhibitors as antidiarrheals and activators for therapy of cystic fibrosis. Curr Pharm Des. 2006;12:2235–47.

 • Wagener JS, Sontag MK, Sagel SD, Accurso FJ. Update on newborn screening for cystic fibrosis. Curr Opin Pulm Med. 2004;10:500–4.

 • Wang X, Moylan B, Leopold DA, Kim J, Rubenstein RC, Togias A, Proud D, Zeitlin PL, Cutting GR. Mutation in the gene responsible for cystic fibrosis and predisposition to chronic rhinosinusitis in the general population. JAMA. 2000;284:1814–9.

 • Wang Z, Milunsky J, Yamin M, Maher T, Oates R, Milunsky A. Analysis by mass spectrometry of 100 cystic fibrosis gene mutations in 92 patients with congenital bilateral absence of the vas deferens. Hum Reprod. 2002;17:2066–72.

 • Watson MS, Cutting GR, Desnick RJ, Driscoll DA, Klinger K, Mennuti M, Palomaki GE, Popovich BW, Pratt VM, Rohlfs EM, Strom CM, Richards CS, Witt DR, Grody WW. Cystic fibrosis population carrier screening: 2004 revision of American College of Medical Genetics mutation panel. Genet Med. 2004;6:387–91.

 • Wayne CPNTC (1994) National Committee for Clinical Laboratory Standards. Sweat testing: sample collection and quantitative analysis-approved guideline. Document C34-A.

 • Weiss FU, Simon P, Bogdanova N, Mayerle J, Dworniczak B, Horst J, Lerch MM. Complete cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene sequencing in patients with idiopathic chronic pancreatitis and controls. Gut. 2005;54:1456–60.

 • Welsh MJ, Ramsey BW, Accurso F, Cutting GR (2001) Cystic fibrosis. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, and Valle D (eds) The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8 ed. McGraw-Hill, New York, pp 5121-88.

 • Wilcken B, Wiley V. Newborn screening methods for cystic fibrosis. Paediatr Respir Rev. 2003;4:272–7.

 • Witt DR, Schaefer C, Hallam P, Wi S, Blumberg B, Fishbach A, Holtzman J, Kornfeld S, Lee R, Nemzer L, Palmer R. Cystic fibrosis heterozygote screening in 5,161 pregnant women. Am J Hum Genet. 1996;58:823–35.
Beta talasemi, çoğunlukla Akdeniz bölgesinde görülen ve yeterli miktarda hemoglobin üretilememesinden kaynaklanan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Hemoglobin molekülü alyuvarların oksijen bağlayarak taşıyabilmesi için gereklidir. Düşük hemoglobinin düzeyleri genel halsizlik ile kendini gösteren kansızlığa (anemi) sebep olur. Beta talasemi, 11p15.5 kromozomal bölgesinde yer alan HBB genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Beta talasemi’nin üç alt tipi bulunmaktadır. Beta talasemi minörde HBB gen kopyalarının sadece bir tanesinde mutasyon vardır ve genellikle tedavi gerekmez. HBB gen kopyalarının her ikisinde birden mutasyon varsa intermedia veya major formu gelişir. Beta talasemi intermedia’da fenotip daha hafiftir ancak kan transfüzyonu gerektirebilir. Beta talasemi majörde ise fenotip ağırdır ve yaşam boyu kan transfüzyonunu gerektirir. Oksijen yetersizliği ve aşırı düzeyde demir yüklenmesinden ötürü organlar hasar görür.
Beta talasemi otozomal resesif olarak kalıtılır ve taşıyıcı-taşıyıcı evlilikleri sonucunda hasta çocuk sahibi olma riski oldukça yükselir. Akraba evlilikleri diğer otozomal resesif kalıtım gösteren hastalıklarda olduğu gibi beta talasemi’nin ortaya çıkma riskini ve toplumdaki sıklığını artırmaktadır. Bu nedenle ülkemizde evlenecek olan çiftlere evlilik öncesi beta talasemi taşıyıcılık testi yapılmakta ve böylece riskli çiftler belirlenmektedir. Her ikisinin de taşıyıcı olduğu tespit edilen çiftlerin çocuk sahibi olmadan HBB geninde genetik analiz yaptırıp taşıdıkları mutasyonları öğrenmeleri genetik danışma ve prenatal tanı açısından kritik öneme sahiptir.
 • Beta Talasemi Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Sted 2004, cilt: 13,  sayı:2, syf. 58-59.
  http://www.ttb.org.tr/STED/sted0204/beta.pdf
 • Apak H. Hemoglobinopatiler ve Talasemiler. İ.Ü. Cerrahpafla Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri - Anemiler Sempozyumu 19-20 Nisan 2001, İstanbul, s. 149-162.
  http://www.ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/25/2515HA.pdf
 • Kutlu M, Çekmiş H, Başak M, Osman N, Açıkgöz Ö, Sevindir İ, Öner Özcan Z. Talasemiler. Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2006, Sayfalar: 33-40.
  http://www.bakirkoytip.org/pdf/141200723552-2-1.pdf
 • Yılmaz B, Balım Z, Özkınay F, Gündüz C, Altıntaş N, Aydınok Y, Topçuoğlu N. Beta Talasemi Tiplerinin Mutasyon Moleküler Analizi. Ege Tıp Dergisi 39 (3): 153 - 157, 2000.
  http://egetipdergisi.com.tr/pdf/pdf_EGE_31.pdf
 • Gülbay G, Yeşilada E, Aydoğdu İ, Özgen Ü, Otlu G. Malatya’da Beta-Talasemi Mutasyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (4) 209-212 (2009).
  http://medicine.inonu.edu.tr/tfdergi/index.php/public/article/view/JIUMF16%284%29209-212/pdf_65
 • Söker M, Haspolat K, Gürkan F, Çakmak A, Yaramış A. Yaprak I. Beta Talasemi İntermedia’lı Hastalarda Rekombinant Eritropoietin Tedavisi. Van Tıp Dergisi, Cilt: 5, Sayı:  3, Sayfalar: 128-131 Temmuz /1998.
  http://vantipdergisi.yyu.edu.tr/98-3/3.%20Klinik.pdf
 • Altay Ç. Talasemi: Tanı ve Tedavide Yenilikler. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi II. Hematoloji İlk Basamak Kursu syf. 7-11.
  http://www.thd.org.tr/doc/kurs_pdf/talasemi.pdf
 • Yapıcı G, Kurt Ö, Öner S, Şaşmaz T, Buğdaycı R, Tamam A. Kronik kan transfüzyonu alan beta-talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar. Cumhuriyet Tıp Derg 2009;31: 45-51.
  http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/tipdergisi/article/view/87/64
 • Aydınok Y. Beta Talasemi Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007, 3(10):42-54.
  http://pediatrikbilimler.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_50336.html
 • Acarsoy A. Akdeniz Anemisi. Bilim ve Teknik Say:374 Ocak 1999, Syf: 54-56.
  http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/biliminsanlari/tubitakbilimodulleri/S-374-54.pdf
 • Işık Balcı Y, Demirlenk S, Balın S, Özler Ö. Talasemi Hastalarında Abdominal Ultrasonografi Bulguları. Adnan Mendres Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010.
  http://www.adutfdergi.org/text.php3?id=257
 • Karakaş Z. Beta Talasemi İntermedia. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007, 3(10):34-41.
  http://pediatrikbilimler.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_50335.html
 • Canatan D. Dünyada ve Türküye’de Talasemi ve Anormal Hemoglobinler. Talasemi Federasyonu.
  http://talasemifederasyonu.com.tr/pdf/tani/1cansinTani.pdf
 • Onay H, Ekmekçi A, Ataman E, Akgül M, Vahabi A, Aydınok Y, Vergin C, Özkınay F. Beta-Talasemi Hastalarında MLPA Yöntemi ile HBA Mutasyonlarının Saptanması. Gaziantep Tıp Dergisi – Yıl 2009 – Cilt 15 – Sayı 1: 01-03.
  http://www1.gantep.edu.tr/~tipdergi/tipdergisi/dergi_pdf/15.1/001.pdf
 • Anderson LJ, Wonke B, Prescott E, Holden S, Walker JM, Pennell DJ. Comparison of effects of oral deferiprone and subcutaneous desferrioxamine on myocardial iron concentrations and ventricular function in beta-thalassaemia. Lancet. 2002;360:516–20.
 • Borgna-Pignatti C, Vergine G, Lombardo T, Cappellini MD, Cianciulli P, Maggio A, Renda D, Lai ME, Mandas A, Forni G, Piga A, Bisconte MG. Hepatocellular carcinoma in the thalassaemia syndromes. Br J Haematol. 2004;124:114–7.
 • Bradai M, Abad MT, Pissard S, Lamraoui F, Skopinski L, de Montalembert M. Hydroxyurea can eliminate transfusion requirements in children with severe beta-thalassemia. Blood. 2003;102:1529–30.
 • Cao A, Rosatelli MC, Monni G, Galanello R. Screening for thalassemia: a model of success. Obstet Gynecol Clin North Am. 2002;29:305–28.
 • Cappellini MD. Long-term efficacy and safety of deferasirox. Blood Rev. 2008;22 Suppl 2:S35–41.
 • Cappellini M-D, Cohen A, Eleftheriou A, Piga A, Porter J, Taher A (2008) Guidelines for the Clinical Management of Thalassaemia 2nd Edition Revised.
 • Clark PR, Chua-Anusorn W, St Pierre TG. Proton transverse relaxation rate (R2) images of liver tissue; mapping local tissue iron concentrations with MRI. Magn Reson Med. 2003;49:572–5.
 • Eldor A, Rachmilewitz EA. The hypercoagulable state in thalassemia. Blood. 2002;99:36–43.
 • Fischer R, Longo F, Nielsen P, Engelhardt R, Hider RC, Piga A. Monitoring long-term efficacy of iron chelation therapy by deferiprone and desferrioxamine in patients with beta-thalassaemia major: application of SQUID biomagnetic liver susceptometry. Br J Haematol. 2003;121:938–48.
 • Freson K, Matthijs G, Thys C, Marien P, Hoylaerts MF, Vermylen J, Van Geet C. Different substitutions at residue D218 of the X-linked transcription factor GATA1 lead to altered clinical severity of macrothrombocytopenia and anemia and are associated with variable skewed X inactivation. Hum Mol Genet. 2002;11:147–52.
 • Galanello R, Agus A, Campus S, Danjou F, Giardina PJ, Grady RW. Combined Iron Chelation Therapy. NYASCI. In press
 • Galanello R, Campus S. Deferiprone chelation therapy for thalassemia major. Acta Haematol. 2009;122:155–64.
 • Galanello R, Melis MA, Ruggeri R, Addis M, Scalas MT, Maccioni L, Furbetta M, Angius A, Tuveri T, Cao A. Beta 0 thalassemia trait in Sardinia. Hemoglobin. 1979;3:33–46.
 • Galanello R, Sanna S, Perseu L, Sollaino MC, Satta S, Lai ME, Barella S, Uda M, Usala G, Abecasis GR, Cao A. Amelioration of Sardinian beta0 thalassemia by genetic modifiers. Blood. 2009;114(18):3935–7.
 • Gaziev J, Lucarelli G. Stem cell transplantation for hemoglobinopathies. Curr Opin Pediatr. 2003;15:24–31.
 • Harteveld CL, Refaldi C, Cassinerio E, Cappellini MD, Giordano PC. Segmental duplications involving the alpha-globin gene cluster are causing beta-thalassemia intermedia phenotypes in beta-thalassemia heterozygous patients. Blood Cells Mol Dis. 2008;40:312–6.
 • Huisman THJ, Carver MFH, Baysal E (1997) A Syllabus of Thalassemia Mutations. The Sickle Cell Anemia Foundation, Augusta, GA.
 • Kaiser J. Gene therapy. Beta-thalassemia treatment succeeds, with a caveat. Science. 2009;326:1468–9.
 • Kirk P, Roughton M, Porter JB, Walker JM, Tanner MA, Patel J, Wu D, Taylor J, Westwood MA, Anderson LJ, Pennell DJ. Cardiac T2* magnetic resonance for prediction of cardiac complications in thalassemia major. Circulation. 2009;120(20):1961–8.
 • Kolialexi A, Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Burgemeister R, Papantoniou N, Kanavakis E, Antsaklis A, Mavrou A. Noninvasive prenatal diagnosis of beta-thalassaemia using individual fetal erythroblasts isolated from maternal blood after enrichment. Prenat Diagn. 2007;27(13):1228–32.
 • La Nasa G, Argiolu F, Giardini C, Pession A, Fagioli F, Caocci G, Vacca A, De Stefano P, Piras E, Ledda A, Piroddi A, Littera R, Nesci S, Locatelli F. Unrelated bone marrow transplantation for beta-thalassemia patients: The experience of the Italian Bone Marrow Transplant Group. Ann N Y Acad Sci. 2005;1054:186–95.
 • Lun FM, Tsui NB, Chan KC, Leung TY, Lau TK, Charoenkwan P, Chow KC, Lo WY, Wanapirak C, Sanguansermsri T, Cantor CR, Chiu RW, Lo YM. Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105:19920–5.
 • Old J, Traeger-Synodinos J, Galanello R, Petrou M, Angastiniotis M (2005) Prevention of thalassemias and other hemoglobin disorders. Volume 2 : Laboratory Methods. Published by Thalassemia International Federation (TIF)
 • Origa R, Galanello R, Ganz T, Giagu N, Maccioni L, Faa G, Nemeth E. Liver iron concentrations and urinary hepcidin in beta-thalassemia. Haematologica. 2007;92(5):583–8.
 • Origa R, Galanello R, Perseu L, Tavazzi D, Domenica Cappellini M, Terenzani L, Forni GL, Quarta G, Boetti T, Piga A. Cholelithiasis in thalassemia major. Eur J Haematol. 2009;82(1):22–5.
 • Orofino MG, Argiolu F, Sanna MA, Rosatelli MC, Tuveri T, Scalas MT, Badiali M, Cossu P, Puddu R, Lai ME, Cao A. Fetal HLA typing in beta thalassaemia: implications for haemopoietic stem-cell transplantation. Lancet. 2003;362:41–2.
 • Pace BS, Zein S. Understanding mechanisms of gamma-globin gene regulation to develop strategies for pharmacological fetal hemoglobin induction. Dev Dyn. 2006;235:1727–37.
 • Pennell DJ, Berdoukas V, Karagiorga M, Ladis V, Piga A, Aessopos A, Gotsis ED, Tanner MA, Smith GC, Westwood MA, Wonke B, Galanello R. Randomized controlled trial of deferiprone or deferoxamine in beta-thalassemia major patients with asymptomatic myocardial siderosis. Blood. 2006;107:3738–44.
 • Pennell DJ. T2* magnetic resonance and myocardial iron in thalassemia. Ann N Y Acad Sci. 2005;1054:373–8.
 • Perrine SP. Fetal globin stimulant therapies in the beta-hemoglobinopathies: principles and current potential. Pediatr Ann. 2008;37(5):339–46.
 • Persons DA. Hematopoietic stem cell gene transfer for the treatment of hemoglobin disorders. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2009:690–7.
 • Piga A, Gaglioti C, Fogliacco E, Tricta F. Comparative effects of deferiprone and deferoxamine on survival and cardiac disease in patients with thalassemia major: a retrospective analysis. Haematologica. 2003;88:489–96.
 • Pinto FO, Roberts I. Cord blood stem cell transplantation for haemoglobinopathies. Br J Haematol. 2008;141(3):309–24.
 • Sankaran VG, Menne TF, Xu J, Akie TE, Lettre G, Van Handel B, Mikkola HK, Hirschhorn JN, Cantor AB, Orkin SH. Human fetal hemoglobin expression is regulated by the developmental stage-specific repressor BCL11A. Science. 2008;322(5909):1839–42.
 • Sollaino MC, Paglietti ME, Perseu L, Giagu N, Loi D, Galanello R. Association of alpha globin gene quadruplication and heterozygous beta thalassemia in patients with thalassemia intermedia. Haematologica. 2009;94(10):1445–8.
 • Tanner MA, Galanello R, Dessi C, Smith GC, Westwood MA, Agus A, Roughton M, Assomull R, Nair SV, Walker JM, Pennell DJ. A randomized, placebo-controlled, double-blind trial of the effect of combined therapy with deferoxamine and deferiprone on myocardial iron in thalassemia major using cardiovascular magnetic resonance. Circulation. 2007;115:1876–84.
 • Telen MJ, Kaufman RE (1999) The mature erythrocyte. In: Lee GR et al (eds) Clinical Hematology, 10 ed. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, p 207.
 • Thein SL, Menzel S, Lathrop M, Garner C. Control of fetal hemoglobin: new insights emerging from genomics and clinical implications. Hum Mol Genet. 2009;18:R216–23.
 • Tungwiwat W, Fucharoen G, Fucharoen S, Ratanasiri T, Sanchaisuriya K, Sae-Ung N. Application of maternal plasma DNA analysis for noninvasive prenatal diagnosis of Hb E-beta-thalassemia. Transl Res. 2007;150(5):319–25.
 • Uda M, Galanello R, Sanna S, Lettre G, Sankaran VG, Chen W, Usala G, Busonero F, Maschio A, Albai G, Piras MG, Sestu N, Lai S, Dei M, Mulas A, Crisponi L, Naitza S, Asunis I, Deiana M, Nagaraja R, Perseu L, Satta S, Cipollina MD, Sollaino C, Moi P, Hirschhorn JN, Orkin SH, Abecasis GR, Schlessinger D, Cao A. Genome-wide association study shows BCL11A associated with persistent fetal hemoglobin and amelioration of the phenotype of beta-thalassemia. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(5):1620–5.
 • Viprakasit V, Gibbons RJ, Broughton BC, Tolmie JL, Brown D, Lunt P, Winter RM, Marinoni S, Stefanini M, Brueton L, Lehmann AR, Higgs DR. Mutations in the general transcription factor TFIIH result in beta- thalassaemia in individuals with trichothiodystrophy. Hum Mol Genet. 2001;10:2797–802.
 • Voskaridou E, Terpos E. Pathogenesis and management of osteoporosis in thalassemia. Pediatr Endocrinol Rev. 2008 Suppl 1:86–93.
 • Voskaridou E, Christoulas D, Konstantinidou M, Tsiftsakis E, Alexakos P, Terpos E. Continuous improvement of bone mineral density two years post zoledronic acid discontinuation in patients with thalassemia-induced osteoporosis: long-term follow-up of a randomized, placebo-controlled trial. Haematologica. 2008;93(10):1588–90.
 • Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Tzetis M, Malamis G, Kanavakis E. Rapid screening of multiple beta-globin gene mutations by real-time PCR on the LightCycler: application to carrier screening and prenatal diagnosis of thalassemia syndromes. Clin Chem. 2003;49:769–76.
 • Wood JC. Cardiac iron across different transfusion-dependent diseases. Blood Rev. 2008;22 Suppl 2:S14–21.
 • Yavarian M, Karimi M, Bakker E, Harteveld CL, Giordano PC. Response to hydroxyurea treatment in Iranian transfusion-dependent beta-thalassemia patients. Haematologica. 2004;89:1172–8.
 • Ye BC, Zhang Z, Lei Z. Molecular analysis of alpha/beta-thalassemia in a southern Chinese population. Genet Test. 2007;11:75–83.
 • Motor gelişme geriliği, anormal yürüme, sık düşme, Gowers bulgusu, baldır kaslarında belirginlik, serum CPK artışı ile karakterize bir hastalık olan Duchenne/Becker Müsküler Distrofisi (DMD/BMD) X kromozomu üzerindeki DMD genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır ve X’e bağlı resesif olarak kalıtılmaktadır. BMD’de fenotip daha hafif olabilirken DMD’de daha ağırdır ve hayatın 2-3. dekadlarında solunum yetmezliğine bağlı ölüm ile sonuçlanmaktadır. Hasta bireylerin yaklaşık 2/3’ünün anneleri taşıyıcıdır. Geriye kalan olguların yaklaşık 1/3’ü ise de novo mutasyonlardan kaynaklanmaktadır.
  • Bushby K, ve ark. Duchenne Müsküler Distrofi’nin Tanı ve Tedavisi: Aile Rehberi. (The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 1: Lancet Neurology 2010, 9(1) 77-93; part 2: Lancet Neurology 2010, 9(2) 177-189.) Çeviri: Karaduman A, Yılmaz Ö, Alemdaroğlu İ, Demirci C, Kaya P, Serel S.
   http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/dmd/turkish/dmdmdffg_turkish.pdf
  • Öz B, Toksöz T, Bayındır Ç, Göksel S, Dervişoğlu S. Kalp Tutulumu Gösteren Duchenne Tipi Müsküler Distrofi (Bir OtopsiOlgusu). Türk Patoloji Dergisi Cilt 7(1):69-72, 1991.
   http://www.turkjpath.org/pdf/pdf_TPD_937.pdf
  • İmirzalıoğlu N, Soysal Y, Akın R, Gül D, Ünay B, Güran Ş. Müsküler Distrofi Tanısı Almış Olgularda Distrofin Gen Mutasyon Analiz Sonuçları ve Klinik Bulgular ile Korelasyonu. Gülhane Tıp Dergisi 45 (1) : 25 - 28 (2003).
   http://www.gulhanemedicaljournal.org/pdf/pdf_GMJ_30.pdf
  • Günlemez A, Deda G. Nörolojide Moleküler Genetik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 52, Sayı 2, Syf. 103-110, 1999.
   http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/36/874/11086.pdf
  • Aartsma-Rus A, Janson AA, Heemskerk JA, De Winter CL, Van Ommen GJ, Van Deutekom JC. Therapeutic modulation of DMD splicing by blocking exonic splicing enhancer sites with antisense oligonucleotides. Ann N Y Acad Sci. 2006a;1082:74–6.
  • Aartsma-Rus A, Van Deutekom JC, Fokkema IF, Van Ommen GJ, Den Dunnen JT. Entries in the Leiden Duchenne muscular dystrophy mutation database: an overview of mutation types and paradoxical cases that confirm the reading-frame rule. Muscle Nerve. 2006b;34:135–44.
  • Abbs S, Roberts RG, Mathew CG, Bentley DR, Bobrow M. Accurate assessment of intragenic recombination frequency within the Duchenne muscular dystrophy gene. Genomics. 1990;7:602–6.
  • Alter J, Lou F, Rabinowitz A, Yin H, Rosenfeld J, Wilton SD, Partridge TA, Lu QL. Systemic delivery of morpholino oligonucleotide restores dystrophin expression bodywide and improves dystrophic pathology. Nat Med. 2006;12:175–7.
  • American Academy of Pediatrics Section on Cardiology and Cardiac Surgery; Clinical Report: cardiovascular health supervision for individuals affected by Duchenne or Becker muscular dystrophy. Pediatrics. 2005;116:1569–73.
  • Angelini C. The role of corticosteroids in muscular dystrophy: a critical appraisal. Muscle Nerve. 2007;36:424–35.
  • Bachrach LK. Taking steps towards reducing osteoporosis in Duchenne muscular dystrophy. Neuromuscul Disord. 2005;15:86–7.
  • Bakker E, Van Broeckhoven C, Bonten EJ, van de Vooren MJ, Veenema H, Van Hul W, Van Ommen GJ, Vandenberghe A, Pearson PL. Germline mosaicism and Duchenne muscular dystrophy mutations. Nature. 1987;329:554–6.
  • Balagopal P, Olney R, Darmaun D, Mougey E, Dokler M, Sieck G, Hammond D. Oxandrolone enhances skeletal muscle myosin synthesis and alters global gene expression profile in Duchenne muscular dystrophy. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2006;290:E530–9.
  • Barton E, Zadel M, Welch E, Rotta C, Paushkin S, Patel M, Zhuo J, Tomizawa Y, Wectall M, Northcutt V, Bahiak J, Miller L, Sweeney L. PTC124 nonsense mutation suppression therapy of Duchenne muscular dystrophy (DMD). Neurology. 2005;54 Suppl 1:A176.
  • Barton-Davis ER, Cordier L, Shoturma DI, Leland SE, Sweeney HL. Aminoglycoside antibiotics restore dystrophin function to skeletal muscles of mdx mice. J Clin Invest. 1999;104:375–81.
  • Beenakker EA, Fock JM, Van Tol MJ, Maurits NM, Koopman HM, Brouwer OF, Van der Hoeven JH. Intermittent prednisone therapy in Duchenne muscular dystrophy: a randomized controlled trial. Arch Neurol. 2005;62:128–32.
  • Beggs AH. Dystrophinopathy, the expanding phenotype. Dystrophin abnormalities in X-linked dilated cardiomyopathy. Circulation. 1997;95:2344–7.
  • Bennett RR, den Dunnen J, O'Brien KF, Darras BT, Kunkel LM. Detection of mutations in the dystrophin gene via automated DHPLC screening and direct sequencing. BMC Genet. 2001;2:17.
  • Biggar WD, Bachrach LK, Henderson RC, Kalkwarf H, Plotkin H, Wong BL. Bone health in Duchenne muscular dystrophy: a workshop report from the meeting in Cincinnati, Ohio, July 8, 2004. Neuromuscul Disord. 2005;15:80–5.
  • Biggar WD, Harris VA, Eliasoph L, Alman B. Long-term benefits of deflazacort treatment for boys with Duchenne muscular dystrophy in their second decade. Neuromuscul Disord. 2006;16:249–55.
  • Biggar WD, Politano L, Harris VA, Passamano L, Vajsar J, Alman B, Palladino A, Comi LI, Nigro G. Deflazacort in Duchenne muscular dystrophy: a comparison of two different protocols. Neuromuscul Disord. 2004;14:476–82.
  • Bonifati MD, Ruzza G, Bonometto P, Berardinelli A, Gorni K, Orcesi S, Lanzi G, Angelini C. A multicenter, double-blind, randomized trial of deflazacort versus prednisone in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve. 2000;23:1344–7.
  • Bushby K, Muntoni F, Urtizberea A, Hughes R, Griggs R. Report on the 124th ENMC International Workshop. Treatment of Duchenne muscular dystrophy; defining the gold standards of management in the use of corticosteroids. 2-4 April 2004, Naarden, The Netherlands. Neuromuscul Disord. 2004;14:526–34.
  • Bushby KM. The limb-girdle muscular dystrophies—multiple genes, multiple mechanisms. Hum Mol Genet. 1999;8:1875–82.
  • Campbell C, Jacob P. Deflazacort for the treatment of Duchenne Dystrophy: a systematic review. BMC Neurol. 2003;3:7.
  • Chelly J, Gilgenkrantz H, Lambert M, Hamard G, Chafey P, Recan D, Katz P, de la Chapelle A, Koenig M, Ginjaar IB. et al. Effect of dystrophin gene deletions on mRNA levels and processing in Duchenne and Becker muscular dystrophies. Cell. 1990;63:1239–48.
  • Colan SD. Evolving therapeutic strategies for dystrophinopathies: potential for conflict between cardiac and skeletal needs. Circulation. 2005;112:2756–8.
  • Connolly AM, Schierbecker J, Renna R, Florence J. High dose weekly oral prednisone improves strength in boys with Duchenne muscular dystrophy. Neuromuscul Disord. 2002;12:917–25.
  • Cox GF, Kunkel LM. Dystrophies and heart disease. Curr Opin Cardiol. 1997;12:329–43.
  • D'Adamo P, Fassone L, Gedeon A, Janssen EA, Bione S, Bolhuis PA, Barth PG, Wilson M, Haan E, Orstavik KH, Patton MA, Green AJ, Zammarchi E, Donati MA, Toniolo D. The X-linked gene G4.5 is responsible for different infantile dilated cardiomyopathies. Am J Hum Genet. 1997;61:862–7.
  • Darras BT, Francke U. A partial deletion of the muscular dystrophy gene transmitted twice by an unaffected male. Nature. 1987;329:556–8.
  • Darras BT, Francke U. Myopathy in complex glycerol kinase deficiency patients is due to 3' deletions of the dystrophin gene. Am J Hum Genet. 1988;43:126–30.
  • Darras BT, Koenig M, Kunkel LM, Francke U. Direct method for prenatal diagnosis and carrier detection in Duchenne/Becker muscular dystrophy using the entire dystrophin cDNA. Am J Med Genet. 1988;29:713–26.
  • Deburgrave N, Daoud F, Llense S, Barbot JC, Recan D, Peccate C, Burghes AH, Beroud C, Garcia L, Kaplan JC, Chelly J, Leturcq F. Pro. Hum Mutat. 2007;28:183–95.
  • Den Dunnen JT, Grootscholten PM, Bakker E, Blonden LA, Ginjaar HB, Wapenaar MC, van Paassen HM, van Broeckhoven C, Pearson PL, van Ommen GJ. Topography of the Duchenne muscular dystrophy (DMD) gene: FIGE and cDNA analysis of 194 cases reveals 115 deletions and 13 duplications. Am J Hum Genet. 1989;45:835–47.
  • Dolinsky LC, de Moura-Neto RS, Falcao-Conceicao DN. DGGE analysis as a tool to identify point mutations, de novo mutations and carriers of the dystrophin gene. Neuromuscul Disord. 2002;12:845–8.
  • Duboc D, Meune C, Lerebours G, Devaux JY, Vaksmann G, Becane HM. Effect of perindopril on the onset and progression of left ventricular dysfunction in Duchenne muscular dystrophy. J Am Coll Cardiol. 2005;45:855–7.
  • Dubowitz V. 47th ENMC international workshop: Treatment of muscular dystrophy. Neuromusc Disord. 1997;7:261–7.
  • Dunant P, Walter MC, Karpati G, Lochmuller H. Gentamicin fails to increase dystrophin expression in dystrophin-deficient muscle. Muscle Nerve. 2003;27:624–7.
  • Felisari G, Martinelli Boneschi F, Bardoni A, Sironi M, Comi GP, Robotti M, Turconi AC, Lai M, Corrao G, Bresolin N. Loss of Dp140 dystrophin isoform and intellectual impairment in Duchenne dystrophy. Neurology. 2000;55:559–64.
  • Fenichel G, Pestronk A, Florence J, Robison V, Hemelt V. A beneficial effect of oxandrolone in the treatment of Duchenne muscular dystrophy: a pilot study. Neurology. 1997;48:1225–6.
  • Fenichel GM, Florence JM, Pestronk A, Mendell JR, Moxley RT, Griggs RC, Brooke MH, Miller JP, Robison J, King W. et al. Long-term benefit from prednisone therapy in Duchenne muscular dystrophy. Neurology. 1991;41:1874–7.
  • Fenichel GM, Griggs RC, Kissel J, Kramer TI, Mendell JR, Moxley RT, Pestronk A, Sheng K, Florence J, King WM, Pandya S, Robison VD, Wang H. A randomized efficacy and safety trial of oxandrolone in the treatment of Duchenne dystrophy. Neurology. 2001;56:1075–9.
  • Ferlini A, Sewry C, Melis MA, Mateddu A, Muntoni F. X-linked dilated cardiomyopathy and the dystrophin gene. Neuromuscul Disord. 1999;9:339–46.
  • Ferreiro V, Szijan I, Giliberto F. Detection of germline mosaicism in two Duchenne muscular dystrophy families using polymorphic dinucleotide (CA)n repeat loci within the dystrophin gene. Mol Diagn. 2004;8:115–21.
  • Finder JD, Birnkrant D, Carl J, Farber HJ, Gozal D, Iannaccone ST, Kovesi T, Kravitz RM, Panitch H, Schramm C, Schroth M, Sharma G, Sievers L, Silvestri JM, Sterni L. Respiratory care of the patient with Duchenne muscular dystrophy: ATS consensus statement. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:456–65.
  • Finsterer J, Stollberger C. The heart in human dystrophinopathies. Cardiology. 2003;99:1–19.
  • Flanigan KM, von Niederhausern A, Dunn DM, Alder J, Mendell JR, Weiss RB. Rapid direct sequence analysis of the dystrophin gene. Am J Hum Genet. 2003;72:931–9.
  • Francke U, Ochs HD, de Martinville B, Giacalone J, Lindgren V, Disteche C, Pagon RA, Hofker MH, van Ommen GJ, Pearson PL. et al. Minor Xp21 chromosome deletion in a male associated with expression of Duchenne muscular dystrophy, chronic granulomatous disease, retinitis pigmentosa, and McLeod syndrome. Am J Hum Genet. 1985;37:250–67.
  • Galvagni F, Saad FA, Danieli GA, Miorin M, Vitiello L, Mostacciuolo ML, Angelini C. A study on duplications of the dystrophin gene: evidence of a geographical difference in the distribution of breakpoints by intron. Hum Genet. 1994;94:83–7.
  • Gatta V, Scarciolla O, Gaspari AR, Palka C, De Angelis MV, Di Muzio A, Guanciali-Franchi P, Calabrese G, Uncini A, Stuppia L. Identification of deletions and duplications of the DMD gene in affected males and carrier females by multiple ligation probe amplification (MLPA). Hum Genet. 2005;117:92–8.
  • Gavillet B, Rougier JS, Domenighetti AA, Behar R, Boixel C, Ruchat P, Lehr HA, Pedrazzini T, Abriel H. Cardiac sodium channel Nav1.5 is regulated by a multiprotein complex composed of syntrophins and dystrophin. Circ Res. 2006;99:407–14.
  • Gregorevic P, Blankinship MJ, Allen JM, Crawford RW, Meuse L, Miller DG, Russell DW, Chamberlain JS. Systemic delivery of genes to striated muscles using adeno-associated viral vectors. Nat Med. 2004;10:828–34.
  • Gregorevic P, Chamberlain JS. Gene therapy for muscular dystr. Expert Opin Biol Ther. 2003;3:803–14.
  • Griggs RC, Moxley RT, Mendell JR, Fenichel GM, Brooke MH, Pestronk A, Miller JP, Cwik VA, Pandya S, Robison J. et al. Duchenne dystrophy: randomized, controlled trial of prednisone (18 months) and azathioprine (12 months). Neurology. 1993;43:520–7.
  • Gussoni E, Bennett RR, Muskiewicz KR, Meyerrose T, Nolta JA, Gilgoff I, Stein J, Chan YM, Lidov HG, Bonnemann CG, Von Moers A, Morris GE, Den Dunnen JT, Chamberlain JS, Kunkel LM, Weinberg K. Long-term persistence of donor nuclei in a Duchenne muscular dystrophy patient receiving bone marrow transplantation. J Clin Invest. 2002;110:807–14.
  • Gussoni E, Blau HM, Kunkel LM. The fate of individual myoblasts after transplantation into muscles of DMD patients. Nat Med. 1997;3:970–7.
  • Gussoni E, Soneoka Y, Strickland CD, Buzney EA, Khan MK, Flint AF, Kunkel LM, Mulligan RC. Dystrophin expression in the mdx mouse restored by stem cell transplantation. Nature. 1999;401:390–4.
  • Hinton VJ, De Vivo DC, Nereo NE, Goldstein E, Stern Y. Selective deficits in verbal working memory associated with a known genetic etiology: the neuropsychological profile of duchenne muscular dystrophy. J Int Neuropsychol Soc. 2001;7:45–54.
  • Hirawat S, Northcutt VJ, Welch EM, Elfring GL, Hwang S, Almstead NG, Ju W, Miller LL. Phase 1 multiple-dose safety and PK study of PTC124 for nonsense mutation suppression therapy of Duchenne muscular dystrophy (DMD). Neurology. 2005;54 Suppl 1:A176.
  • Hoffman EP, Fischbeck KH, Brown RH, Johnson M, Medori R, Loike JD, Harris JB, Waterston R, Brooke M, Specht L. et al. Characterization of dystrophin in muscle-biopsy specimens from patients with Duchenne's or Becker's muscular dystrophy. N Engl J Med. 1988;318:1363–8.
  • Hoffman EP, Garcia CA, Chamberlain JS, Angelini C, Lupski JR, Fenwick R. Is the carboxyl-terminus of dystrophin required for membrane association? A novel, severe case of Duchenne muscular dystrophy. Ann Neurol. 1991;30:605–10.
  • Hofstra RM, Mulder IM, Vossen R, de Koning-Gans PA, Kraak M, Ginjaar IB, van der Hout AH, Bakker E, Buys CH, van Ommen GJ, van Essen AJ, den Dunnen JT. DGGE-based whole-gene mutation scanning of the dystrophin gene in Duchenne and Becker muscular dystrophy patients. Hum Mutat. 2004;23:57–66.
  • Hoogerwaard EM, Bakker E, Ippel PF, Oosterwijk JC, Majoor-Krakauer DF, Leschot NJ, Van Essen AJ, Brunner HG, van der Wouw PA, Wilde AA, de Visser M. Signs and symptoms of Duchenne muscular dystrophy and Becker muscular dystrophy among carriers in The Netherlands: a cohort study. Lancet. 1999a;353:2116–9.
  • Hoogerwaard EM, van der Wouw PA, Wilde AA, Bakker E, Ippel PF, Oosterwijk JC, Majoor-Krakauer DF, van Essen AJ, Leschot NJ, de Visser M. Cardiac involvement in carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophy. Neuromuscul Disord. 1999b;9:347–51.
  • Jefferies JL, Eidem BW, Belmont JW, Craigen WJ, Ware SM, Fernbach SD, Neish SR, Smith EO, Towbin JA. Genetic predictors and remodeling of dilated cardiomyopathy in muscular dystrophy. Circulation. 2005;112:2799–804.
  • Joncourt F, Neuhaus B, Jostarndt-Foegen K, Kleinle S, Steiner B, Gallati S. Rapid identification of female carriers of DMD/BMD by quantitative real-time PCR. Hum Mutat. 2004;23:385–91.
  • Keeling RM, Golumbek PT, Streif EM, Connolly AM. Weekly oral prednisolone improves survival and strength in male mdx mice. Muscle Nerve. 2007;35:43–8.
  • Kim UK, Chae JJ, Lee SH, Lee CC, Namkoong Y. Molecular diagnosis of Duchenne/Becker muscular dystrophy by polymerase chain reaction and microsatellite analysis. Mol Cells. 2002;13:385–8.
  • Kimura S, Ito K, Miyagi T, Hiranuma T, Yoshioka K, Ozasa S, Matsukura M, Ikezawa M, Matsuo M, Takeshima Y, Miike T. A novel approach to identify Duchenne muscular dystrophy patients for aminoglycoside antibiotics therapy. Brain Dev. 2005;27:400–5.
  • King WM, Ruttencutter R, Nagaraja HN, Matkovic V, Landoll J, Hoyle C, Mendell JR, Kissel JT. Orthopedic outcomes of long-term daily corticosteroid treatment in Duchenne muscular dystrophy. Neurology. 2007;68:1607–13.
  • Koenig M, Beggs AH, Moyer M, Scherpf S, Heindrich K, Bettecken T, Meng G, Muller CR, Lindlof M, Kaariainen H. et al. The molecular basis for Duchenne versus Becker muscular dystrophy: correlation of severity with type of deletion. Am J Hum Genet. 1989;45:498–506.
  • Louis M, Lebacq J, Poortmans JR, Belpaire-Dethiou MC, Devogelaer JP, Van Hecke P, Goubel F, Francaux M. Beneficial effects of creatine supplementation in dystrophic patients. Muscle Nerve. 2003;27:604–10.
  • Manzur AY, Kuntzer T, Pike M, Swan A. Glucocorticoid corticosteroids for Duchenne muscular dystrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD003725.
  • Melacini P, Fanin M, Danieli GA, Villanova C, Martinello F, Miorin M, Freda MP, Miorelli M, Mostacciuolo ML, Fasoli G, Angelini C, Dalla Volta S. Myocardial involvement is very frequent among patients affected with subclinical Becker's muscular dystrophy. Circulation. 1996;94:3168–75.
  • Mendell JR, Buzin CH, Feng J, Yan J, Serrano C, Sangani DS, Wall C, Prior TW, Sommer SS. Diagnosis of Duchenne dystrophy by enhanced detection of small mutations. Neurology. 2001;57:645–50.
  • Mendell JR, Moxley RT, Griggs RC, Brooke MH, Fenichel GM, Miller JP, King W, Signore L, Pandya S, Florence J. et al. Randomized, double-blind six-month trial of prednisone in Duchenne's muscular dystrophy. N Engl J Med. 1989;320:1592–7.
  • Merlini L, Cicognani A, Malaspina E, Gennari M, Gnudi S, Talim B, Franzoni E. Early prednisone treatment in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve. 2003;27:222–7.
  • Mestroni L, Rocco C, Gregori D, Sinagra G, Di Lenarda A, Miocic S, Vatta M, Pinamonti B, Muntoni F, Caforio AL, McKenna WJ, Falaschi A, Giacca M. Familial dilated cardiomyopathy: evidence for genetic and phenotypic heterogeneity. Heart Muscle Disease Study Group. J Am Coll Cardiol. 1999;34:181–90.
  • Minetti GC, Colussi C, Adami R, Serra C, Mozzetta C, Parente V, Fortuni S, Straino S, Sampaolesi M, Di Padova M, Illi B, Gallinari P, Steinkuhler C, Capogrossi MC, Sartorelli V, Bottinelli R, Gaetano C, Puri PL. Functional and morphological recovery of dystrophic muscles in mice treated with deacetylase inhibitors. Nat Med. 2006;12:1147–50.
  • Monaco AP, Bertelson CJ, Liechti-Gallati S, Moser H, Kunkel LM. An explanation for the phenotypic differences between patients bearing partial deletions of the DMD locus. Genomics. 1988;2:90–5.
  • Moxley RT 3rd, Ashwal S, Pandya S, Connolly A, Florence J, Mathews K, Baumbach L, McDonald C, Sussman M, Wade C. Practice parameter: corticosteroid treatment of Duchenne dystrophy: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2005;64:13–20.
  • Multicenter Study Group; Diagnosis of Duchenne and Becker muscular dystrophies by polymerase chain reaction. JAMA. 1992;267:2609–15.
  • Nigro G, Comi LI, Politano L, Bain RJ. The incidence and evolution of cardiomyopathy in Duchenne muscular dystrophy. Int J Cardiol. 1990;26:271–7.
  • Nolan MA, Jones OD, Pedersen RL, Johnston HM. Cardiac assessment in childhood carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophies. Neuromuscul Disord. 2003;13:129–32.
  • Nowak KJ, Davies KE. Duchenne muscular dystrophy and dystrophin: pathogenesis and opportunities for treatment. EMBO Rep. 2004;5:872–6.
  • Ortiz-Lopez R, Li H, Su J, Goytia V, Towbin JA. Evidence for a dystrophin missense mutation as a cause of X-linked dilated cardiomyopathy. Circulation. 1997;95:2434–40.
  • Palmucci L, Mongini T, Chiado-Piat L, Doriguzzi C, Fubini A. Dystrophinopathy expressing as either cardiomyopathy or Becker dystrophy in the same family. Neurology. 2000;54:529–30.
  • Parker AE, Robb SA, Chambers J, Davidson AC, Evans K, O'Dowd J, Williams AJ, Howard RS. Analysis of an adult Duchenne muscular dystrophy population. QJM. 2005;98:729–36.
  • Pegoraro E, Schimke RN, Garcia C, Stern H, Cadaldini M, Angelini C, Barbosa E, Carroll J, Marks WA, Neville HE, Marks H, Appleton S, Toriello H, Wessel HB, Donnelly J, Bernes SM, Taber JW, Weiss L, Hoffman EP. Genetic and biochemical normalization in female carriers of Duchenne muscular dystrophy: evidence for failure of dystrophin production in dystrophin-competent myonuclei. Neurology. 1995;45:677–90.
  • Quinlivan R, Roper H, Davie M, Shaw NJ, McDonagh J, Bushby K. Report of a Muscular Dystrophy Campaign funded workshop Birmingham, UK, January 16th 2004. Osteoporosis in Duchenne muscular dystrophy; its prevalence, treatment and prevention. Neuromuscul Disord. 2005;15:72–9.
  • Saito M, Kawai H, Akaike M, Adachi K, Nishida Y, Saito S. Cardiac dysfunction with Becker muscular dystrophy. Am Heart J. 1996;132:642–7.
  • Schwartz M, Hertz JM, Sveen ML, Vissing J. LGMD2I presenting with a characteristic Duchenne or Becker muscular dystrophy phenotype. Neurology. 2005;64:1635–7.
  • Skuk D, Roy B, Goulet M, Chapdelaine P, Bouchard JP, Roy R, Dugre FJ, Lachance JG, Deschenes L, Helene S, Sylvain M, Tremblay JP. Dystrophin expression in myofibers of Duchenne muscular dystrophy patients following intramuscular injections of normal myogenic cells. Mol Ther. 2004;9:475–82.
  • Sumita DR, Vainzof M, Campiotto S, Cerqueira AM, Canovas M, Otto PA, Passos-Bueno MR, Zatz M. Absence of correlation between skewed X inactivation in blood and serum creatine-kinase levels in Duchenne/Becker female carriers. Am J Med Genet. 1998;80:356–61.
  • Tarnopolsky M, Martin J. Creatine monohydrate increases strength in patients with neuromuscular disease. Neurology. 1999;52:854–7.
  • Tarnopolsky MA, Mahoney DJ, Vajsar J, Rodriguez C, Doherty TJ, Roy BD, Biggar D. Creatine monohydrate enhances strength and body composition in Duchenne muscular dystrophy. Neurology. 2004;62:1771–7.
  • Tidball JG, Spencer MJ. Skipping to new gene therapies for muscular dystrophy. Nat Med. 2003;9:997–8.
  • Towbin JA. A noninvasive means of detecting preclinical cardiomyopathy in Duchenne muscular dystrophy? J Am Coll Cardiol. 2003;42:317–8.
  • Towbin JA. The role of cytoskeletal proteins in cardiomyopathies. Curr Opin Cell Biol. 1998;10:131–9.
  • Towbin JA, Hejtmancik JF, Brink P, Gelb B, Zhu XM, Chamberlain JS, McCabe ER, Swift M. X-linked dilated cardiomyopathy. Molecular genetic evidence of linkage to the Duchenne muscular dystrophy (dystrophin) gene at the Xp21 locus. Circulation. 1993;87:1854–65.
  • van Deutekom JC, van Ommen GJ. Advances in Duchenne muscular dystrophy gene therapy. Nat Rev Genet. 2003;4:774–83.
  • van Essen AJ, Busch HF, te Meerman GJ, ten Kate LP. Birth and population prevalence of Duchenne muscular dystrophy in The Netherlands. Hum Genet. 1992;88:258–66.
  • van Essen AJ, Kneppers AL, van der Hout AH, Scheffer H, Ginjaar IB, ten Kate LP, van Ommen GJ, Buys CH, Bakker E. The clinical and molecular genetic approach to Duchenne and Becker muscular dystrophy: an updated protocol. J Med Genet. 1997;34:805–12.
  • van Essen AJ, Mulder IM, van der Vlies P, van der Hout AH, Buys CH, Hofstra RM, den Dunnen JT. Detection of point mutation in dystrophin gene reveals somatic and germline mosaicism in the mother of a patient with Duchenne muscular dystrophy. Am J Med Genet. 2003;118A:296–8.
  • Voskova-Goldman A, Peier A, Caskey CT, Richards CS, Shaffer LG. DMD-specific FISH probes are diagnostically useful in the detection of female carriers of DMD gene deletions. Neurology. 1997;48:1633–8.
  • Wagner KR, Hamed S, Hadley DW, Gropman AL, Burstein AH, Escolar DM, Hoffman EP, Fischbeck KH. Gentamicin treatment of Duchenne and Becker muscular dystrophy due to nonsense mutations. Ann Neurol. 2001;49:706–11.
  • Walter MC, Lochmuller H, Reilich P, Klopstock T, Huber R, Hartard M, Hennig M, Pongratz D, Muller-Felber W. Creatine monohydrate in muscular dystrophies: A double-blind, placebo-controlled clinical study. Neurology. 2000;54:1848–50.
  • Welch EM, Barton ER, Zhuo J, Tomizawa Y, Friesen WJ, Trifillis P, Paushkin S, Patel M, Trotta CR, Hwang S, Wilde RG, Karp G, Takasugi J, Chen G, Jones S, Ren H, Moon YC, Corson D, Turpoff AA, Campbell JA, Conn MM, Khan A, Almstead NG, Hedrick J, Mollin A, Risher N, Weetall M, Yeh S, Branstrom AA, Colacino JM, Babiak J, Ju WD, Hirawat S, Northcutt VJ, Miller LL, Spatrick P, He F, Kawana M, Feng H, Jacobson A, Peltz SW, Sweeney HL. PTC124 targets genetic disorders caused by nonsense mutations. Nature. 2007;447:87–91.
  • White SJ, Aartsma-Rus A, Flanigan KM, Weiss RB, Kneppers AL, Lalic T, Janson AA, Ginjaar HB, Breuning MH, den Dunnen JT. Duplications in the DMD gene. Hum Mutat. 2006;27:938–45.
  • Wicksell RK, Kihlgren M, Melin L, Eeg-Olofsson O. Specific cognitive deficits are common in children with Duchenne muscular dystrophy. Dev Med Child Neurol. 2004;46:154–9.
  • Wilton SD, Fletcher S. Antisense oligonucleotides, exon skipping and the dystrophin gene transcript. Acta Myol. 2005;24:222–9.
  • Yazaki M, Yoshida K, Nakamura A, Koyama J, Nanba T, Ohori N, Ikeda S. Clinical characteristics of aged Becker muscular dystrophy patients with onset after 30 years. Eur Neurol. 1999;42:145–9.
  • Yen TY, Hwu WL, Chien YH, Wu MH, Lin MT, Tsao LY, Hsieh WS, Lee NC. Acute metabolic decompensation and sudden death in Barth syndrome: report of a family and a literature review. Eur J Pediatr. 2008;167:941–4.
  • Yoshida K, Nakamura A, Yazaki M, Ikeda S, Takeda S. Insertional mutation by transposable element, L1, in the DMD gene results in X-linked dilated cardiomyopathy. Hum Mol Genet. 1998;7:1129–32.
  • Zalaudek I, Bonelli RM, Koltringer P, Reisecker F, Wagner K. Early diagnosis in Duchenne muscular dystrophy. Lancet. 1999;353:1975.
  • Zatz M, Rapaport D, Vainzof M, Passos-Bueno MR, Bortolini ER, Pavanello R de C, Peres CA. Serum creatine-kinase (CK) and pyruvate-kinase (PK) activities in Duchenne (DMD) as compared with Becker (BMD) muscular dystrophy. J Neurol Sci. 1991;102:190–6.
  Spinal Müsküler Atrofi (SMA) omurilikteki ön boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak gelişen ve ilerleyici kas zayıflığı ile karakterize olan bir hastalıktır. Özellikle yeni doğan döneminde hipotoni olması ayırıcı tanıda akla ilk olarak SMA’yı getirmektedir.
  SMA’nın sıklığının 6000-10000 canlı doğumda 1, taşıyıcı sıklığının ise 1/40-60 olduğu bildirilmektedir. Otozomal resesif olarak kalıtılan SMA, 5q13 kromozomal bölgesinde yer alan SMN1 genindeki delesyon (ekson 7 ve 8; %95-98) veya nokta mutasyonları (%2-5) ile ilişkilidir.
  SMA başlangıç yaşına göre 5 tipe ayrılmaktadır: prenatal dönemde başlayan SMA 0, 6 aydan önce başlayan SMA I, 6-12 ay arasında başlayan SMA II, 1 yaşından sonra çocukluk döneminde başlayan SMA III ve erişkinlikte başlayan SMA IV. SMA 0, I, II ve III’den farklı olarak SMA IV otozomal dominant kalıtım gösterir.
  • Pehlivan S, Özkınay F, İzzetoğlu S, Çoğulu Ö, Kunt A, Çankaya T, Demirtaş E, Tütüncüoğlu S. Spinal Müsküler Atrofi’de Moleküler Tanı: Ege Bölgesinde Bir Referans Merkezindeki Uygulamalar. Ege Tıp Dergisi 41 (1): 7 - 10, 2002.
   http://egetipdergisi.com.tr/pdf/pdf_EGE_73.pdf
  • Bora E. Spinal Muskuler Atrofili Olgularda Survival Motor Neuron Gen 1 (SMN1) Delesyon Sıklığı. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2, (Mayıs) 2007, S 71-74.
   http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/17988/71-74.pdf
  • Arıncı İncel N, Saraçoğlu M, Erdem HR, Gürel D. Olgu Sunumu. Spinal Müsküler Atrofi. Fiziksel Tıp 2001; 4(2-3): 145-148.
   http://www.jpmrs.org/pdf/pdf_PMJ_149.pdf
  • Yürüten B, Abdulkadiroğlu Z, Güvenç A, Uysal A, İlhan S. Distal Spinal Müsküler Atrofili  İki Olgu. Düşünen Adam; 1998, 11 (4): 61-63.
   http://onlinemakale.dusunenadamdergisi.org/pdf/dusunenadam/7102010122611-4-10.pdf
  • Çankaya T. Spinal Musküler Atrofi İçin Prenatal Tanı. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 24, Sayı 2, (Mayıs) 2010, S 65-68.
   http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18586/03_65-68.pdf
  • Erkul PE, Armangil D, Ütine GE, Yurdakök M. Artrogriposis multipleks konjenita varyantlı letal spinal musküler atrofi tip 0: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 213-215.
   http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_355.pdf
  • Andreassi C, Angelozzi C, Tiziano FD, Vitali T, De Vincenzi E, Boninsegna A, Villanova M, Bertini E, Pini A, Neri G, Brahe C. Phenylbutyrate increases SMN expression in vitro: relevance for treatment of spinal muscular atrophy. Eur J Hum Genet. 2004;12:59–65.
  • Andreassi C, Jarecki J, Zhou J, Coovert DD, Monani UR, Chen X, Whitney M, Pollok B, Zhang M, Androphy E, Burghes AH. Aclarubicin treatment restores SMN levels to cells derived from type I spinal muscular atrophy patients. Hum Mol Genet. 2001;10:2841–9.
  • Anhuf D, Eggermann T, Rudnik-Schoneborn S, Zerres K. Determination of SMN1 and SMN2 copy number using TaqMan technology. Hum Mutat. 2003;22:74–8.
  • Bach JR. The use of mechanical ventilation is appropriate in children with genetically proven spinal muscular atrophy type 1: the motion for. Paediatr Respir Rev. 2008;9:45–50.
  • Bach JR, Baird JS, Plosky D, Navado J, Weaver B. Spinal muscular atrophy type 1: management and outcomes. Pediatr Pulmonol. 2002;34:16–22.
  • Bach JR, Vega J, Majors J, Friedman A. Spinal muscular atrophy type 1 quality of life. Am J Phys Med Rehabil. 2003;82:137–42.
  • Banker BQ. Neuropathologic aspects of arthrogryposis multiplex congenita. Clin Orthop. 1985;194:30–43.
  • Bingham PM, Shen N, Rennert H, Rorke LB, Black AW, Marin-Padilla MM, Nordgren RE. Arthrogryposis due to infantile neuronal degeneration associated with deletion of the SMNT gene. Neurology. 1997;49:848–51.
  • Biros I, Forrest S. Spinal muscular atrophy: untangling the knot? J Med Genet. 1999;36:1–8.
  • Boylan KB, Cornblath DR. Werdnig-Hoffmann disease and chronic distal spinal muscular atrophy with apparent autosomal dominant inheritance. Ann Neurol. 1992;32:404–7.
  • Brahe C, Servidei S, Zappata S, Ricci E, Tonali P, Neri G. Genetic homogeneity between childhood-onset and adult-onset autosomal recessive spinal muscular atrophy. Lancet. 1995;346:741–2.
  • Brahe C, Vitali T, Tiziano FD, Angelozzi C, Pinto AM, Borgo F, Moscato U, Bertini E, Mercuri E, Neri G. Phenylbutyrate increases SMN gene expression in spinal muscular atrophy patients. Eur J Hum Genet. 2005;13:256–9.
  • Brichta L, Hofmann Y, Hahnen E, Siebzehnrubl FA, Raschke H, Blumcke I, Eyupoglu IY, Wirth B. Valproic acid increases the SMN2 protein level: a well-known drug as a potential therapy for spinal muscular atrophy. Hum Mol Genet. 2003;12:2481–9.
  • Brown JC, Zeller JL, Swank SM, Furumasu J, Warath SL. Surgical and functional results of spine fusion in spinal muscular atrophy. Spine. 1989;14:763–70.
  • Bruce AK, Jacobsen E, Dossing H, Kondrup J. Hypoglycaemia in spinal muscular atrophy. Lancet. 1995;346:609–10.
  • Buchthal F, Olsen PZ. Electromyography and muscle biopsy in infantile spinal muscular atrophy. Brain. 1970;93:15–30.
  • Burglen L, Amiel J, Viollet L, Lefebvre S, Burlet P, Clermont O, Raclin V, Landrieu P, Verloes A, Munnich A, Melki J. Survival motor neuron gene deletion in the arthrogryposis multiplex congenita-spinal muscular atrophy association. J Clin Invest. 1996;98:1130–2.
  • Bush A, Fraser J, Jardine E, Paton J, Simonds A, Wallis C. Respiratory management of the infant with type 1 spinal muscular atrophy. Arch Dis Child. 2005;90:709–11.
  • Bussaglia E, Clermont O, Tizzano E, Lefebvre S, Burglen L, Cruaud C, Urtizberea JA, Colomer J, Munnich A, Baiget M, Melki J. A frame-shift deletion in the survival motor neuron gene in Spanish spinal muscular atrophy patients. Nat Genet. 1995;11:335–7.
  • Byers RK, Banker BQ. Infantile muscular atrophy. Arch Neurol. 1961;5:140–64.
  • Campbell L, Daniels RJ, Dubowitz V, Davies KE. Maternal mosaicism for a second mutational event in a type I spinal muscular atrophy family. Am J Hum Genet. 1998;63:37–44.
  • Chang JG, Hsieh-Li HM, Jong YJ, Wang NM, Tsai CH, Li H. Treatment of spinal muscular atrophy by sodium butyrate. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98:9808–13.
  • Chou SM, Gilbert EF, Chun RW, Laxova R, Tuffli GA, Sufit RL, Krassikot N. Infantile olivopontocerebellar atrophy with spinal muscular atrophy (infantile OPCA + SMA). Clin Neuropathol. 1990;9:21–32.
  • Clermont O, Burlet P, Lefebvre S, Bürglen L, Munnich A, Melki J. SMN gene deletions in adult-onset spinal muscular atrophy. Lancet. 1995;346:1712–3.
  • Cobben JM, Lemmink HH, Snoeck I, Barth PA, van der Lee JH, de Visser M. Survival in SMA type I: a prospective analysis of 34 consecutive cases. Neuromuscul Disord. 2008;18:541–4.
  • Coletta C, Carboni P, Carunchio A, Porro G, Bacci V. Electrocardiographic abnormalities in childhood spinal muscular atrophy. Int J Cardiol. 1989;24:283–8.
  • Corti S, Nizzardo M, Nardini M, Donadoni C, Salani S, Ronchi D, Saladino F, Bordoni A, Fortunato F, Del Bo R, Papadimitriou D, Locatelli F, Menozzi G, Strazzer S, Bresolin N, Comi GP. Neural stem cell transplantation can ameliorate the phenotype of a mouse model of spinal muscular atrophy. J Clin Invest. 2008;118:3316–30.
  • DiMatteo D, Callahan S, Kmiec EB. Genetic conversion of an SMN2 gene to SMN1: a novel approach to the treatment of spinal muscular atrophy. Exp Cell Res. 2008;314:878–86.
  • Dohna-Schwake C, Ragette R, Teschler H, Voit T, Mellies U. IPPB-assisted coughing in neuromuscular disorders. Pediatr Pulmonol. 2006;41:551–7.
  • Dubowitz V. Infantile muscular atrophy. A prospective study with particular reference to a slowly progressive variety. Brain. 1964;87:707–18.
  • Evans GA, Drennan JC, Russman BS. Functional classification and orthopaedic management of spinal muscular atrophy. J Bone Joint Surg Br. 1981;63B:516–22.
  • Falsaperla R, Romeo G, Di Giorgio A, Pavone P, Parano E, Connolly AM. Long-term survival in a child with arthrogryposis multiplex congenita and spinal muscular atrophy. J Child Neurol. 2001;16:934–6.
  • Fauroux B, Guillemot N, Aubertin G, Nathan N, Labit A, Clément A, Lofaso F. Physiologic benefits of mechanical insufflation-exsufflation in children with neuromuscular diseases. Chest. 2008;133:161–8.
  • Fischer U, Liu Q, Dreyfuss G. The SMN-SIP1 complex has an essential role in spliceosomal snRNP biogenesis. Cell. 1997;90:1023–9.
  • Fredericks EJ, Russman BS. Bedside evaluation of large motor units in childhood spinal muscular atrophy. Neurology. 1979;29:398–400.
  • Gardner-Medwin D, Hudgson P, Walton JN. Benign spinal muscular atrophy arising in childhood and adolescence. J Neurol Sci. 1967;5:121–58.
  • Gavrilina TO, McGovern VL, Workman E, Crawford TO, Gogliotti RG, DiDonato CJ, Monani UR, Morris GE, Burghes AH. Neuronal SMN expression corrects spinal muscular atrophy in severe SMA mice while muscle-specific SMN expression has no phenotypic effect. Hum Mol Genet. 2008;17:1063–75.
  • Goutières F, Bogicevic D, Aicardi J. A predominantly cervical form of spinal muscular atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991;54:223–5.
  • Granger MW, Buschang PH, Throckmorton GS, Iannaccone ST. Masticatory muscle function in patients with spinal muscular atrophy. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1999;115:697–702.
  • Grohmann K, Schuelke M, Diers A, Hoffmann K, Lucke B, Adams C, Bertini E, Leonhardt-Horti H, Muntoni F, Ouvrier R, Pfeufer A, Rossi R, Van Maldergem L, Wilmshurst JM, Wienker TF, Sendtner M, Rudnik-Schoneborn S, Zerres K, Hubner C. Mutations in the gene encoding immunoglobulin mu-binding protein 2 cause spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1. Nat Genet. 2001;29:75–7.
  • Grohmann K, Varon R, Stolz P, Schuelke M, Janetzki C, Bertini E, Bushby K, Muntoni F, Ouvrier R, Van Maldergem L, Goemans NM, Lochmüller H, Eichholz S, Adams C, Bosch F, Grattan-Smith P, Navarro C, Neitzel H, Polster T, Topaloğlu H, Steglich C, Guenther UP, Zerres K, Rudnik-Schöneborn S, Hübner C. Infantile spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 (SMARD1). Ann Neurol. 2003;54:719–24.
  • Grzeschik SM, Ganta M, Prior TW, Heavlin WD, Wang CH. Hydroxyurea enhances SMN2 gene expression in spinal muscular atrophy cells. Ann Neurol. 2005;58:194–202.
  • Guenther UP, Varon R, Schlicke M, Dutrannoy V, Volk A, Hübner C, von Au K, Schuelke M. Clinical and mutational profile in spinal muscular atrophy with respiratory distress (SMARD): defining novel phenotypes through hierarchical cluster analysis. Hum Mutat. 2007;28:808–15.
  • Hageman G, Ramaekers VT, Hilhorst BG, Rozeboom AR. Congenital cervical spinal muscular atrophy: a non-familial, non progressive condition of the upper limbs. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1993;56:365–8.
  • Hahnen E, Eyüpoglu IY, Brichta L, Haastert K, Tränkle C, Siebzehnrübl FA, Riessland M, Hölker I, Claus P, Romstöck J, Buslei R, Wirth B, Blümcke I. In vitro and ex vivo evaluation of second-generation histone deacetylase inhibitors for the treatment of spinal muscular atrophy. J Neurochem. 2006;98:193–202.
  • Hahnen E, Schonling J, Rudnik-Schoneborn S, Raschke H, Zerres K, Wirth B. Missense mutations in exon 6 of the survival motor neuron gene in patients with spinal muscular atrophy (SMA). Hum Mol Genet. 1997;6:821–5.
  • Hausmanowa-Petrusewicz I, Karwańska A. Electromyographic findings in different forms of infantile and juvenile proximal spinal muscular atrophy. Muscle Nerve. 1986;9:37–46.
  • Hausmanowa-Petrusewicz I, Badurska-Modrzycka B, Ryniewicz B. On chaos in classification of childhood spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord. 1992;2:429–30.
  • Hergersberg M, Glatzel M, Capone A, Achermann S, Hagmann A, Fischer J, Ersch J, Aguzzi A, Boltshauser E. Deletions in the spinal muscular atrophy gene region in a newborn with neuropathy and extreme generalized muscular weakness. Eur J Paediatr Neurol. 2000;4:35–8.
  • Hoffmann J. Familial spinal muscular atrophy in infancy (article in German). Dtsch Z Nervenheilkd. 1892;3:427–70.
  • Iannaccone ST, Browne RH, Samaha FJ, Buncher CR. Prospective study of spinal muscular atrophy before age 6 years. DCN/SMA Group. Pediatr Neurol. 1993;9:187–93.
  • Ignatius J. The natural history of severe spinal muscular atrophy--further evidence for clinical subtypes. Neuromuscul Disord. 1994;4:527–8.
  • Joseph S, Robb SA, Mohammed S, Lillis S, Simonds A, Manzur AY, Walter S, Wraige E. Interfamilial phenotypic heterogeneity in SMARD1. Neuromuscul Disord. 2009;19:193–5.
  • Kelley RI, Sladky JT. Dicarboxylic aciduria in an infant with spinal muscular atrophy. Ann Neurol. 1986;20:734–6.
  • Kernochan LE, Russo ML, Woodling NS, Huynh TN, Avila AM, Fischbeck KH, Sumner CJ. The role of histone acetylation in SMN gene expression. Hum Mol Genet. 2005;14:1171–82.
  • Kinali M, Mercuri E, Main M, De Biasia F, Karatza A, Higgins R, Banks LM, Manzur AY, Muntoni F. Pilot trial of albuterol in spinal muscular atrophy. Neurology. 2002;59:609–10.
  • Korinthenberg R, Sauer M, Ketelsen UP, Hanemann CO, Stoll G, Graf M, Baborie A, Volk B, Wirth B, Rudnik-Schoneborn S, Zerres K. Congenital axonal neuropathy caused by deletions in the spinal muscular atrophy region. Ann Neurol. 1997;42:364–8.
  • Kugelberg E, Welander L. Heredofamilial juvenile muscular atrophy simulating muscular dystrophy. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1956;75:500–9.
  • Laufersweiler-Plass C, Rudnik-Schöneborn S, Zerres K, Backes M, Lehmkuhl G, von Gontard A. Behavioural problems in children and adolescents with spinal muscular atrophy and their siblings. Dev Med Child Neurol. 2003;45:44–9.
  • Lefebvre S, Burglen L, Reboullet S, Clermont O, Burlet P, Viollet L, Benichou B, Cruaud C, Millasseau P, Zeviani M, Le Paslier D, Frézal J, Cohen D, Weissenbach J, Munnich A, Melki J. Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-determining gene. Cell. 1995;80:155–65.
  • Lefebvre S, Burlet P, Viollet L, Bertrandy S, Huber C, Belser C, Munnich A. A novel association of the SMN protein with two major non-ribosomal nucleolar proteins and its implication in spinal muscular atrophy. Hum Mol Genet. 2002;11:1017–27.
  • Liang WC, Yuo CY, Chang JG, Chen YC, Chang YF, Wang HY, Ju YH, Chiou SS, Jong YJ. The effect of hydroxyurea in spinal muscular atrophy cells and patients. J Neurol Sci. 2008;268:87–94.
  • Liu Q, Dreyfuss G. A novel nuclear structure containing the survival of motor neurons protein. EMBO J. 1996;15:3555–65.
  • Liu Q, Fischer U, Wang F, Dreyfuss G. The spinal muscular atrophy disease gene product, SMN, and its associated protein SIP1 are in a complex with spliceosomal snRNP proteins. Cell. 1997;90:1013–21.
  • Lorson CL, Hahnen E, Androphy EJ, Wirth B. A single nucleotide in the SMN gene regulates splicing and is responsible for spinal muscular atrophy. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999;96:6307–11.
  • MacLeod MJ, Taylor JE, Lunt PW, Mathew CG, Robb SA. Prenatal onset spinal muscular atrophy. Eur J Paediatr Neurol. 1999;3:65–72.
  • Mailman MD, Heinz JW, Papp AC, Snyder PJ, Sedra MS, Wirth B, Burghes AH, Prior TW. Molecular analysis of spinal muscular atrophy and modification of the phenotype by SMN2. Genet Med. 2002;4:20–6.
  • Mailman MD, Hemingway T, Darsey RL, Glasure CE, Huang Y, Chadwick RB, Heinz JW, Papp AC, Snyder PJ, Sedra MS, Schafer RW, Abuelo DN, Reich EW, Theil KS, Burghes AH, de la Chapelle A, Prior TW. Hybrids monosomal for human chromosome 5 reveal the presence of a spinal muscular atrophy (SMA) carrier with two SMN1 copies on one chromosome. Hum Genet. 2001;108:109–15.
  • Malcov M, Schwartz T, Mei-Raz N, Yosef DB, Amit A, Lessing JB, Shomrat R, Orr-Urtreger A, Yaron Y. Multiplex nested PCR for preimplantation genetic diagnosis of spinal muscular atrophy. Fetal Diagn Ther. 2004;19:199–206.
  • McAndrew PE, Parsons DW, Simard LR, Rochette C, Ray PN, Mendell JR, Prior TW, Burghes AH. Identification of proximal spinal muscular atrophy carriers and patients by analysis of SMNT and SMNC gene copy number. Am J Hum Genet. 1997;60:1411–22.
  • Mellies U, Dohna-Schwake C, Stehling F, Voit T. Sleep disordered breathing in spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord. 2004;14:797–803.
  • Mercuri E, Messina S, Kinali M, Cini C, Longman C, Battini R, Cioni G, Muntoni F. Congenital form of spinal muscular atrophy predominantly affecting the lower limbs: a clinical and muscle MRI study. Neuromuscul Disord. 2004a;14:125–9.
  • Mercuri E, Bertini E, Messina S, Pelliccioni M, D'Amico A, Colitto F, Mirabella M, Tiziano FD, Vitali T, Angelozzi C, Kinali M, Main M, Brahe C. Pilot trial of phenylbutyrate in spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord. 2004b;14:130–5.
  • Mercuri E, Bertini E, Messina S, Solari A, D'Amico A, Angelozzi C, Battini R, Berardinelli A, Boffi P, Bruno C, Cini C, Colitto F, Kinali M, Minetti C, Mongini T, Morandi L, Neri G, Orcesi S, Pane M, Pelliccioni M, Pini A, Tiziano FD, Villanova M, Vita G, Brahe C. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of phenylbutyrate in spinal muscular atrophy. Neurology. 2007;68:51–5.
  • Merlini L, Bertini E, Minetti C, Mongini T, Morandi L, Angelini C, Vita G. Motor function-muscle strength relationship in spinal muscular atrophy. Muscle Nerve. 2004;29:548–52.
  • Merlini L, Granata C, Bonfiglioli S, Marini ML, Cervellati S, Savini R. Scoliosis in spinal muscular atrophy: natural history and management. Dev Med Child Neurol. 1989;31:501–8.
  • Messina S, Pane M, De Rose P, Vasta I, Sorleti D, Aloysius A, Sciarra F, Mangiola F, Kinali M, Bertini E, Mercuri E. Feeding problems and malnutrition in spinal muscular atrophy type II. Neuromuscular Disorders. 2008;18(5):389–93.
  • Miller RG, Moore DH, Dronsky V, Bradley W, Barohn R, Bryan W, Prior TW, Gelinas DF, Iannaccone S, Kissel J, Leshner R, Mendell J, Mendoza M, Russman B, Samaha F, Smith S. A placebo-controlled trial of gabapentin in spinal muscular atrophy. J Neurol Sci. 2001;191:127–31.
  • Moosa A, Dubowitz V. Spinal muscular atrophy in childhood. Two clues to clinical diagnosis. Arch Dis Child. 1973;48:386–8.
  • Mostacciuolo ML, Danieli GA, Trevisan C, Muller E, Angelini C. Epidemiology of spinal muscular atrophies in a sample of the Italian population. Neuroepidemiology. 1992;11:34–8.
  • Moutou C, Gardes N, Viville S. Duplex PCR for preimplantation genetic diagnosis (PGD) of spinal muscular atrophy. Prenat Diagn. 2003;23:685–9.
  • Munsat TL, Woods R, Fowler W, Pearson CM. Neurogenic muscular atrophy of infancy with prolonged survival. Brain. 1969;92:9–24.
  • Ogino S, Wilson RB. Genetic testing and risk assessment for spinal muscular atrophy (SMA). Hum Genet. 2002;111:477–500.
  • Oskoui M, Levy G, Garland CJ, Gray JM, O'Hagen J, De Vivo DC, Kaufmann P. The changing natural history of spinal muscular atrophy type 1. Neurology. 2007;69:1931–6.
  • Pane M, Staccioli S, Messina S, D'Amico A, Pelliccioni M, Mazzone ES, Cuttini M, Alfieri P, Battini R, Main M, Muntoni F, Bertini E, Villanova M, Mercuri E. Daily salbutamol in young patients with SMA type II. Neuromuscul Disord. 2008;18:536–40.
  • Parsons DW, McAndrew PE, Iannaccone ST, Mendell JR, Burghes AH, Prior TW. Intragenic telSMN mutations: frequency, distribution, evidence of a founder effect, and modification of the spinal muscular atrophy phenotype by cenSMN copy number. Am J Hum Genet. 1998;63:1712–23.
  • Parsons DW, McAndrew PE, Monani UR, Mendell JR, Burghes AH, Prior TW. An 11 base pair duplication in exon 6 of the SMN gene produces a type I spinal muscular atrophy (SMA) phenotype: further evidence for SMN as the primary SMA-determining gene. Hum Mol Genet. 1996;5:1727–32.
  • Pearn J. Incidence, prevalence, and gene frequency studies of chronic childhood spinal muscular atrophy. J Med Genet. 1978;15:409–13.
  • Pellizzoni L, Kataoka N, Charroux B, Dreyfuss G. A novel function for SMN, the spinal muscular atrophy disease gene product, in pre-mRNA splicing. Cell. 1998;95:615–24.
  • Prior TW, Swoboda KJ, Scott HD, Hejmanowski AQ. Homozygous SMN1 deletions in unaffected family members and modification of the phenotype by SMN2. Am J Med Genet A. 2004;130A:307–10.
  • Prior TW, Krainer AR, Hua Y, Swoboda KJ, Snyder PC, Bridgeman SJ, Burghes AH, Kissel JT. A positive modifier of spinal muscular atrophy in the SMN2 gene. Am J Hum Genet. 2009;85:408–13.
  • Puruckherr M, Mehta JB, Girish MR, Byrd RP, Roy TM. Severe obstructive sleep apnea in a patient with spinal muscle atrophy. Chest. 2004;126:1705–7.
  • Rudnik-Schöneborn S, Hausmanowa-Petrusewicz I, Borkowska J, Zerres K. The predictive value of achieved motor milestones assessed in 441 patients with infantile spinal muscular atrophy types II and III. Eur Neurol. 2001;45:174–81.
  • Russman BS, Fredericks EJ. Use of the ECG in the diagnosis of childhood spinal muscular atrophy. Arch Neurol. 1979;36:317–8.
  • Russman BS, Buncher CR, White M, Samaha FJ, Iannaccone ST. Function changes in spinal muscular atrophy II and III. The DCN/SMA Group. Neurology. 1996;47:973–6.
  • Russman BS, Iannacone ST, Buncher CR, Samaha FJ, White M, Perkins B, Zimmerman L, Smith C, Burhans K, Barker L. Spinal muscular atrophy: new thoughts on the pathogenesis and classification schema. J Child Neurol. 1992;7:347–53.
  • Russman BS, Iannaccone ST, Samaha FJ. A phase 1 trial of riluzole in spinal muscular atrophy. Arch Neurol. 2003;60:1601–3.
  • Russman BS, Melchreit R, Drennan JC. Spinal muscular atrophy: the natural course of disease. Muscle Nerve. 1983;6:179–81.
  • Ryan MM. The use of invasive ventilation is appropriate in children with genetically proven spinal muscular atrophy type 1: the motion against. Paediatr Respir Rev. 2008;9:51–4.
  • Samaha FJ, Buncher CR, Russman BS, White ML, Iannaccone ST, Barker L, Burhans K, Smith C, Perkins B, Zimmerman L. Pulmonary function in spinal muscular atrophy. J Child Neurol. 1994;9:326–9.
  • Soler-Botija C, Cusco I, Caselles L, Lopez E, Baiget M, Tizzano EF. Implication of fetal SMN2 expression in type I SMA pathogenesis: protection or pathological gain of function? J Neuropathol Exp Neurol. 2005;64:215–23.
  • Spiro A. Minipolymyoclonus. A neglected sign in childhood spinal muscular atrophy. Neurology. 1970;20:1124–6.
  • Sporer SM, Smith BG. Hip dislocation in patients with spinal muscular atrophy. J Pediatr Orthop. 2003;23:10–4.
  • Strasswimmer J, Lorson CL, Breiding DE, Chen JJ, Le T, Burghes AH, Androphy EJ. Identification of survival motor neuron as a transcriptional activator-binding protein. Hum Mol Genet. 1999;8:1219–26.
  • Sumner CJ, Huynh TN, Markowitz JA, Perhac JS, Hill B, Coovert DD, Schussler K, Chen X, Jarecki J, Burghes AH, Taylor JP, Fischbeck KH. Valproic acid increases SMN levels in spinal muscular atrophy patient cells. Ann Neurol. 2003;54:647–54.
  • Sumner CJ, Wee CD, Warsing LC, Choe DW, Ng AS, Lutz C, Wagner KR. Inhibition of myostatin does not ameliorate disease features of severe spinal muscular atrophy mice. Hum Mol Genet. 2009;18:3145–52.
  • Swoboda KJ, Prior TW, Scott CB, McNaught TP, Wride MC, Reyna SP, Bromberg MB. Natural history of denervation in SMA: relation to age, SMN2 copy number, and function. Ann Neurol. 2005;57:704–12.
  • Talbot K, Ponting CP, Theodosiou AM, Rodrigues NR, Surtees R, Mountford R, Davies KE. Missense mutation clustering in the survival motor neuron gene: a role for a conserved tyrosine and glycine rich region of the protein in RNA metabolism? Hum Mol Genet. 1997;6:497–500.
  • Tein I, Sloane AE, Donner EJ, Lehotay DC, Millington DS, Kelley RI. Fatty acid oxidation abnormalities in childhood-onset spinal muscular atrophy: primary or secondary defect(s)? Pediatr Neurol. 1995;12:21–30.
  • Thieme A, Mitulla B, Schulze F, Spiegler AW. Epidemiological data on Werdnig-Hoffmann disease in Germany (West-Thuringen). Hum Genet. 1993;91:295–7.
  • Thomas NH, Dubowitz V. The natural history of type I (severe) spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord. 1994;4:497–502.
  • Thompson GH, Akbarnia BA, Campbell RM. Growing rod techniques in early-onset scoliosis. J Pediatr Orthop. 2007;27:354–61.
  • Velasco E, Valero C, Valero A, Moreno F, Hernández-Chico C. Molecular analysis of the SMN and NAIP genes in Spanish spinal muscular atrophy (SMA) families and correlation between number of copies of cBCD541 and SMA phenotype. Hum Mol Genet. 1996;5(2):257–63.
  • von Gontard A, Laufersweiler-Plass C, Backes M, Zerres K, Rudnik-Schöneborn S. Enuresis and urinary incontinence in children and adolescents with spinal muscular atrophy. BJU Int. 2001;88:409–13.
  • von Gontard A, Zerres K, Backes M, Laufersweiler-Plass C, Wendland C, Melchers P, Lehmkuhl G, Rudnik-Schoneborn S. Intelligence and cognitive function in children and adolescents with spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord. 2002;12:130–6.
  • Vyas S, Bechade C, Riveau B, Downward J, Triller A. Involvement of survival motor neuron (SMN) protein in cell death. Hum Mol Genet. 2002;11:2751–64.
  • Wang CH, Finkel RS, Bertini ES, Schroth M, Simonds A, Wong B, Aloysius A, Morrison L, Main M, Crawford TO, Trela A. Participants of the International Conference on SMA Standard of Care.; Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol. 2007;22:1027–49.
  • Weihl CC, Connolly AM, Pestronk A. Valproate may improve strength and function in patients with type III/IV spinal muscle atrophy. Neurology. 2006;67:500–1.
  • Werdnig G. Two early infantile hereditary cases of progressive muscular atrophy simulating dystrophy, but on a neural basis (article in German). Arch Psychiatr. 1891;22:437–81.
  • Wirth B. An update of the mutation spectrum of the survival motor neuron gene (SMN1) in autosomal recessive spinal muscular atrophy. Hum Mutat. 2000;15:228–37.
  • Wirth B, Schmidt T, Hahnen E, Rudnik-Schoneborn S, Krawczak M, Muller-Myhsok B, Schonling J, Zerres K. De novo rearrangements found in 2% of index patients with spinal muscular atrophy: mutational mechanisms, parental origin, mutation rate, and implications for genetic counseling. Am J Hum Genet. 1997;61:1102–11.
  • Yamashita M, Nishio H, Harada Y, Matsuo M, Yamamoto T. Significant increase in the number of the SMN2 gene copies in an adult-onset Type III spinal muscular atrophy patient with homozygous deletion of the NAIP gene. Eur Neurol. 2004;52:101–6.
  • Yohannan M, Patel P, Kolawole T, Malabarey T, Mahdi A. Brain atrophy in Werdnig-Hoffmann disease. Acta Neurol Scand. 1991;84:426–8.
  • Zerres K, Rudnik-Schoneborn S, Forrest E, Lusakowska A, Borkowska J, Hausmanowa-Petrusewicz I. A collaborative study on the natural history of childhood and juvenile onset proximal spinal muscular atrophy (type II and III SMA): 569 patients. J Neurol Sci. 1997;146:67–72.
  Frajil X sendromu (FRAX), etkilenmiş erkeklerde orta derecede mental retardasyon, karakteristik yüz görünümü (büyük baş, uzun yüz, belirgin alın ve çene, büyük/belirgin kulaklar), eklem gevşekliği ve büyük testisler (makroorşidizm) ile karakterizedir. Etkilenmiş dişilerde ise hafif mental retardasyon görülebilmektedir. FRAX’ın sıklığı erkeklerde 1:4000 ve dişilerde 1:8500’dir. FRAX, ~%99 oranında X kromozomu üzerinde bulunan FMR1 geninin 1. eksonundaki üçlü (CGG) tekrarların sayısının artşı nedeni ile genin anormal metilasyona uğraması ve ekspresyonun baskılanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Normal kişilerde FMR1 geninin 1. eksonunda 5-54 CGG tekrarı bulunmaktadır. 55-200 tekrar arası pre-mutasyon, >200 tekrar ise full-mutasyon olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanı sıra mozaik paternler de saptanmıştır. FRAX’tan etkilenmiş bireylerde >200 CGG tekrarı bulunmaktadır. FMR1 full-mutasyonu taşıyan kişilerin anneleri pre-mutasyon taşıyıcısıdır. FMR1 pre-mutasyonu taşıyan kadınların sıklığı 1:260 olarak bildirilmektedir. Pre-mutasyon taşıyıcısı kadınların babaları da pre-mutasyon taşıyıcısı olabilmektedir. Erkek taşıyıcı sıklığı 1:850 olarak belirlenmiştir.
  Dişilerdeki pre-mutasyon allellerindeki CGG tekrarlarının sayısı oogenez sırasında artmaya ve dolayısıyla çocuklarında full-mutasyon oluşturmaya yatkındır. 41-58 tekrar arası ayrıca orta düzey (ya da gri bölge) olarak da adlandırılmaktadır. Orta boyuttaki allellere sahip kadınların bir sonraki nesle full-mutasyon kalıtma yönünden hafifçe artmış riski bulunduğu bildirilmektedir. Pre-mutasyon taşıyıcıları mental retardasyon açısından riskli değildir. Ancak bu kişilerin FXTAS (Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome) ve erken over yetmezliği (premature ovarian failure, POF) açısından riski bulunmaktadır.
  Geç ortaya çıkış, progresif serebellar ataksi ve istemli hareket tremoru ile karakterize olan FXTAS her iki cinste de ortaya çıkabilmektedir ancak kadınlardaki riskin erkeklerdekinden daha az olduğu bildirilmektedir. Diğer nörolojik bulgular arasında kısa-süreli hafıza kaybı, yönetici işlev kısıtlılığı, kognitif kayıp, demans, parkinsonizm, perfieral nöropati, alt ekstremite proksimal kas zayıflığı ve otonomik fonksiyon bozukluğu bulunmaktadır. Nörolojik bulguların (azalmış serebellar volüm, artmış ventriküler volüm, artmış beyaz madde hiperdansitesi) premutasyon CGG tekrarları ile korelasyon gösterdiği ileri sürülmektedir. FXTAS’ın 50 yaş üzerindeki pre-mutasyon taşıyıcısı erkeklerdeki prevalansı %40 olarak hesaplanmıştır.
  40 yaş öncesinde mensten kesilmek olarak tanımlanan POF FMR1 premutasyon alleli taşıyan kadınların yaklaşık %20’sinde görülmektedir. FMR1 genindeki 35-54 CGG tekrarının POF için artmış risk oluşturduğu, buna karşılık >80 CGG tekrarının ise daha düşük POF riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
  • The Fragile X Society. Frajil X Sendromu.
   http://www.fragilex.org.uk/LinkClick.aspx?fileticket=CbQIhcLHxHw%3D&tabid=57
  • Kora M, Alyanak B, Motavallı Mukaddes N. Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Gösteren İki Frajil -X Sendromu Olgusunda Metilfenidat Tedavisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9:170-172.
   http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/9_3_10.pdf
  • Allen EG, Sherman S, Abramowitz A, Leslie M, Novak G, Rusin M, Scott E, Letz R. Examination of the effect of the polymorphic CGG repeat in the FMR1 gene on cognitive performance. Behav Genet. 2005;35:435–45.
  • Amos Wilson J, Pratt VM, Phansalkar A, Muralidharan K, Highsmith WE, Beck JC, Bridgeman S, Courtney EM, Epp L, Ferreira-Gonzalez A, Hjelm NL, Holtegaard LM, Jama MA, Jakupciak JP, Johnson MA, Labrousse P, Lyon E, Prior TW, Richards CS, Richie KL, Roa BB, Rohlfs EM, Sellers T, Sherman SL, Siegrist KA, Silverman LM, Wiszniewska J, Kalman LV. Fragile Xperts Working Group of the Association for Molecular Pathology Clinical Practice Committee; Consensus characterization of 16 FMR1 reference materials: a consortium study. J Mol Diagn. 2008;10:2–12.
  • Anido A, Carlson LM, Taft L, Sherman SL. Women's attitudes toward testing for fragile X carrier status: a qualitative analysis. J Genet Couns. 2005;14:295–306.
  • Bacalman S, Farzin F, Bourgeois JA, Cogswell J, Goodlin-Jones BL, Gane LW, Grigsby J, Leehey MA, Tassone F, Hagerman RJ. Psychiatric phenotype of the fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) in males: newly described fronto-subcortical dementia. J Clin Psychiatry. 2006;67:87–94.
  • Bear MF, Huber KM, Warren ST. The mGluR theory of fragile X mental retardation. Trends Neurosci. 2004;27:370–7.
  • Bennett CE, Conway GS, Macperson JN, Jacobs PA, Murray A. Intermediate sized CGG repeats are not a common cause of idiopathic premature ovarian failure. Hum Reprod. 2010;25:1335–8.
  • Biancalana V, Toft M, Le Ber I, Tison F, Scherrer E, Thibodeau S, Mandel JL, Brice A, Farrer MJ, Durr A. FMR1 premutations associated with fragile X-associated tremor/ataxia syndrome in multiple system atrophy. Arch Neurol. 2005;62:962–6.
  • Bodega B, Bione S, Dalpra L, Toniolo D, Ornaghi F, Vegetti W, Ginelli E, Marozzi A. Influence of intermediate and uninterrupted FMR1 CGG expansions in premature ovarian failure manifestation. Hum Reprod. 2006;21:952–7.
  • Bourgeois JA, Coffey SM, Rivera SM, Hessl D, Gane LW, Tassone F, Greco C, Finucane B, Nelson L, Berry-Kravis E, Grigsby J, Hagerman PJ, Hagerman RJ. A review of fragile X premutation disorders: expanding the psychiatric perspective. J Clin Psychiatry. 2009;70:852–862.
  • Bretherick KL, Fluker MR, Robinson WP. FMR1 repeat sizes in the gray zone and high end of the normal range are associated with premature ovarian failure. Hum Genet. 2005;117:376–82.
  • Brussino A, Gellera C, Saluto A, Mariotti C, Arduino C, Castellotti B, Camerlingo M, de Angelis V, Orsi L, Tosca P, Migone N, Taroni F, Brusco A. FMR1 gene premutation is a frequent genetic cause of late-onset sporadic cerebellar ataxia. Neurology. 2005;64:145–7.
  • Burlet P, Frydman N, Gigarel N, Kerbrat V, Tachdjian G, Feyereisen E, Bonnefont JP, Frydman R, Munnich A, Steffann J. Multiple displacement amplification improves PGD for fragile X syndrome. Mol Hum Reprod. 2006;12:647–52.
  • Bussani C, Papi L, Sestini R, Baldinotti F, Bucciantini S, Bruni V, Scarselli G. Premature ovarian failure and fragile X premutation: a study on 45 women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;112:189–91.
  • Cellini E, Forleo P, Ginestroni A, Nacmias B, Tedde A, Bagnoli S, Mascalchi M, Sorbi S, Piacentini S. Fragile X premutation with atypical symptoms at onset. Arch Neurol. 2006;63:1135–8.
  • Ceman S, Brown V, Warren ST. Isolation of an FMRP-associated messenger ribonucleoprotein particle and identification of nucleolin and the fragile X-related proteins as components of the complex. Mol Cell Biol. 1999;19:7925–32.
  • Centers for Disease Control and Prevention; Delayed diagnosis of fragile X syndrome - United States, 1990-1999. MMWR. 2002;51:740–2.
  • Chen L, Hadd A, Sah S, Filipovic-Sadic S, Krosting J, Sekinger E, Pan R, Hagerman PJ, Stenzel TT, Tassone F, Latham GJ. An information-rich CGG repeat primed PCR that detects the full range of fragile X expanded alleles and minimizes the need for Southern blot analysis. J Mol Diagn. 2010;12:589–600.
  • Chonchaiya W, Nguyen DV, Au J, Campos L, Berry-Kravis EM, Lohse K, Mu Y, Utari A, Hervey C, Wang L, Sorensen P, Cook K, Gane L, Tassone F, Hagerman RJ. Clinical involvement in daughters of men with fragile X-associated tremor ataxia syndrome. Clin Genet. 2010;78:38–46.
  • Coffee B (2009) Methylation-specific PCR. Curr Protoc Hum Genet. 2009 Apr;Chapter 10:Unit 10.6.
  • Coffee B, Keith K, Albizua I, Malone T, Mowrey J, Sherman SL, Warren ST. Incidence of fragile X syndrome by newborn screening for methylated FMR1 DNA. Am J Hum Genet. 2009;85:503–514.
  • Coffey SM, Cook K, Tartaglia N, Tassone F, Nguyen DV, Pan R, Bronsky HE, Yuhas J, Borodyanskaya M, Grigsby J, Doerflinger M, Hagerman PJ, Hagerman RJ. Expanded clinical phenotype of women with the FMR1 premutation. Am J Med Genet. 2008;146A:1009–16.
  • Cohen S, Masyn K, Adams J, Hessl D, Rivera S, Tassone F, Brunberg J, DeCarli C, Zhang L, Cogswell J, Loesch D, Leehey M, Grigsby J, Hagerman PJ, Hagerman R. Molecular and imaging correlates of the fragile X-associated tremor/ataxia syndrome. Neurology. 2006;67:1426–31.
  • Corrigan EC, Raygada MJ, Vanderhoof VH, Nelson LM. A woman with spontaneous premature ovarian failure gives birth to a child with fragile X syndrome. Fertil Steril. 2005;84:1508.
  • Crawford DC, Meadows KL, Newman JL, Taft LF, Scott E, Leslie M, Shubek L, Holmgreen P, Yeargin-Allsopp M, Boyle C, Sherman SL. Prevalence of the fragile X syndrome in African-Americans. Am J Med Genet. 2002;110:226–33.
  • Cronister A, DiMaio M, Mahoney MJ, Donnenfeld AE, Hallam S. Fragile X syndrome carrier screening in the prenatal genetic counseling setting. Genet Med. 2005;7:246–50.
  • Curry CJ, Stevenson RE, Aughton D, Byrne J, Carey JC, Cassidy S, Cunniff C, Graham JM, Jones MC, Kaback MM, Moeschler J, Schaefer GB, Schwartz S, Tarleton J, Opitz J. Evaluation of mental retardation: recommendations of a Consensus Conference: American College of Medical Genetics. Am J Med Genet. 1997;72:468–77.
  • Das S, Kubota T, Song M, Daniel R, Berry-Kravis EM, Prior TW, Popovich B, Rosser L, Arinami T, Ledbetter DH. Methylation analysis of the fragile X syndrome by PCR. Genet Test. 1997;1:151–5.
  • De Boulle K, Verkerk AJ, Reyniers E, Vits L, Hendrickx J, Van Roy B, Van den Bos F, de Graaff E, Oostra BA, Willems PJ. A point mutation in the FMR-1 gene associated with fragile X mental retardation. Nat Genet. 1993;3:31–5.
  • de Vries BB, van den Ouweland AM, Mohkamsing S, Duivenvoorden HJ, Mol E, Gelsema K, van Rijn M, Halley DJ, Sandkuijl LA, Oostra BA, Tibben A, Niermeijer MF. Screening and diagnosis for the fragile X syndrome among the mentally retarded: an epidemiological and psychological survey. Collaborative Fragile X Study Group. Am J Hum Genet. 1997;61:660–7.
  • Eichler EE, Holden JJ, Popovich BW, Reiss AL, Snow K, Thibodeau SN, Richards CS, Ward PA, Nelson DL. Length of uninterrupted CGG repeats determines instability in the FMR1 gene. Nat Genet. 1994;8:88–94.
  • Ennis S, Ward D, Murray A. Nonlinear association between CGG repeat number and age of menopause in FMR1 premutation carriers. Eur J Hum Genet. 2006;14:253–5.
  • Farzin F, Perry H, Hessl D, Loesch D, Cohen J, Bacalman S, Gane L, Tassone F, Hagerman P, Hagerman R. Autism spectrum disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder in boys with the fragile X premutation. J Dev Behav Pediatr. 2006;27:S137–44.
  • Fernandez-Carvajal I, Lopez Posadas B, Pan R, Raske C, Hagerman PJ, Tassone F. Expansion of an FMR1 grey-zone allele to a full mutation in two generations. J Mol Diagn. 2009;11:306–10.
  • Filipovic-Sadic S, Sah S, Chen L, Krosting J, Sekinger E, Zhang W, Hagerman PJ, Stenzel TT, Hadd AG, Latham GJ, Tassone F. A novel FMR1 PCR method for the routine detection of low abundance expanded alleles and full mutations in fragile X syndrome. Clin Chem. 2010;56:399–408.
  • Galloway JN, Nelson DL. Evidence for RNA-mediated toxicity in fragile X-associated tremor/ataxia syndrome. Future Neurol. 2009;4:785.
  • Grigsby J, Bennett R, Brega A, Bounds L, Cogswell J, Greco C, Hagerman P, Hagerman R, Hall D, Jacquemont S, Leehey M, Paulich M, Rice C, Rubinstein D, Tassone F. Fragile X-associated tremor-ataxia syndrome (FXTAS): An X-linked neurodegenerative phenotype. Abstract #280. Dallas, TX: American College of Medical Genetics Meeting; 2005.
  • Grigsby J, Brega AG, Jacquemont S, Loesch DZ, Leehey MA, Goodrich GK, Hagerman RJ, Epstein J, Wilson R, Cogswell JB, Jardini T, Tassone F, Hagerman PJ. Impairment in the cognitive functioning of men with fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS). J Neurol Sci. 2006;248:227–33.
  • Hagerman RJ (2002) Medical follow-up and pharmacotherapy. In: Hagerman RJ, Hagerman PJ, eds. Fragile X Syndrome: Diagnosis, Treatment, and Research. 3 ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2002: 287-338.
  • Hagerman RJ, Berry-Kravis E, Kaufmann WE, Ono MY, Tartaglia N, Lachiewicz A, Kronk R, Delahunty C, Hessl D, Visootak J, Picker J, Gane L, Tranfagia M. Advances in the treatment of fragile X syndrome. Pediatrics. 2009;123:378–90.
  • Hagerman RJ, Hagerman PJ. The fragile X premutation: into the phenotypic fold. Curr Opin Genet Dev. 2002;12:278–83.
  • Hagerman RJ, Leehey M, Heinrichs W, Tassone F, Wilson R, Hills J, Grigsby J, Gage B, Hagerman PJ. Intention tremor, parkinsonism, and generalized brain atrophy in male carriers of fragile X. Neurology. 2001;57:127–30.
  • Hall DA, Berry-Kravis E, Jacquemont S, Rice CD, Cogswell J, Zhang L, Hagerman RJ, Hagerman PJ, Leehey MA. Initial diagnoses given to persons with the fragile X associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS). Neurology. 2005;65:299–301.
  • Hammond LS, Macias MM, Tarleton JC, Shashidhar Pai G. Fragile X syndrome and deletions in FMR1: new case and review of the literature. Am J Med Genet. 1997;72:430–4.
  • Han XD, Powell BR, Phalin JL, Chehab FF. Mosaicism for a full mutation, premutation, and deletion of the CGG repeats results in 22% FMRP and elevated FMR1 mRNA levels in a high-functioning fragile X male. Am J Med Genet A. 2006;140:1463–71.
  • Hantash FM, Goos DG, Tsao D, Quan F, Buller-Burckle A, Peng M, Jarvis M, Sun W, Strom CM. Qualitative assessment of FMR1 (CGG)n triplet repeat status in normal, intermediate, premutation, full mutation, and mosaic carriers in both sexes: Implications for fragile X syndrome carrier and newborn screening. Genet Med. 2010
  • Hatton DD, Sideris J, Skinner M, Mankowski J, Bailey DB, Roberts J, Mirrett P. Autistic behavior in children with fragile X syndrome: prevalence, stability, and the impact of FMRP. Am J Med Genet A. 2006;140A:1804–13.
  • Hawkins M, Boyle J, Wright KE, Elles R, Ramsden SC, O'Grady A, Sweeney M, Barton DE, Burgess T, Moore M, Burns C, Stacey G, Gray E, Metcalfe P, Hawkins JR. Preparation and validation of the first WHO international genetic reference panel for Fragile X syndrome. Eur J Hum Genet. 2010
  • Hundscheid RD, Sistermans EA, Thomas CM, Braat DD, Straatman H, Kiemeney LA, Oostra BA, Smits AP. Imprinting effect in premature ovarian failure confined to paternally inherited fragile X premutations. Am J Hum Genet. 2000;66:413–8.
  • Hunter JE, Abramowitz A, Rusin M, Sherman SL. Is there evidence for neuropsychological and neurobehavioral phenotypes among adults without FXTAS who carry FMR1 premutation? A review of current literature. Genet Med. 2009;11:79–89.
  • Hunter JE, Epstein MP, Tinker SW, Charen KH, Sherman SL. Fragile X-associated primary ovarian insufficiency: evidence for additional genetic contributions to severity. Genet Epidemiol. 2008;32:553–9.
  • Jacquemont S, Hagerman RJ, Leehey MA, Hall DA, Levine RA, Brunberg JA, Zhang L, Jardini T, Gane LW, Harris SW, Herman K, Grigsby J, Greco CM, Berry-Kravis E, Tassone F, Hagerman PJ. Penetrance of the fragile X-associated tremor/ataxia syndrome in a premutation carrier population. JAMA. 2004;291:460–9.
  • Jacquemont S, Leehey MA, Hagerman RJ, Beckett LA, Hagerman PJ. Size bias of fragile X premutation alleles in late-onset movement disorders. J Med Genet. 2006;43:804–9.
  • Kenneson A, Zhang F, Hagedorn CH, Warren ST. Reduced FMRP and increased FMR1 transcription is proportionally associated with CGG repeat number in intermediate-length and premutation carriers. Hum Mol Genet. 2001;10:1449–54.
  • Kogan CS, Turk J, Hagerman RJ, Cornish KM. Impact of the Fragile X mental retardation 1 (FMR1) gene premutation on neuropsychiatric functioning in adult males without fragile X-associated Tremor/Ataxia syndrome: a controlled study. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2008;147B:859–72.
  • Kunst CB, Warren ST. Cryptic and polar variation of the fragile X repeat could result in predisposing normal alleles. Cell. 1994;77:853–61.
  • Leehey MA, Berry-Kravis E, Goetz CG, Zhang L, Hall DA, Li L, Rice CD, Lara R, Cogswell J, Reynolds A, Gane L, Jacquemont S, Tassone F, Grigsby J, Hagerman RJ, Hagerman PJ. FMR1 CGG repeat length predicts motor dysfunction in premutation carriers. Neurology. 2008;70:1397–402.
  • Leehey MA, Berry-Kravis E, Min SJ, Hall DA, Rice CD, Zhang L, Grigsby J, Greco CM, Reynolds A, Lara R, Cogswell J, Jacquemont S, Hessl DR, Tassone F, Hagerman R, Hagerman PJ. Progression of tremor and ataxia in male carriers of the FMR1 premutation. Mov Disord. 2007;22:203–6.
  • Loat CS, Craig G, Plomin R, Craig IW. Investigating the relationship between FMR1 allele length and cognitive ability in children: a subtle effect of the normal allele range on the normal ability range? Ann Hum Genet. 2006;70:555–65.
  • Loesch DZ, Litewka L, Brotchie P, Huggins RM, Tassone F, Cook M. Magnetic resonance imaging study in older fragile X premutation male carriers. Ann Neurol. 2005;58:326–30.
  • Louis E, Moskowitz C, Friez M, Amaya M, Vonsattel JP. Parkinsonism, dysautonomia, and intranuclear inclusions in a fragile X carrier: a clinical-pathological study. Mov Disord. 2006;21:420–5.
  • Lugenbeel KA, Peier AM, Carson NL, Chudley AE, Nelson DL. Intragenic loss of function mutations demonstrate the primary role of FMR1 in fragile X syndrome. Nat Genet. 1995;10:483–5.
  • Lyon E, Laver T, Yu P, Jama M, Young K, Zoccoli M, Marlowe N. A simple, high-throughput assay for Fragile X expanded alleles using triple repeat primed PCR and capillary electrophoresis. J Mol Diagn. 2010;12:505–11.
  • Machado-Ferreira Mdo C, Costa-Lima MA, Boy RT, Esteves GS, Pimentel MM. Premature ovarian failure and FRAXA premutation: Positive correlation in a Brazilian survey. Am J Med Genet. 2004;126A:237–40.
  • MacKenzie JJ, Sumargo I, Taylor SA. A cryptic full mutation in a male with a classical fragile X phenotype. Clin Genet. 2006;70:39–42.
  • Malcov M, Naiman T, Yosef DB, Carmon A, Mey-Raz N, Amit A, Vagman I, Yaron Y. Preimplantation genetic diagnosis for fragile X syndrome using multiplex nested PCR. Reprod Biomed Online. 2007;14:515–21.
  • McConkie-Rosell A, Finucane B, Cronister A, Abrams L, Bennett RL, Pettersen BJ. Genetic counseling for fragile x syndrome: updated recommendations of the national society of genetic counselors. J Genet Couns. 2005;14:249–70.
  • McConkie-Rosell A, Abrams L, Finucane B, Cronister A, Gane LW, Coffey SM, Sherman S, Nelson LM, Berry-Kravis E, Hessl D, Chiu S, Street N, Vatave A, Hagerman RJ. Recommendations from multi-disciplinary focus groups on cascade testing and genetic counseling for fragile X-associated disorders. J Genet Couns. 2007;16:593–606.
  • Moeschler JB, Shevell M. Clinical genetic evaluation of the child with mental retardation or developmental delays. Pediatrics. 2006;117:2304–16.
  • Moro F, Pisano T, Bernardina BD, Polli R, Murgia A, Zoccante L, Darra F, Battaglia A, Pramparo T, Zuffardi O, Guerrini R. Periventricular heterotopia in fragile X syndrome. Neurology. 2006;67:713–5.
  • Murray A, Webb J, MacSwiney F, Shipley EL, Morton NE, Conway GS. Serum concentrations of follicle stimulating hormone may predict premature ovarian failure in FRAXA premutation women. Hum Reprod. 1999;14:1217–8.
  • Nelson LM, Covington SN, Rebar RW. An update: spontaneous premature ovarian failure is not an early menopause. Fertil Steril. 2005;83:1327–32.
  • Nolin SL, Brown WT, Glicksman A, Houck GE, Gargano AD, Sullivan A, Biancalana V, Brondum-Nielsen K, Hjalgrim H, Holinski-Feder E, Kooy F, Longshore J, Macpherson J, Mandel JL, Matthijs G, Rousseau F, Steinbach P, Vaisanen ML, von Koskull H, Sherman SL. Expansion of the fragile X CGG repeat in females with premutation or intermediate alleles. Am J Hum Genet. 2003;72:454–64.
  • Nolin SL, Lewis FA, Ye LL, Houck GE, Glicksman AE, Limprasert P, Li SY, Zhong N, Ashley AE, Feingold E, Sherman SL, Brown WT. Familial transmission of the FMR1 CGG repeat. Am J Hum Genet. 1996;59:1252–61.
  • Nygren AO, Lens SI, Carvalho R. Methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification enables a rapid and reliable distinction between male FMR1 premutation and full-mutation alleles. J Mol Diagn. 2008;10:496–501.
  • Orrico A, Galli L, Dotti MT, Plewnia K, Censini S, Federico A. Mosaicism for full mutation and normal-sized allele of the FMR1 gene: a new case. Am J Med Genet. 1998;78:341–4.
  • Rauch A, Hoyer J, Guth S, Zweier C, Kraus C, Becker C, Zenker M, Hüffmeier U, Thiel C, Rüschendorf F, Nürnberg P, Reis A, Trautmann U. Diagnostic yield of various genetic approaches in patients with unexplained developmental delay or mental retardation. Am J Med Genet A. 2006;140:2063–74.
  • Riddle JE, Cheema A, Sobesky WE, Gardner SC, Taylor AK, Pennington BF, Hagerman RJ. Phenotypic involvement in females with the FMR1 gene mutation. Am J Ment Retard. 1998;102:590–601.
  • Rodriguez-Revenga L, Madrigal I, Pagonabarraga J, Xunclà M, Badenas C, Kulisevsky J, Gomez B, Milà M. Penetrance of FMR1 premutation associated pathologies in fragile X syndrome families. Eur J Hum Genet. 2009;17:1359–62.
  • Rousseau F, Rouillard P, Morel ML, Khandjian EW, Morgan K. Prevalence of carriers of premutation-size alleles of the FMRI gene-- and implications for the population genetics of the fragile X syndrome. Am J Hum Genet. 1995;57:1006–18.
  • Schmucker B, Seidel J. Mosaicism for a full mutation and a normal size allele in two fragile X males. Am J Med Genet. 1999;84:221–5.
  • Sherman S (2005) Clinical implications of gray-zone FMR1 alleles. Abstract #308. Dallas, TX: American College of Medical Genetics Meeting; 2005.
  • Shevell M, Ashwal S, Donley D, Flint J, Gingold M, Hirtz D, Majnemer A, Noetzel M, Sheth RD. Practice parameter: evaluation of the child with global developmental delay: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and The Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2003;60:367–80.
  • Strom CM, Crossley B, Redman JB, Buller A, Quan F, Peng M, McGinnis M, Fenwick RG, Sun W. Molecular testing for Fragile X Syndrome: lessons learned from 119,232 tests performed in a clinical laboratory. Genet Med. 2007;9:46–51.
  • Sullivan AK, Marcus M, Epstein MP, Allen EG, Anido AE, Paquin JJ, Yadav-Shah M, Sherman SL. Association of FMR1 repeat size with ovarian dysfunction. Hum Reprod. 2005;20:402–12.
  • Tarleton JC, Saul RA. Molecular genetic advances in fragile X syndrome. J Pediatr. 1993;122:169–85.
  • Tassone F, Adams J, Berry-Kravis EM, Cohen SS, Brusco A, Leehey MA, Li L, Hagerman RJ, Hagerman PJ. CGG repeat length correlates with age of onset of motor signs of the fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS). Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2007;144B:566–9.
  • Tassone F, Hagerman RJ, Ikle DN, Dyer PN, Lampe M, Willemsen R, Oostra BA, Taylor AK. FMRP expression as a potential prognostic indicator in fragile X syndrome. Am J Med Genet. 1999;84:250–61.
  • Toledano-Alhadef H, Basel-Vanagaite L, Magal N, Davidov B, Ehrlich S, Drasinover V, Taub E, Halpern GJ, Ginott N, Shohat M. Fragile-X carrier screening and the prevalence of premutation and full- mutation carriers in Israel. Am J Hum Genet. 2001;69:351–60.
  • Tzeng CC, Tsai LP, Hwu WL, Lin SJ, Chao MC, Jong YJ, Chu SY, Chao WC, Lu CL. Prevalence of the FMR1 mutation in Taiwan assessed by large-scale screening of newborn boys and analysis of DXS548-FRAXAC1 haplotype. Am J Med Genet A. 2005;133A:37–43.
  • Utari A, Adams E, Berry-Kravis E, Chavez A, Scaggs F, Ngotran L, Boyd A, Hessl D, Gane LW, Tassone F, Tartaglia N, Leehey MA, Hagerman RJ. Aging in the fragile X syndrome. J Neurodev Disord. 2010;2:70–6.
  • Uzielli ML, Guarducci S, Lapi E, Cecconi A, Ricci U, Ricotti G, Biondi C, Scarselli B, Vieri F, Scarnato P, Gori F, Sereni A. Premature ovarian failure (POF) and fragile X premutation females: from POF to to fragile X carrier identification, from fragile X carrier diagnosis to POF association data. Am J Med Genet. 1999;84:300–3.
  • Vits L, De Boulle K, Reyniers E, Handig I, Darby JK, Oostra B, Willems PJ. Apparent regression of the CGG repeat in FMR1 to an allele of normal size. Hum Genet. 1994;94:523–6.
  • Wang YC, Lin ML, Lin SJ, Li YC, Li SY. Novel point mutation within intron 10 of FMR-1 gene causing fragile X syndrome. Hum Mutat. 1997;10:393–9.
  • Warren ST, Nelson DL. Advances in molecular analysis of fragile X syndrome. JAMA. 1994;271:536–42.
  • Weiler IJ, Greenough WT. Synaptic synthesis of the Fragile X protein: possible involvement in synapse maturation and elimination. Am J Med Genet. 1999;83:248–52.
  • Weinhausel A, Haas OA. Evaluation of the fragile X (FRAXA) syndrome with methylation-sensitive PCR. Hum Genet. 2001;108:450–8.
  • Willemsen R, Smits A, Mohkamsing S, van Beerendonk H, de Haan A, de Vries B, van den Ouweland A, Sistermans E, Galjaard H, Oostra BA. Rapid antibody test for diagnosing fragile X syndrome: a validation of the technique. Hum Genet. 1997;99:308–11.
  • Wirojanan J, Angkustsiri K, Tassone F, Gane LW, Hagerman RJ. A girl with fragile X premutation from sperm donation. Am J Med Genet A. 2008;146:888–92.
  • Wittenberger MD, Hagerman RJ, Sherman SL, McConkie-Rosell A, Welt CK, Rebar RW, Corrigan EC, Simpson JL, Nelson LM. The FMR1 premutation and reproduction. Fertil Steril. 2007;87:456–65.
  Smith-Lemli-Opitz Sendromu kolesterol biyosentezinde rol oynayan 7-dehidrokolesterol redüktaz enzimi eksikliği sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu enzimin eksikliği 11q13 kromozomal bölgesinde lokalize DHCR7 geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanmaktadır ve otozomal resesif olarak kalıtılır. Etkilenmiş bireylerde gelişim geriliği, mikrosefali, mental retardasyon, tipik yüz görünümü, kalp anomalileri, erkeklerde hipospadyas, yarık damak, polidaktili, ayakta 2 ve 3 parmaklar arasında sindaktili vb gibi görülmektedir.
  Smith-Lemli-Opitz Sendromu için prenatal dönemde uygulanan üçlü testte düşük maternal serum uE3 (konjuge olmayan östriol) değeri bir gösterge olabilir. Maternal serum uE3 düşüklüğünün yanı sıra antenatal ultrasonda mikrosefali, yarık dudak/damak, polidaktili, renal ve genital anomaliler gibi patolojilerin saptanması Smith-Lemli Opitz sendromu için risk olarak değerlendirilebilir.
  • Aslanger AD, Açarsöz D, Kayserili H. Smith-Lemli-Opitz Sendromlu Olguda uE3 Düşüklüğünün Tanıdaki Yeri. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008;18(6):395-9.

  • Irons M. Smith-Lemli-Opitz Syndrome. GeneReviews, Last Update: October 24, 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1143/

  • Aydın M, Yılmaz E, Akarsu S, Öcal C, Tekatlı M. Smith-Lemli-Opitz Sendromu Tip I: Olgu Sunumu. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2004, 18(4), 235-238. http://tip.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_378.pdf

  • Vatansever Ü, Duran R, Telören B, Güreşçi S, Altaner Ş, Acunaş B. Smith-Lemli-Opitz Sendromu: Olgu Sunumu. Trakya Univ Tip Fak Derg  2006;23(3):149-15. http://tutfd.dergisi.org/pdf/pdf_TTF_92.pdf

  • Aslanger AD, ve ark. Smith-Lemli-Opitz Sendromu (SLOS): Prenatal ve Postnatal Dönemde Tanısı. Çocuk Dergisi 9(3):147-152, 2009.

  • Peker E, Temel H, Kırımi E, Kaya A, Tuncer O. Smith-Lemli-Opitz Sendromu Tip II: Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi 9(4):186-189, 2009.

  • Değerliyurt A, Kılıç G, Aycan Z, Ceylaner S. Hafif Klinik Belirtilerle Tanı Alan Bir Smith Lemli Opitz Sendromu Olgusu. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(2):191-4.

  • Sert A, Pirgon Ö, Atabek ME, Doğan M. Bir İnfantta Smith-Lemli-Opitz Sendromu ve Ortak Atrium Birlikteliği (The Association of Common Atrium with Smith-Lemli-Opitz Syndrome in an Infant). Marmara Medical Journal 2008;21(3);261-264

  • Abuelo DN, Tint GS, Kelley R, Batta AK, Shefer S, Salen G. Prenatal detection of the cholesterol biosynthetic defect in the Smith- Lemli-Opitz syndrome by the analysis of amniotic fluid sterols. Am J Med Genet. 1995;56:281–5.

  • Anstey A. Photomedicine: lessons from the Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Photochem Photobiol B. 2001;62:123–7.

  • Atchaneeyasakul LO, Linck LM, Connor WE, Weleber RG, Steiner RD. Eye findings in 8 children and a spontaneously aborted fetus with RSH/Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Med Genet. 1998;80:501–5.

  • Azurdia RM, Anstey AV, Rhodes LE. Cholesterol supplementation objectively reduces photosensitivity in the Smith-Lemli-Opitz syndrome. Br J Dermatol. 2001;144:143–5.

  • Battaile KP, Steiner RD. Smith-Lemli-Opitz syndrome: the first malformation syndrome associated with defective cholesterol synthesis. Mol Genet Metab. 2000;71:154–62.

  • Battaile KP, Battaile BC, Merkens LS, Maslen CL, Steiner RD. Carrier frequency of the common mutation IVS8-1G>C in DHCR7 and estimate of the expected incidence of Smith-Lemli-Opitz syndrome. Mol Genet Metab. 2001;72:67–71.

  • Caruso PA, Poussaint TY, Tzika AA, Zurakowski D, Astrakas LG, Elias ER, Bay C, Irons MB. MRI and 1H MRS findings in Smith-Lemli-Opitz syndrome. Neuroradiology. 2004;46:3–14.

  • Chasalow FI, Blethen SL, Taysi K. Possible abnormalities of steroid secretion in children with Smith-Lemli-Opitz syndrome and their parents. Steroids. 1985;46:827–43.

  • Chemaitilly W, Goldenberg A, Baujat G, Thibaud E, Cormier-Daire V, Abadie V. Adrenal insufficiency and abnormal genitalia in a 46XX female with Smith-Lemli-Opitz syndrome. Horm Res. 2003;59:254–6.

  • Choi PT, Nowaczyk MJ. Anesthetic considerations in Smith-Lemli-Opitz syndrome. Can J Anaesth. 2000;47:556–61.

  • Correa-Cerro LS, Porter FD. 3beta-hydroxysterol Delta7-reductase and the Smith-Lemli-Opitz syndrome. Mol Genet Metab. 2005;84:112–26.

  • Cunniff C, Kratz LE, Moser A, Natowicz MR, Kelley RI. Clinical and biochemical spectrum of patients with RSH/Smith-Lemli- Opitz syndrome and abnormal cholesterol metabolism. Am J Med Genet. 1997;68:263–9.

  • Curry CJ, Carey JC, Holland JS, Chopra D, Fineman R, Golabi M, Sherman S, Pagon RA, Allanson J, Shulman S. et al. Smith-Lemli-Opitz syndrome-type II: multiple congenital anomalies with male pseudohermaphroditism and frequent early lethality. Am J Med Genet. 1987;26:45–57.

  • Dallaire L, Fraser FC. The syndrome of retardation with urogenital and skeletal anomalies in siblings. J Pediatr. 1966;69:459–60.

  • Dallaire L, Mitchell G, Giguere R, Lefebvre F, Melancon SB, Lambert M. Prenatal diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome is possible by measurement of 7-dehydrocholesterol in amniotic fluid. Prenat Diagn. 1995;15:855–8.

  • Elias ER, Irons M. Abnormal cholesterol metabolism in Smith-Lemli-Opitz syndrome. Curr Opin Pediatr. 1995;7:710–4.

  • Elias ER, Irons MB, Hurley AD, Tint GS, Salen G. Clinical effects of cholesterol supplementation in six patients with the Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS). Am J Med Genet. 1997;68:305–10.

  • Fierro M, Martinez AJ, Harbison JW, Hay SH. Smith-Lemli-Opitz syndrome: neuropathological and ophthalmological observations. Dev Med Child Neurol. 1977;19:57–62.

  • Finley SC, Finley WH, Monsky DB. Cataracts in a girl with features of the Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Pediatr. 1969;75:706–7.

  • Fitzky BU, Witsch-Baumgartner M, Erdel M, Lee JN, Paik YK, Glossmann H, Utermann G, Moebius FF. Mutations in the Delta7-sterol reductase gene in patients with the Smith-Lemli-Opitz syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998;95:8181–6.

  • Goldenberg A, Wolf C, Chevy F, Benachi A, Dumez Y, Munnich A, Cormier-Daire V. Antenatal manifestations of Smith-Lemli-Opitz (RSH) syndrome: a retrospective survey of 30 cases. Am J Med Genet A. 2004;124:423–6.

  • Gorlin RJ, Cohen MM Jr, Levin LS (1990) Syndromes of the Head and Neck. Oxford University Press, New York, pp 890-5.

  • Irons M, Elias ER, Abuelo D, Bull MJ, Greene CL, Johnson VP, Keppen L, Schanen C, Tint GS, Salen G. Treatment of Smith-Lemli-Opitz syndrome: results of a multicenter trial. Am J Med Genet. 1997;68:311–4.

  • Irons M, Elias ER, Salen G, Tint GS, Batta AK. Defective cholesterol biosynthesis in Smith-Lemli-Opitz syndrome. Lancet. 1993;341:1414.

  • Irons M, Elias ER, Tint GS, Salen G, Frieden R, Buie TM, Ampola M. Abnormal cholesterol metabolism in the Smith-Lemli-Opitz syndrome: report of clinical and biochemical findings in four patients and treatment in one patient. Am J Med Genet. 1994;50:347–52.

  • Jira PE, Wevers RA, de Jong J, Rubio-Gozalbo E, Janssen-Zijlstra FS, van Heyst AF, Sengers RC, Smeitink JA. Simvastatin. A new therapeutic approach for Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Lipid Res. 2000;41:1339–46.

  • Johnson VP. Smith-Lemli-Opitz syndrome: review and report of two affected siblings. Z Kinderheilkd. 1975;119:221–34.

  • Kelley RI. Diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome by gas chromatography/mass spectrometry of 7-dehydrocholesterol in plasma, amniotic fluid and cultured skin fibroblasts. Clin Chim Acta. 1995;236:45–58.

  • Kelley RI, Hennekam RC. The Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Med Genet. 2000;37:321–35.

  • Krajewska-Walasek M, Gradowska W, Ryzko J, Socha P, Chmielik J, Szaplyko W, Kasprzyk J, Gorska B, Szreter M, Wolski J, Rysiewski H, Malunowicz EM, Gregorek H, Michalkiewicz J, Pietraszek E, Szaplyko J. Further delineation of the classical Smith-Lemli-Opitz syndrome phenotype at different patient ages: clinical and biochemical studies. Clin Dysmorphol. 1999;8:29–40.

  • Leal-Pavey YR. Use of the LMA classic to secure the airway of a premature neonate with Smith-Lemli-Opitz syndrome: a case report. AANA J. 2004;72:427–30.

  • Lin AE, Ardinger HH, Ardinger RH, Cunniff C, Kelley RI. Cardiovascular malformations in Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Med Genet. 1997;68:270–8.

  • Lipson A, Hayes A. Smith-Lemli-Opitz syndrome and Hirschsprung disease. J Pediatr. 1984;105:177.

  • Loeffler J, Utermann G, Witsch-Baumgartner M. Molecular prenatal diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome is reliable and efficient. Prenat Diagn. 2002;22:827–30.

  • Lowry RB, Miller JR, MacLean JR. Micrognathia, polydactyly, and cleft palate. J Pediatr. 1968;72:859–61.

  • Matveevskii A, Berman L, Sidi A, Gravenstein D, Kays D. Airway management of patient with Smith-Lemli-Opitz syndrome for gastric surgery: case report. Paediatr Anaesth. 2006;16:322–4.

  • Mills K, Mandel H, Montemagno R, Soothill P, Gershoni-Baruch R, Clayton PT. First trimester prenatal diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome (7- dehydrocholesterol reductase deficiency). Pediatr Res. 1996;39:816–9.

  • Mueller C, Patel S, Irons M, Antshel K, Salen G, Tint GS, Bay C. Normal cognition and behavior in a Smith-Lemli-Opitz syndrome patient who presented with Hirschsprung disease. Am J Med Genet A. 2003;123:100–6.

  • Muzzin KB, Harper LF. Smith-Lemli-Opitz syndrome: a review, case report and dental implications. Spec Care Dentist. 2003;23:22–7.

  • Nakane T, Hayashibe H, Nakazawa S. An MCA/MR syndrome with hypocholesterolemia due to familial hypobetalipoproteinemia: report of a second patient with Nguyen syndrome. Am J Med Genet A. 2005;137:305–7.

  • Nwokoro NA, Mulvihill JJ. Cholesterol and bile acid replacement therapy in children and adults with Smith-Lemli-Opitz (SLO/RSH) syndrome. Am J Med Genet. 1997;68:315–21.

  • Opitz JM. The RSH Syndrome. Birth Defects. 1969;5:167–9.

  • Palomaki GE, Bradley LA, Knight GJ, Craig WY, Haddow JE. Assigning risk for Smith-Lemli-Opitz syndrome as part of 2nd trimester screening for Down's syndrome. J Med Screen. 2002;9:43–4.

  • Park SC, Needles CF, Dimich I, Sussman L. Congenital heart disease in an infant with the Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Pediatr. 1968;73:896–902.

  • Patterson K, Toomey KE, Chandra RS. Hirschsprung disease in a 46,XY phenotypic infant girl with Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Pediatr. 1983;103:425–7.

  • Pinsky L, DiGeorge AM. A familial syndrome of facial and skeletal anomalies associated with genital abnormality in the male and normal genitals in the female: another cause of male pseudohermaphroditism. J Pediatr. 1965;66:1049–54.

  • Porter FD. RSH/Smith-Lemli-Opitz syndrome: a multiple congenital anomaly/mental retardation syndrome due to an inborn error of cholesterol biosynthesis. Mol Genet Metab. 2000;71:163–74.

  • Rossi M, Vajro P, Iorio R, Battagliese A, Brunetti-Pierri N, Corso G, Di Rocco M, Ferrari P, Rivasi F, Vecchione R, Andria G, Parenti G. Characterization of liver involvement in defects of cholesterol biosynthesis: long-term follow-up and review. Am J Med Genet A. 2005;132:144–51.

  • Rossiter JP, Hofman KJ, Kelley RI. Smith-Lemli-Opitz syndrome: prenatal diagnosis by quantification of cholesterol precursors in amniotic fluid. Am J Med Genet. 1995;56:272–5.

  • Ryan AK, Bartlett K, Clayton P, Eaton S, Mills L, Donnai D, Winter RM, Burn J. Smith-Lemli-Opitz syndrome: a variable clinical and biochemical phenotype. J Med Genet. 1998;35:558–65.

  • Sharp P, Haan E, Fletcher JM, Khong TY, Carey WF. First-trimester diagnosis of Smith-Lemli-Opitz syndrome. Prenat Diagn. 1997;17:355–61.

  • Shefer S, Salen G, Honda A, Batta A, Hauser S, Tint GS, Honda M, Chen T, Holick MF, Nguyen LB. Rapid identification of Smith-Lemli-Opitz syndrome homozygotes and heterozygotes (carriers) by measurement of deficient 7-dehydrocholesterol-delta 7-reductase activity in fibroblasts. Metabolism. 1997;46:844–50.

  • Starck L, Bjorkhem I, Ritzen EM, Nilsson BY, von Dobeln U. Beneficial effects of dietary supplementation in a disorder with defective synthesis of cholesterol. A case report of a girl with Smith-Lemli-Opitz syndrome, polyneuropathy and precocious puberty. Acta Paediatr. 1999;88:729–33.

  • Starck L, Lovgren-Sandblom A, Bjorkhem I. Cholesterol treatment forever? The first Scandinavian trial of cholesterol supplementation in the cholesterol-synthesis defect Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Intern Med. 2002a;252:314–21.

  • Starck L, Lovgren-Sandblom A, Bjorkhem I. Simvastatin treatment in the SLO syndrome: a safe approach? Am J Med Genet. 2002b;113:183–9.

  • Thompson E, Baraitser M. An autosomal recessive mental retardation syndrome with hepatic fibrosis and renal cysts. Am J Med Genet. 1986;24:151–8.

  • Tierney E, Nwokoro NA, Kelley RI. Behavioral phenotype of RSH/Smith-Lemli-Opitz syndrome. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2000;6:131–4.

  • Tierney E, Nwokoro NA, Porter FD, Freund LS, Ghuman JK, Kelley RI. Behavior phenotype in the RSH/Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Med Genet. 2001;98:191–200.

  • Tint GS, Irons M, Elias ER, Batta AK, Frieden R, Chen TS, Salen G. Defective cholesterol biosynthesis associated with the Smith-Lemli-Opitz syndrome. N Engl J Med. 1994;330:107–13.

  • Tint GS, Salen G, Batta AK, Shefer S, Irons M, Elias ER, Abuelo DN, Johnson VP, Lambert M, Lutz R. et al. Correlation of severity and outcome with plasma sterol levels in variants of the Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Pediatr. 1995;127:82–7.

  • Wassif CA, Maslen C, Kachilele-Linjewile S, Lin D, Linck LM, Connor WE, Steiner RD, Porter FD. Mutations in the human sterol delta7-reductase gene at 11q12-13 cause Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Hum Genet. 1998;63:55–62.

  • Waterham HR, Wijburg FA, Hennekam RC, Vreken P, Poll-The BT, Dorland L, Duran M, Jira PE, Smeitink JA, Wevers RA, Wanders RJ. Smith-Lemli-Opitz syndrome is caused by mutations in the 7- dehydrocholesterol reductase gene. Am J Hum Genet. 1998;63:329–38.

  • Witsch-Baumgartner M, Fitzky BU, Ogorelkova M, Kraft HG, Moebius FF, Glossmann H, Seedorf U, Gillessen-Kaesbach G, Hoffmann GF, Clayton P, Kelley RI, Utermann G. Mutational spectrum in the Delta7-sterol reductase gene and genotype-phenotype correlation in 84 patients with Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Hum Genet. 2000;66:402–12.

  • Witsch-Baumgartner M, Gruber M, Kraft HG, Rossi M, Clayton P, Giros M, Haas D, Kelley RI, Krajewska-Walasek M, Utermann G. Maternal apo E genotype is a modifier of the Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Med Genet. 2004;41:577–84.

  • Witsch-Baumgartner M, Loffler J, Utermann G. Mutations in the human DHCR7 gene. Hum Mutat. 2001;17:172–82.

  • Woollett LA. Maternal cholesterol in fetal development: transport of cholesterol from the maternal to the fetal circulation. Am J Clin Nutr. 2005;82:1155–61.

  • Yu H, Patel SB. Recent insights into the Smith-Lemli-Opitz syndrome. Clin Genet. 2005;68:383–91.

  • Yu H, Tint GS, Salen G, Patel SB. Detection of a common mutation in the RSH or Smith-Lemli-Opitz syndrome by a PCR-RFLP assay: IVS8-G—>C is found in over sixty percent of US propositi. Am J Med Genet. 2000b;90:347–50.

  Ortalama 35-45 yaş arasında ortaya çıkan, istemsiz hareketler, bunama ve depresyon ile karakterize olan Huntington Hastalığı başladıktan genellikle 15-20 yıl sonra ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Otozomal dominant kalıtım gösteren Huntington Hastalığı 4p16.3 kromozomal bölgesinde bulunan HTT genindeki ardışık trinükleotid tekrarlarının [(CAG)n] sayısının anormal artışı ile ilişkilidir. 26 veya daha düşük sayıda CAG tekrarı normal düzey olarak kabul edilir. 27-36 CAG tekrarına sahip bireylerde Huntington Hastalığı ortaya çıkmamaktadır. Ancak bu aralıktaki CAG tekrar sayıları bir sonraki nesilde artma eğilimindedir ve bu nedenle böyle kişilerin çocuklarının Huntington Hastalığından %50 oranında etkilenme riski bulunmaktadır. 36 veya daha yüksek sayıda CAG tekrarı Huntington Hastalığı’na yol açmaktadır.
  CAG tekrarlarının anormal artışı poliglutamin aminoasidini içeren bir protein (Huntingtin) oluşumuna neden olmaktadır. Anormal protein beyinde bazı bölgelere birikmekte ve biriktiği sinir hücrelerinin ölmesine neden olmaktadır.
 • Genetic Alliance UK. Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test.
  http://www.geneticalliance.org.uk/docs/translations/turkish/12-huntington-t-turkish.pdf

 • Karşıdağ Ç, Üney R, Kocabıyık A, Kükürt R, Alpay N, Dayan C. Huntington Koreası  Öntanı sı  ile izlenen Bir Organik Akıl Bozukluğu Olgusu. Düşünen Adam; 2004, 17(4): 244-24.
  http://onlinemakale.dusunenadamdergisi.org/pdf/dusunenadam/862010135717-4-9.pdf

 • Almqvist EW, Bloch M, Brinkman R, Craufurd D, Hayden MR. A worldwide assessment of the frequency of suicide, suicide attempts, or psychiatric hospitalization after predictive testing for Huntington disease. Am J Hum Genet. 1999;64:1293–304.

 • Anderson KE, Marder KS. An overview of psychiatric symptoms in Huntington's disease. Curr Psychiatry Rep. 2001;3:379–88.

 • Anderson KE, Marshall FJ. Behavioral symptoms associated with Huntington's disease. Adv Neurol. 2005;96:197–208.

 • Andresen JM, Gayan J, Djousse L, Roberts S, Brocklebank D, Cherny SS, Cardon LR, Gusella JF, Macdonald ME, Myers RH, Housman DE, Wexler NS. The Relationship Between CAG Repeat Length and Age of Onset Differs for Huntington's Disease Patients with Juvenile Onset or Adult Onset. Ann Hum Genet. 2007;71:295–301.

 • Arrasate M, Mitra S, Schweitzer ES, Segal MR, Finkbeiner S. Inclusion body formation reduces levels of mutant huntingtin and the risk of neuronal death. Nature. 2004;431:805–10.

 • Aylward EH, Sparks BF, Field KM, Yallapragada V, Shpritz BD, Rosenblatt A, Brandt J, Gourley LM, Liang K, Zhou H, Margolis RL, Ross CA. Onset and rate of striatal atrophy in preclinical Huntington disease. Neurology. 2004;63:66–72.

 • Aziz NA, Jurgens CK, Landwehrmeyer GB. Normal and mutant HTT interact to affect clinical severity and progression in Huntington disease. Neurology. 2009;73:1280–5.

 • Bachoud-Levi AC, Gaura V, Brugieres P, Lefaucheur JP, Boisse MF, Maison P, Baudic S, Ribeiro MJ, Bourdet C, Remy P, Cesaro P, Hantraye P, Peschanski M. Effect of fetal neural transplants in patients with Huntington's disease 6 years after surgery: a long-term follow-up study. Lancet Neurol. 2006;5:303–9.

 • Baliko L, Csala B, Czopf J. Suicide in Hungarian Huntington's disease patients. Neuroepidemiology. 2004;23:258–60.

 • Bates G, Harper P, Jones L (2002) Huntington's Disease. Oxford University Press, New York.

 • Bauer P, Laccone F, Rolfs A, Wullner U, Bosch S, Peters H, Liebscher S, Scheible M, Epplen JT, Weber BH, Holinski-Feder E, Weirich-Schwaiger H, Morris-Rosendahl DJ, Andrich J, Riess O. Trinucleotide repeat expansion in SCA17/TBP in white patients with Huntington's disease-like phenotype. J Med Genet. 2004;41:230–2.

 • Bender A, Auer DP, Merl T, Reilmann R, Saemann P, Yassouridis A, Bender J, Weindl A, Dose M, Gasser T, Klopstock T. Creatine supplementation lowers brain glutamate levels in Huntington's disease. J Neurol. 2005;252:36–41.

 • Biglan KM, Ross CA, Langbehn DR, Aylward EH, Stout JC, Queller S, Carlozzi NE, Duff K, Beglinger LJ, Paulsen JS. PREDICT-HD Investigators of the Huntington Study Group; Motor abnormalities in premanifest persons with Huntington's disease: the PREDICT-HD study. Mov Disord. 2009;24:1763–72.

 • Björkqvist M, Wild EJ, Thiele J, Silvestroni A, Andre R, Lahiri N, Raibon E, Lee RV, Benn CL, Soulet D, Magnusson A, Woodman B, Landles C, Pouladi MA, Hayden MR, Khalili-Shirazi A, Lowdell MW, Brundin P, Bates GP, Leavitt BR, Möller T, Tabrizi SJ. A novel pathogenic pathway of immune activation detectable before clinical onset in Huntington's disease. J Exp Med. 2008;205:1869–77.

 • Blekher T, Johnson SA, Marshall J, White K, Hui S, Weaver M, Gray J, Yee R, Stout JC, Beristain X, Wojcieszek J, Foroud T. Saccades in presymptomatic and early stages of Huntington disease. Neurology. 2006;67:394–9.

 • Bombard Y, Veenstra G, Friedman JM, Creighton S, Currie L, Paulsen JS, Bottorff JL, Hayden MR. Canadian Respond-HD Collaborative Research Group; Perceptions of genetic discrimination among people at risk for Huntington's disease: a cross sectional survey. BMJ. 2009;338:b2175.

 • Bonelli RM, Hofmann P. A systematic review of the treatment studies in Huntington's disease since 1990. Expert Opin Pharmacother. 2007;8:141–53.

 • Bonelli RM, Wenning GK. Pharmacological management of Huntington's disease: an evidence-based review. Curr Pharm Des. 2006;12:2701–20.

 • Bonelli RM, Wenning GK, Kapfhammer HP. Huntington's disease: present treatments and future therapeutic modalities. Int Clin Psychopharmacol. 2004;19:51–62.

 • Borrell-Pages M, Zala D, Humbert S, Saudou F. Huntington's disease: from huntingtin function and dysfunction to therapeutic strategies. Cell Mol Life Sci. 2006;63:2642–60.

 • Bourne C, Clayton C, Murch A, Grant J. Cognitive impairment and behavioural difficulties in patients with Huntington's disease. Nurs Stand. 2006;20:41–4.

 • Cowan CM, Raymond LA. Selective neuronal degeneration in Huntington's disease. Curr Top Dev Biol. 2006;75:25–71.

 • Cubo E, Shannon KM, Tracy D, Jaglin JA, Bernard BA, Wuu J, Leurgans SE. Effect of donepezil on motor and cognitive function in Huntington disease. Neurology. 2006;67:1268–71.

 • de Tommaso M, Di Fruscolo O, Sciruicchio V, Specchio N, Cormio C, De Caro MF, Livrea P. Efficacy of levetiracetam in Huntington disease. Clin Neuropharmacol. 2005;28:280–4.

 • Decruyenaere M, Evers-Kiebooms G, Boogaerts A, Demyttenaere K, Dom R, Fryns JP. Partners of mutation-carriers for Huntington's disease: forgotten persons? Eur J Hum Genet. 2005;13:1077–85.

 • Djousse L, Knowlton B, Cupples LA, Marder K, Shoulson I, Myers RH. Weight loss in early stage of Huntington's disease. Neurology. 2002;59:1325–30.

 • Djousse L, Knowlton B, Hayden MR, Almqvist EW, Brinkman RR, Ross CA, Margolis RL, Rosenblatt A, Durr A, Dode C, Morrison PJ, Novelletto A, Frontali M, Trent RJ, McCusker E, Gomez-Tortosa E, Mayo Cabrero D, Jones R, Zanko A, Nance M, Abramson RK, Suchowersky O, Paulsen JS, Harrison MB, Yang Q, Cupples LA, Mysore J, Gusella JF, MacDonald ME, Myers RH. Evidence for a modifier of onset age in Huntington disease linked to the HD gene in 4p16. Neurogenetics. 2004;5:109–14.

 • Duff K, Paulsen JS, Beglinger LJ, Langbehn DR, Stout JC. Predict-HD Investigators of the Huntington Study Group; Psychiatric symptoms in Huntington's disease before diagnosis: the predict-HD study. Biol Psychiatry. 2007;62:1341–6.

 • Duncan RE, Savulescu J, Gillam L, Williamson R, Delatycki MB. An international survey of predictive genetic testing in children for adult onset conditions. Genet Med. 2005;7:390–6.

 • Dunnett SB, Rosser AE. Stem cell transplantation for Huntington's disease. Exp Neurol. 2007;203:279–92.

 • Farrington M, Wreghitt TG, Lever AM, Dunnett SB, Rosser AE, Barker RA. Neural transplantation in Huntington's disease: the NEST-UK donor tissue microbiological screening program and review of the literature. Cell Transplant. 2006;15:279–94.

 • Furtado S, Sossi V, Hauser RA, Samii A, Schulzer M, Murphy CB, Freeman TB, Stoessl AJ. Positron emission tomography after fetal transplantation in Huntington's disease. Ann Neurol. 2005;58:331–7.

 • Gambardella A, Muglia M, Labate A, Magariello A, Gabriele AL, Mazzei R, Pirritano D, Conforti FL, Patitucci A, Valentino P, Zappia M, Quattrone A. Juvenile Huntington's disease presenting as progressive myoclonic epilepsy. Neurology. 2001;57:708–11.

 • Golding CV, Danchaivijitr C, Hodgson TL, Tabrizi SJ, Kennard C. Identification of an oculomotor biomarker of preclinical Huntington disease. Neurology. 2006;67:485–7.

 • Gonzalez-Alegre P, Afifi AK. Clinical characteristics of childhood-onset (juvenile) Huntington disease: report of 12 patients and review of the literature. J Child Neurol. 2006;21:223–9.

 • Graham RK, Deng Y, Slow EJ, Haigh B, Bissada N, Lu G, Pearson J, Shehadeh J, Bertram L, Murphy Z, Warby SC, Doty CN, Roy S, Wellington CL, Leavitt BR, Raymond LA, Nicholson DW, Hayden MR. Cleavage at the caspase-6 site is required for neuronal dysfunction and degeneration due to mutant huntingtin. Cell. 2006;125:1179–91.

 • Gusella JF, Macdonald ME. Huntington's disease: the case for genetic modifiers. Genome Med. 2009;1:80.

 • Harper B. Huntington disease. J R Soc Med. 2005;98:550.

 • Henley SM, Frost C, MacManus DG, Warner TT, Fox NC, Tabrizi SJ. Increased rate of whole-brain atrophy over 6 months in early Huntington disease. Neurology. 2006;67:694–6.

 • Hersch SM, Gevorkian S, Marder K, Moskowitz C, Feigin A, Cox M, Como P, Zimmerman C, Lin M, Zhang L, Ulug AM, Beal MF, Matson W, Bogdanov M, Ebbel E, Zaleta A, Kaneko Y, Jenkins B, Hevelone N, Zhang H, Yu H, Schoenfeld D, Ferrante R, Rosas HD. Creatine in Huntington disease is safe, tolerable, bioavailable in brain and reduces serum 8OH2'dG. Neurology. 2006;66:250–2.

 • Ho AK, Robbins AO, Barker RA. Huntington's disease patients have selective problems with insight. Mov Disord. 2006;21:385–9.

 • Holmes SE, O'Hearn E, Rosenblatt A, Callahan C, Hwang HS, Ingersoll-Ashworth RG, Fleisher A, Stevanin G, Brice A, Potter NT, Ross CA, Margolis RL. A repeat expansion in the gene encoding junctophilin-3 is associated with Huntington disease-like 2. Nat Genet. 2001;29:377–8.

 • Huntington Study Group; Unified Huntington's Disease Rating Scale: reliability and consistency. Mov Disord. 1996;11:136–42.

 • Huntington Study Group; Tetrabenazine as antichorea therapy in Huntington disease: a randomized controlled trial. Neurology. 2006;66:366–72.

 • Huntington Study Group PHAROS Investigators; At risk for Huntington disease: The PHAROS (Prospective Huntington At Risk Observational Study) cohort enrolled. Arch Neurol. 2006;63:991–6.

 • Jasper MJ, Hu DG, Liebelt J, Sherrin D, Watson R, Tremellen KP, Hussey ND. Singleton births after routine preimplantation genetic diagnosis using exclusion testing (D4S43 and D4S126) for Huntington's disease. Fertil Steril. 2006;85:597–602.

 • Kuemmerle S, Gutekunst CA, Klein AM, Li XJ, Li SH, Beal MF, Hersch SM, Ferrante RJ. Huntington aggregates may not predict neuronal death in Huntington's disease. Ann Neurol. 1999;46:842–9.

 • Langbehn DR, Brinkman RR, Falush D, Paulsen JS, Hayden MR. International Huntington's Disease Collaborative Group; A new model for prediction of the age of onset and penetrance for Huntington's disease based on CAG length. Clin Genet. 2004;65:267–77.

 • Langbehn DR, Hayden MR, Paulsen JS. PREDICT-HD Investigators of the Huntington Study Group; CAG-repeat length and the age of onset in Huntington disease (HD): a review and validation study of statistical approaches. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2010;153B:397–408.

 • Laplanche JL, Hachimi KH, Durieux I, Thuillet P, Defebvre L, Delasnerie-Laupretre N, Peoc'h K, Foncin JF, Destee A. Prominent psychiatric features and early onset in an inherited prion disease with a new insertional mutation in the prion protein gene. Brain. 1999;122(Pt 12):2375–86.

 • Larsson MU, Luszcz MA, Bui TH, Wahlin TB. Depression and suicidal ideation after predictive testing for Huntington's disease: a two-year follow-up study. J Genet Couns. 2006;15:361–74.

 • Levin BC, Richie KL, Jakupciak JP. Advances in Huntington's disease diagnostics: development of a standard reference material. Expert Rev Mol Diagn. 2006;6:587–96.

 • Li JL, Hayden MR, Warby SC, Durr A, Morrison PJ, Nance M, Ross CA, Margolis RL, Rosenblatt A, Squitieri F, Frati L, Gomez-Tortosa E, Garcia CA, Suchowersky O, Klimek ML, Trent RJ, McCusker E, Novelletto A, Frontali M, Paulsen JS, Jones R, Ashizawa T, Lazzarini A, Wheeler VC, Prakash R, Xu G, Djousse L, Mysore JS, Gillis T, Hakky M, Cupples LA, Saint-Hilaire MH, Cha JH, Hersch SM, Penney JB, Harrison MB, Perlman SL, Zanko A, Abramson RK, Lechich AJ, Duckett A, Marder K, Conneally PM, Gusella JF, MacDonald ME, Myers RH. Genome-wide significance for a modifier of age at neurological onset in Huntington's disease at 6q23-24: the HD MAPS study. BMC Med Genet. 2006;7:71.

 • Maat-Kievit A, Losekoot M, Van Den Boer-Van Den Berg H, Van Ommen GJ, Niermeijer M, Breuning M, Tibben A. New problems in testing for Huntington's disease: the issue of intermediate and reduced penetrance alleles. J Med Genet. 2001;38:E12.

 • Margolis RL, O'Hearn E, Rosenblatt A, Willour V, Holmes SE, Franz ML, Callahan C, Hwang HS, Troncoso JC, Ross CA. A disorder similar to Huntington's disease is associated with a novel CAG repeat expansion. Ann Neurol. 2001;50:373–80.

 • Margolis RL, Rudnicki DD, Holmes SE. Huntington's disease like-2: review and update. Acta Neurol Taiwan. 2005;14:1–8.

 • Marshall J, White K, Weaver M, Flury Wetherill L, Hui S, Stout JC, Johnson SA, Beristain X, Gray J, Wojcieszek J, Foroud T. Specific psychiatric manifestations among preclinical Huntington disease mutation carriers. Arch Neurol. 2007;64:116–21.

 • Mascalchi M, Lolli F, Della Nave R, Tessa C, Petralli R, Gavazzi C, Politi LS, Macucci M, Filippi M, Piacentini S. Huntington disease: volumetric, diffusion-weighted, and magnetization transfer MR imaging of brain. Radiology. 2004;232:867–73.

 • Mestre T, Ferreira J, Coelho MM, Rosa M, Sampaio C. Therapeutic interventions for symptomatic treatment in Huntington's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2009;3:CD006456.

 • Michalik A, Van Broeckhoven C. Pathogenesis of polyglutamine disorders: aggregation revisited. Hum Mol Genet. 2003;12(Spec No 2):R173–86.

 • Mitchell IJ, Cooper AJ, Griffiths MR. The selective vulnerability of striatopallidal neurons. Prog Neurobiol. 1999;59:691–719.

 • Montoya A, Price BH, Menear M, Lepage M. Brain imaging and cognitive dysfunctions in Huntington's disease. J Psychiatry Neurosci. 2006;31:21–9.

 • Moore RC, Xiang F, Monaghan J, Han D, Zhang Z, Edstrom L, Anvret M, Prusiner SB. Huntington disease phenocopy is a familial prion disease. Am J Hum Genet. 2001;69:1385–8.

 • Morton AJ, Wood NI, Hastings MH, Hurelbrink C, Barker RA, Maywood ES. Disintegration of the sleep-wake cycle and circadian timing in Huntington's disease. J Neurosci. 2005;25:157–63.

 • Moutou C, Gardes N, Viville S. New tools for preimplantation genetic diagnosis of Huntington's disease and their clinical applications. Eur J Hum Genet. 2004;12:1007–14.

 • Nahhas FA, Garbern J, Krajewski KM, Roa BB, Feldman GL. Juvenile onset Huntington disease resulting from a very large maternal expansion. Am J Med Genet A. 2005;137A:328–31.

 • Nance MA, Myers RH. Juvenile onset Huntington's disease--clinical and research perspectives. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2001;7:153–7.

 • Okamoto S-I, Pouladi MA, Talantova M, Yao D, Xia P, Ehrnhoefer D.E, Zaidi R, Clemente A, Kaul M, Graham RK, Zhang D, Chen HS, Tong G, Hayden MR, Lipton SA. (Balance between synaptic versus extrasynaptic NMDA receptor activity influences inclusions and neurotoxicity of mutant huntingin. Nat Med. 2009;15(12):1407–13.

 • Palidwor GA, Shcherbinin S, Huska MR, Rasko T, Stelzl U, Arumughan A, Foulle R, Porras P, Sanchez-Pulido L, Wanker EE, Andrade-Navarro MA. Detection of alpha-rod protein repeats using a neural network and application to huntingtin. PLoS Comput Biol. 2009;5:e1000304.

 • Paulsen JS. Functional imaging in Huntington's disease. Exp Neurol. 2009;216:272–7.

 • Paulsen JS, Hayden M, Stout JC, Langbehn DR, Aylward E, Ross CA, Guttman M, Nance M, Kieburtz K, Oakes D, Shoulson I, Kayson E, Johnson S, Penziner E. Preparing for preventive clinical trials: the Predict-HD study. Arch Neurol. 2006;63:883–90.

 • Paulsen JS, Hoth KF, Nehl C, Stierman L. Critical periods of suicide risk in Huntington's disease. Am J Psychiatry. 2005a;162:725–31.

 • Paulsen JS, Langbehn DR, Stout JC, Aylward E, Ross CA, Nance M, Guttman M, Johnson S, MacDonald M, Beglinger LJ, Duff K, Kayson E, Biglan K, Shoulson I, Oakes D, Hayden M. Predict-HD Investigators and Coordinators of the Huntington Study Group; Detection of Huntington's disease decades before diagnosis: the Predict-HD study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79:874–80.

 • Paulsen JS, Nehl C, Hoth KF, Kanz JE, Benjamin M, Conybeare R, McDowell B, Turner B. Depression and stages of Huntington's disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2005b;17:496–502.

 • Peinemann A, Schuller S, Pohl C, Jahn T, Weindl A, Kassubek J. Executive dysfunction in early stages of Huntington's disease is associated with striatal and insular atrophy: a neuropsychological and voxel-based morphometric study. J Neurol Sci. 2005;239:11–9.

 • Petersen A, Bjorkqvist M. Hypothalamic-endocrine aspects in Huntington's disease. Eur J Neurosci. 2006;24:961–7.

 • Phillips W, Shannon KM, Barker RA. The current clinical management of Huntington's disease. Mov Disord. 2008;23:1491–504.

 • Potter NT, Spector EB, Prior TW. Technical standards and guidelines for Huntington disease testing. Genet Med. 2004;6:61–5.

 • Pratley RE, Salbe AD, Ravussin E, Caviness JN. Higher sedentary energy expenditure in patients with Huntington's disease. Ann Neurol. 2000;47:64–70.

 • Puri BK, Leavitt BR, Hayden MR, Ross CA, Rosenblatt A, Greenamyre JT, Hersch S, Vaddadi KS, Sword A, Horrobin DF, Manku M, Murck H. Ethyl-EPA in Huntington disease: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Neurology. 2005;65:286–92.

 • Ravina B, Romer M, Constantinescu R, Biglan K, Brocht A, Kieburtz K, Shoulson I, McDermott MP. The relationship between CAG repeat length and clinical progression in Huntington's disease. Mov Disord. 2008;23:1223–7.

 • Rego AC, de Almeida LP. Molecular targets and therapeutic strategies in Huntington's disease. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord. 2005;4:361–81.

 • Robbins AO, Ho AK, Barker RA. Weight changes in Huntington's disease. Eur J Neurol. 2006;13:e7.

 • Robins Wahlin TB. To know or not to know: a review of behaviour and suicidal ideation in preclinical Huntington's disease. Patient Educ Couns. 2007;65:279–87.

 • Robins Wahlin TB, Backman L, Lundin A, Haegermark A, Winblad B, Anvret M. High suicidal ideation in persons testing for Huntington's disease. Acta Neurol Scand. 2000;102:150–61.

 • Rosenblatt A. Neuropsychiatry of Huntington's disease. Dialogues Clin Neurosci. 2007;9:191–7.

 • Rosenblatt A, Liang KY, Zhou H, Abbott MH, Gourley LM, Margolis RL, Brandt J, Ross CA. The association of CAG repeat length with clinical progression in Huntington disease. Neurology. 2006;66:1016–20.

 • Rupp J, Blekher T, Jackson J, Beristain X, Marshall J, Hui S, Wojcieszek J, Foroud T. Progression in prediagnostic Huntington disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81:379–84.

 • Saft C, Lauter T, Kraus PH, Przuntek H, Andrich JE. Dose-dependent improvement of myoclonic hyperkinesia due to Valproic acid in eight Huntington's Disease patients: a case series. BMC Neurol. 2006;6:11.

 • Schneider SA, Walker RH, Bhatia KP. The Huntington's disease-like syndromes: what to consider in patients with a negative Huntington's disease gene test. Nat Clin Pract Neurol. 2007;3:517–25.

 • Semaka A, Collins JA, Hayden MR. Unstable familial transmissions of Huntington disease alleles with 27-35 CAG repeats (intermediate alleles). Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2010;153B:314–20.

 • Semaka A, Creighton S, Warby S, Hayden MR. Predictive testing for Huntington disease: interpretation and significance of intermediate alleles. Clin Genet. 2006;70:283–94.

 • Semaka A, Warby S, Leavitt BR, Hayden MR. Re: Autopsy-proven Huntington's disease with 29 trinucleotide repeats. Mov Disord. 2008;23:1794–5.

 • Sermon K, De Rijcke M, Lissens W, De Vos A, Platteau P, Bonduelle M, Devroey P, Van Steirteghem A, Liebaers I. Preimplantation genetic diagnosis for Huntington's disease with exclusion testing. Eur J Hum Genet. 2002;10:591–8.

 • Siesling S, van Vugt JP, Zwinderman KA, Kieburtz K, Roos RA. Unified Huntington's disease rating scale: a follow up. Mov Disord. 1998;13:915–9.

 • Skirton H. Huntington disease: a nursing perspective. Medsurg Nurs. 2005;14:167–72.

 • Slaughter JR, Martens MP, Slaughter KA. Depression and Huntington's disease: prevalence, clinical manifestations, etiology, and treatment. CNS Spectr. 2001;6:306–26.

 • Slow EJ, Graham RK, Hayden MR. To be or not to be toxic: aggregations in Huntington and Alzheimer disease. Trends Genet. 2006;22:408–11.

 • Slow EJ, Graham RK, Osmand AP, Devon RS, Lu G, Deng Y, Pearson J, Vaid K, Bissada N, Wetzel R, Leavitt BR, Hayden MR. Absence of behavioral abnormalities and neurodegeneration in vivo despite widespread neuronal huntingtin inclusions. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102:11402–7.

 • Squitieri F, Frati L, Ciarmiello A, Lastoria S, Quarrell O. Juvenile Huntington's disease: does a dosage-effect pathogenic mechanism differ from the classical adult disease? Mech Ageing Dev. 2006;127:208–12.

 • Squitieri F, Gellera C, Cannella M, Mariotti C, Cislaghi G, Rubinsztein DC, Almqvist EW, Turner D, Bachoud-Levi AC, Simpson SA, Delatycki M, Maglione V, Hayden MR, Donato SD. Homozygosity for CAG mutation in Huntington disease is associated with a more severe clinical course. Brain. 2003;126:946–55.

 • Stern HJ, Harton GL, Sisson ME, Jones SL, Fallon LA, Thorsell LP, Getlinger ME, Black SH, Schulman JD. Non-disclosing preimplantation genetic diagnosis for Huntington disease. Prenat Diagn. 2002;22:503–7.

 • Stoy N, McKay E. Weight loss in Huntington's disease. Ann Neurol. 2000;48:130–1.

 • Tabrizi SJ, Langbehn DR, Leavitt BR, Roos RA, Durr A, Craufurd D, Kennard C, Hicks SL, Fox NC, Scahill RI, Borowsky B, Tobin AJ, Rosas HD, Johnson H, Reilmann R, Landwehrmeyer B, Stout JC. TRACK-HD investigators. (Biological and clinical manifestations of Huntington's disease in the longitudinal TRACK-HD study: cross-sectional analysis of baseline data. Lancet Neurol. 2009;8(9):791–801.

 • Taylor S. Gender differences in attitudes among those at risk for Huntington's disease. Genet Test. 2005;9:152–7.

 • Timman R, Claus H, Slingerland H, van der Schalk M, Demeulenaere S, Roos RA, Tibben A. Nature and development of Huntington disease in a nursing home population: The Behavior Observation Scale Huntington (BOSH). Cogn Behav Neurol. 2005;18:215–22.


 • van der Burg JM, Björkqvist M, Brundin P. Beyond the brain: widespread pathology in Huntington's disease. Lancet Neurol. 2009;8:765–74.

 • Van Raamsdonk JM, Murphy Z, Slow EJ, Leavitt BR, Hayden MR. Selective degeneration and nuclear localization of mutant huntingtin in the YAC128 mouse model of Huntington disease. Hum Mol Genet. 2005;14:3823–35.

 • Walker FO. Huntington's disease. Lancet. 2007;369:218–28.

 • Walker FO, Raymond LA. Targeting energy metabolism in Huntington's disease. Lancet. 2004;364:312–3.

 • Warby SC, Montpetit A, Hayden AR, Carroll JB, Butland SL, Visscher H, Collins JA, Semaka A, Hudson TJ, Hayden MR. CAG expansion in the Huntington disease gene is associated with a specific and targetable predisposing haplogroup. Am J Hum Genet. 2009;84:351–66.

 • Wexler NS, Lorimer J, Porter J, Gomez F, Moskowitz C, Shackell E, Marder K, Penchaszadeh G, Roberts SA, Gayan J, Brocklebank D, Cherny SS, Cardon LR, Gray J, Dlouhy SR, Wiktorski S, Hodes ME, Conneally PM, Penney JB, Gusella J, Cha JH, Irizarry M, Rosas D, Hersch S, Hollingsworth Z, MacDonald M, Young AB, Andresen JM, Housman DE, De Young MM, Bonilla E, Stillings T, Negrette A, Snodgrass SR, Martinez-Jaurrieta MD, Ramos-Arroyo MA, Bickham J, Ramos JS, Marshall F, Shoulson I, Rey GJ, Feigin A, Arnheim N, Acevedo-Cruz A, Acosta L, Alvir J, Fischbeck K, Thompson LM, Young A, Dure L, O'Brien CJ, Paulsen J, Brickman A, Krch D, Peery S, Hogarth P, Higgins DS, Landwehrmeyer B. Venezuelan kindreds reveal that genetic and environmental factors modulate Huntington's disease age of onset. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101:3498–503.

 • Williams JK, Skirton H, Paulsen JS, Tripp-Reimer T, Jarmon L, McGonigal Kenney M, Birrer E, Hennig BL, Honeyford J. The emotional experiences of family carers in Huntington disease. J Adv Nurs. 2009;65:789–98.

 • Yoon G, Kramer J, Zanko A, Guzijan M, Lin S, Foster-Barber A, Boxer AL. Speech and language delay are early manifestations of juvenile-onset Huntington disease. Neurology. 2006;67:1265–7.  

 • Ortalama 10-15 yaşlarında (genellikle 25 yaşından önce) başlayan Friedreich ataksi yavaş seyirli konuşma bozukluğu, kas zayıflığı, bacaklarda spastisite, skolyoz, mesane fonksiyon bozukluğu, bacaklarda his ve refleks kaybı ile karakterizedir. Friedreich ataksi hastalarının yaklaşık üçte ikisinde kardiyomiyopati, %30’unda diyabet ve %25’inde tendon reflekslerde azalma görülmektedir. Otozomal resesif kalıtım gösteren Friedreich Ataksi 9q13 kromozomal bölgesinde bulunan FXN genindeki trinükleotid tekrarlarının (GAA) sayısının anormal artışı (>%98) veya nokta mutasyonları (< %2) ile ilişkilidir. 5-33 GAA tekrarı normal düzey olarak kabul edilir. 34-65 GAA tekrar Friedreich Ataksi ile ilişkili değildir. Ancak bu aralıktaki GAA tekrar sayıları bir sonraki nesilde artma eğilimindedir. Böyle kişilerin, eğer eşleri de FXN geninde GAA tekrar artışı taşıyor ise (örneğin akraba evliliklerinde olduğu gibi), çocuklarının Friedreich Ataksi’den %25 oranında etkilenme riski bulunmaktadır. Biallelik (her iki ebeveynden alınmış) 66 veya daha yüksek sayıda GAA tekrarı Friedreich Ataksi’ye neden olmaktadır. Diğer taraftan 44-66 GAA tekrarı somatik instabilite (vücut hücrelerinin mitoz bölünmeleri sonucunda tekrar sayısında artış görülmesi) göstermektedir. Bu nedenle bir allelinde 66 veya daha yüksek sayıda GAA tekrarı, diğer allelinde 44-66 GAA tekrarı taşıyan bireylerin Friedreich Ataksi’den etkilenme olasılıkları vardır.
  Friedreich Ataksi hastalarının %98’inde her iki allelde >66 GAA tekrarı taşıdıkları bildirilmiştir. Hastaların sadece %2’sinde bir allelde >66 GAA tekrarı ve diğer allelde nokta mutasyonu bulunduğu belirtilmektedir.
 • Gündüz A, Apaydın H. İlerleyici Ataksiler: Klinik Özellikler ve Ayırıcı Tanı. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, Cilt 10, No 1-2, Syf. 73-85, 2007. http://www.parkinsondernegi.org/pdf/Cilt10No1-2_2007/11.makale_ilerleyici.pdf

 • Al-Mahdawi S, Pinto RM, Ismail O, Varshney D, Lymperi S, Sandi C, Trabzuni D, Pook M. The Friedreich ataxia GAA repeat expansion mutation induces comparable epigenetic changes in human and transgenic mouse brain and heart tissues. Hum Mol Genet. 2008;17:735–46.

 • Alikasifoglu M, Topaloglu H, Tuncbilek E, Ceviz N, Anar B, Demir E, Ozme S. Clinical and genetic correlate in childhood onset Friedreich ataxia. Neuropediatrics. 1999;30:72–6.

 • Badhwar A, Jansen A, Andermann F, Pandolfo M, Andermann E. Striking intrafamilial phenotypic variability and spastic paraplegia in the presence of similar homozygous expansions of the FRDA1 gene. Mov Disord. 2004;19:1424–31.

 • Berciano J, Combarros O, De Castro M, Palau F. Intronic GAA triplet repeat expansion in Friedreich's ataxia presenting with pure sensory ataxia. J Neurol. 1997;244:390–1.

 • Berciano J, Infante J, Garcia A, Polo JM, Volpini V, Combarros O. Very late-onset Friedreich's ataxia with minimal GAA1 expansion mimicking multiple system atrophy of cerebellar type. Mov Disord. 2005;20:1643–5.

 • Berciano J, Mateo I, De Pablos C, Polo JM, Combarros O. Friedreich ataxia with minimal GAA expansion presenting as adult-onset spastic ataxia. J Neurol Sci. 2002;194:75–82.

 • Bhidayasiri R, Perlman SL, Pulst SM, Geschwind DH. Late-onset Friedreich ataxia: phenotypic analysis, magnetic resonance imaging findings, and review of the literature. Arch Neurol. 2005;62:1865–9.

 • Bidichandani SI, Ashizawa T, Patel PI. Atypical Friedreich ataxia caused by compound heterozygosity for a novel missense mutation and the GAA triplet-repeat expansion. Am J Hum Genet. 1997;60:1251–6.

 • Bidichandani SI, Ashizawa T, Patel PI. The GAA triplet-repeat expansion in Friedreich ataxia interferes with transcription and may be associated with an unusual DNA structure. Am J Hum Genet. 1998;62:111–21.

 • Bidichandani SI, Garcia CA, Patel PI, Dimachkie MM. Very late-onset Friedreich ataxia despite large GAA triplet repeat expansions. Arch Neurol. 2000;57:246–51.

 • Bit-Avragim N, Perrot A, Schols L, Hardt C, Kreuz FR, Zuhlke C, Bubel S, Laccone F, Vogel HP, Dietz R, Osterziel KJ. The GAA repeat expansion in intron 1 of the frataxin gene is related to the severity of cardiac manifestation in patients with Friedreich's ataxia. J Mol Med. 2001;78:626–32.

 • Boddaert N, Le Quan Sang KH, Rötig A, Leroy-Willig A, Gallet S, Brunelle F, Sidi D, Thalabard JC, Munnich A, Cabantchik ZI. Selective iron chelation in Friedreich ataxia: biologic and clinical implications. Blood. 2007;110:401–8.

 • Boesch S, Sturm B, Hering S, Goldenberg H, Poewe W, Scheiber-Mojdehkar B. Friedreich's ataxia: clinical pilot trial with recombinant human erythropoietin. Ann Neurol. 2007;62:521–4.

 • Brighina F, Scalia S, Gennuso M, Lupo I, Matta F, Piccoli T, Fierro B. Hypo-excitability of cortical areas in patients affected by Friedreich ataxia: a TMS study. J Neurol Sci. 2005;235:19–22.

 • Bunse M, Bit-Avragim N, Riefflin A, Perrot A, Schmidt O, Kreuz FR, Dietz R, Jung WI, Osterziel KJ. Cardiac energetics correlates to myocardial hypertrophy in Friedreich's ataxia. Ann Neurol. 2003;53:121–3.

 • Buyse G, Mertens L, Di Salvo G, Matthijs I, Weidemann F, Eyskens B, Goossens W, Goemans N, Sutherland GR, Van Hove JL. Idebenone treatment in Friedreich's ataxia: neurological, cardiac, and biochemical monitoring. Neurology. 2003;60:1679–81.

 • Campuzano V, Montermini L, Lutz Y, Cova L, Hindelang C, Jiralerspong S, Trottier Y, Kish SJ, Faucheux B, Trouillas P, Authier FJ, Durr A, Mandel JL, Vescovi A, Pandolfo M, Koenig M. Frataxin is reduced in Friedreich ataxia patients and is associated with mitochondrial membranes. Hum Mol Genet. 1997;6:1771–80.

 • Campuzano V, Montermini L, Molto MD, Pianese L, Cossee M, Cavalcanti F, Monros E, Rodius F, Duclos F, Monticelli A. et al. Friedreich's ataxia: autosomal recessive disease caused by an intronic GAA triplet repeat expansion. Science. 1996;271:1423–7.

 • Castelnovo G, Biolsi B, Barbaud A, Labauge P. Isolated spastic paraparesis leading to diagnosis of Friedreich's ataxia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000;69:693.

 • Cavalier L, Ouahchi K, Kayden HJ, Di Donato S, Reutenauer L, Mandel JL, Koenig M. Ataxia with isolated vitamin E deficiency: heterogeneity of mutations and phenotypic variability in a large number of families. Am J Hum Genet. 1998;62:301–10.

 • Christodoulou K, Deymeer F, Serdaroglu P, Ozdemir C, Poda M, Georgiou DM, Ioannou P, Tsingis M, Zamba E, Middleton LT. Mapping of the second Friedreich's ataxia (FRDA2) locus to chromosome 9p23-p11: evidence for further locus heterogeneity. Neurogenetics. 2001;3:127–32.

 • Cooper JM, Korlipara LV, Hart PE, Bradley JL, Schapira AH. Coenzyme Q10 and vitamin E deficiency in Friedreich's ataxia: predictor of efficacy of vitamin E and coenzyme Q10 therapy. Eur J Neurol. 2008;15:1371–9.

 • Coppola G, De Michele G, Cavalcanti F, Pianese L, Perretti A, Santoro L, Vita G, Toscano A, Amboni M, Grimaldi G, Salvatore E, Caruso G, Filla A. Why do some Friedreich's ataxia patients retain tendon reflexes? A clinical, neurophysiological and molecular study. J Neurol. 1999;246:353–7.

 • Corben LA, Georgiou-Karistianis N, Fahey MC, Storey E, Churchyard A, Horne M, Bradshaw JL, Delatycki MB. Towards an understanding of cognitive function in Friedreich Ataxia. Brain Res Bull. 2006;70:197–202.

 • Cossee M, Durr A, Schmitt M, Dahl N, Trouillas P, Allinson P, Kostrzewa M, Nivelon-Chevallier A, Gustavson KH, Kohlschutter A, Muller U, Mandel JL, Brice A, Koenig M, Cavalcanti F, Tammaro A, De Michele G, Filla A, Cocozza S, Labuda M, Montermini L, Poirier J, Pandolfo M. Friedreich's ataxia: point mutations and clinical presentation of compound heterozygotes. Ann Neurol. 1999;45:200–6.

 • Cossee M, Schmitt M, Campuzano V, Reutenauer L, Moutou C, Mandel JL, Koenig M. Evolution of the Friedreich's ataxia trinucleotide repeat expansion: founder effect and premutations. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997;94:7452–7.

 • Cuda G, Mussari A, Concolino D, Costanzo FS, Strisciuglio P. Co-existence of frataxin and cardiac troponin T gene mutations in a child with Friedreich Ataxia and familial hypertrophic cardiomyopathy. Hum Mutat. 2002;19:309–10.

 • De Biase I., Rasmussen A., Endres D., Al-Mahdawi S., Monticelli A., Cocozza S., Pook M., Bidichandani S.I. Progressive GAA expansions in dorsal root ganglia of Friedreich ataxia patients. Ann Neurol. 2007;61:55–60.

 • De Michele G, Perrone F, Filla A, Mirante E, Giordano M, De Placido S, Campanella G. Age of onset, sex, and cardiomyopathy as predictors of disability and survival in Friedreich's disease: a retrospective study on 119 patients. Neurology. 1996;47:1260–4.

 • Delatycki MB, Holian A, Corben L, Rawicki HB, Blackburn C, Hoare B, Toy M, Churchyard A. Surgery for equinovarus deformity in Friedreich's ataxia improves mobility and independence. Clin Orthop Relat Res. 2005;430:138–41.

 • Delatycki MB, Knight M, Koenig M, Cossee M, Williamson R, Forrest SM. G130V, a common FRDA point mutation, appears to have arisen from a common founder. Hum Genet. 1999a;105:343–6.

 • Delatycki MB, Paris DB, Gardner RJ, Nicholson GA, Nassif N, Storey E, MacMillan JC, Collins V, Williamson R, Forrest SM. Clinical and genetic study of Friedreich ataxia in an Australian population. Am J Med Genet. 1999b;87:168–74.

 • Della Nave R, Ginestroni A, Giannelli M, Tessa C, Salvatore E, Salvi F, Dotti MT, De Michele G, Piacentini S, Mascalchi M. Brain structural damage in Friedreich's ataxia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79:82–5.

 • Di Prospero NA, Baker A, Jeffries N, Fischbeck KH. Neurological effects of high-dose idebenone in patients with Friedreich's ataxia: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2007;6:878–86.

 • Durr A, Cossee M, Agid Y, Campuzano V, Mignard C, Penet C, Mandel JL, Brice A, Koenig M. Clinical and genetic abnormalities in patients with Friedreich's ataxia. N Engl J Med. 1996;335:1169–75.

 • Dutka DP, Donnelly JE, Nihoyannopoulos P, Oakley CM, Nunez DJ. Marked variation in the cardiomyopathy associated with Friedreich's ataxia. Heart. 1999;81:141–7.

 • Dutka DP, Donnelly JE, Palka P, Lange A, Nunez DJ, Nihoyannopoulos P. Echocardiographic characterization of cardiomyopathy in Friedreich's ataxia with tissue Doppler echocardiographically derived myocardial velocity gradients. Circulation. 2000;102:1276–82.

 • El-Khamisy SF, Saifi GM, Weinfeld M, Johansson F, Helleday T, Lupski JR, Caldecott KW. Defective DNA single-strand break repair in spinocerebellar ataxia with axonal neuropathy-1. Nature. 2005;434:108–13.

 • Epplen C, Epplen JT, Frank G, Miterski B, Santos EJ, Schols L. Differential stability of the (GAA)n tract in the Friedreich ataxia (STM7) gene. Hum Genet. 1997;99:834–6.

 • Fahey MC, Cremer PD, Aw ST, Millist L, Todd MJ, White OB, Halmagyi M, Corben LA, Collins V, Churchyard AJ, Tan K, Kowal L, Delatycki MB. Vestibular, saccadic and fixation abnormalities in genetically confirmed Friedreich ataxia. Brain. 2008;131:1035–45.

 • Feki M, Belal S, Feki H, Souissi M, Frih-Ayed M, Kaabachi N, Hentati F, Ben Hamida M, Mebazaa A. Serum vitamin E and lipid-adjusted vitamin E assessment in Friedreich ataxia phenotype patients and unaffected family members. Clin Chem. 2002;48:577–9.

 • Filla A, De Michele G, Cavalcanti F, Pianese L, Monticelli A, Campanella G, Cocozza S. The relationship between trinucleotide (GAA) repeat length and clinical features in Friedreich ataxia. Am J Hum Genet. 1996;59:554–60.

 • Filla A, De Michele G, Coppola G, Federico A, Vita G, Toscano A, Uncini A, Pisanelli P, Barone P, Scarano V, Perretti A, Santoro L, Monticelli A, Cavalcanti F, Caruso G, Cocozza S. Accuracy of clinical diagnostic criteria for Friedreich's ataxia. Mov Disord. 2000;15:1255–8.

 • Flanigan K, Gardner K, Alderson K, Galster B, Otterud B, Leppert MF, Kaplan C, Ptacek LJ. Autosomal dominant spinocerebellar ataxia with sensory axonal neuropathy (SCA4): clinical description and genetic localization to chromosome 16q22.1. Am J Hum Genet. 1996;59:392–9.

 • Fortuna F, Barboni P, Liguori R, Valentino ML, Savini G, Gellera C, Mariotti C, Rizzo G, Tonon C, Manners D, Lodi R, Sadun AA, Carelli V. Visual system involvement in patients with Friedreich's ataxia. Brain. 2009;132:116–23.

 • Galimanis A, Glutz L, Spiegel R, Burgunder JM, Kaelin-Lang A. Very-late-onset Friedreich ataxia with disturbing head tremor and without spinal atrophy--a case report. Mov Disord. 2008;23:1058–9.

 • Gates PC, Paris D, Forrest SM, Williamson R, Gardner RJ. Friedreich's ataxia presenting as adult-onset spastic paraparesis. Neurogenetics. 1998;1:297–9.

 • Geoffroy G, Barbeau A, Breton G, Lemieux B, Aube M, Leger C, Bouchard JP. Clinical description and roentgenologic evaluation of patients with Friedreich's ataxia. Can J Neurol Sci. 1976;3:279–86.

 • Giugliano GR, Sethi PS. Friedreich's ataxia as a cause of premature coronary artery disease. Tex Heart Inst J. 2007;34:214–7.

 • Grabczyk E, Usdin K. The GAA*TTC triplet repeat expanded in Friedreich's ataxia impedes transcription elongation by T7 RNA polymerase in a length and supercoil dependent manner. Nucleic Acids Res. 2000;28:2815–22.

 • Greene E, Mahishi L, Entezam A, Kumari D, Usdin K. Repeat-induced epigenetic changes in intron 1 of the frataxin gene and its consequences in Friedreich ataxia. Nucleic Acids Res. 2007;35:3383–90.

 • Hammans SR, Kennedy CR. Ataxia with isolated vitamin E deficiency presenting as mutation negative Friedreich's ataxia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1998;64:368–70.

 • Hanna MG, Davis MB, Sweeney MG, Noursadeghi M, Ellis CJ, Elliot P, Wood NW, Marsden CD. Generalized chorea in two patients harboring the Friedreich's ataxia gene trinucleotide repeat expansion. Mov Disord. 1998;13:339–40.

 • Harding AE. Friedreich's ataxia: a clinical and genetic study of 90 families with an analysis of early diagnostic criteria and intrafamilial clustering of clinical features. Brain. 1981;104:589–620.

 • Hart PE, Lodi R, Rajagopalan B, Bradley JL, Crilley JG, Turner C, Blamire AM, Manners D, Styles P, Schapira AH, Cooper JM. Antioxidant treatment of patients with Friedreich ataxia: four-year follow-up. Arch Neurol. 2005;62:621–6.

 • Hausse AO, Aggoun Y, Bonnet D, Sidi D, Munnich A, Rotig A, Rustin P. Idebenone and reduced cardiac hypertrophy in Friedreich's ataxia. Heart. 2002;87:346–9.

 • Herman D, Jenssen K, Burnett R, Soragni E, Perlman SL, Gottesfeld JM. Histone deacetylase inhibitors reverse gene silencing in Friedreich's ataxia. Nat Chem Biol. 2006;2:551–8.

 • Isnard R, Kalotka H, Durr A, Cossee M, Schmitt M, Pousset F, Thomas D, Brice A, Koenig M, Komajda M. Correlation between left ventricular hypertrophy and GAA trinucleotide repeat length in Friedreich's ataxia. Circulation. 1997;95:2247–9.

 • Kakhlon O, Manning H, Breuer W, Melamed-Book N, Lu C, Cortopassi G, Munnich A, Cabantchik ZI. Cell functions impaired by frataxin deficiency are restored by drug-mediated iron relocation. Blood. 2008;112:5219–27.

 • Kipps A, Alexander M, Colan SD, Gauvreau K, Smoot L, Crawford L, Darras BT, Blume ED. The longitudinal course of cardiomyopathy in Friedreich's ataxia during childhood. Pediatr Cardiol. 2009;30:306–10.

 • Koc F, Akpinar O, Yerdelen D, Demir M, Sarica Y, Kanadasi M. The evaluation of left ventricular systolic and diastolic functions in patients with Friedreich ataxia. A pulse tissue Doppler study. Int Heart J. 2005;46:443–52.

 • La Pean A, Jeffries N, Grow C, Ravina B, Di Prospero NA. Predictors of progression in patients with Friedreich ataxia. Mov Disord. 2008;23:2026–32.

 • Le Ber I, Bouslam N, Rivaud-Pechoux S, Guimaraes J, Benomar A, Chamayou C, Goizet C, Moreira MC, Klur S, Yahyaoui M, Agid Y, Koenig M, Stevanin G, Brice A, Durr A. Frequency and phenotypic spectrum of ataxia with oculomotor apraxia 2: a clinical and genetic study in 18 patients. Brain. 2004;127:759–67.

 • Le Ber I, Brice A, Durr A. New autosomal recessive cerebellar ataxias with oculomotor apraxia. Curr Neurol Neurosci Rep. 2005;5:411–7.

 • Le Ber I, Moreira MC, Rivaud-Pechoux S, Chamayou C, Ochsner F, Kuntzer T, Tardieu M, Said G, Habert MO, Demarquay G, Tannier C, Beis JM, Brice A, Koenig M, Durr A. Cerebellar ataxia with oculomotor apraxia type 1: clinical and genetic studies. Brain. 2003;126:2761–72.

 • Leonard H, Forsyth R. Friedreich's ataxia presenting after cardiac transplantation. Arch Dis Child. 2001;84:167–8.

 • Lhatoo SD, Rao DG, Kane NM, Ormerod IE. Very late onset Friedreich's presenting as spastic tetraparesis without ataxia or neuropathy. Neurology. 2001;56:1776–7.

 • Lodi R, Cooper JM, Bradley JL, Manners D, Styles P, Taylor DJ, Schapira AH. Deficit of in vivo mitochondrial ATP production in patients with Friedreich ataxia. Proc Natl Acad Sci USA. 1999;96:11492–5.

 • Lodi R, Hart PE, Rajagopalan B, Taylor DJ, Crilley JG, Bradley JL, Blamire AM, Manners D, Styles P, Schapira AH, Cooper JM. Antioxidant treatment improves in vivo cardiac and skeletal muscle bioenergetics in patients with Friedreich's ataxia. Ann Neurol. 2001;49:590–6.

 • Lynch DR, Farmer JM, Balcer LJ, Wilson RB. Friedreich ataxia: effects of genetic understanding on clinical evaluation and therapy. Arch Neurol. 2002;59:743–7.

 • Lynch DR, Farmer JM, Tsou AY, Perlman S, Subramony SH, Gomez CM, Ashizawa T, Wilmot GR, Wilson RB, Balcer LJ. Measuring Friedreich ataxia: complementary features of examination and performance measures. Neurology. 2006;66:1711–6.

 • Mantovan MC, Martinuzzi A, Squarzanti F, Bolla A, Silvestri I, Liessi G, Macchi C, Ruzza G, Trevisan CP, Angelini C. Exploring mental status in Friedreich's ataxia: a combined neuropsychological, behavioral and neuroimaging study. Eur J Neurol. 2006;13:827–35.

 • Mariotti C, Solari A, Torta D, Marano L, Fiorentini C, Di Donato S. Idebenone treatment in Friedreich patients: one-year-long randomized placebo-controlled trial. Neurology. 2003;60:1676–9.

 • Marzouki N, Belal S, Benhamida C, Benlemlih M, Hentati F. Genetic analysis of early onset cerebellar ataxia with retained tendon reflexes in four Tunisian families. Clin Genet. 2001;59:257–62.

 • McCabe DJ, Ryan F, Moore DP, McQuaid S, King MD, Kelly A, Daly K, Barton DE, Murphy RP. Typical Friedreich's ataxia without GAA expansions and GAA expansion without typical Friedreich's ataxia. J Neurol. 2000;247:346–55.

 • McCabe DJ, Wood NW, Ryan F, Hanna MG, Connolly S, Moore DP, Redmond J, Barton DE, Murphy RP. Intrafamilial phenotypic variability in Friedreich ataxia associated with a G130V mutation in the FRDA gene. Arch Neurol. 2002;59:296–300.

 • Milbrandt TA, Kunes JR, Karol LA. Friedreich's ataxia and scoliosis: the experience at two institutions. J Pediatr Orthop. 2008;28:234–8.

 • Monros E, Molto MD, Martinez F, Canizares J, Blanca J, Vilchez JJ, Prieto F, de Frutos R, Palau F. Phenotype correlation and intergenerational dynamics of the Friedreich ataxia GAA trinucleotide repeat. Am J Hum Genet. 1997;61:101–10.

 • Montermini L, Andermann E, Labuda M, Richter A, Pandolfo M, Cavalcanti F, Pianese L, Iodice L, Farina G, Monticelli A, Turano M, Filla A, De Michele G, Cocozza S. The Friedreich ataxia GAA triplet repeat: premutation and normal alleles. Hum Mol Genet. 1997a;6:1261–6.

 • Montermini L, Richter A, Morgan K, Justice CM, Julien D, Castellotti B, Mercier J, Poirier J, Capozzoli F, Bouchard JP, Lemieux B, Mathieu J, Vanasse M, Seni MH, Graham G, Andermann F, Andermann E, Melancon SB, Keats BJ, Di Donato S, Pandolfo M. Phenotypic variability in Friedreich ataxia: role of the associated GAA triplet repeat expansion. Ann Neurol. 1997b;41:675–82.

 • Moreira MC, Barbot C, Tachi N, Kozuka N, Uchida E, Gibson T, Mendonca P, Costa M, Barros J, Yanagisawa T, Watanabe M, Ikeda Y, Aoki M, Nagata T, Coutinho P, Sequeiros J, Koenig M. The gene mutated in ataxia-ocular apraxia 1 encodes the new HIT/Zn-finger protein aprataxin. Nat Genet. 2001;29:189–93.

 • Moreira MC, Klur S, Watanabe M, Nemeth AH, Le Ber I, Moniz JC, Tranchant C, Aubourg P, Tazir M, Schols L, Pandolfo M, Schulz JB, Pouget J, Calvas P, Shizuka-Ikeda M, Shoji M, Tanaka M, Izatt L, Shaw CE, M'Zahem A, Dunne E, Bomont P, Benhassine T, Bouslam N, Stevanin G, Brice A, Guimaraes J, Mendonca P, Barbot C, Coutinho P, Sequeiros J, Durr A, Warter JM, Koenig M. Senataxin, the ortholog of a yeast RNA helicase, is mutant in ataxia-ocular apraxia 2. Nat Genet. 2004;36:225–7.

 • Ohshima K, Montermini L, Wells RD, Pandolfo M. Inhibitory effects of expanded GAA.TTC triplet repeats from intron I of the Friedreich ataxia gene on transcription and replication in vivo. J Biol Chem. 1998;273:14588–95.

 • Perlman SL. Late-onset Tay-Sachs disease as a Friedreich ataxia phenocopy. Arch Neurol. 2002;59:1832.

 • Pianese L, Turano M, Lo Casale MS, De Biase I, Giacchetti M, Monticelli A, Criscuolo C, Filla A, Cocozza S. Real time PCR quantification of frataxin mRNA in the peripheral blood leucocytes of Friedreich ataxia patients and carriers. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75:1061–3.

 • Rai M, Soragni E, Jenssen K, Burnett R, Herman D, Coppola G, Geschwind DH, Gottesfeld JM, Pandolfo M (2008) HDAC inhibitors correct frataxin deficiency in a Friedreich ataxia mouse model. PLoS One. 3(4):e1958.

 • Rance G, Fava R, Baldock H, Chong A, Barker E, Corben L, Delatycki MB. Speech perception ability in individuals with Friedreich ataxia. Brain. 2008;131:2002–12.

 • Ristow M. Neurodegenerative disorders associated with diabetes mellitus. J Mol Med. 2004;82:510–29.

 • Rotig A, de Lonlay P, Chretien D, Foury F, Koenig M, Sidi D, Munnich A, Rustin P. Aconitase and mitochondrial iron-sulphur protein deficiency in Friedreich ataxia. Nat Genet. 1997;17:215–7.

 • Sakamoto N, Larson JE, Iyer RR, Montermini L, Pandolfo M, Wells RD. GGA*TCC-interrupted triplets in long GAA*TTC repeats inhibit the formation of triplex and sticky DNA structures, alleviate transcription inhibition, and reduce genetic instabilities. J Biol Chem. 2001;276:27178–87.

 • Sarsero JP, Li L, Wardan H, Sitte K, Williamson R, Ioannou PA. Upregulation of expression from the FRDA genomic locus for the therapy of Friedreich ataxia. J Gene Med. 2003;5:72–81.

 • Sedlak TL, Chandavimol M, Straatman L. Cardiac transplantation: a temporary solution for Friedreich's ataxia-induced dilated cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant. 2004;23:1304–6.

 • Sharma R, De Biase I, Gomez M, Delatycki MB, Ashizawa T, Bidichandani SI. Friedreich ataxia in carriers of unstable borderline GAA triplet-repeat alleles. Ann Neurol. 2004;56:898–901.

 • Shimazaki H, Takiyama Y, Sakoe K, Ando Y, Nakano I. A phenotype without spasticity in sacsin-related ataxia. Neurology. 2005;64:2129–31.

 • Spacey SD, Szczygielski BI, Young SP, Hukin J, Selby K, Snutch TP. Malaysian siblings with friedreich ataxia and chorea: a novel deletion in the frataxin gene. Can J Neurol Sci. 2004;31:383–6.

 • Stevanin G, Bouslam N, Thobois S, Azzedine H, Ravaux L, Boland A, Schalling M, Broussolle E, Durr A, Brice A. Spinocerebellar ataxia with sensory neuropathy (SCA25) maps to chromosome 2p. Ann Neurol. 2004;55:97–104.

 • Stolle CA, Frackelton EC, McCallum J, Farmer JM, Tsou A, Wilson RB, Lynch DR. Novel, complex interruptions of the GAA repeat in small, expanded alleles of two affected siblings with late-onset Friedreich ataxia. Mov Disord. 2008;23:1303–6.

 • Sturm B, Stupphann D, Kaun C, Boesch S, Schranzhofer M, Wojta J, Goldenberg H, Scheiber-Mojdehkar B. Recombinant human erythropoietin: effects on frataxin expression in vitro. Eur J Clin Invest. 2005;35:711–7.

 • Whitnall M, Rahmanto YS, Sutak R, Xu X, Becker EM, Mikhael MR, Ponka P, Richardson DR. The MCK mouse heart model of Friedreich's ataxia: Alterations in iron-regulated proteins and cardiac hypertrophy are limited by iron chelation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105:9757–62.

 • Wild EJ, Mudanohwo EE, Sweeney MG, Schneider SA, Beck J, Bhatia KP, Rossor MN, Davis MB, Tabrizi SJ. Huntington's disease phenocopies are clinically and genetically heterogeneous. Mov Disord. 2008;23:716–20.

 • Wilkinson PA, Bradley JL, Warner TT. Friedreich's ataxia presenting as an isolated spastic paraparesis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001;71:709.

 • Wollmann T, Barroso J, Monton F, Nieto A. Neuropsychological test performance of patients with Friedreich's ataxia. J Clin Exp Neuropsychol. 2002;24:677–86.

 • Zhu D, Burke C, Leslie A, Nicholson GA. Friedreich's ataxia with chorea and myoclonus caused by a compound heterozygosity for a novel deletion and the trinucleotide GAA expansion. Mov Disord. 2002;17:585–9.

 • Zühlke CH, Dalski A, Habeck M, Straube K, Hedrich K, Hoeltzenbein M, Konstanzer A, Hellenbroich Y, Schwinger E. Extension of the mutation spectrum in Friedreich's ataxia: detection of an exon deletion and novel missense mutations. Eur J Hum Genet. 2004;12:979–82.

 • Miyotonik Distrofi Tip 1
  Miyotonik distrofi tip 1 iskelet kası ve düz kaslar ile birlikte göz, kalp, endokrin sistemi ve merkezi sinir sistemini tutan bir hastalıktır. Hafif, klasik ve konjenital olmak üzere üç alt sınıfa ayrılmaktadır. Hafif miyotonik distrofi tip 1 katarakt ve miyotoni (uzamış kas kontraksiyonları) ile karakterizedir ve yaşam süresi normaldir. Klasik miyotonik distrofi 1 kas güçsüzlüğü, miyotoni, katarakt ve kalpte iletim defektleri ile karakterizedir. Erişkinlikte fiziksel engellik söz konusu olabilir ve yaşam süresi beklentisi kısalmıştır. Konjenital (doğumsal) miyotonik distrofi tip 1 doğumda hipotoni ve genel güçsüzlük ile karakterize olup buna sıklıkla solunum yetmezliği eşlik etmektedir. Erken ölüm ve/veya zihinsel özür yaygın olarak görülür.
  Otozomal dominant kalıtılan miyotonik distrofi tip 1, 19q13 kromozomal bölgesinde yer alan DMPK genindeki trinükleotid tekrarların (CTG) sayısındaki anormal artışı ile ilişkilidir. 5-34 CTG tekrarı normal düzey olarak kabul edilmektedir. 35-49 CTG tekrarına sahip bireylerde miyotonik distrofi tip 1 ortaya çıkmamaktadır. Ancak bu aralıktaki CTG tekrar sayıları bir sonraki nesilde artma eğilimindedir ve bu nedenle böyle kişilerin çocuklarının miyotonik distrofi tip 1’den %50 oranında etkilenme riski bulunmaktadır. 50 veya daha yüksek sayıda CTG tekrarı miyotonik distrofi tip 1’e yol açmaktadır. Hafif miyotonik distrofi tip 1 hastalarında ~50-150 CTG tekrarı görülmekte iken klasik tipten etkilenmiş hastalarda tekrar sayısı 1000’e kadar çıkabilmektedir. Konjenital tipten etkilenmiş bireylerde CTG tekrar sayısı genellikle 2000 tekrarın üzerindedir.

  Miyotonik Distrofi Tip 2
  Miyotonik distrofi tip 2 miyotoni (etkilenmiş bireylerin ~%90’ında) ve kas fonksiyon bozukluğu (güçsüzlük, ağrı ve tutukluk; etkilenmiş bireylerin ~%82’sinde) ile karakterizedir. Daha az sıklıkta kalpte iletim defektleri, katarakt, insüline duyarlı olmayan tip 2 diyabet ve testiküler yetmezlik görülebilmektedir. Miyotonik distrofi tip 2’nin ortaya çıkışı genellikle 20’li yaşlarda olmaktadır. Ancak literatürde 10 yaşına kadar miyotonisi ortaya çıkmış olan hastalar da bildirilmiştir. Miyotonik distrofi tip 2’de miyotoni nadiren çok ağır bulgulara neden olmaktadır. Otozomal dominant kalıtılan miyotonik distrofi tip 2, 3q21 kromozomal bölgesinde bulunan CNBP (ZNF9) genindeki kompleks bir tekrar motifinin [(TG)n(TCTG)n(CCTG)n] sayısındaki anormal artış ile ilişkilidir. Bu kompleks tekrar motifinin uzunluğunun 104-176 baz çifti olması normal düzey olarak kabul edilmektedir. 177-372 baz çifti uzunluğundaki motifler sınırda artışlar olarak değerlendirilmektedir. Böyle kişilerin miyotonik distrofi tip 2’den etkilenme riskleri düşük olmasına karşın bir sonraki nesilde etkilenmiş bireylerin ortaya çıkması açısından %50 risk bulunmaktadır. 372 baz çiftinden uzun tekrar motifleri miyotonik distrofi 2’ye neden olmaktadır.
  Yapılan çalışmalarda CNBP genindeki kompleks tekrar motifinin CCTG kısmının yaşla birlikte artış gösterdiği saptanmıştır. Miyotonik distrofi tip 2 hastalarının yaklaşık %25’inin periferik kan örneklerinde 372 baz çiftinden daha uzun ikiden fazla tekrar alleli taşıdığı (somatik mozaisizm) bildirilmektedir.
 • Genetic Alliance UK. Myotonik Distrofi.
  http://www.geneticalliance.org.uk/docs/translations/turkish/17-myotonic-t-turkish.pdf

 • Mengi Özsaraç, Erdoğan Z, Beyazova M. Miyotonide Gevşeme Zamanının Elektromiyografik Ölçümü: Miyotonik Distrofili Bir Olguda Rehabilitasyon Programının Gevşeme Zamanına Etkisi. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:130-2.
  http://www.ftrdergisi.com/sayilar/154/130-132.pdf

 • Eriş Gülbay B, Kaya A, Ülger F, Ural Gürkan Ö, Kumbasar Ö, Acıcan T, Sayral S. Solunum Yetmezlikli Miyotonik Distrofisi Olan Bir Hastada Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Yoğun Bakım Dergisi 2001;1(1):56-58.
  http://www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-1-1-056-058.pdf

 • Bayramlar H, Hepşen İF, Özcan C, Bölük A, Er H, Bereketoğlu MA. Miyotonik Distrofi: Göz Bulguları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 1995;4(3):227-31.
  http://oftalmoloji.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_33766.html

 • Annane D, Moore DH, Barnes PR, Miller RG. Psychostimulants for hypersomnia (excessive daytime sleepiness) in myotonic dystrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2006;3:CD003218.

 • Antonini G, Soscia F, Giubilei F, De Carolis A, Gragnani F, Morino S, Ruberto A, Tatarelli R. Health-related quality of life in myotonic dystrophy type 1 and its relationship with cognitive and emotional functioning. J Rehabil Med. 2006;38:181–5.


 • Argov Z, de Visser M. What we do not know about pregnancy in hereditary neuromuscular disorders. Neuromuscul Disord. 2009;19(10):675–679.

 • Arsenault ME, Prevost C, Lescault A, Laberge C, Puymirat J, Mathieu J. Clinical characteristics of myotonic dystrophy type 1 patients with small CTG expansions. Neurology. 2006;66:1248–50.

 • Bae JS, Kim OK, Kim SJ, Kim BJ. Abnormalities of nerve conduction studies in myotonic dystrophy type 1: primary involvement of nerves or incidental coexistence? J Clin Neurosci. 2008;15(10):1120–4.

 • Bassez G, Lazarus A, Desguerre I, Varin J, Laforet P, Becane HM, Meune C, Arne-Bes MC, Ounnoughene Z, Radvanyi H, Eymard B, Duboc D. Severe cardiac arrhythmias in young patients with myotonic dystrophy type 1. Neurology. 2004;63:1939–41.

 • Bellini M, Biagi S, Stasi C, Costa F, Mumolo MG, Ricchiuti A, Marchi S. Gastrointestinal manifestations in myotonic muscular dystrophy. World J Gastroenterol. 2006;12(12):1821–8.

 • Breton R, Mathieu J. Usefulness of clinical and electrocardiographic data for predicting adverse cardiac events in patients with myotonic dystrophy. Can J Cardiol. 2009;25(2):e23–7.

 • Canavese F, Sussman MD. Orthopaedic manifestations of congenital myotonic dystrophy during childhood and adolescence. J Pediatr Orthop. 2009;29(2):208–13.

 • Cerghet M, Tapos D, Serajee FJ, Mahbubul Huq AH. Homozygous myotonic dystrophy with craniosynostosis. J Child Neurol. 2008;23(8):930–3.

 • Chebel S, Ben Hamda K, Boughammoura A, Frih Ayed M, Ben Farhat MH. Rev Neurol (Paris). 2005;161:932–9.

 • Cigliano B, Baltogiannis N, De Marco M, Faviou E, Settimi A, Tilemis S, Soutis M, Papandreou E, D'Agostino S, Fabbro MA. Pilomatricoma in childhood: a retrospective study from three European paediatric centres. Eur J Pediatr. 2005;164:673–7.

 • Cobo AM, Poza JJ, Martorell L, Lopez de Munain A, Emparanza JI, Baiget M. Contribution of molecular analyses to the estimation of the risk of congenital myotonic dystrophy. J Med Genet. 1995;32:105–8.

 • Cooper TA. A reversal of misfortune for myotonic dystrophy? N Engl J Med. 2006;355:1825–7.

 • Cudia P, Bernasconi P, Chiodelli R, Mangiola F, Bellocci F, Dello Russo A, Angelini C, Romeo V, Melacini P, Politano L, Palladino A, Nigro G, Siciliano G, Falorni M, Bongiorni MG, Falcone C, Mantegazza R, Morandi L. Risk of arrhythmia in type I myotonic dystrophy: the role of clinical and genetic variables. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80:790–3.

 • Day JW, Ranum LP. RNA pathogenesis of the myotonic dystrophies. Neuromuscul Disord. 2005;15:5–16.

 • de Die-Smulders CE, Howeler CJ, Thijs C, Mirandolle JF, Anten HB, Smeets HJ, Chandler KE, Geraedts JP. Age and causes of death in adult-onset myotonic dystrophy. Brain. 1998;121(Pt 8):1557–63.

 • de Swart BJ, van Engelen BG, van de Kerkhof JP, Maassen BA. Myotonia and flaccid dysarthria in patients with adult onset myotonic dystrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75:1480–2.

 • De Temmerman N, Sermon K, Seneca S, De Rycke M, Hilven P, Lissens W, Van Steirteghem A, Liebaers I. Intergenerational instability of the expanded CTG repeat in the DMPK gene: studies in human gametes and preimplantation embryos. Am J Hum Genet. 2004;75:325–9.

 • Dean NL, Loredo-Osti JC, Fujiwara TM, Morgan K, Tan SL, Naumova AK, Ao A. Transmission ratio distortion in the myotonic dystrophy locus in human preimplantation embryos. Eur J Hum Genet. 2006;14:299–306.

 • Delaporte C. Personality patterns in patients with myotonic dystrophy. Arch Neurol. 1998;55:635–40.

 • Dello Russo A, Pelargonio G, Parisi Q, Santamaria M, Messano L, Sanna T, Casella M, De Martino G, De Ponti R, Pace M, Giglio V, Ierardi C, Zecchi P, Crea F, Bellocci F. Widespread electroanatomic alterations of right cardiac chambers in patients with myotonic dystrophy type 1. J Cardiovasc Electrophysiol. 2006;17:34–40.

 • Ekström AB, Hakenäs-Plate L, Samuelsson L, Tulinius M, Wentz E. Autism spectrum conditions in myotonic dystrophy type 1: a study on 57 individuals with congenital and childhood forms. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2008;147B(6):918–26.

 • Ekström AB, Hakenäs-Plate L, Tulinius M, Wentz E. Cognition and adaptive skills in myotonic dystrophy type 1: a study of 55 individuals with congenital and childhood forms. Dev Med Child Neurol. 2009;51(12):982–90.

 • Ekström AB, Tulinius M, Sjöström A, Aring E. Visual function in congenital and childhood myotonic dystrophy type 1. Ophthalmology. 2010;117(5):976–82.

 • Engvall M, Sjögreen L, Kjellberg H, Robertson A, Sundell S, Kiliaridis S. Oral health status in a group of children and adolescents with myotonic dystrophy type 1 over a 4-year period. Int J Paediatr Dent. 2009;19(6):412–22.

 • Garcia de Andoin N, Echeverria J, Cobo AM, Rey A, Paisan L, Lopez de Munain A. A neonatal form of Steinert's myotonic dystrophy in twins after in vitro fertilization. Fertil Steril. 2005;84:756.

 • Gagnon C, Noreau L, Moxley RT, Laberge L, Jean S, Richer L, Perron M, Veillette S, Mathieu J. Towards an integrative approach to the management of myotonic dystrophy type 1. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78(8):800–6.

 • Garrott HM, Walland MJ, O'Day J. Recurrent posterior capsular opacification and capsulorhexis contracture after cataract surgery in myotonic dystrophy. Clin Experiment Ophthalmol. 2004;32:653–5.

 • Gaul C, Schmidt T, Windisch G, Wieser T, Muller T, Vielhaber S, Zierz S, Leplow B. Subtle cognitive dysfunction in adult onset myotonic dystrophy type 1 (DM1) and type 2 (DM2). Neurology. 2006;67:350–2.

 • Geh JL, Moss AL. Multiple pilomatrixomata and myotonic dystrophy: a familial association. Br J Plast Surg. 1999;52:143–5.

 • Gharehbaghi-Schnell EB, Finsterer J, Korschineck I, Mamoli B, Binder BR. Genotype-phenotype correlation in myotonic dystrophy. Clin Genet. 1998;53:20–6.

 • Harper PS (2001) Major Problems in Neurology: Myotonic Dystrophy. London, UK: WB Saunders; 2001.

 • Harris S, Moncrieff C, Johnson K. Myotonic dystrophy: will the real gene please step forward! Hum Mol Genet. 1996;5(Spec No):1417–23.

 • Heatwole CR, Eichinger KJ, Friedman DI, Hilbert JE, Jackson CE, Logigian EL, Martens WB, McDermott MP, Pandya SK, Quinn C, Smirnow AM, Thornton CA, Moxley RT. Open-label trial of recombinant human insulin-like growth factor 1/recombinant human insulin-like growth factor binding protein 3 in myotonic dystrophy type 1. Arch Neurol. 2011;68(1):37–44.

 • Heatwole CR, Miller J, Martens B, Moxley RT. Laboratory abnormalities in ambulatory patients with myotonic dystrophy type 1. Arch Neurol. 2006;63:1149–53.

 • International Myotonic Dystrophy Consortium; New nomenclature and DNA testing guidelines for myotonic dystrophy type 1 (DM1). The International Myotonic Dystrophy Consortium (IDMC). Neurology. 2000;54:1218–21.

 • Kakourou G, Dhanjal S, Mamas T, Gotts S, Doshi A, Fordham K, Serhal P, Ranieri DM, Delhanty JD, Harper JC, SenGupta SB. Preimplantation genetic diagnosis for myotonic dystrophy type 1 in the UK. Neuromuscul Disord. 2008;18(2):131–6.

 • Kalkman JS, Schillings ML, van der Werf SP, Padberg GW, Zwarts MJ, van Engelen BG, Bleijenberg G. Experienced fatigue in facioscapulohumeral dystrophy, myotonic dystrophy, and HMSN-I. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:1406–9.

 • Kanadia RN, Johnstone KA, Mankodi A, Lungu C, Thornton CA, Esson D, Timmers AM, Hauswirth WW, Swanson MS. A muscleblind knockout model for myotonic dystrophy. Science. 2003;302:1978–80.

 • Kirzinger L, Schmidt A, Kornblum C, Schneider-Gold C, Kress W, Schoser B. Side effects of anesthesia in DM2 as compared to DM1: a comparative retrospective study. Eur J Neurol. 2010;17(6):842–5.

 • Krishnan AV, Kiernan MC. Axonal function and activity-dependent excitability changes in myotonic dystrophy. Muscle Nerve. 2006;33:627–36.

 • Kumar SP, Sword D, Petty RK, Banham SW, Patel KR. Assessment of sleep studies in myotonic dystrophy. Chron Respir Dis. 2007;4(1):15–8.

 • Laberge L, Bégin P, Dauvilliers Y, Beaudry M, Laforte M, Jean S, Mathieu J. A polysomnographic study of daytime sleepiness in myotonic dystrophy type 1. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80(6):642–6.

 • Le Ber I, Martinez M, Campion D, Laquerriere A, Betard C, Bassez G, Girard C, Saugier-Veber P, Raux G, Sergeant N, Magnier P, Maisonobe T, Eymard B, Duyckaerts C, Delacourte A, Frebourg T, Hannequin D. A non-DM1, non-DM2 multisystem myotonic disorder with frontotemporal dementia: phenotype and suggestive mapping of the DM3 locus to chromosome 15q21-24. Brain. 2004;127:1979–92.

 • Leroy O, Wang J, Maurage CA, Parent M, Cooper T, Buée L, Sergeant N, Andreadis A, Caillet-Boudin ML. Brain-specific change in alternative splicing of Tau exon 6 in myotonic dystrophy type 1. Biochim Biophys Acta. 2006;1762(4):460–7.

 • Logigian EL, Blood CL, Dilek N, Martens WB, Moxley RT, Wiegner AW, Thornton CA, Moxley RT. Quantitative analysis of the "warm-up" phenomenon in myotonic dystrophy type 1. Muscle Nerve. 2005;32:35–42.

 • Logigian EL, Martens WB, Moxley RT, McDermott MP, Dilek N, Wiegner AW, Pearson AT, Barbieri CA, Annis CL, Thornton CA, Moxley RT. Mexiletine is an effective antimyotonia treatment in myotonic dystrophy type 1. Neurology. 2010;74(18):1441–8.

 • Logigian EL, Moxley RT, Blood CL, Barbieri CA, Martens WB, Wiegner AW, Thornton CA, Moxley RT. Leukocyte CTG repeat length correlates with severity of myotonia in myotonic dystrophy type 1. Neurology. 2004;62(7):1081–9.

 • Mankodi A, Takahashi MP, Jiang H, Beck CL, Bowers WJ, Moxley RT, Cannon SC, Thornton CA. Expanded CUG repeats trigger aberrant splicing of ClC-1 chloride channel pre-mRNA and hyperexcitability of skeletal muscle in myotonic dystrophy. Mol Cell. 2002;10:35–44.

 • Martorell L, Cobo AM, Baiget M, Naudó M, Poza JJ, Parra J. Prenatal diagnosis in myotonic dystrophy type 1. Thirteen years of experience: implications for reproductive counselling in DM1 families. Prenat Diagn. 2007;27(1):68–72.

 • Martorell L, Monckton DG, Sanchez A, Lopez De Munain A, Baiget M. Frequency and stability of the myotonic dystrophy type 1 premutation. Neurology. 2001;56:328–35.

 • Mathieu J, Allard P, Gobeil G, Girard M, De Braekeleer M, Begin P. Anesthetic and surgical complications in 219 cases of myotonic dystrophy. Neurology. 1997;49:1646–50.

 • Mathieu J, Allard P, Potvin L, Prevost C, Begin P. A 10-year study of mortality in a cohort of patients with myotonic dystrophy. Neurology. 1999;52:1658–62.

 • Matsumura T, Iwahashi H, Funahashi T, Takahashi MP, Saito T, Yasui K, Saito T, Iyama A, Toyooka K, Fujimura H, Shinno S. A cross-sectional study for glucose intolerance of myotonic dystrophy. J Neurol Sci. 2009;276(1-2):60–5.

 • Maurage CA, Udd B, Ruchoux MM, Vermersch P, Kalimo H, Krahe R, Delacourte A, Sergeant N. Similar brain tau pathology in DM2/PROMM and DM1/Steinert disease. Neurology. 2005;65:1636–8.

 • Mladenovic J, Pekmezovic T, Todorovic S, Rakocevic-Stojanovic V, Savic D, Romac S, Apostolski S. Survival and mortality of myotonic dystrophy type 1 (Steinert's disease) in the population of Belgrade. Eur J Neurol. 2006;13(5):451–4.

 • Modoni A, Silvestri G, Pomponi MG, Mangiola F, Tonali PA, Marra C. Characterization of the pattern of cognitive impairment in myotonic dystrophy type 1. Arch Neurol. 2004;61:1943–7.

 • Modoni A, Silvestri G, Vita MG, Quaranta D, Tonali PA, Marra C. Cognitive impairment in myotonic dystrophy type 1 (DM1): a longitudinal follow-up study. J Neurol. 2008;255(11):1737–42.

 • Montella L, Caraglia M, Addeo R, Costanzo R, Faiola V, Abbruzzese A, Del Prete S. Atrial fibrillation following chemotherapy for stage IIIE diffuse large B-cell gastric lymphoma in a patient with myotonic dystrophy (Steinert's disease). Ann Hematol. 2005;84:192–3.

 • Mörner S, Lindqvist P, Mellberg C, Olofsson BO, Backman C, Henein M, Lundblad D, Forsberg H. Profound cardiac conduction delay predicts mortality in myotonic dystrophy type 1. J Intern Med. 2010;268(1):59–65.

 • Motlagh B, MacDonald JR, Tarnopolsky MA. Nutritional inadequacy in adults with muscular dystrophy. Muscle Nerve. 2005;31:713–8.

 • Moxley RT, Meola G. The Myotonic Dystrophies. In: The Molecular and Genetic Basis of Neurologic and Psychiatric Disease. Rosenberg RN, DiMauro S, Paulson HL, Ptacek L, Nestler EJ, eds. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2008:532-541 .

 • Nishi M, Itoh H, Tsubokawa T, Taniguchi T, Yamamoto K. Effective doses of vecuronium in a patient with myotonic dystrophy. Anaesthesia. 2004;59:1216–8.

 • Oyamada R, Hayashi M, Katoh Y, Tsuchiya K, Mizutani T, Tominaga I, Kashima H. Neurofibrillary tangles and deposition of oxidative products in the brain in cases of myotonic dystrophy. Neuropathology. 2006;26:107–14.

 • Parisi M, Galderisi M, Sidiropulos M, Fiorillo C, Lanzillo R, D'Errico A, Grieco M, Innelli P, Santoro L, de Divitiis O. Early detection of biventricular involvement in myotonic dystrophy by tissue Doppler. Int J Cardiol. 2007;118:227–32.

 • Prior TW. American College of Medical Genetics (ACMG) Laboratory Quality Assurance Committee.; Technical standards and guidelines for myotonic dystrophy type 1 testing. Genet Med. 2009;11:552–5.

 • Rakocevic-Stojanovic V, Savic D, Pavlovic S, Lavrnic D, Stevic Z, Basta I, Romac S, Apostolski S. Intergenerational changes of CTG repeat depending on the sex of the transmitting parent in myotonic dystrophy type 1. Eur J Neurol. 2005;12:236–7.

 • Ranum LP, Day JW. Myotonic dystrophy: RNA pathogenesis comes into focus. Am J Hum Genet. 2004;74:793–804.

 • Redman JB, Fenwick RG, Fu YH, Pizzuti A, Caskey CT. Relationship between parental trinucleotide GCT repeat length and severity of myotonic dystrophy in offspring. JAMA. 1993;269:1960–5.

 • Ricker K, Grimm T, Koch MC, Schneider C, Kress W, Reimers CD, Schulte-Mattler W, Mueller-Myhsok B, Toyka KV, Mueller CR. Linkage of proximal myotonic myopathy to chromosome 3q. Neurology. 1999;52:170–1.

 • Roses AD. Myotonic dystrophy. In: The Molecular and Genetic Basis of Neurological Disease. Rosenberg RN, Prusiner SB, Dimauro S, Barchi RL, eds. 2 ed. Stoneham, MA: Butterworth-Heinemann; 1997.

 • Rubinsztein JS, Rubinsztein DC, Goodburn S, Holland AJ. Apathy and hypersomnia are common features of myotonic dystrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1998;64:510–5.

 • Sá MI, Cabral S, Costa PD, Coelho T, Freitas M, Gomes JL. Ambulatory electrocardiographic monitoring in type 1 myotonic dystrophy. Rev Port Cardiol. 2007;26(7-8):745–53.

 • Sansone V, Gandossini S, Cotelli M, Calabria M, Zanetti O, Meola G. Cognitive impairment in adult myotonic dystrophies: a longitudinal study. Neurol Sci. 2007;28(1):9–15.

 • Savkur RS, Philips AV, Cooper TA. Aberrant regulation of insulin receptor alternative splicing is associated with insulin resistance in myotonic dystrophy. Nat Genet. 2001;29:40–7.

 • Sistiaga A, Urreta I, Jodar M, Cobo AM, Emparanza J, Otaegui D, Poza JJ, Merino JJ, Imaz H, Martí-Massó JF, López de Munain A. Cognitive/personality pattern and triplet expansion size in adult myotonic dystrophy type 1 (DM1): CTG repeats, cognition and personality in DM1. Psychol Med. 2010;40(3):487–95.

 • Smith CO, Lipe HP, Bird TD. Impact of presymptomatic genetic testing for hereditary ataxia and neuromuscular disorders. Arch Neurol. 2004;61:875–80.

 • Sovari AA, Bodine CK, Farokhi F. Cardiovascular manifestations of myotonic dystrophy-1. Cardiol Rev. 2007;15(4):191–4.

 • Spranger M, Spranger S, Tischendorf M, Meinck HM, Cremer M. Myotonic dystrophy. The role of large triplet repeat length in the development of mental retardation. Arch Neurol. 1997;54:251–4.

 • Thornton C. The Myotonic Dystrophies. In: Structural and Molecular Basis of Skeletal Muscle Diseases, eds. Karpati G. ISN Neuropath Press, Basel, 2002:108-114.

 • Trip J, Drost G, van Engelen BG, Faber CG. Drug treatment for myotonia. Cochrane Database Syst Rev. 2006:CD004762.

 • Turner C, Hilton-Jones D. The myotonic dystrophies: diagnosis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81(4):358–67.

 • Udd B, Meola G, Krahe R, Thornton C, Ranum LP, Bassez G, Kress W, Schoser B, Moxley R. 140th ENMC International Workshop: Myotonic Dystrophy DM2/PROMM and other myotonic dystrophies with guidelines on management. Neuromuscul Disord. 2006;16:403–13.

 • Umemoto G, Nakamura H, Oya Y, Kikuta T. Masticatory dysfunction in patients with myotonic dystrophy (type 1): a 5-year follow-up. Spec Care Dentist. 2009;29(5):210–4.

 • van der Kooi EL, Lindeman E, Riphagen I. Strength training and aerobic exercise training for muscle disease. Cochrane Database Syst Rev. 2005:CD003907.

 • Verpoest W, De Rademaeker M, Sermon K, De Rycke M, Seneca S, Papanikolaou E, Spits C, Van Landuyt L, Van der Elst J, Haentjens P, Devroey P, Liebaers I. Real and expected delivery rates of patients with myotonic dystrophy undergoing intracytoplasmic sperm injection and preimplantation genetic diagnosis. Hum Reprod. 2008;23(7):1654–60.

 • Verpoest W, Seneca S, De Rademaeker M, Sermon K, De Rycke M, De Vos M, Haentjens P, Devroey P, Liebaers I. The reproductive outcome of female patients with myotonic dystrophy type 1 (DM1) undergoing PGD is not affected by the size of the expanded CTG repeat tract. J Assist Reprod Genet. 2010;27(6):327–33.

 • Wheeler TM. Myotonic dystrophy: therapeutic strategies for the future. Neurotherapeutics. 2008;5(4):592–600.

 • Wheeler TM, Thornton CA. Myotonic dystrophy: RNA-mediated muscle disease. Curr Opin Neurol. 2007;20(5):572–6.

 • Whittaker RG, Ferenczi E, Hilton-Jones D. Myotonic dystrophy: practical issues relating to assessment of strength. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77:1282–3.

 • Winblad S, Lindberg C, Hansen S. Temperament and character in patients with classical myotonic dystrophy type 1 (DM-1). Neuromuscul Disord. 2005;15:287–92.

 • Yotova V, Labuda D, Zietkiewicz E, Gehl D, Lovell A, Lefebvre JF, Bourgeois S, Lemieux-Blanchard E, Labuda M, Vezina H, Houde L, Tremblay M, Toupance B, Heyer E, Hudson TJ, Laberge C. Anatomy of a founder effect: myotonic dystrophy in Northeastern Quebec. Hum Genet. 2005;117:177–87.

 • Zaki M, Boyd PA, Impey L, Roberts A, Chamberlain P. Congenital myotonic dystrophy: prenatal ultrasound findings and pregnancy outcome. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007;29(3):284–8.

 • Zeesman S, Carson N, Whelan DT. Paternal transmission of the congenital form of myotonic dystrophy type 1: a new case and review of the literature. Am J Med Genet. 2002;107:222–6.

 • Colleran JA, Hawley RJ, Pinnow EE, Kokkinos PF, Fletcher RD. Value of the electrocardiogram in determining cardiac events and mortality in myotonic dystrophy. Am J Cardiol. 1997;80:1494–7.

 • Day JW, Ranum LP. Genetics and molecular pathogenesis of the myotonic dystrophies. Curr Neurol Neurosci Rep. 2005;5:55–9.

 • Day JW, Ricker K, Jacobsen JF, Rasmussen LJ, Dick KA, Kress W, Schneider C, Koch MC, Beilman GJ, Harrison AR, Dalton JC, Ranum LP. Myotonic dystrophy type 2: molecular, diagnostic and clinical spectrum. Neurology. 2003;60:657–64.

 • Day JW, Roelofs R, Leroy B, Pech I, Benzow K, Ranum LP. Clinical and genetic characteristics of a five-generation family with a novel form of myotonic dystrophy (DM2). Neuromuscul Disord. 1999;9:19–27.

 • Fardaei M, Rogers MT, Thorpe HM, Larkin K, Hamshere MG, Harper PS, Brook JD. Three proteins, MBNL, MBLL and MBXL, co-localize in vivo with nuclear foci of expanded-repeat transcripts in DM1 and DM2 cells. Hum Mol Genet. 2002;11:805–14.

 • Florek RC, Triffon DW, Mann DE, Ringel SP, Reiter MJ. Electrocardiographic abnormalities in patients with myotonic dystrophy. West J Med. 1990;153:24–7.

 • Harper PS (2001) Myotonic Dystrophy. WB Saunders, London.

 • Hawley RJ, Milner MR, Gottdiener JS, Cohen A. Myotonic heart disease: a clinical follow-up. Neurology. 1991;41:259–62.

 • Hund E, Jansen O, Koch MC, Ricker K, Fogel W, Niedermaier N, Otto M, Kuhn E, Meinck HM. Proximal myotonic myopathy with MRI white matter abnormalities of the brain. Neurology. 1997;48:33–7.

 • Johnson ER, Abresch RT, Carter GT, Kilmer DD, Fowler WM, Sigford BJ, Wanlass RL. Profiles of neuromuscular diseases. Myotonic dystrophy. Am J Phys Med Rehabil. 1995;74:S104–16.

 • Kanadia RN, Johnstone KA, Mankodi A, Lungu C, Thornton CA, Esson D, Timmers AM, Hauswirth WW, Swanson MS. A muscleblind knockout model for myotonic dystrophy. Science. 2003;302:1978–80.

 • Kunst CB, Warren ST. Cryptic and polar variation of the fragile X repeat could result in predisposing normal alleles. Cell. 1994;77:853–61.

 • Le Ber I, Martinez M, Campion D, Laquerriere A, Betard C, Bassez G, Girard C, Saugier-Veber P, Raux G, Sergeant N, Magnier P, Maisonobe T, Eymard B, Duyckaerts C, Delacourte A, Frebourg T, Hannequin D. A non-DM1, non-DM2 multisystem myotonic disorder with frontotemporal dementia: phenotype and suggestive mapping of the DM3 locus to chromosome 15q21-24. Brain. 2004;127:1979–92.

 • Liquori CL, Ikeda Y, Weatherspoon M, Ricker K, Schoser BG, Dalton JC, Day JW, Ranum LP. Myotonic dystrophy type 2: human founder haplotype and evolutionary conservation of the repeat tract. Am J Hum Genet. 2003;73:849–62.

 • Liquori CL, Ricker K, Moseley ML, Jacobsen JF, Kress W, Naylor SL, Day JW, Ranum LP. Myotonic dystrophy type 2 caused by a CCTG expansion in intron 1 of ZNF9. Science. 2001;293:864–7.

 • Mankodi A, Takahashi M, Beck C, Cannon S, Thornton CA. Myotonia is associated with loss of transmembrane chloride conductance and aberrant splicing of Clcn1, the skeletal muscle chloride channel, in a transgenic model of myotonic dystrophy (DM1). Am J Hum Genet. 2001;69:A211.

 • Margolis JM, Schoser BG, Moseley ML, Day JW, Ranum LP. DM2 intronic expansions: evidence for CCUG accumulation without flanking sequence or effects on ZNF9 mRNA processing or protein expression. Hum Mol Genet. 2006;15:1808–15.

 • Meola G, Sansone V, Marinou K, Cotelli M, Moxley RT, Thornton CA, De Ambroggi L. Proximal myotonic myopathy: a syndrome with a favourable prognosis? J Neurol Sci. 2002;193:89–96.

 • Meola G, Sansone V, Perani D, Colleluori A, Cappa S, Cotelli M, Fazio F, Thornton CA, Moxley RT. Reduced cerebral blood flow and impaired visual-spatial function in proximal myotonic myopathy. Neurology. 1999;53:1042–50.

 • Meola G, Sansone V, Perani D, Scarone S, Cappa S, Dragoni C, Cattaneo E, Cotelli M, Gobbo C, Fazio F, Siciliano G, Mancuso M, Vitelli E, Zhang S, Krahe R, Moxley RT. Executive dysfunction and avoidant personality trait in myotonic dystrophy type 1 (DM-1) and in proximal myotonic myopathy (PROMM/DM-2). Neuromuscul Disord. 2003;13:813–21.

 • Merino JL, Carmona JR, Fernandez-Lozano I, Peinado R, Basterra N, Sobrino JA. Mechanisms of sustained ventricular tachycardia in myotonic dystrophy: implications for catheter ablation. Circulation. 1998;98:541–6.

 • Moxley RT 3rd. Proximal myotonic myopathy: mini-review of a recently delineated clinical disorder. Neuromuscul Disord. 1996;6:87–93.

 • Newman B, Meola G, O'Donovan DG, Schapira AH, Kingston H. Proximal myotonic myopathy (PROMM) presenting as myotonia during pregnancy. Neuromuscul Disord. 1999;9:144–9.

 • Nguyen HH, Wolfe JT, Holmes DR, Edwards WD. Pathology of the cardiac conduction system in myotonic dystrophy: a study of 12 cases. J Am Coll Cardiol. 1988;11:662–71.

 • Pellizzoni L, Lotti F, Maras B, Pierandrei-Amaldi P. Cellular nucleic acid binding protein binds a conserved region of the 5' UTR of Xenopus laevis ribosomal protein mRNAs. J Mol Biol. 1997;267:264–75.

 • Pellizzoni L, Lotti F, Rutjes SA, Pierandrei-Amaldi P. Involvement of the Xenopus laevis Ro60 autoantigen in the alternative interaction of La and CNBP proteins with the 5'UTR of L4 ribosomal protein mRNA. J Mol Biol. 1998;281:593–608.

 • Philips AV, Timchenko LT, Cooper TA. Disruption of splicing regulated by a CUG-binding protein in myotonic dystrophy. Science. 1998;280:737–41.

 • Ranum LP, Day JW. Myotonic dystrophy: clinical and molecular parallels between myotonic dystrophy type 1 and type 2. Curr Neurol Neurosci Rep. 2002;2:465–70.

 • Ranum LP, Day JW. Myotonic dystrophy: RNA pathogenesis comes into focus. Am J Hum Genet. 2004;74:793–804.

 • Ricker K. Myotonic dystrophy and proximal myotonic myophathy. J Neurol. 1999;246:334–8.

 • Ricker K, Grimm T, Koch MC, Schneider C, Kress W, Reimers CD, Schulte-Mattler W, Mueller-Myhsok B, Toyka KV, Mueller CR. Linkage of proximal myotonic myopathy to chromosome 3q. Neurology. 1999;52:170–1.

 • Ricker K, Koch MC, Lehmann-Horn F, Pongratz D, Otto M, Heine R, Moxley RT. Proximal myotonic myopathy: a new dominant disorder with myotonia, muscle weakness, and cataracts. Neurology. 1994;44:1448–52.

 • Rotondo G, Sansone V, Cardani R, Mancinelli E, Krahe R, Stangalini D, Meola G. Proximal myotonic dystrophy mimicking progressive muscular atrophy. Eur J Neurol. 2005;12:160–1.

 • Rudnik-Schöneborn S, Schneider-Gold C, Raabe U, Kress W, Zerres K, Schoser BG. Outcome and effect of pregnancy in myotonic dystrophy type 2. Neurology. 2006;66:579–80.

 • Sansone V, Griggs RC, Moxley RT. Hypothyroidism unmasking proximal myotonic myopathy. Neuromuscul Disord. 2000;10:165–72.

 • Savkur RS, Philips AV, Cooper TA. Aberrant regulation of insulin receptor alternative splicing is associated with insulin resistance in myotonic dystrophy. Nat Genet. 2001;29:40–7.

 • Savkur RS, Philips AV, Cooper TA, Dalton JC, Moseley ML, Ranum LP, Day JW. Insulin receptor splicing alteration in myotonic dystrophy type 2. Am J Hum Genet. 2004;74:1309–13.

 • Schneider C, Ziegler A, Ricker K, Grimm T, Kress W, Reimers CD, Meinck H, Reiners K, Toyka KV. Proximal myotonic myopathy: evidence for anticipation in families with linkage to chromosome 3q. Neurology. 2000;55:383–8.

 • Schoser BG, Kress W, Walter MC, Halliger-Keller B, Lochmuller H, Ricker K. Homozygosity for CCTG mutation in myotonic dystrophy type 2. Brain. 2004a;127:1868–77.

 • Schoser BG, Ricker K, Schneider-Gold C, Hengstenberg C, Durre J, Bultmann B, Kress W, Day JW, Ranum LP. Sudden cardiac death in myotonic dystrophy type 2. Neurology. 2004b;63:2402–4.

 • Schoser BG, Schneider-Gold C, Kress W, Goebel HH, Reilich P, Koch MC, Pongratz DE, Toyka KV, Lochmuller H, Ricker K. Muscle pathology in 57 patients with myotonic dystrophy type 2. Muscle Nerve. 2004c;29:275–81.

 • Tapscott SJ, Thornton CA. Biomedicine. Reconstructing myotonic dystrophy. Science. 2001;293:816–7.

 • Thornton C. The myotonic dystrophies. Semin Neurol. 1999;19:25–33.

 • Udd B, Griggs R. Distal myopathies. Curr Opin Neurol. 2001;14:561–6.

 • Udd B, Meola G, Krahe R, Thornton C, Ranum L, Day J, Bassez G, Ricker K. Report of the 115th ENMC workshop: DM2/PROMM and other myotonic dystrophies. 3rd Workshop, 14-16 February 2003, Naarden, The Netherlands. Neuromuscul Disord. 2003;13:589–96.


 • Udd B, Meola G, Krahe R, Thornton C, Ranum LP, Bassez G, Kress W, Schoser B, Moxley R. 140th ENMC International Workshop: Myotonic Dystrophy DM2/PROMM and other myotonic dystrophies with guidelines on management. Neuromuscul Disord. 2006;16:403–13.

 • Vihola A, Bassez G, Meola G, Zhang S, Haapasalo H, Paetau A, Mancinelli E, Rouche A, Hogrel JY, Laforet P, Maisonobe T, Pellissier JF, Krahe R, Eymard B, Udd B. Histopathological differences of myotonic dystrophy type 1 (DM1) and PROMM/DM2. Neurology. 2003;60:1854–7.

 • Weihl CC, Dalal S, Pestronk A, Hanson PI. Inclusion body myopathy-associated mutations in p97/VCP impair endoplasmic reticulum-associated degradation. Hum Mol Genet. 2006;15:189–99.

 • Toplumda en sık karşılaşılan cücelik tipi olan Akondroplazi/Hipokondroplazi, gövdenin normal boyutlarda olmasına karşın kol ve bacakların kısa, başın normalden büyük ve yüzün düzleşmiş (frontal bossing) olması ile karakterizedir ve kıkırdaklardaki gelişim bozukluğundan kaynaklanır. Otozomal dominant kalıtım gösteren Akondroplazi/Hipokondroplazi 4p13 kromozomal bölgesinde yer alan FGFR3 genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Akondroplazi olguları FGFR3 genindeki kodon 380 mutasyonları ile ilişkilidir. Olguların %80’i yeni mutasyonlar ile ortaya çıkmaktadır. Hipokondroplazi olguları ise sıklıkla FGFR3 genindeki kodon 540 mutasyonları ile ilişkilidir.
 • Ain MC, Shirley ED. Spinal fusion for kyphosis in achondroplasia. J Pediatr Orthop. 2004;24:541–5.

 • American Academy of Pediatrics Committee on Genetics. Health supervision for children with achondroplasia. Pediatrics. 1995;95:443–51.

 • Bellus GA, Hefferon TW, Ortiz de Luna RI, Hecht JT, Horton WA, Machado M, Kaitila I, McIntosh I, Francomano CA. Achondroplasia is defined by recurrent G380R mutations of FGFR3. Am J Hum Genet. 1995;56:368–73.

 • Bellus GA, Bamshad MJ, Przylepa KA, Dorst J, Lee RR, Hurko O, Jabs EW, Curry CJ, Wilcox WR, Lachman RS, Rimoin DL, Francomano CA. Severe achondroplasia with developmental delay and acanthosis nigricans (SADDAN): phenotypic analysis of a new skeletal dysplasia caused by a Lys650Met mutation in fibroblast growth factor receptor 3. Am J Med Genet. 1999;85:53–65.

 • Bellus GA, Escallon CS, Ortiz de Luna R, Shumway JB, Blakemore KJ, McIntosh I, Francomano CA. First-trimester prenatal diagnosis in couple at risk for homozygous achondroplasia. Lancet. 1994;344:1511–2.

 • Bowen P. Achondroplasia in two sisters with normal parents. Birth Defects Orig Artic Ser. 1974;10:31–6.

 • Colvin JS, Bohne BA, Harding GW, McEwen DG, Ornitz DM. Skeletal overgrowth and deafness in mice lacking fibroblast growth factor receptor 3. Nat Genet. 1996;12:390–7.

 • Deng C, Wynshaw-Boris A, Zhou F, Kuo A, Leder P. Fibroblast growth factor receptor 3 is a negative regulator of bone growth. Cell. 1996;84:911–21.

 • Elwood ET, Burstein FD, Graham L, Williams JK, Paschal M. Midface distraction to alleviate upper airway obstruction in achondroplastic dwarfs. Cleft Palate Craniofac J. 2003;40:100–3.

 • Flynn MA, Pauli RM. Double heterozygosity in bone growth disorders: four new observations and review. Am J Med Genet A. 2003;121:193–208.

 • Francomano CA, Bellus GA, Szabo J, et al. A new skeletal dysplasia with severe tibial bowing, profound developmental delay and acanthosis nigricans is caused by a Lys 650 Met mutation in fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3). Am J Hum Genet. 1996;59:A25.

 • Fryns JP, Kleczkowska A, Verresen H, van den Berghe H. Germinal mosaicism in achondroplasia: a family with 3 affected siblings of normal parents. Clin Genet. 1983;24:156–8.

 • Ganel A, Horoszowski H. Limb lengthening in children with achondroplasia. Differences based on gender. Clin Orthop. 1996;332:179–83.

 • Gordon N. The neurological complications of achondroplasia. Brain Dev. 2000;22:3–7.

 • Green PJ, Walsh FS, Doherty P. Promiscuity of fibroblast growth factor receptors. Bioessays. 1996;18:639–46.

 • Gunthard J, Fliegel C, Ohnacker H, Rutishauser M, Buhler E. Lung hypoplasia and severe pulmonary hypertension in an infant with double heterozygosity for spondyloepiphyseal dysplasia congenita and achondroplasia. Clin Genet. 1995;48:35–40.

 • Hall JG. The natural history of achondroplasia. Basic Life Sci. 1988;48:3–9.

 • Hall JG, Horton W, Kelly T, Scott CI. Head growth in achondroplasia: use of ultrasound studies. Am J Med Genet. 1982;13:105.

 • Hecht JT, Francomano CA, Horton WA, Annegers JF. Mortality in achondroplasia. Am J Hum Genet. 1987;41:454–64.

 • Hecht JT, Hood OJ, Schwartz RJ, Hennessey JC, Bernhardt BA, Horton WA. Obesity in achondroplasia. Am J Med Genet. 1988;31:597–602.

 • Henderson S, Sillence D, Loughlin J, Bennetts B, Sykes B. Germline and somatic mosaicism in achondroplasia. J Med Genet. 2000;37:956–8.

 • Ho NC, Guarnieri M, Brant LJ, Park SS, Sun B, North M, Francomano CA, Carson BS. Living with achondroplasia: quality of life evaluation following cervico-medullary decompression. Am J Med Genet A. 2004;131:163–7.

 • Horton WA, Rotter JI, Rimoin DL, Scott CI, Hall JG. Standard growth curves for achondroplasia. J Pediatr. 1978;93:435–8.

 • Huggins MJ, Smith JR, Chun K. Achondroplasia-hypochondroplasia complex in a newborn. Am J Med Genet. 1997;61:A101.

 • Hunter AG, Hecht JT, Scott CI. Standard weight for height curves in achondroplasia. Am J Med Genet. 1996;62:255–61.

 • Key LL Jr, Gross AJ. Response to growth hormone in children with chondrodysplasia. J Pediatr. 1996;128:S14–17.

 • Kitoh H, Kitakoji T, Kurita K, Katoh M, Takamine Y. Deformities of the elbow in achondroplasia. J Bone Joint Surg Br. 2002;84:680–3.

 • Krakow D, Williams J III, Poehl M, Rimoin DL, Platt LD. Use of three-dimensional ultrasound imaging in the diagnosis of prenatal-onset skeletal dysplasias. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003;21:467–72.

 • L'Hote CG, Knowles MA. Cell responses to FGFR3 signalling: growth, differentiation and apoptosis. Exp Cell Res. 2005;304:417–31.

 • Langer LO, Baumann PA, Gorlin RJ. Achondroplasia. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1967;100:12–26.

 • Langer LO Jr, Schaefer GB, Wadsworth DT. Patient with double heterozygosity for achondroplasia and pseudoachondroplasia, with comments on these conditions and the relationship between pseudoachondroplasia and multiple epiphyseal dysplasia, Fairbank type. Am J Med Genet. 1993;47:772–81.

 • McKusick VA, Kelly TE, Dorst JP. Observations suggesting allelism of the achondroplasia and hypochondroplasia genes. J Med Genet. 1973;10:11–6.

 • Moutou C, Rongieres C, Bettahar-Lebugle K, Gardes N, Philippe C, Viville S. Preimplantation genetic diagnosis for achondroplasia: genetics and gynaecological limits and difficulties. Hum Reprod. 2003;18:509–14.

 • Nelson FW, Hecht JT, Horton WA, Butler IJ, Goldie WD, Miner M. Neurological basis of respiratory complications in achondroplasia. Ann Neurol. 1988;24:89–93.

 • Nishimura G, Fukushima Y, Ohashi H, Ikegawa S. Atypical radiological findings in achondroplasia with uncommon mutation of the fibroblast growth factor receptor-3 (FGFR-3) gene (Gly to Cys transition at codon 375). Am J Med Genet. 1995;59:393–5.

 • Park HW, Kim HS, Hahn SB, Yang KH, Choi CH, Park JO, Jung SH. Correction of lumbosacral hyperlordosis in achondroplasia. Clin Orthop Relat Res. 2003;414:242–9.

 • Pauli RM, Horton VK, Glinski LP, Reiser CA. Prospective assessment of risks for cervicomedullary-junction compression in infants with achondroplasia. Am J Hum Genet. 1995;56:732–44.

 • PENROSE LS. Parental age and mutation. Lancet. 1955;269:312–3.

 • Peretti G, Memeo A, Paronzini A, Marzorati S. Staged lengthening in the prevention of dwarfism in achondroplastic children: a preliminary report. J Pediatr Orthop B. 1995;4:58–64.

 • Philip N, Auger M, Mattei JF, Giraud F. Achondroplasia in sibs of normal parents. J Med Genet. 1988;25:857–9.

 • Pierre-Kahn A, Hirsch JF, Renier D, Metzger J, Maroteaux P. Hydrocephalus and achondroplasia. A study of 25 observations. Childs Brain. 1980;7:205–19.

 • Prinos P, Kilpatrick MW, Tsipouras P, et al. A novel G346E mutation in achondroplasia. Pediatr Res. 1994;37:151.

 • Reiser CA, Pauli RM, Hall JG. Achondroplasia: unexpected familial recurrence. Am J Med Genet. 1984;19:245–50.

 • Ross JL, Bellus G, Scott CI Jr, Abboudi J, Grigelioniene G, Zinn AR. Mesomelic and rhizomelic short stature: The phenotype of combined Leri-Weill dyschondrosteosis and achondroplasia or hypochondroplasia. Am J Med Genet A. 2003;116:61–5.

 • Rousseau F, Bonaventure J, Legeai-Mallet L, Pelet A, Rozet JM, Maroteaux P, Le Merrer M, Munnich A. Mutations in the gene encoding fibroblast growth factor receptor-3 in achondroplasia. Nature. 1994;371:252–4.

 • Rousseau F, Bonaventure J, Legeai-Mallet L, Pelet A, Rozet JM, Maroteaux P, Le Merrer M, Munnich A. Mutations of the fibroblast growth factor receptor-3 gene in achondroplasia. Horm Res. 1996;45:108–10.

 • Ruano R, Molho M, Roume J, Ville Y. Prenatal diagnosis of fetal skeletal dysplasias by combining two-dimensional and three-dimensional ultrasound and intrauterine three-dimensional helical computer tomography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004;24:134–40.

 • Sarlak AY, Buluc L, Anik Y, Memisoglu K, Kurtgoz B. Treatment of fixed thoracolumbar kyphosis in immature achondroplastic patient: posterior column resection combined with segmental pedicle screw fixation and posterolateral fusion. Eur Spine J. 2004;13:458–61.

 • Shiang R, Thompson LM, Zhu YZ, Church DM, Fielder TJ, Bocian M, Winokur ST, Wasmuth JJ. Mutations in the transmembrane domain of FGFR3 cause the most common genetic form of dwarfism, achondroplasia. Cell. 1994;78:335–42.

 • Shohat M, Tick D, Barakat S, Bu X, Melmed S, Rimoin DL. Short-term recombinant human growth hormone treatment increases growth rate in achondroplasia. J Clin Endocrinol Metab. 1996;81:4033–7.

 • Sobetzko D, Braga S, Rudeberg A, Superti-Furga A. Achondroplasia with the FGFR3 1138g-->a (G380R) mutation in two sibs sharing a 4p haplotype derived from their unaffected father. J Med Genet. 2000;37:958–9.

 • Sommer A, Young-Wee T, Frye T. Achondroplasia-hypochondroplasia complex. Am J Med Genet. 1987;26:949–57.

 • Stamoyannou L, Karachaliou F, Neou P, Papataxiarchou K, Pistevos G, Bartsocas CS. Growth and growth hormone therapy in children with achondroplasia: a two-year experience. Am J Med Genet. 1997;72:71–6.

 • Stoll C, Roth MP, Bigel P. A reexamination on parental age effect on the occurrence of new mutations for achondroplasia. Prog Clin Biol Res. 1982;104:419–26.

 • Superti-Furga A, Eich G, Bucher HU, Wisser J, Giedion A, Gitzelmann R, Steinmann B. A glycine 375-to-cysteine substitution in the transmembrane domain of the fibroblast growth factor receptor-3 in a newborn with achondroplasia. Eur J Pediatr. 1995;154:215–9.

 • Tanaka H, Kubo T, Yamate T, Ono T, Kanzaki S, Seino Y. Effect of growth hormone therapy in children with achondroplasia: growth pattern, hypothalamic-pituitary function, and genotype. Eur J Endocrinol. 1998;138:275–80.

 • Thomeer RT, van Dijk JM. Surgical treatment of lumbar stenosis in achondroplasia. J Neurosurg. 2002;96:292–7.

 • Thompson LM, Plummer S, Schalling M, Altherr MR, Gusella JF, Housman DE, Wasmuth JJ. A gene encoding a fibroblast growth factor receptor isolated from the Huntington disease gene region of human chromosome 4. Genomics. 1991;11:1133–42.

 • Thompson LM, Raffioni S, Zhu Y-Z, et al. Biological studies of mutations in FGFR3 which cause skeletal dysplasias. Am J Hum Genet. 1996;59:161.

 • Unger S, Korkko J, Krakow D, Lachman RS, Rimoin DL, Cohn DH. Double heterozygosity for pseudoachondroplasia and spondyloepiphyseal dysplasia congenita. Am J Med Genet. 2001;104:140–6.

 • Vajo Z, Francomano CA, Wilkin DJ. The molecular and genetic basis of fibroblast growth factor receptor 3 disorders: the achondroplasia family of skeletal dysplasias, Muenke craniosynostosis, and Crouzon syndrome with acanthosis nigricans. Endocr Rev. 2000;21:23–39.

 • Van Esch H, Fryns JE. Acanthosis nigricans in a boy with achondroplasia due to the classical Gly380Arg mutation in FGFR3. Genet Couns. 2004;15:375–7.

 • Waters KA, Everett F, Sillence DO, Fagan ER, Sullivan CE. Treatment of obstructive sleep apnea in achondroplasia: evaluation of sleep, breathing, and somatosensory-evoked potentials. Am J Med Genet. 1995;59:460–6.

 • Weber G, Prinster C, Meneghel M, Russo F, Mora S, Puzzovio M, Del Maschio M, Chiumello G. Human growth hormone treatment in prepubertal children with achondroplasia. Am J Med Genet. 1996;61:396–400.

 • Wilkin DJ, Szabo JK, Cameron R, Henderson S, Bellus GA, Mack ML, Kaitila I, Loughlin J, Munnich A, Sykes B, Bonaventure J, Francomano CA. Mutations in fibroblast growth-factor receptor 3 in sporadic cases of achondroplasia occur exclusively on the paternally derived chromosome. Am J Hum Genet. 1998;63:711–6.

 • Yasui N, Kawabata H, Kojimoto H, Ohno H, Matsuda S, Araki N, Shimomura Y, Ochi T. Lengthening of the lower limbs in patients with achondroplasia and hypochondroplasia. Clin Orthop. 1997;344:298–306.

 • Young ID, Ruggins NR, Somers JM, Zuccollo JM, Rutter N. Lethal skeletal dysplasia owing to double heterozygosity for achondroplasia and spondyloepiphyseal dysplasia congenita. J Med Genet. 1992;29:831–3.

 • American Academy of Pediatrics Committee on Genetics; Health supervision for children with achondroplasia. Pediatrics.1995;95:443–51.

 • Angle B, Hersh JH, Christensen KM. Molecularly proven hypochondroplasia with cloverleaf skull deformity: a novel association. Clin Genet. 1998;54:417–20.

 • Appan S, Laurent S, Chapman M, Hindmarsh PC, Brook CG. Growth and growth hormone therapy in hypochondroplasia.Acta Paediatr Scand. 1990;79:796–803.

 • Beals RK. Hypochondroplasia. A report of five kindreds. J Bone Joint Surg [Am] 1969;51:728–36.

 • Bellus GA, McIntosh I, Smith EA, Aylsworth AS, Kaitila I, Horton WA, Greenhaw GA, Hecht JT, Francomano CA. A recurrent mutation in the tyrosine kinase domain of fibroblast growth factor receptor 3 causes hypochondroplasia. Nat Genet.1995;10:357–9.

 • Bellus GA, McIntosh I, Szabo J, Aylsworth A, Kaitila I, Francomano CA. Hypochondroplasia: molecular analysis of the fibroblast growth factor receptor 3 gene. Ann N Y Acad Sci. 1996;785:182–7.

 • Bellus GA, Spector EB, Speiser PW, Weaver CA, Garber AT, Bryke CR, Israel J, Rosengren SS, Webster MK, Donoghue DJ, Francomano CA. Distinct missense mutations of the FGFR3 lys650 codon modulate receptor kinase activation and the severity of the skeletal dysplasia phenotype. Am J Hum Genet. 2000;67:1411–21.

 • Bonaventure J, Rousseau F, Legeai-Mallet L, Le Merrer M, Munnich A, Maroteaux P. Common mutations in the gene encoding fibroblast growth factor receptor 3 account for achondroplasia, hypochondroplasia and thanatophoric dysplasia.Acta Paediatr Suppl. 1996;417:33–8.

 • Bridges N, Brook CG. Progress report: growth hormone in skeletal dysplasia. Horm Res. 1994;42:231–4.

 • Bridges NA, Hindmarsh PC, Brook CG. Growth of children with hypochondroplasia treated with growth hormone for up to three years. Horm Res. 1991;36 Suppl 1:56–60.

 • Colvin JS, Bohne BA, Harding GW, McEwen DG, Ornitz DM. Skeletal overgrowth and deafness in mice lacking fibroblast growth factor receptor 3. Nat Genet. 1996;12:390–7.

 • Deng C, Wynshaw-Boris A, Zhou F, Kuo A, Leder P. Fibroblast growth factor receptor 3 is a negative regulator of bone growth. Cell. 1996;84:911–21.

 • Deutz-Terlouw PP, Losekoot M, Aalfs CM, Hennekam RC, Bakker E. Asn540Thr substitution in the fibroblast growth factor receptor 3 tyrosine kinase domain causing hypochondroplasia. Hum Mutat. 1998 Suppl 1:S62–5.

 • Dorst JP. Hypochondroplasia. Birth Defects IV. 1969;5:260–76.

 • Flynn MA, Pauli RM. Double heterozygosity in bone growth disorders: four new observations and review. Am J Med Genet A.2003;121A:193–208.

 • Fofanova OV, Takamura N, Kinoshita E, Meerson EM, Iljina VK, Nechvolodova OL, Evgrafov OV, Peterkova VA, Yamashita S. A missense mutation of C1659 in the fibroblast growth factor receptor 3 gene in Russian patients with hypochondroplasia.Endocr J. 1998;45:791–5.

 • Frydman M, Hertz M, Goodman RM. The genetic entity of hypochondroplasia. Clin Genet. 1974;5:223–9.

 • Glasgow JF, Nevin NC, Thomas PS. Hypochondroplasia. Arch Dis Child. 1978;53:868–72.

 • Grigelioniene G, Hagenas L, Eklof O, Neumeyer L, Haereid PE, Anvret M. A novel missense mutation Ile538Val in the fibroblast growth factor receptor 3 in hypochondroplasia. Hum Mut. 1998;11:333.

 • Gunthard J, Fliegel C, Ohnacker H, Rutishauser M, Buhler E. Lung hypoplasia and severe pulmonary hypertension in an infant with double heterozygosity for spondyloepiphyseal dysplasia congenita and achondroplasia. Clin Genet. 1995;48:35–40.

 • Hall BD, Spranger J. Hypochondroplasia: clinical and radiological aspects in 39 cases. Radiology. 1979;133:95–100.

 • Heselson NG, Cremin BJ, Beighton P. The radiographic manifestations of hypochondroplasia. Clin Radiol. 1979;30:79–85.

 • Huggins MJ, Smith JR, Chun K, Ray PN, Shah JK, Whelan DT. Achondroplasia-hypochondroplasia complex in a newborn infant. Am J Med Genet. 1999;84:396–400.

 • Johnson DE, Williams LT. Structural and functional diversity in the FGF receptor multigene family. Adv Cancer Res.1993;60:1–41.

 • Jones SM, Robinson LK, Sperrazza R. Prenatal diagnosis of skeletal dysplasia identified postnatally as hypochondroplasia.Am J Med Genet. 1990;36:404–7.

 • Kanazawa H, Tanaka H, Inoue M, Yamanaka Y, Namba N, Seino Y. Efficacy of growth hormone therapy for patients with skeletal dysplasia. J Bone Miner Metab. 2003;21:307–10.

 • Kozlowski K, Bartkowiak K. HYPOCHONDROPLASIA. Pediatr Pol. 1965;40:379–90.

 • Kozlowski K. Hypochondroplasia. Progr Pediat Radiol. 1973;4:238–49.

 • Langer LO Jr, Schaefer GB, Wadsworth DT. Patient with double heterozygosity for achondroplasia and pseudoachondroplasia, with comments on these conditions and the relationship between pseudoachondroplasia and multiple epiphyseal dysplasia, Fairbank type. Am J Med Genet. 1993;47:772–81.

 • Maroteaux P, Falzon P. Arch Fr Pediatr. 1988;45:105–9.

 • Matsui Y, Yasui N, Kimura T, Tsumaki N, Kawabata H, Ochi T. Genotype phenotype correlation in achondroplasia and hypochondroplasia. J Bone Joint Surg Br. 1998;80:1052–6.

 • McKusick VA, Kelly TE, Dorst JP. Observations suggesting allelism of the achondroplasia and hypochondroplasia genes. J Med Genet. 1973;10:11–6.

 • Meyer MF, Menken KU, Zimny S, Hellmich B, Schatz H. Pitfall in diagnosing growth hormone deficiency in a hypochondroplastic patient with a delayed puberty. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2003;111:177–81.

 • Moloney DM, Slaney SF, Oldridge M, Wall SA, Sahlin P, Stenman G, Wilkie AO. Exclusive paternal origin of new mutations in Apert syndrome. Nat Genet. 1996;13:48–53.

 • Mortier G, Nuytinck L, Craen M, Renard JP, Leroy JG, de Paepe A. Clinical and radiographic features of a family with hypochondroplasia owing to a novel Asn540Ser mutation in the fibroblast growth factor receptor 3 gene. J Med Genet.2000;37:220–4.


 • Mullis PE, Patel MS, Brickell PM, Hindmarsh PC, Brook CG. Growth characteristics and response to growth hormone therapy in patients with hypochondroplasia: genetic linkage of the insulin-like growth factor I gene at chromosome 12q23 to the disease in a subgroup of these patients. Clin Endocrinol (Oxf). 1991;34:265–74.

 • Naski MC, Wang Q, Xu J, Ornitz DM. Graded activation of fibroblast growth factor receptor 3 by mutations causing achondroplasia and thanatophoric dysplasia. Nat Genet. 1996;13:233–7.

 • Newman DE, Dunbar JC. Hypochondroplasia. J Can Assoc Radiol. 1975;26:95–103.

 • Oberklaid F, Danks DM, Jensen F, Stace L, Rosshandler S. Achondroplasia and hypochondroplasia. Comments on frequency, mutation rate, and radiological features in skull and spine. J Med Genet. 1979;16:140–6.

 • Prinos P, Costa T, Sommer A, Kilpatrick MW, Tsipouras P. A common FGFR3 gene mutation in hypochondroplasia. Hum Mol Genet. 1995;4:2097–101.

 • Prinster C, Carrera P, Del Maschio M, Weber G, Maghnie M, Vigone MC, Mora S, Tonini G, Rigon F, Beluffi G, Severi F, Chiumello G, Ferrari M. Comparison of clinical-radiological and molecular findings in hypochondroplasia. Am J Med Genet.1998;75:109–12.

 • Ramaswami U, Hindmarsh PC, Brook CG. Growth hormone therapy in hypochondroplasia. Acta Paediatr Suppl.1999;88:116–7.

 • Ramaswami U, Rumsby G, Hindmarsh PC, Brook CG. Genotype and phenotype in hypochondroplasia. J Pediatr.1998;133:99–102.

 • Ravenna F. Achondroplasie et chondrohypoplasie: contribution clinique. N Iconog Salpertriere. 1913;26:157–84.

 • Ross JL, Bellus G, Scott CI, Abboudi J, Grigelioniene G, Zinn AR. Mesomelic and rhizomelic short stature: The phenotype of combined Leri-Weill dyschondrosteosis and achondroplasia or hypochondroplasia. Am J Med Genet. 2003;116A:61–5.

 • Rousseau F, Bonaventure J, Legeai-Mallet L, Schmidt H, Weissenbach J, Maroteaux P, Munnich A, Le Merrer M. Clinical and genetic heterogeneity of hypochondroplasia. J Med Genet. 1996;33:749–52.

 • Scott CI Jr. Achondroplastic and hypochondroplastic dwarfism. Clin Orthop Relat Res. 1976;(114):18–30.

 • Sommer A, Young-Wee T, Frye T. Achondroplasia-hypochondroplasia complex. Am J Med Genet. 1987;26:949–57.

 • Specht EE, Daentl DL (1975) Hypochondroplasia. Clin Orthop Relat Res. (110):249-55.

 • Tanaka N, Katsumata N, Horikawa R, Tanaka T. The comparison of the effects of short-term growth hormone treatment in patients with achondroplasia and with hypochondroplasia. Endocr J. 2003;50:69–75.

 • Tavormina PL, Bellus GA, Webster MK, Bamshad MJ, Fraley AE, McIntosh I, Szabo J, Jiang W, Jabs EW, Wilcox WR, Wasmuth JJ, Donoghue DJ, Thompson LM, Francomano CA. A novel skeletal dysplasia with developmental delay and acanthosis nigricans is caused by a Lys650Met mutation in the fibroblast growth factor receptor 3 gene. Am J Hum Genet.1999;64:722–31.

 • Thauvin-Robinet C, Faivre L, Lewin P, De Monléon JV, François C, Huet F, Couailler JF, Campos-Xavier AB, Bonaventure J, Le Merrer M. Hypochondroplasia and stature within normal limits: another family with an Asn540Ser mutation in the fibroblast growth factor receptor 3 gene. Am J Med Genet A. 2003;119A:81–4.

 • Thomeer RT, van Dijk JM. Surgical treatment of lumbar stenosis in achondroplasia. J Neurosurg. 2002;96:292–7.

 • Thompson LM, Raffioni S, Wasmuth JJ, Bradshaw RA. Chimeras of the native form or achondroplasia mutant (G375C) of human fibroblast growth factor receptor 3 induce ligand-dependent differentiation of PC12 cells. Mol Cell Biol. 1997;17:4169–77.

 • Walker BA, Murdoch JL, McKusick VA, Langer LO, Beals RK. Hypochondroplasia. Am J Dis Child. 1971;122:95–104.

 • Webster MK, Donoghue DJ. Constitutive activation of fibroblast growth factor receptor 3 by the transmembrane domain point mutation found in achondroplasia. EMBO J. 1996;15:520–7.

 • Webster MK, D'Avis PY, Robertson SC, Donoghue DJ. Profound ligand-independent kinase activation of fibroblast growth factor receptor 3 by the activation loop mutation responsible for a lethal skeletal dysplasia, thanatophoric dysplasia type II.Mol Cell Biol. 1996;16:4081–7.

 • Wilkin DJ, Szabo JK, Cameron R, Henderson S, Bellus GA, Mack ML, Kaitila I, Loughlin J, Munnich A, Sykes B, Bonaventure J, Francomano CA. Mutations in fibroblast growth-factor receptor 3 in sporadic cases of achondroplasia occur exclusively on the paternally derived chromosome. Am J Hum Genet. 1998;63:711–6.

 • Winterpacht A, Hilbert K, Stelzer C, Schweikardt T, Decker H, Segerer H, Spranger J, Zabel B. A novel mutation in FGFR-3 disrupts a putative N-glycosylation site and results in hypochondroplasia. Physiol Genomics. 2000;2:9–12.

 • Wynne-Davies R, Patton MA. The frequency of mental retardation in hypochondroplasia. J Med Genet. 1991;28:644.

 • Wynne-Davies R, Walsh WK, Gormley J. Achondroplasia and hypochondroplasia. Clinical variation and spinal stenosis. J Bone Joint Surg [Br] 1981;63B:508–15.

 • Yasui N, Kawabata H, Kojimoto H, Ohno H, Matsuda S, Araki N, Shimomura Y, Ochi T. Lengthening of the lower limbs in patients with achondroplasia and hypochondroplasia. Clin Orthop Relat Res. 1997;(344):298–306.

 • Young ID, Ruggins NR, Somers JM, Zuccollo JM, Rutter N. Lethal skeletal dysplasia owing to double heterozygosity for achondroplasia and spondyloepiphyseal dysplasia congenita. J Med Genet. 1992;29:831–3.

 • Rett sendromunun sıklığı 1:8500’dir. MECP2 ve CDKL5 genlerindeki mutasyonların hastalıktan sorumlu olduğu gösterilmiştir.
  Klasik Rett sendromu’nun klinik özellikleri; postnatal 6-18 aylık normal nöromotor gelişim sürecini takiben, dil ve motor becerilerde gerileme, gelişimde duraklamayla başlayan istemli el hareketlerinin kaybı ve bunun yerine tekrarlayıcı stereotipik hareketlerin başlamasıdır. Klasik Rett sendromlu olgularında yenidoğan döneminde hafif hipotoni ve emme problemlerinin olduğu bildirilmiştir. Baş büyüme hızı postnatal üçüncü ay civarında yavaşlamaktadır. İleri çocukluk döneminde anormal korteks gelişimi görülmektedir. 18-24. aylarda çığlık şeklinde ağlama nöbetleri, otistik davranışlar, panik-atak benzeri durumlar, epizodik apne/hiperapne, kasılmalar, yürüme ataksisi, tremor ve edinsel mikrosefali gibi bulguların geliştiği gözlenmiştir. Rett sendromlu kızların %50'sinde generalize tonik-klonik ve parsiyel kompleks tipte kasılmaların ortaya çıktığı bildirilmektedir. Yaş ilerledikçe distoni, el-ayak deformiteleri oluştuğu gözlenmektedir. Rett sendromunda nörolojik sisteme ait semptomlar dışında başka organ sistemlerine ait patolojik bulguların da gözlendiği bildirilmektedir.
  Atipik Rett sendromu, klasik tipe göre daha hafif bir klinik tabloya sahiptir, özellikle motor fonksiyon bozuklukları daha hafiftir. Atipik Rett sendromu, Rett sendromu tanısı alan olguların yaklaşık % 25’ini oluşturur.
 • Yosunkaya Fenerci E, Yüksel A. Mutasyondan Kliniğe Rett Sendromu. İst Tıp Fak Derg 2006;69: 120-125.
  http://www.itfdergisi.com/pdf/pdf_ITF_490.pdf

 • Aras Ş. Rett Sendromu: Klinik Özellikler ve Genetik Etiyoloji. Demans Dergisi 2003;3: 93-99.
  http://www.cty.com.tr/files/journals/4/150.pdf

 • Türkbay T, Gül D, Söhmen T. Rett Sendromu ile Angelman Sendromu Arasında Ayırıcı Tanı: Bir Olgunun Kesin Tanısında Genetik İnceleme.
  http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/13_1_5.pdf

 • Çakalöz B, Aras Ş. Rett Sendromu: Üç Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2005;14(3):159-64.

 • Amir RE, Fang P, Yu Z, Glaze DG, Percy AK, Zoghbi HY, Roa BB, Van den Veyver IB. Mutations in exon 1 of MECP2 are a rare cause of Rett syndrome. J Med Genet. 2005;42:e15.

 • Amir RE, Van den Veyver IB, Schultz R, Malicki DM, Tran CQ, Dahle EJ, Philippi A, Timar L, Percy AK, Motil KJ, Lichtarge O, Smith EO, Glaze DG, Zoghbi HY. Influence of mutation type and X chromosome inactivation on Rett syndrome phenotypes. Ann Neurol. 2000;47:670–9.

 • Amir RE, Van den Veyver IB, Wan M, Tran CQ, Francke U, Zoghbi HY. Rett syndrome is caused by mutations in X-linked MECP2, encoding methyl- CpG-binding protein 2. Nat Genet. 1999;23:185–8.

 • Archer HL, Whatley SD, Evans JC, Ravine D, Huppke P, Kerr A, Bunyan D, Kerr B, Sweeney E, Davies SJ, Reardon W, Horn J, MacDermot KD, Smith RA, Magee A, Donaldson A, Crow Y, Hermon G, Miedzybrodzka Z, Cooper DN, Lazarou L, Butler R, Sampson J, Pilz DT, Laccone F, Clarke AJ. Gross rearrangements of the MECP2 gene are found in both classical and atypical Rett syndrome patients. J Med Genet. 2006;43:451–6.

 • Ariani F, Hayek G, Rondinella D, Artuso R, Mencarelli MA, Spanhol-Rosseto A, Pollazzon M, Buoni S, Spiga O, Ricciardi S, Meloni I, Longo I, Mari F, Broccoli V, Zappella M, Renieri A. FOXG1 is responsible for the congenital variant of Rett syndrome. Am J Hum Genet. 2008;83:89–93.

 • Ariani F, Mari F, Pescucci C, Longo I, Bruttini M, Meloni I, Hayek G, Rocchi R, Zappella M, Renieri A. Real-time quantitative PCR as a routine method for screening large rearrangements in Rett syndrome: Report of one case of MECP2 deletion and one case of MECP2 duplication. Hum Mutat. 2004;24:172–7.

 • Armstrong DD. Neuropathology of Rett syndrome. J Child Neurol. 2005;20:747–53.

 • Armstrong J, Aibar E, Pineda M, Perez MM, Gean E, Carrera M, Casas C, Martinez F, Monros E. Prenatal diagnosis in Rett syndrome. Fetal Diagn Ther. 2002;17:200–4.

 • Bahi-Buisson N, Nectoux J, Rosas-Vargas H, Milh M, Boddaert N, Girard B, Cances C, Ville D, Afenjar A, Rio M, Héron D. T Key clinical features to identify girls with CDKL5 mutations. Brain. 2008;131:2647–61.

 • Budden SS, Gunness ME. Bone histomorphometry in three females with Rett syndrome. Brain Dev. 2001;23:S133–7.

 • Burford B. Perturbations in the development of infants with Rett disorder and the implications for early diagnosis. Brain Dev. 2005;27:S3–7.

 • Buschdorf JP, Stratling WH. A WW domain binding region in methyl-CpG-binding protein MeCP2: impact on Rett syndrome. J Mol Med. 2004;82:135–43.

 • Campos M Jr, Abdalla CB, Santos-Rebouças CB, dos Santos AV, Pestana CP, Domingues ML, dos Santos JM, Pimentel MM. Low significance of MECP2 mutations as a cause of mental retardation in Brazilian males. Brain Dev. 2007;29:293–7.

 • Cepollaro C, Gonnelli S, Bruni D, Pacini S, Martini S, Franci MB, Gennari L, Rossi S, Hayek G, Zappella M, Gennari C. Dual X-ray absorptiometry and bone ultrasonography in patients with Rett syndrome. Calcif Tissue Int. 2001;69:259–62.

 • Chae JH, Hwang H, Hwang YS, Cheong HJ, Kim KJ. Influence of MECP2 gene mutation and X-chromosome inactivation on the Rett syndrome phenotype. J Child Neurol. 2004;19:503–8.

 • Chahrour M, Jung SY, Shaw C, Zhou X, Wong ST, Qin J, Zoghbi HY. MeCP2, a key contributor to neurological disease, activates and represses transcription. Science. 2008;320:1224–9.

 • Chandler SP, Guschin D, Landsberger N, Wolffe AP. The methyl-CpG binding transcriptional repressor MeCP2 stably associates with nucleosomal DNA. Biochemistry. 1999;38:7008–18.

 • Charman T, Neilson TC, Mash V, Archer H, Gardiner MT, Knudsen GP, McDonnell A, Perry J, Whatley SD, Bunyan DJ, Ravn K, Mount RH, Hastings RP, Hulten M, Orstavik KH, Reilly S, Cass H, Clarke A, Kerr AM, Bailey ME. Dimensional phenotypic analysis and functional categorisation of mutations reveal novel genotype-phenotype associations in Rett syndrome. Eur J Hum Genet. 2005;13:1121–30.

 • Cheadle JP, Gill H, Fleming N, Maynard J, Kerr A, Leonard H, Krawczak M, Cooper DN, Lynch S, Thomas N, Hughes H, Hulten M, Ravine D, Sampson JR, Clarke A. Long-read sequence analysis of the MECP2 gene in Rett syndrome patients: correlation of disease severity with mutation type and location. Hum Mol Genet. 2000;9:1119–29.

 • Chen RZ, Akbarian S, Tudor M, Jaenisch R. Deficiency of methyl-CpG binding protein-2 in CNS neurons results in a Rett-like phenotype in mice. Nat Genet. 2001;27:327–31.

 • Chen WG, Chang Q, Lin Y, Meissner A, West AE, Griffith EC, Jaenisch R, Greenberg ME. Derepression of BDNF transcription involves calcium-dependent phosphorylation of MeCP2. Science. 2003;302:885–9.

 • Christodoulou J, Grimm A, Maher T, Bennetts B. RettBASE: The IRSA MECP2 variation database-a new mutation database in evolution. Hum Mutat. 2003;21:466–72.

 • Clayton-Smith J, Watson P, Ramsden S, Black GC. Somatic mutation in MECP2 as a non-fatal neurodevelopmental disorder in males. Lancet. 2000;356:830–2.

 • Collins AL, Levenson JM, Vilaythong AP, Richman R, Armstrong DL, Noebels JL, David Sweatt J, Zoghbi HY. Mild overexpression of MeCP2 causes a progressive neurological disorder in mice. Hum Mol Genet. 2004;13:2679–89.

 • Coutinho AM, Oliveira G, Katz C, Feng J, Yan J, Yang C, Marques C, Ataíde A, Miguel TS, Borges L, Almeida J, Correia C, Currais A, Bento C, Mota-Vieira L, Temudo T, Santos M, Maciel P, Sommer SS, Vicente AM. MECP2 coding sequence and 3' UTR variation in 172 unrelated autistic patients. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2007;144B:475–83.

 • Coy JF, Sedlacek Z, Bachner D, Delius H, Poustka A. A complex pattern of evolutionary conservation and alternative polyadenylation within the long 3'-untranslated region of the methyl-CpG-binding protein 2 gene (MeCP2) suggests a regulatory role in gene expression. Hum Mol Genet. 1999;8:1253–62.

 • Donzel-Javouhey A, Thauvin-Robinet C, Cusin V, Madinier N, Manceau E, Dipanda D, Dulieu V, Mugneret F, Huet F, Teyssier JR, Faivre L. A new cohort of MECP2 mutation screening in unexplained mental retardation: careful re-evaluation is the best indicator for molecular diagnosis. Am J Med Genet A. 2006;140:1603–7.

 • Dotti MT, Orrico A, De Stefano N, Battisti C, Sicurelli F, Severi S, Lam CW, Galli L, Sorrentino V, Federico A. A Rett syndrome MECP2 mutation that causes mental retardation in men. Neurology. 2002;58:226–30.

 • Einspieler C, Kerr AM, Prechtl HF. Is the Early Development of Girls with Rett Disorder Really Normal? Pediatr Res. 2005;57:696–700.

 • Ellaway C, Williams K, Leonard H, Higgins G, Wilcken B, Christodoulou J. Rett syndrome: randomized controlled trial of L-carnitine. J Child Neurol. 1999;14:162–7.

 • Elia M, Falco M, Ferri R, Spalletta A, Bottitta M, Calabrese G, Carotenuto M, Musumeci SA, Lo Giudice M, Fichera M. CDKL5 mutations in boys with severe encephalopathy and early-onset intractable epilepsy. Neurology. 2008;71:997–9.

 • Evans JC, Archer HL, Colley JP, Ravn K, Nielsen JB, Kerr A, Williams E, Christodoulou J, Gecz J, Jardine PE, Wright MJ, Pilz DT, Lazarou L, Cooper DN, Sampson JR, Butler R, Whatley SD, Clarke AJ. Early onset seizures and Rett-like features associated with mutations in CDKL5. Eur J Hum Genet. 2005a;13:1113–20.

 • Evans JC, Archer HL, Whatley SD, Kerr A, Clarke A, Butler R. Variation in exon 1 coding region and promoter of MECP2 in Rett syndrome and controls. Eur J Hum Genet. 2005b;13:124–6.

 • Friez MJ, Jones JR, Clarkson K, Lubs H, Abuelo D, Bier JA, Pai S, Simensen R, Williams C, Giampietro PF, Schwartz CE, Stevenson RE (2006) Recurrent infections, hypotonia, and mental retardation caused by duplication of MECP2 and adjacent region in Xq28. Pediatrics 118:e1687-95.

 • Fukuda T, Yamashita Y, Nagamitsu S, Miyamoto K, Jin JJ, Ohmori I, Ohtsuka Y, Kuwajima K, Endo S, Iwai T, Yamagata H, Tabara Y, Miki T, Matsuishi T, Kondo I. Methyl-CpG binding protein 2 gene (MECP2) variations in Japanese patients with Rett syndrome: pathological mutations and polymorphisms. Brain Dev. 2005;27:211–7.

 • Girard M, Couvert P, Carrie A, Tardieu M, Chelly J, Beldjord C, Bienvenu T. Parental origin of de novo MECP2 mutations in Rett syndrome. Eur J Hum Genet. 2001;9:231–6.

 • Glaze DG. Neurophysiology of Rett syndrome. J Child Neurol. 2005;20:740–6.

 • Glaze DG, Schultz RJ, Frost JD. Rett syndrome: characterization of seizures versus non-seizures. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1998;106:79–83.

 • Gomot M, Gendrot C, Verloes A, Raynaud M, David A, Yntema HG, Dessay S, Kalscheuer V, Frints S, Couvert P, Briault S, Blesson S, Toutain A, Chelly J, Desportes V, Moraine C. MECP2 gene mutations in non-syndromic X-linked mental retardation: phenotype-genotype correlation. Am J Med Genet A. 2003;123A:129–39.

 • Goyal M, O'Riordan MA, Wiznitzer M. Effect of topiramate on seizures and respiratory dysrhythmia in Rett syndrome. J Child Neurol. 2004;19:588–91.

 • Guideri F, Acampa M, Hayek G, Zappella M, Di Perri T. Reduced heart rate variability in patients affected with Rett syndrome. A possible explanation for sudden death. Neuropediatrics. 1999;30:146–8.

 • Guy J, Hendrich B, Holmes M, Martin JE, Bird A. A mouse Mecp2-null mutation causes neurological symptoms that mimic Rett syndrome. Nat Genet. 2001;27:322–6.

 • Hagberg B, Gillberg C (1993) Rett variants +/- rettoid phenotypes. In: Hagberg B, Anvret M, Wahlstrom J (eds) Rett Syndrome: Clinical and Biological Aspects. MacKeith Press, London, pp 40-60.

 • Hagberg B, Hanefeld F, Percy A, Skjeldal O. An update on clinically applicable diagnostic criteria in Rett syndrome: comments to Rett Syndrome Clinical Criteria Consensus Panel Satellite to European Paediatric Neurology Society Meeting, Baden Baden, Germany, 11 September 2001. Eur J Paediatr Neurol. 2002;6:293–7.

 • Harikrishnan KN, Chow MZ, Baker EK, Pal S, Bassal S, Brasacchio D, Wang L, Craig JM, Jones PL, Sif S, El-Osta A. Brahma links the SWI/SNF chromatin-remodeling complex with MeCP2-dependent transcriptional silencing. Nat Genet. 2005;37:254–64.

 • Hitchins MP, Rickard S, Dhalla F, Fairbrother UL, de Vries BB, Winter R, Pembrey ME, Malcolm S. Investigation of UBE3a and MECP2 in Angelman syndrome (AS) and patients with features of AS. Am J Med Genet A. 2004;125A:167–72.

 • Hoffbuhr K, Devaney JM, LaFleur B, Sirianni N, Scacheri C, Giron J, Schuette J, Innis J, Marino M, Philippart M, Narayanan V, Umansky R, Kronn D, Hoffman EP, Naidu S. MeCP2 mutations in children with and without the phenotype of Rett syndrome. Neurology. 2001;56:1486–95.

 • Horike S, Cai S, Miyano M, Cheng JF, Kohwi-Shigematsu T. Loss of silent-chromatin looping and impaired imprinting of DLX5 in Rett syndrome. Nat Genet. 2005;37:31–40.

 • Huppke P, Laccone F, Kramer N, Engel W, Hanefeld F. Rett syndrome: analysis of MECP2 and clinical characterization of 31 patients. Hum Mol Genet. 2000;9:1369–75.

 • Huppke P, Ohlenbusch A, Brendel C, Laccone F, Gartner J. Mutation analysis of the HDAC 1, 2, 8 and CDKL5 genes in Rett syndrome patients without mutations in MECP2. Am J Med Genet A. 2005;137:136–8.

 • Jones PL, Veenstra GJ, Wade PA, Vermaak D, Kass SU, Landsberger N, Strouboulis J, Wolffe AP. Methylated DNA and MeCP2 recruit histone deacetylase to repress transcription. Nat Genet. 1998;19:187–91.

 • Julu PO, Kerr AM, Apartopoulos F, Al-Rawas S, Engerstrom IW, Engerstrom L, Jamal GA, Hansen S. Characterisation of breathing and associated central autonomic dysfunction in the Rett disorder. Arch Dis Child. 2001;85:29–37.

 • Julu PO, Witt Engerström I. Assessment of the maturity-related brainstem functions reveals the heterogeneous phenotypes and facilitates clinical management of Rett syndrome. Brain Dev. 2005;27 Suppl 1:S43–53.

 • Kammoun F, de Roux N, Boespflug-Tanguy O, Vallée L, Seng R, Tardieu M, Landrieu P. Screening of MECP2 coding sequence in patients with phenotypes of decreasing likelihood for Rett syndrome: a cohort of 171 cases. J Med Genet. 2004;41:e85.

 • Kankirawatana P, Leonard H, Ellaway C, Scurlock J, Mansour A, Makris CM, Dure LS, Friez M, Lane J, Kiraly-Borri C, Fabian V, Davis M, Jackson J, Christodoulou J, Kaufmann WE, Ravine D, Percy AK. Early progressive encephalopathy in boys and MECP2 mutations. Neurology. 2006;67:164–6.

 • Kaufmann WE, Jarrar MH, Wang JS, Lee YJ, Reddy S, Bibat G, Naidu S. Histone modifications in Rett syndrome lymphocytes: a preliminary evaluation. Brain Dev. 2005;27:331–9.

 • Kerr AM, Julu PO. Recent insights into hyperventilation from the study of Rett syndrome. Arch Dis Child. 1999;80:384–7.

 • Kerr AM, Webb P, Prescott RJ, Milne Y. Results of surgery for scoliosis in Rett syndrome. J Child Neurol. 2003;18:703–8.

 • Klauck SM, Lindsay S, Beyer KS, Splitt M, Burn J, Poustka A. A mutation hot spot for nonspecific X-linked mental retardation in the MECP2 gene causes the PPM-X syndrome. Am J Hum Genet. 2002;70:1034–7.

 • Kleefstra T, Yntema HG, Nillesen WM, Oudakker AR, Mullaart RA, Geerdink N, van Bokhoven H, de Vries BB, Sistermans EA, Hamel BC. MECP2 analysis in mentally retarded patients: implications for routine DNA diagnostics. Eur J Hum Genet. 2004;12:24–8.

 • Klose RJ, Sarraf SA, Schmiedeberg L, McDermott SM, Stancheva I, Bird AP. DNA binding selectivity of MeCP2 due to a requirement for A/T sequences adjacent to methyl-CpG. Mol Cell. 2005;19:667–78.

 • Kokura K, Kaul SC, Wadhwa R, Nomura T, Khan MM, Shinagawa T, Yasukawa T, Colmenares C, Ishii S. The Ski protein family is required for MeCP2-mediated transcriptional repression. J Biol Chem. 2001;276:34115–21.

 • Kriaucionis S, Bird A. The major form of MeCP2 has a novel N-terminus generated by alternative splicing. Nucleic Acids Res. 2004;32:1818–23.

 • Kudo S, Nomura Y, Segawa M, Fujita N, Nakao M, Dragich J, Schanen C, Tamura M. Functional analyses of MeCP2 mutations associated with Rett syndrome using transient expression systems. Brain Dev. 2001;23:S165–73.

 • Kudo S, Nomura Y, Segawa M, Fujita N, Nakao M, Hammer S, Schanen C, Terai I, Tamura M. Functional characterisation of MeCP2 mutations found in male patients with X linked mental retardation. J Med Genet. 2002;39:132–6.

 • Kudo S, Nomura Y, Segawa M, Fujita N, Nakao M, Schanen C, Tamura M. Heterogeneity in residual function of MeCP2 carrying missense mutations in the methyl CpG binding domain. J Med Genet. 2003;40:487–93.

 • Laccone F, Junemann I, Whatley S, Morgan R, Butler R, Huppke P, Ravine D. Large deletions of the MECP2 gene detected by gene dosage analysis in patients with Rett syndrome. Hum Mutat. 2004;23:234–44.

 • Laurvick CL, de Klerk N, Bower C, Christodoulou J, Ravine D, Ellaway C, Williamson S, Leonard H. Rett syndrome in Australia: a review of the epidemiology. J Pediatr. 2006;148:347–52.

 • Leonard H, Colvin L, Christodoulou J, Schiavello T, Williamson S, Davis M, Ravine D, Fyfe S, de Klerk N, Matsuishi T, Kondo I, Clarke A, Hackwell S, Yamashita Y. Patients with the R133C mutation: is their phenotype different from patients with Rett syndrome with other mutations? J Med Genet. 2003;40:e52.

 • Leonard H, Silberstein J, Falk R, Houwink-Manville I, Ellaway C, Raffaele LS, Engerstrom IW, Schanen C. Occurrence of Rett syndrome in boys. J Child Neurol. 2001;16:333–8.

 • Leonard H, Thomson MR, Glasson EJ, Fyfe S, Leonard S, Bower C, Christodoulou J, Ellaway C. A population-based approach to the investigation of osteopenia in Rett syndrome. Dev Med Child Neurol. 1999;41:323–328.

 • Lesca G, Bernard V, Bozon M, Touraine R, Gérard D, Edery P, Calender A. Mutation screening of the MECP2 gene in a large cohort of 613 fragile-X negative patients with mental retardation. Eur J Med Genet. 2007;50:200–8.

 • Li MR, Pan H, Bao XH, Zhang YZ, Wu XR. MECP2 and CDKL5 gene mutation analysis in Chinese patients with Rett syndrome. J Hum Genet. 2007;52:38–47.

 • Lobo-Menendez F, Sossey-Alaoui K, Bell JM, Copeland-Yates SA, Plank SM, Sanford SO, Skinner C, Simensen RJ, Schroer RJ, Michaelis RC. Absence of MeCP2 mutations in patients from the South Carolina autism project. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2003;117B:97–101.

 • Lotan M, Isakov E, Merrick J. Improving functional skills and physical fitness in children with Rett syndrome. J Intellect Disabil Res. 2004;48:730–5.

 • Lugtenberg D, de Brouwer AP, Kleefstra T, Oudakker AR, Frints SG, Schrander-Stumpel CT, Fryns JP, Jensen LR, Chelly J, Moraine C, Turner G, Veltman JA, Hamel BC, de Vries BB, van Bokhoven H, Yntema HG. Chromosomal copy number changes in patients with non-syndromic X-linked mental retardation detected by array CGH. J Med Genet. 2006;43:362–70.

 • Lugtenberg D, Kleefstra T, Oudakker AR, Nillesen WM, Yntema HG, Tzschach A, Raynaud M, Rating D, Journel H, Chelly J, Goizet C, Lacombe D, Pedespan JM, Echenne B, Tariverdian G, O'Rourke D, King MD, Green A, van Kogelenberg M, Van Esch H, Gecz J, Hamel BC, van Bokhoven H, de Brouwer AP. Structural variation in Xq28: MECP2 duplications in 1% of patients with unexplained XLMR and in 2% of male patients with severe encephalopathy. Eur J Hum Genet. 2009;17:444–53.

 • Makedonski K, Abuhatzira L, Kaufman Y, Razin A, Shemer R. MeCP2 deficiency in Rett syndrome causes epigenetic aberrations at the PWS/AS imprinting center that affects UBE3A expression. Hum Mol Genet. 2005;14:1049–58.

 • Mari F, Caselli R, Russo S, Cogliati F, Ariani F, Longo I, Bruttini M, Meloni I, Pescucci C, Schurfeld K, Toti P, Tassini M, Larizza L, Hayek G, Zappella M, Renieri A. Germline mosaicism in Rett syndrome identified by prenatal diagnosis. Clin Genet. 2005;67:258–60.

 • Martinowich K, Hattori D, Wu H, Fouse S, He F, Hu Y, Fan G, Sun YE. DNA methylation-related chromatin remodeling in activity-dependent BDNF gene regulation. Science. 2003;302:890–3.

 • Masuyama T, Matsuo M, Jing JJ, Tabara Y, Kitsuki K, Yamagata H, Kan Y, Miki T, Ishii K, Kondo I. Classic Rett syndrome in a boy with R133C mutation of MECP2. Brain Dev. 2005;27:439–42.

 • McArthur AJ, Budden SS. Sleep dysfunction in Rett syndrome: a trial of exogenous melatonin treatment. Dev Med Child Neurol. 1998;40:186–92.

 • Moog U, Van Roozendaal K, Smeets E, Tserpelis D, Devriendt K, Buggenhout GV, Frijns JP, Schrander-Stumpel C. MECP2 mutations are an infrequent cause of mental retardation associated with neurological problems in male patients. Brain Dev. 2006;28:305–10.

 • Mnatzakanian GN, Lohi H, Munteanu I, Alfred SE, Yamada T, MacLeod PJ, Jones JR, Scherer SW, Schanen NC, Friez MJ, Vincent JB, Minassian BA. A previously unidentified MECP2 open reading frame defines a new protein isoform relevant to Rett syndrome. Nat Genet. 2004;36:339–41.

 • Motil KJ, Schultz RJ, Browning K, Trautwein L, Glaze DG. Oropharyngeal dysfunction and gastroesophageal dysmotility are present in girls and women with Rett syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999;29:31–7.

 • Motil KJ, Schultz RJ, Wong WW, Glaze DG. Increased energy expenditure associated with repetitive involuntary movement does not contribute to growth failure in girls with Rett syndrome. J Pediatr. 1998;132:228–33.

 • Nan X, Ng HH, Johnson CA, Laherty CD, Turner BM, Eisenman RN, Bird A. Transcriptional repression by the methyl-CpG-binding protein MeCP2 involves a histone deacetylase complex. Nature. 1998;393:386–9.

 • Neul JL, Maricich SM, Islam M, Barrish J, Smith EO, Bottiglieri T, Hyland K, Humphreys P, Percy A, Glaze D. Spinal fluid 5-methyltetrahydrofolate levels are normal in Rett syndrome. Neurology. 2005;64:2151–2.

 • Ng HH, Bird A. DNA methylation and chromatin modification. Curr Opin Genet Dev. 1999;9:158–63.

 • Nuber UA, Kriaucionis S, Roloff TC, Guy J, Selfridge J, Steinhoff C, Schulz R, Lipkowitz B, Ropers HH, Holmes MC, Bird A. Up-regulation of glucocorticoid-regulated genes in a mouse model of Rett syndrome. Hum Mol Genet. 2005;14:2247–56.

 • Oexle K, Thamm-Mucke B, Mayer T, Tinschert S. Macrocephalic mental retardation associated with a novel C-terminal MECP2 frameshift deletion. Eur J Pediatr. 2005;164:154–7.

 • Orrico A, Lam C, Galli L, Dotti MT, Hayek G, Tong SF, Poon PM, Zappella M, Federico A, Sorrentino V. MECP2 mutation in male patients with non-specific X-linked mental retardation. FEBS Lett. 2000;481:285–8.

 • Pan H, Li MR, Nelson P, Bao XH, Wu XR, Yu S. Large deletions of the MECP2 gene in Chinese patients with classical Rett syndrome. Clin Genet. 2006;70:418–9.

 • Pelka GJ, Watson CM, Christodoulou J, Tam PP. Distinct expression profiles of Mecp2 transcripts with different lengths of 3'UTR in the brain and visceral organs during mouse development. Genomics. 2005;85:441–52.

 • Pelka GJ, Watson CM, Radziewic T, Hayward M, Lahooti H, Christodoulou J, Tam PP. Mecp2 deficiency is associated with learning and cognitive deficits and altered gene activity in the hippocampal region of mice. Brain. 2006;129:887–98.

 • Percy AK, Lane JB. Rett syndrome: model of neurodevelopmental disorders. J Child Neurol. 2005;20:718–21.

 • Poirier K, Francis F, Hamel B, Moraine C, Fryns JP, Ropers HH, Chelly J, Bienvenu T. Mutations in exon 1 of MECP2B are not a common cause of X-linked mental retardation in males. Eur J Hum Genet. 2005;13:523–4.

 • Ramaekers VT, Hansen SI, Holm J, Opladen T, Senderek J, Hausler M, Heimann G, Fowler B, Maiwald R, Blau N. Reduced folate transport to the CNS in female Rett patients. Neurology. 2003;61:506–15.

 • Ravn K, Nielsen JB, Skjeldal OH, Kerr A, Hulten M, Schwartz M. Large genomic rearrangements in MECP2. Hum Mutat. 2005;25:324.

 • Reichwald K, Thiesen J, Wiehe T, Weitzel J, Poustka WA, Rosenthal A, Platzer M, Stratling WH, Kioschis P. Comparative sequence analysis of the MECP2-locus in human and mouse reveals new transcribed regions. Mamm Genome. 2000;11:182–90.

 • Ryan D, McGregor F, Akermanis M, Southwell K, Ramke M, Woodyatt G. Facilitating communication in children with multiple disabilities: three case studies of girls with Rett syndrome. Disabil Rehabil. 2004;26:1268–77.

 • Saxena A, de Lagarde D, Leonard H, Williamson SL, Vasudevan V, Christodoulou J, Thompson E, MacLeod P, Ravine D. Lost in translation: translational interference from a recurrent mutation in exon 1 of MECP2. J Med Genet. 2006;43:470–7.

 • Scala E, Ariani F, Mari F, Caselli R, Pescucci C, Longo I, Meloni I, Giachino D, Bruttini M, Hayek G, Zappella M, Renieri A. CDKL5/STK9 is mutated in Rett syndrome variant with infantile spasms. J Med Genet. 2005;42:103–7.

 • Schanen C, Houwink EJ, Dorrani N, Lane J, Everett R, Feng A, Cantor RM, Percy A. Phenotypic manifestations of MECP2 mutations in classical and atypical Rett syndrome. Am J Med Genet A. 2004;126A:129–40.

 • Schanen NC, Kurczynski TW, Brunelle D, Woodcock MM, Dure LS, Percy AK. Neonatal encephalopathy in two boys in families with recurrent Rett syndrome. J Child Neurol. 1998;13:229–31.

 • Schwartzman JS, Bernardino A, Nishimura A, Gomes RR, Zatz M. Rett syndrome in a boy with a 47,XXY karyotype confirmed by a rare mutation in the MECP2 gene. Neuropediatrics. 2001;32:162–4.

 • Shahbazian M, Young J, Yuva-Paylor L, Spencer C, Antalffy B, Noebels J, Armstrong D, Paylor R, Zoghbi H. Mice with truncated MeCP2 recapitulate many Rett syndrome features and display hyperacetylation of histone H3. Neuron. 2002;35:243–54.

 • Shi J, Shibayama A, Liu Q, Nguyen VQ, Feng J, Santos M, Temudo T, Maciel P, Sommer SS. Detection of heterozygous deletions and duplications in the MECP2 gene in Rett syndrome by Robust Dosage PCR (RD-PCR). Hum Mutat. 2005;25:505.

 • Stancheva I, Collins AL, Van den Veyver IB, Zoghbi H, Meehan RR. A mutant form of MeCP2 protein associated with human Rett syndrome cannot be displaced from methylated DNA by notch in Xenopus embryos. Mol Cell. 2003;12:425–35.

 • Steffenburg U, Hagberg G, Hagberg B. Epilepsy in a representative series of Rett syndrome. Acta Paediatr. 2001;90:34–9.

 • Tao J, Van Esch H, Hagedorn-Greiwe M, Hoffmann K, Moser B, Raynaud M, Sperner J, Fryns JP, Schwinger E, Gecz J, Ropers HH, Kalscheuer VM. Mutations in the X-linked cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5/STK9) gene are associated with severe neurodevelopmental retardation. Am J Hum Genet. 2004;75:1149–54.

 • Tate P, Skarnes W, Bird A. The methyl-CpG binding protein MeCP2 is essential for embryonic development in the mouse. Nat Genet. 1996;12:205–8.

 • Topcu M, Akyerli C, Sayi A, Toruner GA, Kocoglu SR, Cimbis M, Ozcelik T. Somatic mosaicism for a MECP2 mutation associated with classic Rett syndrome in a boy. Eur J Hum Genet. 2002;10:77–81.

 • Trappe R, Laccone F, Cobilanschi J, Meins M, Huppke P, Hanefeld F, Engel W. MECP2 mutations in sporadic cases of Rett syndrome are almost exclusively of paternal origin. Am J Hum Genet. 2001;68:1093–101.

 • Vacca M, Filippini F, Budillon A, Rossi V, Mercadante G, Manzati E, Gualandi F, Bigoni S, Trabanelli C, Pini G, Calzolari E, Ferlini A, Meloni I, Hayek G, Zappella M, Renieri A, D'Urso M, D'Esposito M, MacDonald F, Kerr A, Dhanjal S, Hulten M. Mutation analysis of MECP2 gene in British and Italian Rett syndrome females. J Mol Med. 2001;78:648.

 • Van Esch H, Bauters M, Ignatius J, Jansen M, Raynaud M, Hollanders K, Lugtenberg D, Bienvenu T, Jensen LR, Gecz J, Moraine C, Marynen P, Fryns JP, Froyen G. Duplication of the MECP2 region is a frequent cause of severe mental retardation and progressive neurological symptoms in males. Am J Hum Genet. 2005;77:442–53.

 • Villard L, Kpebe A, Cardoso C, Chelly PJ, Tardieu PM, Fontes M. Two affected boys in a Rett syndrome family: clinical and molecular findings. Neurology. 2000;55:1188–93.

 • Wan M, Lee SS, Zhang X, Houwink-Manville I, Song HR, Amir RE, Budden S, Naidu S, Pereira JL, Lo IF, Zoghbi HY, Schanen NC, Francke U. Rett syndrome and beyond: recurrent spontaneous and familial MECP2 mutations at CpG hotspots. Am J Hum Genet. 1999;65:1520–9.

 • Watson P, Black G, Ramsden S, Barrow M, Super M, Kerr B, Clayton-Smith J. Angelman syndrome phenotype associated with mutations in MECP2, a gene encoding a methyl CpG binding protein. J Med Genet. 2001;38:224–8.

 • Weaving LS, Christodoulou J, Williamson SL, Friend KL, McKenzie OL, Archer H, Evans J, Clarke A, Pelka GJ, Tam PP, Watson C, Lahooti H, Ellaway CJ, Bennetts B, Leonard H, Gecz J. Mutations of CDKL5 cause a severe neurodevelopmental disorder with infantile spasms and mental retardation. Am J Hum Genet. 2004;75:1079–93.

 • Weaving LS, Ellaway CJ, Gecz J, Christodoulou J. Rett syndrome: clinical review and genetic update. J Med Genet. 2005;42:1–7.

 • Weaving LS, Williamson SL, Bennetts B, Davis M, Ellaway CJ, Leonard H, Thong MK, Delatycki M, Thompson EM, Laing N, Christodoulou J. Effects of MECP2 mutation type, location and X-inactivation in modulating Rett syndrome phenotype. Am J Med Genet A. 2003;118A:103–14.

 • Wong VC, Li SY. Rett syndrome: prevalence among Chinese and a comparison of MECP2 mutations of classic Rett syndrome with other neurodevelopmental disorders. J Child Neurol. 2007;22:1397–400.

 • Xi CY, Ma HW, Lu Y, Zhao YJ, Hua TY, Zhao Y, Ji YH. MeCP2 gene mutation analysis in autistic boys with developmental regression. Psychiatr Genet. 2007;17:113–6.

 • Ylisaukko-Oja T, Rehnström K, Vanhala R, Kempas E, von Koskull H, Tengström C, Mustonen A, Ounap K, Lähdetie J, Järvelä I. MECP2 mutation analysis in patients with mental retardation. Am J Med Genet A. 2005;132A:121–4.

 • Young JI, Hong EP, Castle JC, Crespo-Barreto J, Bowman AB, Rose MF, Kang D, Richman R, Johnson JM, Berget S, Zoghbi HY. Regulation of RNA splicing by the methylation-dependent transcriptional repressor methyl-CpG binding protein 2. Proc Natl Acad Sci USA. 2005;102:17551–8.

 • Zahorakova D, Rosipal R, Hadac J, Zumrova A, Bzduch V, Misovicova N, Baxova A, Zeman J, Martasek P. Mutation analysis of the MECP2 gene in patients of Slavic origin with Rett syndrome: Novel mutations and polymorphisms. J Hum Genet. 2007;52:342–8.

 • Zappella M, Gillberg C, Ehlers S. The preserved speech variant: a subgroup of the Rett complex: a clinical report of 30 cases. J Autism Dev Disord. 1998;28:519–26.

 • Zeev BB, Yaron Y, Schanen NC, Wolf H, Brandt N, Ginot N, Shomrat R, Orr-Urtreger A. Rett syndrome: clinical manifestations in males with MECP2 mutations. J Child Neurol. 2002;17:20–4.

 • MRX: X’e bağlı mental retardasyon
  ARX mutasyonu, MRX ailelerinin % 10’undan fazlasında saptanmaktadır. En sık görülen mutasyon, ekzon 2'de 24 bç’lik duplikasyon tipindeki mutasyondur ve bu mutasyon tüm ARX gen mutasyonlarının yaklaşık % 40’ını oluşturmaktadır.

  XLAG: X’e bağlı lizensefali/anormal genitalya ve hidranensefali
  Etkilenmiş erkeklerde yenidoğan döneminde epilepsi, ciddi büyüme-gelişme geriliği, mikropenis, lizensefali, hidraensefali ve korpus kallozum agenezisi ile karakterizedir. İnfantil dönemde epilepsi, beslenme problemleri, hipotoni, dengesiz vücut ısısı, yetersiz kilo alımı ve kuşkulu genitalya eşlik etmektedir. Baş çevresi doğumda normal olmasına karşın, ilerleyen yaşlarda mikrosefali belirgin hale gelir. Lizensefali orta derecede serebral korteks kalınlaşması şeklindedir. Total korpus kallozum agenezisine, hafif-orta ventrikül dilatasyonu ve anormal bazal ganglia eşlik edebilir. Ailesel olgularda taşıyıcı dişilerde MR, epilepsi ve korpus kallozum agenezisi bildirilmiştir. XLAG, ARX geninin fonksiyon kaybettiren mutasyonları sonucunda ortaya çıkmaktadır.

  Proud Sendromu
  Proud sendromu X’e bağlı dominant geçişli mental retardasyon, korpus kallozum agenezisi ve kuşkulu genitalyayı içermektedir. Etkilenmiş erkeklerde infantil ölüm görülebilir, yaşayan erkek hastalarda ise mikrosefali, kontraktürler, skolyoz, hiperkonveks tırnaklar, fasiyel dismorfizm, optik atrofi, geniş alveolar kemer, epilepsiye eşlik eden renal displazi, kriptorşidizm ve hipospadiyas saptanmıştır. Fenotip etkilenmiş kızlarda değişken olmakla beraber, etkilenmiş erkeklerdeki ile benzerdir.

  Partington Sendromu
  Partington sendromu X’e bağlı resesif kalıtım gösteren mental retardasyon sendromudur. Etkilenmiş erkeklerde hafif-orta MR, distonik el hareketleri, dizartri ve koordinasyonsuz yürüme bulguları varken, taşıyıcı dişilerde bulgu yoktur. Distonik el hareketleri 3-4 yaşlarında belirgin duruma gelir ve yavaş ilerler. Bu fokal distoni “Partington işareti” olarak bilinir. Distoni yüz ve konuşma kaslarını etkileyerek dizartriye neden olabilir.

  İnfantil spazm (West sendromu)
  İnfantil spazm, ani ve genellikle bilateral olan boyun, gövde ve ekstremite kaslarında tonik kontraksiyonla karakterize bir epilepsi türüdür. Elektroensefalogramda hipsaritmi ile karakterizedir. Etkilenmiş erkeklerde infantil spazma korpus kallozum hipoplazisi ve serebellar atrofi eşlik edebilmektedir.

  XMESID: X’e bağlı myoklonik epilepsi/spastisite/bilişsel bozukluk
  Etkilenmiş erkeklerde miyoklonik epilepsi, ağır gelişim geriliği ve spastisite bildirilmiştir. Anti- konvülzan tedaviye dirençli epilepsi, 2-18 aylıkken başlamakla birlikte değişkenlik gösterebilmektedir. İnfantil spazm, tonik epilepsi, absans ile başlamakta ve myoklonik tonik-klonik nöbetler ile devam etmektedir. Taşıyıcı dişi bireylerde hiperrefleksi ve ilerleyici spastik ataksi görülebildiği bildirilmiştir.
 • Ekşioğlu YZ, Pong AW, Takeoka M. A novel mutation in the aristaless domain of the ARX gene leads to Ohtahara syndrome, global developmental delay, and ambiguous genitalia in males and neuropsychiatric disorders in females. Epilepsia. 2011 May;52(5):984-92.

 • Brooks-Kayal A. Molecular mechanisms of cognitive and behavioral comorbidities of epilepsy in children. Epilepsia. 2011 Jan;52 Suppl 1:13-20.

 • Conti V, Marini C, Mei D, Falchi M, Ferrari AR, Guerrini R. Contractions in the second polyA tract of ARX are rare, non-pathogenic polymorphisms. Am J Med Genet A. 2011 Jan;155A(1):164-7. doi: 10.1002/ajmg.a.33753.

 • Brooks-Kayal A. Epilepsy and autism spectrum disorders: are there commondevelopmental mechanisms? Brain Dev. 2010 Oct;32(9):731-8.

 • Fullston T, Brueton L, Willis T, Philip S, MacPherson L, Finnis M, Gecz J, Morton J. Ohtahara syndrome in a family with an ARX protein truncation mutation (c.81C>G/p.Y27X). Eur J Hum Genet. 2010 Feb;18(2):157-62.

 • Nabbout R, Depienne C, Chipaux M, Girard B, Souville I, Trouillard O, Dulac O, Chelly J, Afenjar A, Héron D, Leguern E, Beldjord C, Bienvenu T, Bahi-Buisson N. CDKL5 and ARX mutations are not responsible for early onset severe myoclonic epilepsy in infancy. Epilepsy Res. 2009 Nov;87(1):25-30.

 • Reish O, Fullston T, Regev M, Heyman E, Gecz J. A novel de novo 27 bp duplication of the ARX gene, resulting from postzygotic mosaicism and leading to three severely affected males in two generations. Am J Med Genet A. 2009 Aug;149A(8):1655-60.

 • Kitamura K, Itou Y, Yanazawa M, Ohsawa M, Suzuki-Migishima R, Umeki Y, Hohjoh H, Yanagawa Y, Shinba T, Itoh M, Nakamura K, Goto Y. Three human ARX mutations cause the lissencephaly-like and mental retardation with epilepsy-like pleiotropic phenotypes in mice. Hum Mol Genet. 2009 Oct 1;18(19):3708-24.

 • Price MG, Yoo JW, Burgess DL, Deng F, Hrachovy RA, Frost JD Jr, Noebels JL. A triplet repeat expansion genetic mouse model of infantile spasms syndrome,Arx(GCG)10+7, with interneuronopathy, spasms in infancy, persistent seizures, and adult cognitive and behavioral impairment. J Neurosci. 2009 Jul 8;29(27):8752-63.

 • Stafstrom CE. Infantile spasms: a critical review of emerging animal models. Epilepsy Curr. 2009 May-Jun;9(3):75-81.

 • Romero-Rubio MT, Andrés-Celma M, Castelló-Pomares ML, Roselló M, Ferrer-Bolufer I, Martínez-Castellano F. [ARX mutations and mental retardation of unknown etiology: three new cases in Spain]. Rev Neurol. 2008 Dec 16-31;47(12):634-7.

 • Lisik M, Sieroń AL. ARX--one gene--many phenotypes. Neurol Neurochir Pol. 2008 Jul-Aug;42(4):338-44.

 • Jagła M, Kruczek P, Kwinta P. Association between X-linked lissencephaly with ambiguous genitalia syndrome and lenticulostriate vasculopathy in neonate. J Clin Ultrasound. 2008 Jul-Aug;36(6):387-90.

 • Nanba Y, Oka A, Ohno K. Severe diarrhea associated with X-linked lissencephaly with absent corpus callosum and abnormal genitalia: a case report of successful treatment with the somatostatin analogue octreotide. No To Hattatsu. 2007 Sep;39(5):379-82.

 • Hahn CD. The ARX story: a new twist. Neurology. 2007 Jul 31;69(5):421-2.

 • Rujirabanjerd S, Tongsippunyoo K, Sripo T, Limprasert P. Mutation screening of the Aristaless-related homeobox (ARX) gene in Thai pediatric patients with delayed development: first report from Thailand. Eur J Med Genet. 2007 Sep-Oct;50(5):346-54.

 • Verloes A, Elmaleh M, Gonzales M, Laquerrière A, Gressens P. Genetic and clinical aspects of lissencephaly]. Rev Neurol (Paris). 2007 May;163(5):533-47.

 • McKenzie O, Ponte I, Mangelsdorf M, Finnis M, Colasante G, Shoubridge C, Stifani S, Gécz J, Broccoli V. Aristaless-related homeobox gene, the gene responsible for West syndrome and related disorders, is a Groucho/transducin-like enhancer of split dependent transcriptional repressor. Neuroscience. 2007 Apr 25;146(1):236-47.

 • Spinosa MJ, Liberalesso PB, Vieira SC, Olmos AS, Löhr A Jr. Lissencephaly, abnormal genitalia and refractory epilepsy: case report of XLAG syndrome. Arq Neuropsiquiatr. 2006 Dec;64(4):1023-6.

 • Guillén-Navarro E, Glóver-López G. [Monogenic causes of X-linked mental retardation]. Rev Neurol. 2006 Jan 7;42 Suppl 1:S45-9.

 • Billuart P, Chelly J, Gilgenkrantz S. X-linked mental retardation. Med Sci (Paris). 2005 Nov;21(11):947-53.

 • Poirier K, Lacombe D, Gilbert-Dussardier B, Raynaud M, Desportes V, de Brouwer AP, Moraine C, Fryns JP, Ropers HH, Beldjord C, Chelly J, Bienvenu T. Screening of ARX in mental retardation families: Consequences for the strategy of molecular diagnosis. Neurogenetics. 2006 Mar;7(1):39-46.

 • Raymond FL. X linked mental retardation: a clinical guide. J Med Genet. 2006 Mar;43(3):193-200.

 • Van Esch H, Zanni G, Holvoet M, Borghgraef M, Chelly J, Fryns JP, Devriendt K. X-linked mental retardation, short stature, microcephaly and hypogonadism maps to Xp22.1-p21.3 in a Belgian family. Eur J Med Genet. 2005 Apr-Jun;48(2):145-52.  

 • Kato M, Dobyns WB. X-linked lissencephaly with abnormal genitalia as a tangential migration disorder causing intractable epilepsy: proposal for a new term, "interneuronopathy". J Child Neurol. 2005 Apr;20(4):392-7.

 • Artigas-Pallarés J, Gabau-Vila E, Guitart-Feliubadaló M. Syndromic autism: II. Genetic syndromes associated with autism. Rev Neurol. 2005 Jan 15;40 Suppl 1:S151-62.

 • Weaving LS, Christodoulou J, Williamson SL, Friend KL, McKenzie OL, Archer H, Evans J, Clarke A, Pelka GJ, Tam PP, Watson C, Lahooti H, Ellaway CJ, Bennetts B, Leonard H, Gécz J. Mutations of CDKL5 cause a severe neurodevelopmental disorder with infantile spasms and mental retardation. Am J Hum Genet. 2004 Dec;75(6):1079-93.

 • Hahn A, Gross C, Uyanik G, Hehr U, Hügens-Penzel M, Alzen G, Neubauer BA. X-linked lissencephaly with abnormal genitalia associated with renal phosphate wasting. Neuropediatrics. 2004 Jun;35(3):202-5.

 • Kato M, Das S, Petras K, Kitamura K, Morohashi K, Abuelo DN, Barr M, Bonneau D, Brady AF, Carpenter NJ, Cipero KL, Frisone F, Fukuda T, Guerrini R, Iida E, Itoh M, Lewanda AF, Nanba Y, Oka A, Proud VK, Saugier-Veber P, Schelley SL, Selicorni A, Shaner R, Silengo M, Stewart F, Sugiyama N, Toyama J, Toutain A, Vargas AL, Yanazawa M, Zackai EH, Dobyns WB. Mutations of ARX are associated with striking pleiotropy and consistent genotype-phenotype correlation. Hum Mutat. 2004 Feb;23(2):147-59.

 • Sherr EH. The ARX story (epilepsy, mental retardation, autism, and cerebral malformations): one gene leads to many phenotypes. Curr Opin Pediatr. 2003 Dec;15(6):567-71.

 • Kato M, Das S, Petras K, Sawaishi Y, Dobyns WB. Polyalanine expansion of ARX associated with cryptogenic West syndrome. Neurology. 2003 Jul 22;61(2):267-76.

 • Patterson MC, Zoghbi HY. Mental retardation: X marks the spot. Neurology. 2003 Jul 22;61(2):156-7.

 • Nawara M, Bal J, Mazurczak T. Monogenic causes of nonspecific X-linked mental retardation molecular aspects. Med Wieku Rozwoj. 2002 Oct-Dec;6(4):281-94.

 • Kalscheuer VM, Tao J, Donnelly A, Hollway G, Schwinger E, Kübart S, Menzel C, Hoeltzenbein M, Tommerup N, Eyre H, Harbord M, Haan E, Sutherland GR, Ropers HH, Gécz J. Disruption of the serine/threonine kinase 9 gene causes severe X-linked infantile spasms and mental retardation. Am J Hum Genet. 2003 Jun;72(6):1401-11.

 • Hirose S, Mitsudome A. X-linked mental retardation and epilepsy: pathogenetic significance of ARX mutations. Brain Dev. 2003 Apr;25(3):161-5.

 • Kato M, Dobyns WB. Lissencephaly and the molecular basis of neuronal migration. Hum Mol Genet. 2003 Apr 1;12 Spec No 1:R89-96.

 • Mulley JC, Scheffer IE, Petrou S, Berkovic SF. Channelopathies as a genetic cause of epilepsy. Curr Opin Neurol. 2003 Apr;16(2):171-6.

 • Kitamura K, Yanazawa M, Sugiyama N, Miura H, Iizuka-Kogo A, Kusaka M, Omichi K, Suzuki R, Kato-Fukui Y, Kamiirisa K, Matsuo M, Kamijo S, Kasahara M, Yoshioka H, Ogata T, Fukuda T, Kondo I, Kato M, Dobyns WB, Yokoyama M, Morohashi K. Mutation of ARX causes abnormal development of forebrain and testes in mice and X-linked lissencephaly with abnormal genitalia in humans. Nat Genet. 2002 Nov;32(3):359-69.

 • Frints SG, Froyen G, Marynen P, Willekens D, Legius E, Fryns JP. Re-evaluation of MRX36 family after discovery of an ARX gene mutation reveals mild neurological features of Partington syndrome. Am J Med Genet. 2002 Nov 1;112(4):427-8.

 • Turner G, Partington M, Kerr B, Mangelsdorf M, Gecz J. Variable expression of mental retardation, autism, seizures, and dystonic hand movements in two families with an identical ARX gene mutation. Am J Med Genet. 2002 Nov 1;112(4):405-11.

 • Scheffer IE, Wallace RH, Phillips FL, Hewson P, Reardon K, Parasivam G, Stromme P, Berkovic SF, Gecz J, Mulley JC. X-linked myoclonic epilepsy with spasticity and intellectual disability: mutation in the homeobox gene ARX. Neurology. 2002 Aug 13;59(3):348-56.

 • 6p21.3 kromozomal bölgesinde yer alan HFE genindeki mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan Hemokromatozis, demirin gastrointestinal mukoza tarafından aşırı emilimi ve bunun sonucunda –özellikle- karaciğer, deri, pankreas, kalp, eklemler ve testiste oldukça yüksek düzeyde demir birikmesi ile karakterizedir. Karın ağrısı, güçsüzlük, letarji ve kilo kaybı Hemokromatozisin erken bulguları arasındadır. Tedavi edilmediği takdirde erkek hastalarda 40-60 yaş arasında kadınlarda menapoz sonrasında hastalık bulguları görülmeye başlamaktadır. Tedavi görmeyen hastalarda 40 yaşından sonra karaciğerde fibroz veya siroz ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediğinde ortaya çıkan diğer bulgular arasında deride artan pigmentasyon, diyabet, kongestif kalp yetmezliği ve/veya aritmiler, artirit ve hipogonadizm yer almaktadır.
  Hemokromatozis otozomal resesif kalıtım göstermektedir. Ancak yapılan çalışmalar HFE geninde mutant allel taşıma riskinin Avrupa orijinli popülasyonlarda %11 (1:9 kişi)’e kadar ulaşabildiğini göstermiştir. Bu yüksek taşıyıcılık sıklığı nedeni ile Hemokromatozis “yalancı otozomal dominant” kalıtım gösterebilmektedir. Yani hasta bir kişinin kardeşlerinin Hemokromatozisli olma riski normalde otozomal resesif kalıtıma göre %25 iken yüksek taşıyıcı sıklığı nedeni ile %50’ye çıkabilmektedir.
  Hemokromatozisli hastaların büyük kısmından HFE genindeki p.C282Y ve/veya p.H63D mutasyonları sorumlu bulunmaktadır. Hemokromatozisli olguların yaklaşık %60-90’ı p.C282Y mutasyonu için homozigot iken %3-8’i p.C282Y ve p.H63D mutasyonları için kompaund heterozigottur. Hastaların yaklaşık %1’inde homozigot p.H63D mutasyonuna rastlanmaktadır. HFE genindeki diğer mutasyonların sıklığı oldukça düşüktür. Genel olarak değerlendirildiğinde Hemokromatozis hastalarının %87’si ya p.C282Y mutasyonu için homozigot ya da p.C282Y ve p.H63D mutasyonları için kompaund heterozigottur. HFE geninde rastlanan diğer mutasyonlar arasında p.S65C, p.V53M, p.V59M, p.Q127H, p.R330M, p.I105T, p.G93R, p.Q283P, p.E168X ve p.W169X mutasyonları da yer almaktadır.
 • Tüzün Y, Yakut M. Demir Metabolizması ve Herediter Hemokromatozis. Güncel Gastroenteroloji 13/2 syf. 94-102.
  http://guncel.tgv.org.tr/journal/29/pdf/317.pdf

 • Bayram Y, Türkay C. Herediter Hemokromatosiz Tanı Ve Tedavi. Güncel Gastroenteroloji 14/2 syf. 76-83.
  http://guncel.tgv.org.tr/journal/33/pdf/350.pdf

 • Güler M, Danacı M, Belet Ü, Yalın T. Hemokromatozis: radyolojik bulgular. Tan›sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:410-412.
  http://tgr.dergisi.org/pdf/pdf_TGR_243.pdf

 • Öztürk Ş. Hemokromatozis. Nobel Medicus 2004 Cilt:2 Sayı: 1 Syf. 38.
  http://www.nobelmedicus.com/contents/200621/38.pdf

 • Sümer H, Şimşek H, Tatar G.  Herediter Hemokromatozis. Mikrobiyoloji-Enfeksiyon Dergisi  2003: 2(3).
  http://turkiyeklinikleri.com/abstract.php?id=34391

 • Adams PC, Reboussin DM, Barton JC, McLaren CE, Eckfeldt JH, McLaren GD, Dawkins FW, Acton RT, Harris EL, Gordeuk VR, Leiendecker-Foster C, Speechley M, Snively BM, Holup JL, Thomson E, Sholinsky P. Hemochromatosis and Iron Overload Screening (HEIRS) Study Research Investigators; Hemochromatosis and iron-overload screening in a racially diverse population. N Engl J Med. 2005;352:1769–78.

 • Albig W, Drabent B, Burmester N, Bode C, Doenecke D. The haemochromatosis candidate gene HFE (HLA-H) of man and mouse is located in syntenic regions within the histone gene cluster. J Cell Biochem. 1998;69:117–26.

 • Andersen RV, Tybjaerg-Hansen A, Appleyard M, Birgens H, Nordestgaard BG. Hemochromatosis mutations in the general population: iron overload progression rate. Blood. 2004;103:2914–9.

 • Barton JC, McDonnell SM, Adams PC, Brissot P, Powell LW, Edwards CQ, Cook JD, Kowdley KV. Management of hemochromatosis. Hemochromatosis Management Working Group. Ann Intern Med. 1998;129:932–9.

 • Barton JC, Sawada-Hirai R, Rothenberg BE, Acton RT. Two novel missense mutations of the HFE gene (I105T and G93R) and identification of the S65C mutation in Alabama hemochromatosis probands. Blood Cells Mol Dis. 1999;25:147–55.

 • Beutler E, Felitti VJ, Koziol JA, Ho NJ, Gelbart T. Penetrance of 845G--> A (C282Y) HFE hereditary haemochromatosis mutation in the USA. Lancet. 2002;359:211–8.

 • Bulaj ZJ, Griffen LM, Jorde LB, Edwards CQ, Kushner JP. Clinical and biochemical abnormalities in people heterozygous for hemochromatosis. N Engl J Med. 1996;335:1799–805.

 • Burt MJ, George PM, Upton JD, Collett JA, Frampton CM, Chapman TM, Walmsley TA, Chapman BA. The significance of haemochromatosis gene mutations in the general population: implications for screening. Gut. 1998;43:830–6.

 • Camaschella C, Roetto A, Calì A, De Gobbi M, Garozzo G, Carella M, Majorano N, Totaro A, Gasparini P. The gene TFR2 is mutated in a new type of haemochromatosis mapping to 7q22. Nat Genet. 2000;25:14–5.

 • Crawford DH, Fletcher LM, Hubscher SG, Stuart KA, Gane E, Angus PW, Jeffrey GP, McCaughan GW, Kerlin P, Powell LW, Elias EE. Patient and graft survival after liver transplantation for hereditary hemochromatosis: Implications for pathogenesis. Hepatology. 2004;39:1655–62.

 • De Gobbi M, Roetto A, Piperno A, Mariani R, Alberti F, Papanikolaou G, Politou M, Lockitch G, Girelli D, Fargion S, Cox TM, Gasparini P, Cazzola M, Camaschella C. Natural history of juvenile haemochromatosis. Br J Haematol. 2002;117:973–9.

 • DuBois S, Kowdley KV. Review article: targeted screening for hereditary haemochromatosis in high-risk groups. Aliment Pharmacol Ther. 2004;20:1–14.

 • El-Serag HB, Inadomi JM, Kowdley KV. Screening for hereditary hemochromatosis in siblings and children of affected patients. A cost-effectiveness analysis. Ann Intern Med. 2000;132:261–9.

 • Feder JN, Gnirke A, Thomas W, Tsuchihashi Z, Ruddy DA, Basava A, Dormishian F, Domingo R, Ellis MC, Fullan A, Hinton LM, Jones NL, Kimmel BE, Kronmal GS, Lauer P, Lee VK, Loeb DB, Mapa FA, McClelland E, Meyer NC, Mintier GA, Moeller N, Moore T, Morikang E, Prass CE, Quintana L, Starnes SM, Schatzman RC, Brunke KJ, Drayna DT, Risch NJ, Bacon BR, Wolff RK. A novel MHC class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. Nat Genet. 1996;13:399–408.

 • Fleming RE, Britton RS, Waheed A, Sly WS, Bacon BR. Pathogenesis of hereditary hemochromatosis. Clin Liver Dis. 2004;8:755–73.

 • Fletcher LM, Dixon JL, Purdie DM, Powell LW, Crawford DH. Excess alcohol greatly increases the prevalence of cirrhosis in hereditary hemochromatosis. Gastroenterology. 2002;122:281–9.

 • Gochee PA, Powell LW, Cullen DJ, Du Sart D, Rossi E, Olynyk JK. A population-based study of the biochemical and clinical expression of the H63D hemochromatosis mutation. Gastroenterology. 2002;122:646–51.

 • Imperatore G, Pinsky LE, Motulsky A, Reyes M, Bradley LA, Burke W. Hereditary hemochromatosis: perspectives of public health, medical genetics, and primary care. Genet Med. 2003;5:1–8.

 • Kowdley KV, Brandhagen DJ, Gish RG, Bass NM, Weinstein J, Schilsky ML, Fontana RJ, McCashland T, Cotler SJ, Bacon BR, Keeffe EB, Gordon F, Polissar N. National Hemochromatosis Transplant Registry; Survival after liver transplantation in patients with hepatic iron overload: the national hemochromatosis transplant registry. Gastroenterology. 2005;129:494–503.

 • Lebrón JA, Bennett MJ, Vaughn DE, Chirino AJ, Snow PM, Mintier GA, Feder JN, Bjorkman PJ. Crystal structure of the hemochromatosis protein HFE and characterization of its interaction with transferrin receptor. Cell. 1998;93:111–23.

 • Mattman A, Huntsman D, Lockitch G, Langlois S, Buskard N, Ralston D, Butterfield Y, Rodrigues P, Jones S, Porto G, Marra M, De Sousa M, Vatcher G. Transferrin receptor 2 (TfR2) and HFE mutational analysis in non-C282Y iron overload: identification of a novel TfR2 mutation. Blood. 2002;100:1075–7.

 • McDonnell SM, Witte DL, Cogswell ME, McIntyre R. Strategies to increase detection of hemochromatosis. Ann Intern Med. 1998;129:987–92.

 • McGrath JS, Deugnier Y, Moirand R, Jouanolle AM, Chakrabarti S, Adams PC. A nomogram to predict C282Y hemochromatosis. J Lab Clin Med. 2002;140:6–8.

 • McLaren CE, McLachlan GJ, Halliday JW, Webb SI, Leggett BA, Jazwinska EC, Crawford DH, Gordeuk VR, McLaren GD, Powell LW. Distribution of transferrin saturation in an Australian population: relevance to the early diagnosis of hemochromatosis. Gastroenterology. 1998;114:543–9.

 • Moirand R, Adams PC, Bicheler V, Brissot P, Deugnier Y. Clinical features of genetic hemochromatosis in women compared with men. Ann Intern Med. 1997;127:105–10.

 • Montosi G, Donovan A, Totaro A, Garuti C, Pignatti E, Cassanelli S, Trenor CC, Gasparini P, Andrews NC, Pietrangelo A. Autosomal-dominant hemochromatosis is associated with a mutation in the ferroportin (SLC11A3) gene. J Clin Invest. 2001;108:619–23.

 • Morrison ED, Brandhagen DJ, Phatak PD, Barton JC, Krawitt EL, El-Serag HB, Gordon SC, Galan MV, Tung BY, Ioannou GN, Kowdley KV. Serum ferritin level predicts advanced hepatic fibrosis among U.S. patients with phenotypic hemochromatosis. Ann Intern Med. 2003;138:627–33.

 • Morrison ED, Kowdley KV. Genetic liver disease in adults. Early recognition of the three most common causes. Postgrad Med. 2000;107:147–52, 155, 158-9.

 • Mura C, Raguenes O, Férec C. HFE mutations analysis in 711 hemochromatosis probands: evidence for S65C implication in mild form of hemochromatosis. Blood. 1999;93:2502–5.

 • Njajou OT, Vaessen N, Joosse M, Berghuis B, van Dongen JW, Breuning MH, Snijders PJ, Rutten WP, Sandkuijl LA, Oostra BA, van Duijn CM, Heutink P. A mutation in SLC11A3 is associated with autosomal dominant hemochromatosis. Nat Genet. 2001;28:213–4.

 • Olynyk JK, Hagan SE, Cullen DJ, Beilby J, Whittall DE. Evolution of untreated hereditary hemochromatosis in the Busselton population: a 17-year study. Mayo Clin Proc. 2004;79:309–13.

 • Phatak PD, Sham RL, Raubertas RF, Dunnigan K, O'Leary MT, Braggins C, Cappuccio JD. Prevalence of hereditary hemochromatosis in 16031 primary care patients. Ann Intern Med. 1998;129:954–61.

 • Qaseem A, Aronson M, Fitterman N, Snow V, Weiss KB, Owens DK. Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians; Screening for hereditary hemochromatosis: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2005;143:517–21.

 • Ramrakhiani S, Bacon BR. Hemochromatosis: advances in molecular genetics and clinical diagnosis. J Clin Gastroenterol. 1998;27:41–6.

 • Roetto A, Totaro A, Cazzola M, Cicilano M, Bosio S, D'Ascola G, Carella M, Zelante L, Kelly AL, Cox TM, Gasparini P, Camaschella C. Juvenile hemochromatosis locus maps to chromosome 1q. Am J Hum Genet. 1999;64:1388–93.

 • Rossi E, Kuek C, Beilby JP, Jeffrey GP, Devine A, Prince RL. Expression of the HFE hemochromatosis gene in a community-based population of elderly women. J Gastroenterol Hepatol. 2004;19:1150–4.

 • Scheuer P (1973) Disturbances of copper and iron metabolism. In: Liver Biopsy Interpretation, 2 ed. Williams and Wilkins, Baltimore, pp 121-7.

 • Schmitt B, Golub RM, Green R. Screening primary care patients for hereditary hemochromatosis with transferrin saturation and serum ferritin level: systematic review for the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2005;143:522–36.

 • Scotet V, Mérour MC, Mercier AY, Chanu B, Le Faou T, Raguénes O, Le Gac G, Mura C, Nousbaum JB, Férec C. Hereditary hemochromatosis: effect of excessive alcohol consumption on disease expression in patients homozygous for the C282Y mutation. Am J Epidemiol. 2003;158:129–34.

 • St Pierre TG, Clark PR, Chua-anusorn W, Fleming AJ, Jeffrey GP, Olynyk JK, Pootrakul P, Robins E, Lindeman R. Noninvasive measurement and imaging of liver iron concentrations using proton magnetic resonance. Blood. 2005;105:855–61.

 • Tavill AS. American Association for the Study of Liver Diseases; Diagnosis and management of hemochromatosis. Hepatology. 2001;33:1321–8.

 • Whittington CA, Kowdley KV. Review article: haemochromatosis. Aliment Pharmacol Ther. 2002;16:1963–75.

 • Willis G, Wimperis JZ, Smith K, Fellows IW, Jennings BA. HFE mutations in the elderly. Blood Cells Mol Dis. 2003;31:240–6.

 • Worwood M. Genetics of haemochromatosis. Baillieres Clin Haematol. 1994;7:903–18.

 • Yamashita C, Adams PC. Natural history of the C282Y homozygote for the hemochromatosis gene (HFE) with a normal serum ferritin level. Clin Gastroenterol Hepatol. 2003;1:388–91.

 • Tüm meme kanseri vakalarının sadece %5-10’unun kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Toplum geneli dikkate alındığında, bir kişide yaşam boyu meme kanseri gelişimi riski yaklaşık %12, over kanseri gelişimi riski ise yaklaşık %1,4 olarak hesaplanmıştır. BRCA1/BRCA2 geninde mutasyon taşıyan kadınlar da ise yaşam boyu meme kanseri gelişimi riski yaklaşık %60 ve over kanseri gelişimi riski %15-40 olarak bildirilmektedir. TP53 geni mutasyonları tüm meme kanseri vakalarının %1’inden azından sorumlu bulunmaktadır. Otuz yaşından önce meme kanseri gelişen BRCA1/BRCA2 mutasyonları için negatif olan kadınların TP53 geninde mutasyon taşıma olasılığı %2-7 olarak bildirilmektedir.
  BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar ise erkeklerde prostat kanseri ile de ilişkili olabilmektedir. Ayrıca BRCA2 geninde mutasyon taşıyan erkeklerde de meme kanseri oluşabilmektedir. Buna göre BRCA1/BRCA2 kaynaklı meme kanseri olgularının erkek akrabalarının da risk altında olduğu düşünülebilir.
 • Öztürk M. Meme Kanserinin Genetiği ve Risk Faktörleri. İ. Ü. Cerrahpaş Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 - Aralık 2006; s. 15 – 26.
  http://www.ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/54/5402.pdf

 • Özkan S, Büyükdoğan M. Meme kanserinde prognostik faktörler: vakalarımızın retrospektik analizi. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (1) :9-14.
  http://tader.org/files/EJGM-69.pdf

 • Demirkan B, Alakavuklar MN. Meme kanseri korunma.4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
  http://www.tihud.org.tr/uploads/content/kongre/4/4.27.pdf

 • Karayurt Ö. Meme Kanseri.
  http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/ksdb/meme_kanseri.pdf

 • Pişkin E. Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi.
  http://www.bsm.gov.tr/bugep/docs/kkmm.pdf

 • Koç Z, Sağlam Z. Kadınların meme kanseri, koruyucu önlemler ve kendi kendine meme muayenesi ) ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi ve eğitimin etkinliği. Meme Sağlığı Dergisi 2009 Cilt: 5 Sayı: 1 Syf. 25-33.
  http://www.memesagligi.dergisi.org/pdf/pdf_MSD_148.pdf

 • Esen G. Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Uygulanan Giriflimsel  Tanı ve Tedavi Yöntemleri. İ. Ü. Cerrahpaş Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Meme Kanseri. Sempozyum Dizisi No: 54 - Aralık 2006; s. 55 – 64.
  http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/54/5408.pdf

 • Koca B. Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilmenin Kadın Sağlığı Açısından Önemi. Yeni Tıp Dergisi 2010;27: 10-14.
  http://www.yenitip.org/pdf/10_14.pdf

 • Akça T. Meme Kanseri.
  http://www.mersin.edu.tr/uploads/304/files/memekanseri.pdf

 • Aydıner A, Topuz E. Meme Kanseri Tanı-Tedavi-Takip. İstanbul Konsensusu. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul, 2006.
  http://www.adnanaydiner.com/pdf/meme_kanseri.pdf

 • Yılmaz M, Seki Z, Gürler H, Çiftçi ES. Bir Üniversitede Çalışan Kadınların Meme Kanseri Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi. DEUHYO ED 2010, 3(2),65-71.
  http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18279/65-71_pdf.pdf

 • Somunoğlu S. Meme Kanserinde Risk Faktörleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:5 (2007) Syf. 2-11.
  http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltikisayibes/somunoglu5.pdf

 • Somunoğlu S. Meme Kanseri: Belirtileri ve Erken Tanıda Kullanılan Tarama Yöntemleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 4, Sayı:10  (2009) Syf. 104-122.
  http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltdortsayion/somunoglu10.pdf

 • Eroğlu C, Eryılmaz MA, Cıcık S, Gürbüz Z. Meme Kanseri Risk Değerlendirmesi: 5000 Olgu. UHOD Number: 1, Volume: 20, Year: 2010, 27-33.
  http://www.thod.org/pdf/PDF_389.pdf

 • Arvas M, Gezer A. Ailevi Over Kanseri, BRCA Genleri ve Over Kanseri Tarama Programları. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Haziran 2004, Cilt 7, Sayõ 2, Sayfa 53-58.
  http://trsgo.dergisi.org/pdf/pdf_TRSGO_9.pdf

 • Özkan S, Alçalar N. Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisine Psikolojik Tepkiler. Meme Sağlığı Dergisi 2009 Cilt: 5 Sayı: 2 Syf. 60-64.
  http://www.memesagligi.dergisi.org/pdf/pdf_MSD_158.pdf

 • NHS, İngiltere. Kadınlarda meme kanseri. Cancer of the breast, female (Turkish; Translated 04/08).
  http://www.nhs.uk/translationturkish/Documents/Cancer_of_the_breast_female_Turkish_FINAL.pdf

 • NHS, İngiltere. Erkeklerde Meme Kanseri.
  http://www.nhs.uk/translationturkish/Documents/Cancer_of_the_breast_male_Turkish_FINAL.pdf

 • Arıkan RN. Travmatik Bir Yaşantı: Meme Kanseri ve Mastektomi. Kriz Dergisi 9(1) 39-46.
  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/75/750.pdf

 • Abbott DW, Freeman ML, Holt JT. Double-strand break repair deficiency and radiation sensitivity in BRCA2 mutant cancer cells. J Natl Cancer Inst. 1998;90:978–85.

 • Ahmed M, Rahman N. ATM and breast cancer susceptibility. Oncogene. 2006;25(43):5906–5911.

 • Aida H, Takakuwa K, Nagata H, Tsuneki I, Takano M, Tsuji S, Takahashi T, Sonoda T, Hatae M, Takahashi K, Hasegawa K, Mizunuma H, Toyoda N, Kamata H, Torii Y, Saito N, Tanaka K, Yakushiji M, Araki T, Tanaka K. Clinical features of ovarian cancer in Japanese women with germ-line mutations of BRCA1. Clin Cancer Res. 1998;4(1):235–40.

 • Ansquer Y, Gautier C, Fourquet A, Asselain B, Stoppa-Lyonnet D. Survival in early-onset BRCA1 breast-cancer patients, Institut Curie breast cancer group. Lancet. 1998;352:541.

 • Antoniou A, Pharoah PDP, Narod S, Risch HA, Eyfjord JE, Hopper JL, Loman N, Olsson H, Johannsson O, Borg A, Pasini B, Radice P, Manoukian S, Eccles DM, Tang N, Olah E, Anton-Culver H, Warner E, Lubinski J, Gronwald J, Gorski B. Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case series unselected for family history: a combined analysis of 222 studies. Am J Hum Genet. 2003;72:1117–30.

 • Antoniou AC, Pharoah PD, Narod S, Risch HA, Eyfjord JE, Hopper JL. et al. Breast and ovarian cancer risks to carriers of the BRCA1 5382insC and 185delAG and BRCA2 6174delT mutations: a combined analysis of 22 population based studies. J Med Genet. 2005;42:602–603.

 • Antoniou AC, Pharoah PP, Smith P, Easton DF. The BOADICEA model of genetic susceptibility to breast and ovarian cancer. Br J Cancer. 2004;91:1580–1590.

 • Antoniou AC, Spurdle AB, Sinilnikova OM, Healey S, Pooley KA, Schmutzler RK, Versmold B, Engel C, Meindl A, Arnold N, Hofmann W, Sutter C, Niederacher D, Deissler H, Caldes T, Kämpjärvi K, Nevanlinna H, Simard J, Beesley J, Chen X. Common breast cancer-predisposition alleles are associated with breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Am J Hum Genet. 2008;82(4):937–48.

 • American Society of Clinical Oncology. Recommended breast cancer surveillance guidelines. Available at jco.ascopubs.org. 1997. Accessed 1-18-11.

 • American Society of Clinical Oncology. Policy Statement Update: Genetic Testing for Cancer Susceptibility (pdf). Available at www.asco.org. 2003. Accessed 1-12-11.

 • Atchley DP, Albarracin CT, Lopez A, Valero V, Amos CI, Gonzalez-Angulo AM, Hortobagyi GN, Arun BK. Clinical and pathological characteristics of patients with BRCA-positive and BRCA-negative breast cancer. J Clin Oncol. 2008;26:4282–4288.

 • Athma P, Rappaport R, Swift M. Molecular genotyping shows that ataxia-telangiectasia heterozygotes are predisposed to breast cancer. Cancer Genet Cytogenet. 1996;92:130–4.

 • Aziz S, Kuperstein G, Rosen B, Cole D, Nedelcu R, McLaughlin J, Narod SA. A genetic epidemiological study of carcinoma of the fallopian tube. Gynecol Oncol. 2001;80(3):341–5.

 • Beiner ME, Finch A, Rosen B, Lubinski J, Moller P, Ghadirian P, Lynch HT, Friedman E, Sun P, Narod SA. Hereditary Ovarian Cancer Clinical Study Group; The risk of endometrial cancer in women with BRCA1 and BRCA2 mutations. A prospective study. Gynecol Oncol. 2007;104(1):7–10.

 • Berchuck A, Heron KA, Carney ME, Lancaster JM, Fraser EG, Vinson VL, Deffenbaugh AM, Miron A, Marks JR, Futreal PA, Frank TS. Frequency of germline and somatic BRCA1 mutations in ovarian cancer. Clin Cancer Res. 1998;4:2433–7.

 • Berman DB, Costalas J, Schultz DC, Grana G, Daly M, Godwin AK. A common mutation in BRCA2 that predisposes to a variety of cancers is found in both Jewish Ashkenazi and non-Jewish individuals. Cancer Res. 1996;56:3409–14.

 • Bernstein JL, Bernstein L, Thompson WD, Lynch CF, Malone KE, Teitelbaum SL, Olsen JH, Anton-Culver H, Boice JD, Rosenstein BS, Borresen-Dale AL, Gatti RA, Concannon P, Haile RW. WECARE Study Collaborative Group; ATM variants 7271T>G and IVS10-6T>G among women with unilateral and bilateral breast cancer. Br J Cancer. 2003;89:1513–6.

 • Bernstein JL, Teraoka SN, John EM, Andrulis IL, Knight JA, Lapinski R, Olson ER, Wolitzer AL, Seminara D, Whittemore AS, Concannon P. The CHEK2*1100delC allelic variant and risk of breast cancer: screening results from the breast cancer family registry. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15:348–52.

 • Bertwistle D, Swift S, Marston NJ, Jackson LE, Crossland S, Crompton MR, Marshall CJ, Ashworth A. Nuclear location and cell cycle regulation of the BRCA2 protein. Cancer Res. 1997;57:5485–8.

 • Biggs PJ, Bradley A. A step toward genotype-based therapeutic regimens for breast cancer in patients with BRCA2 mutations? J Natl Cancer Inst. 1998;90:951–3.

 • Boddy MN, Freemont PS, Borden KL. The p53-associated protein MDM2 contains a newly characterized zinc-binding domain called the RING finger. Trends Biochem Sci. 1994;19:198–9.

 • Bork P, Hofmann K, Bucher P, Neuwald AF, Altschul SF, Koonin EV. A superfamily of conserved domains in DNA damage-responsive cell cycle checkpoint proteins. FASEB J. 1997;11:68–76.

 • Breast Cancer Linkage Consortium; Cancer risks in BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 1999;91:1310–1316.

 • Brekelmans CT, Tilanus-Linthorst MM, Seynaeve C. et al. Tumor characteristics, survival and prognostic factors of hereditary breast cancer from BRCA2- BRCA1- and non-BRCA1/2 families as compared to sporadic breast cancer cases. Eur J Cancer. 2007;43(5):867–876.

 • Brekelmans CTM, Seynaeve C, Menke-Pluymers M, Bruggenwirth HT, Tilanus-Linthorst MMA, Bartels CCM, Kriege M, van Geel AN, Crepin CMG, Blom JC, Meijers-Heijboer H, Kliijn GM. Survival and prognostic factors in BRCA1-associated breast cancer. Annals of Oncology. 2006;17:391–400.

 • Bretsky P, Haiman CA, Gilad S, Yahalom J, Grossman A, Paglin S, Van Den Berg D, Kolonel LN, Skaliter R, Henderson BE. The relationship between twenty missense ATM variants and breast cancer risk: the Multiethnic Cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003;12:733–8.

 • Brodie SG, Deng CX. BRCA1-associated tumorigenesis: what have we learned from knockout mice? Trends Genet. 2001;17:S18–22.

 • Brose MS, Rebbeck TR, Calzone KA, Stopfer JE, Nathanson KL, Weber BL. Cancer risk estimates for BRCA1 mutation carriers identified in a risk evaluation program. J Natl Cancer Inst. 2002;94(18):1365–1372.

 • Brugarolas J, Jacks T. Double indemnity: p53, BRCA and cancer. p53 mutation partially rescues developmental arrest in Brca1 and Brca2 null mice, suggesting a role for familial breast cancer genes in DNA damage repair. Nat Med. 1997;3:721–2.

 • Brunet JS, Narod SA, Tonin P, Foulkes WD. BRCA1 mutations and survival in women with ovarian cancer. N Engl J Med. 1997;336:1256.

 • Budroni M, Cesaraccio R, Coviello V, Sechi O, Pirino D, Cossu A, Tanda F, Pisano M, Palomba G, Palmieri G. Role of BRCA2 mutation status on overall survival among breast cancer patients from Sardinia. BMC Cancer. 2009;9:62.

 • Buller RE, Shahin MS, Geisler JP, Zogg M, De Young BR, Davis CS. Failure of BRCA1 dysfunction to alter ovarian cancer survival. Clin Cancer Res. 2002;8:1196–202.

 • Burke W, Daly M, Garber J, Botkin J, Kahn MJ, Lynch P, McTiernan A, Offit K, Perlman J, Petersen G, Thomson E, Varricchio C. Recommendations for follow-up care of individuals with an inherited predisposition to cancer. II. BRCA1 and BRCA2. Cancer Genetics Studies Consortium. JAMA. 1997;277(12):997–1003.

 • Byrd LM, Shenton A, Maher ER, Woodward E, Belk R, Lim C, Lalloo F, Howell A, Jayson GC, Evans GD. Better life expectancy in women with BRCA2 compared with BRCA1 mutations is attributable to lower frequency and later onset of ovarian cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17(6):1535–1542.

 • Callebaut I, Mornon JP. From BRCA1 to RAP1: a widespread BRCT module closely associated with DNA repair. FEBS Lett. 1997;400:25–30.

 • Carlson JW, Miron A, Jarboe EA, Parast MM, Hirsch MS, Lee Y, Muto MG, Kindelberger D, Crum CP. Serous tubal intraepithelial carcinoma: its potential role in primary peritoneal serous carcinoma and serous cancer prevention. J Clin Oncol. 2008;26:4160–4165.

 • Casey MJ, Synder C, Bewtra C, Narod SA, Watson P, Lynch HT. Intra-abdominal carcinomatosis after prophylactic oophorectomy in women of hereditary breast ovarian cancer syndrome kindreds associated with BRCA1 and BRCA2 mutations. Gynecologic Oncology. 2005;97:457–67.

 • Chapman MS, Verma IM. Transcriptional activation by BRCA1. Nature. 1996;382:678–9.

 • CHEK2 Breast Cancer Case-Control Consortium; CHEK2*1100delC and susceptibility to breast cancer: a collaborative analysis involving 10,860 breast cancer cases and 9,065 controls from 10 studies. Am J Hum Genet. 2004;74:1175–82.

 • Chen J, Silver DP, Walpita D, Cantor SB, Gazdar AF, Tomlinson G, Couch FJ, Weber BL, Ashley T, Livingston DM, Scully R. Stable interaction between the products of the BRCA1 and BRCA2 tumor suppressor genes in mitotic and meiotic cells. Mol Cell. 1998a;2:317–28.

 • Chen PL, Chen CF, Chen Y, Xiao J, Sharp ZD, Lee WH. The BRC repeats in BRCA2 are critical for RAD51 binding and resistance to methyl methanesulfonate treatment. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998b;95:5287–92.

 • Chen S, Iversen ES, Friebel T, Finkelstein D, Weber BL, Eisen A, Peterson LE, Schildkraut JM, Isaacs C, Peshkin BN, Corio C, Leondaridis L, Tomlinson G, Dutson D, Kerber R, Amos CI, Strong LC, Berry DA, Euhus DM, Parmigiani G. Characterization of BRCA1 and BRCA2 mutations in a large United States sample. J Clin Oncol. 2006;24(6):863–71.

 • Chen S, Parmigiani G. Meta-analysis of BRCA1 and BRCA2 penetrance. J Clin Oncol. 2007;25(11):1329–33.

 • Chen Y, Farmer AA, Chen CF, Jones DC, Chen PL, Lee WH. BRCA1 is a 220-kDa nuclear phosphoprotein that is expressed and phosphorylated in a cell cycle-dependent manner. Cancer Res. 1996;56(14):3168–72.

 • Chenevix-Trench G, Spurdle AB, Gatei M, Kelly H, Marsh A, Chen X, Donn K, Cummings M, Nyholt D, Jenkins MA, Scott C, Pupo GM, Dork T, Bendix R, Kirk J, Tucker K, McCredie MR, Hopper JL, Sambrook J, Mann GJ, Khanna KK. Dominant negative ATM mutations in breast cancer families. J Natl Cancer Inst. 2002;94:205–15.

 • Chetrit A, Hirsh-Yechezkel G, Ben-David Y, Lubin F, Friedman E, Sadetzki S. Effect of BRCA1/2 mutations on long-term survival of patients with invasive ovarian cancer: the national Israeli study of ovarian cancer. J Clin Oncol. 2008;26(1):20–5.

 • Chlebowski RT, Hendrix SL, Langer RD, Stefanick ML, Gass M, Lane D, Rodabough RJ, Gilligan MA, Cyr MG, Thomson CA, Khandekar J, Petrovitch H, McTiernan A. Influence of estrogen plus progestin on breast cancer and mammography in healthy postmenopausal women: the Women's Health Initiative Randomized Trial. JAMA. 2003;289:3243–53.

 • Clarke-Pearson DL. Screening for ovarian cancer. N Engl J Med. 2009;361:170–177.

 • Claus EB, Schildkraut JM, Thompson WD, Risch NJ. The genetics attributable risk of breast and ovarian cancer. Cancer. 1996;77:2318–2324.

 • Concannon P. ATM heterozygosity and cancer risk. Nat Genet. 2002;32:89–90.

 • Connor F, Bertwistle D, Mee PJ, Ross GM, Swift S, Grigorieva E, Tybulewicz VL, Ashworth A. Tumorigenesis and a DNA repair defect in mice with a truncating Brca2 mutation. Nat Genet. 1997;17:423–30.

 • Cousineau I, Abaji C, Belmaaza A. BRCA1 regulates RAD51 function in response to DNA damage and suppresses spontaneous sister chromatid replication slippage: implications for sister chromatid cohesion, genome stability, and carcinogenesis. Cancer Res. 2005;65:11384–391.

 • Crum CP, Drapkin R, Kindelberger D, Medeiros F, Miron A, Lee Y. Lessons from BRCA: the tubal fimbria emerges as an origin for pelvic serous cancer. Clinical Medicine & Research. 2007;5(1):35–44.

 • Cybulski C, Górski B, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Debniak T, Jakubowska A, Wokołorczyk D, Gliniewicz B, Sikorski A, Stawicka M, Godlewski D, Kwias Z, Antczak A, Krajka K, Lauer W, Sosnowski M, Sikorska-Radek P, Bar K, Klijer R, Romuald Z, Małkiewicz B, Borkowski A, Borkowski T, Szwiec M, Posmyk M, Narod SA, Lubiński J. BRCA1 mutations and prostate cancer in Poland. Eur J Cancer Prev. 2008;17:62–6.

 • Cybulski C, Gorski B, Huzarski T, Masojc B, Mierzejewski M, Debniak T, Teodorczyk U, Byrski T, Gronwald J, Matyjaskik J, Zlowocka E, Lenner M, Grabowska E, Nej K, Castaneda J, Medrek K, Szymanska A, Szymanska J, Kurzawski G, Suchy J, Oszurek O, Witek A, Narod SA, Lubinski J. CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene. Am J Hum Genet. 2004;75:1131–5.

 • Daly MB, Axilbund JE, Buys S, Crawford B, Farrell CD, Friedman S, Garber JE, Goorha S, Gruber SB, Hampel H, Kaklamani V, Kohlmann W, Kurian W, Litton J, Marcom PK, Nussbaum R, Offit K, Pal Y, Pasche B, Pilarski R, Reiser W, Shannon KM, Smith JR, Swisher E, Weitzel JN. Genetic/familial high-risk assessment: breast and ovarian. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2010;8(5):562–594.

 • Daly PA, Nolan C, Green A, Ormiston W, Cody N, McDevitt T. Predictive testing for BRCA1 and 2 mutations: a male contribution. Ann Oncol. 2003;14(4):549–53.

 • Deng CX. Tumor formation in Brca1 conditional mutant mice. Environ Mol Mutagen. 2002;39:171–7.

 • Deng CX. BRCA1: cell cycle checkpoint, genetic instability, DNA damage response and cancer evolution. Nucleic Acids Research. 2006;34:1416–26.

 • Easton DF. Cancer risks in A-T heterozygotes. Int J Radiat Biol. 1994;66:S177–82.

 • Easton DF, Ford D, Bishop DT. Breast and ovarian cancer incidence in BRCA1-mutation carriers. Breast Cancer Linkage Consortium. Am J Hum Genet. 1995;56:265–71.

 • Eisen A, Lubinski J, Gronwald J, Moller P, Lynch HT, Klijn J, Kim-Sing C, Neuhausen SL, Gilbert L, Ghadirian P, Manoukian S, Rennert G, Friedman E, Isaacs C, Rosen E, Rosen B, Daly M, Sun P, Narod SA. Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group; Hormone therapy and the risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2008;100(19):1361–7.

 • Evans DG, Eccles DM, Rahman N, Young K, Bulman M, Amir E, Shenton A, Howell A, Lalloo F. A new scoring system for the chances of identifying a BRCA1/2 mutation outperforms existing models including BRCAPRO. J Med Genet. 2004;41(6):474–80.

 • Farmer H, McCabe N, Lord CJ, Tuutt ANJ, Johnson DA, Richardson TB, Santarosa M, Dillon KJ, Hickson I, Knights C, Martin NMB, Jackson SP, Smith GC, Ashworth A. Targeting the DNA repair defect in BRCA mutant cells as a therapeutic strategy. Nature. 2005;434:917–21.

 • Fentiman IS, Fourquet A, Hortobagyi GN. Male breast cancer. Lancet. 2006;367:595–604.

 • Ferla R, Calò V, Cascio S, Rinaldi G, Badalamenti G, Carreca I, Surmacz E, Colucci G, Bazan V, Russo A. Founder mutations in BRCA1 and BRCA2 genes. Ann Oncol. 2007;18 Suppl 6:vi93–8.

 • Finch A, Beiner M, Lubinski J, Lynch HT, Moller P, Rosen B, Murphy J, Ghadirian P, Friedman E, Foulkes WD, Kim-Sing C, Wagner T, Tung N, Couch F, Stoppa-Lyonnet D, Ainsworth P, Daly M, Pasini B, Gershoni-Baruch R, Eng C, Olopade OI, McLennan J, Karlan B, Weitzel J, Sun P, Narod SA. Hereditary Ovarian Cancer Clinical Study Group; Salpingo-oophorectomy and the risk of ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancers in women with a BRCA1 or BRCA2 Mutation. JAMA. 2006;296(2):185–92.

 • Fisher B, Costantino JP, Wickerham DL, Redmond CK, Kavanah M, Cronin WM, Vogel V, Robidoux A, Dimitrov N, Atkins J, Daly M, Wieand S, Tan-Chiu E, Ford L, Wolmark N. Tamoxifen for prevention of breast cancer: report of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 Study. J Natl Cancer Inst. 1998;90:1371–88.

 • FitzGerald MG, Bean JM, Hegde SR, Unsal H, MacDonald DJ, Harkin DP, Finkelstein DM, Isselbacher KJ, Haber DA. Heterozygous ATM mutations do not contribute to early onset of breast cancer. Nat Genet. 1997;15:307–10.

 • Ford D, Easton DF, Bishop DT, Narod SA, Goldgar DE. Risks of cancer in BRCA1-mutation carriers. Breast Cancer Linkage Consortium. Lancet. 1994;343:692–5.

 • Foulkes WD, Metcalfe K, Sun P, Hanna WM, Lynch HT, Ghadirian P, Tung N, Olopade OI, Weber BL, McLennan J, Olivotto IA, Bégin LR, Narod SA. Estrogen receptor status in BRCA1- and BRCA2-related breast cancer: the influence of age, grade, and histological type. Clin Cancer Res. 2004;10(6):2029–34.

 • Foulkes WD, Stefansson IM, Chappuis PO, Bégin LR, Goffin JR, Wong N, Trudel M, Akslen LA. Germline BRCA1 mutations and a basal epithelial phenotype in breast cancer. J Natl Cancer Inst. 2003;95(19):1482–5.

 • Foulkes WD, Wong N, Brunet JS, Begin LR, Zhang JC, Martinez JJ, Rozen F, Tonin PN, Narod SA, Karp SE, Pollak MN. Germ-line BRCA1 mutation is an adverse prognostic factor in Ashkenazi Jewish women with breast cancer. Clin Cancer Res. 1997;3:2465–9.

 • Frank TS, Deffenbaugh AM, Reid JE, Hulick M, Ward BE, Lingenfelter B, Gumpper KL, Scholl T, Tavtigian SV, Pruss DR, Critchfield GC. Clinical characteristics of individuals with germline mutations in BRCA1 and BRCA2: analysis of 10,000 individuals. J Clin Oncol. 2002;20:1480–90.

 • Gaffney DK, Brohet RM, Lewis CM, Holden JA, Buys SS, Neuhausen SL, Steele L, Avizonis V, Stewart JR, Cannon-Albright LA. Response to radiation therapy and prognosis in breast cancer patients with BRCA1 and BRCA2 mutations. Radiother Oncol. 1998;47:129–36.

 • Gail MH, Costantino JP, Bryant J, Croyle R, Freedman L, Helzlsouer K, Vogel V. Weighing the risks and benefits of tamoxifen treatment for preventing breast cancer. J Natl Cancer Inst. 1999;91(21):1829–46.

 • Gatti RA, Becker-Catania S, Chun HH, Sun X, Mitui M, Lai CH, Khanlou N, Babaei M, Cheng R, Clark C, Huo Y, Udar NC, Iyer RK. The pathogenesis of ataxia-telangiectasia. Learning from a Rosetta Stone. Clin Rev Allergy Immunol. 2001;20:87–108.

 • Geller G, Botkin JR, Green MJ, Press N, Biesecker BB, Wilfond B, Grana G, Daly MB, Schneider K, Kahn MJ. Genetic testing for susceptibility to adult-onset cancer. The process and content of informed consent. JAMA. 1997;277:1467–74.

 • Geoffroy-Perez B, Janin N, Ossian K, Lauge A, Croquette MF, Griscelli C, Debre M, Bressac-de-Paillerets B, Aurias A, Stoppa-Lyonnet D, Andrieu N. Cancer risk in heterozygotes for ataxia-telangiectasia. Int J Cancer. 2001;93:288–93.

 • Ghadirian P, Lubinski J, Lynch H, Neuhausen SL, Weber B, Isaacs C, Baruch RG, Randall S, Ainsworth P, Friedman E, Horsman D, Tonin P, Foulkes WD, Tung N, Sun P, Narod SA. Smoking and the risk of breast cancer among carriers of BRCA mutations. Int J Cancer. 2004;110:413–6.

 • Giusti RM, Rutter JL, Duray PH, Freedman LS, Konichezky M, Fisher-Fischbein J, Greene MH, Maslansky B, Fischbein A, Gruber SB, Rennert G, Ronchetti RD, Hewitt SM, Struewing JP, Iscovich J. A twofold increase in BRCA mutation related prostate cancer among Ashkenazi Israelis is not associated with distinctive histopathology. J Med Genet. 2003;40(10):787–92.

 • Gowen LC, Avrutskaya AV, Latour AM, Koller BH, Leadon SA. BRCA1 required for transcription-coupled repair of oxidative DNA damage. Science. 1998;281:1009–12.

 • Gruber SB, Petersen GM. Cancer risks in BRCA1 carriers: time for the next generation of studies. J Natl Cancer Inst. 2002;94:1344–5.

 • Gudas JM, Li T, Nguyen H, Jensen D, Rauscher FJ, Cowan KH. Cell cycle regulation of BRCA1 messenger RNA in human breast epithelial cells. Cell Growth Differ. 1996;7:717–23.

 • Haffty BG, Harrold E, Khan AJ. et al. Outcome of conservatively managed early-onset breast cancer by BRCA1/2 status. Lancet. 2002;359:1471–7.

 • Haffty BG, Silber A, Matloff E, Chung J, Lannin D. Racial differences in the incidence of BRCA1 and BRCA2 mutations in a cohort of early onset breast cancer patients:African American compared to white women. J Med Genet. 2006;43:133–137.

 • Hahn SA, Greenhalf B, Ellis I, Sina-Frey M, Rieder H, Korte B, Gerdes B, Kress R, Ziegler A, Raeburn JA, Campra D, Grutzmann R, Rehder H, Rothmund M, Schmiegel W, Neoptolemos JP, Bartsch DK. BRCA2 germline mutations in familial pancreatic carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2003;95:214–21.

 • Hakem R, de la Pompa JL, Sirard C, Mo R, Woo M, Hakem A, Wakeham A, Potter J, Reitmair A, Billia F, Firpo E, Hui CC, Roberts J, Rossant J, Mak TW. The tumor suppressor gene Brca1 is required for embryonic cellular proliferation in the mouse. Cell. 1996;85:1009–23.

 • Hartmann LC, Schaid DJ, Woods JE, Crotty TP, Myers JL, Arnold PG, Petty PM, Sellers TA, Johnson JL, McDonnell SK, Frost MH, Jenkins RB. Efficacy of bilateral prophylactic mastectomy in women with a family history of breast cancer. N Engl J Med. 1999;340:77–84.

 • Hartmann LC, Sellers TA, Schaid DJ, Frank TS, Soderberg CL, Sitta DL, Frost MH, Grant CS, Donohue JH, Woods JE, McDonnell SK, Vockley CW, Deffenbaugh A, Couch FJ, Jenkins RB. Efficacy of bilateral prophylactic mastectomy in BRCA1 and BRCA2 gene mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2001;93:1633–7.

 • Holt JT, Thompson ME, Szabo C, Robinson-Benion C, Arteaga CL, King MC, Jensen RA. Growth retardation and tumour inhibition by BRCA1. Nat Genet. 1996;12:298–302.

 • Hopper JL, Southey MC, Dite GS, Jolley DJ, Giles GG, McCredie MR. et al. Population-based estimate of the average age-specific cumulative risk of breast cancer for a defined set of protein-truncating mutations in BRCA1 and BRCA2. Australian Breast Cancer Family Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1999;8:741–747.

 • Howlett NG, Taniguchi T, Olson S, Cox B, Waisfisz Q, De Die-Smulders C, Persky N, Grompe M, Joenje H, Pals G, Ikeda H, Fox EA, D'Andrea AD. Biallelic inactivation of BRCA2 in Fanconi anemia. Science. 2002;297:606–9.

 • Jazaeri AA, Yee CJ, Sotiriou C, Brantley KR, Boyd J, Liu ET. Gene expression profiles of BRCA1-linked, BRCA2-linked, and sporadic ovarian cancers. J Natl Cancer Inst. 2002;94(13):990–1000.

 • Jernstrom H, Lubinski J, Lynch HT, Ghadirian P, Neuhausen S, Isaacs C, Weber BL, Horsman D, Rosen B, Foulkes WD, Friedman E, Gershoni-Baruch R, Ainsworth P, Daly M, Garber J, Olsson H, Sun P, Narod SA. Breast-feeding and the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2004;96:1094–8.

 • Johannsson OT, Ranstam J, Borg A, Olsson H. Survival of BRCA1 breast and ovarian cancer patients: a population-based study from southern Sweden. J Clin Oncol. 1998;16:397–404.

 • John EM, Miron A, Gong G, Phipps AI, Felberg A, Li FP, West DW, Whittemore AS. Prevalence of pathogenic BRCA1 mutation carriers in 5 US racial/ethnic groups. JAMA. 2007;298(24):2869–2876.

 • Kauff ND, Domchek SM, Friebel TM, Robson ME, Lee J, Garber JE, Isaacs C, Evans DG, Lynch H, Eeles RA, Neuhausen SL, Daly MB, Matloff E, Blum JL, Sabbatini P, Barakat RR, Hudis C, Norton L, Offit K, Rebbeck TR. Risk-reducing salpingo-oophorectomy for the prevention of BRCA1- and BRCA2-associated breast and gynecologic cancer: a multicenter, prospective study. J Clin Oncol. 2008;26:1331–7.

 • Kauff ND, Satagopan JM, Robson ME, Scheuer L, Hensley M, Hudis CA, Ellis NA, Boyd J, Borgen PI, Barakat RR, Norton L, Castiel M, Nafa K, Offit K. Risk-reducing salpingo-oophorectomy in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. N Engl J Med. 2002;346:1609–15.

 • King MC, Marks JH, Mandell JB. New York Breast Cancer Study Group; Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1 and BRCA2. Science. 2003;302(5645):643–6.

 • King MC, Wieand S, Hale K, Lee M, Walsh T, Owens K, Tait J, Ford L, Dunn BK, Costantino J, Wickerham L, Wolmark N, Fisher B. National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project; Tamoxifen and breast cancer incidence among women with inherited mutations in BRCA1 and BRCA2: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP-P1) Breast Cancer Prevention Trial. JAMA. 2001;286:2251–6.

 • Kriege M, Brekelmans CT, Boetes C, Besnard PE, Zonderland HM, Obdeijn IM, Manoliu RA, Kok T, Peterse H, Tilanus-Linthorst MM, Muller SH, Meijer S, Oosterwijk JC, Beex LV, Tollenaar RA, de Koning HJ, Rutgers EJ, Klijn JG. Magnetic Resonance Imaging Screening Study Group; Efficacy of MRI and mammography for breast-cancer screening in women with a familial or genetic predisposition. N Engl J Med. 2004;351:427–37.

 • Kriege M, Seynaeve C, Meijers-Heijboer H. et al. Sensitivity to first-line chemotherapy for metastatic breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Clin Oncol. 2009;27(23):3764–3771.

 • Lacroix M, Leclercq G. The "portrait" of hereditary breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2005;89(3):297–304.

 • Lafarge S, Sylvain V, Ferrara M, Bignon Y. Inhibition of BRCA1 leads to increased chemoresistance to microtubule-interfering agents, an effect that involves the JNK pathway. Oncogene. 2001;20:6597–606.

 • Lakhani SR, Reis-Filho JS, Fulford L, Penault-Llorca F, van der Vijver M, Parry S, Bishop T, Benitez J, Rivas C, Bignon YJ, Chang-Claude J, Hamann U, Cornelisse CJ, Devilee P, Beckmann MW, Nestle-Krämling C, Daly PA, Haites N, Varley J, Lalloo F, Evans G, Maugard C, Meijers-Heijboer H, Klijn JG, Olah E, Gusterson BA, Pilotti S, Radice P, Scherneck S, Sobol H, Jacquemier J, Wagner T, Peto J, Stratton MR, McGuffog L, Easton DF. Breast Cancer Linkage Consortium; Prediction of BRCA1 status in patients with breast cancer using estrogen receptor and basal phenotype. Clin Cancer Res. 2005;11(14):5175–80.

 • Lee JS, Wacholder S, Struewing JP, McAdams M, Pee D, Brody LC, Tucker MA, Hartge P. Survival after breast cancer in Ashkenazi Jewish BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 1999;91:259–63.

 • Leeper K, Garcia R, Swisher E. et al. Pathologic findings in prophylactic oophorectomy specimens in high-risk women. Gynecol Oncol. 2002;87:52–6.

 • Leide A, Narod SA. Hereditary breast and ovarian cancer in Asia: genetic epidemiology of BRCA1 and BRCA2. Hum Mutat. 2002;20:413–424.

 • Levy-Lahad E, Lahad A, Eisenberg S, Dagan E, Paperna T, Kasinetz L, Catane R, Kaufman B, Beller U, Renbaum P, Gershoni-Baruch R. A single nucleotide polymorphism in the RAD51 gene modifies cancer risk in BRCA2 but not BRCA1 carriers. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98(6):3232–6.

 • Lim W, Hearle N, Shah B, Murday V, Hodgson SV, Lucassen A, Eccles D, Talbot I, Neale K, Lim AG, O'Donohue J, Donaldson A, Macdonald RC, Young ID, Robinson MH, Lee PW, Stoodley BJ, Tomlinson I, Alderson D, Holbrook AG, Vyas S, Swarbrick ET, Lewis AA, Phillips RK, Houlston RS. Further observations on LKB1/STK11 status and cancer risk in Peutz-Jeghers syndrome. Br J Cancer. 2003;89:308–13.

 • Lu KH, Cramer DW, Muto MG, Li EY, Niloff J, Mok SC. A population-based study of BRCA1 and BRCA2 mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol. 1999;93:34–37.

 • Lubinski J, Phelan CM, Ghadirian P, Lynch HT, Garber J, Weber B, Tung N, Horsman D, Isaacs C, Monteiro AN, Sun P, Narod SA. Cancer variation associated with the position of the mutation in the BRCA2 gene. Fam Cancer. 2004;3:1–10.

 • Ludwig T, Chapman DL, Papaioannou VE, Efstratiadis A. Targeted mutations of breast cancer susceptibility gene homologs in mice: lethal phenotypes of Brca1, Brca2, Brca1/Brca2, Brca1/p53, and Brca2/p53 nullizygous embryos. Genes Dev. 1997;11:1226–41.

 • Lynch HT, Deters CA, Snyder CL, Lynch JF, Villeneuve P, Silberstein J, Martin H, Narod SA, Brand RE. BRCA1 and pancreatic cancer: pedigree findings and their causal relationships. Cancer Genet Cytogenet. 2005;158(2):119–25.

 • Marcus JN, Watson P, Page DL, Narod SA, Lenoir GM, Tonin P, Linder-Stephenson L, Salerno G, Conway TA, Lynch HT. Hereditary breast cancer: pathobiology, prognosis, and BRCA1 and BRCA2 gene linkage. Cancer. 1996;77:697–709.

 • McKinnon WC, Baty BJ, Bennett RL, Magee M, Neufeld-Kaiser WA, Peters KF, Sawyer JC, Schneider KA. Predisposition genetic testing for late-onset disorders in adults. A position paper of the National Society of Genetic Counselors. JAMA. 1997;278:1217–20.

 • Medeiros F, Muto MG, Lee Y, Elvin JA, Callahan MJ, Feltmate C, Garber JE, Cramer DW, Crum CP. The tubal fimbria is a preferred site for early adenocarcinoma in women with familial ovarian cancer syndrome. Am J Surg Pathol. 2006;30(2):230–6.

 • Metcalfe K, Lynch HT, Ghadirian P, Tung N, Olivotto I, Warner E. et al. Contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Clin Oncol. 2004;22:2328–2335.

 • Metcalfe KA, Lynch HT, Ghadirian P, Tung N, Olivotto IA, Foulkes WD, Warner E, Olopade O, Eisen A, Weber B, McLennan J, Sun P, Narod SA. The risk of ovarian cancer after breast cancer in BRCA1 and BRCA2 carriers. Gynecol Oncol. 2005a;96:222–6.

 • Metcalfe KA, Snyder C, Seidel J, Hanna D, Lynch HT, Narod S. The use of preventive measures among healthy women who carry a BRCA1 or BRCA2 mutation. Fam Cancer. 2005b;4:97–103.

 • Mettlin C, Jones G, Averette H, Gusberg SB, Murphy GP. Defining and updating the American Cancer Society guidelines for the cancer-related checkup: prostate and endometrial cancers. CA Cancer J Clin. 1993;43:42–6.

 • Miki Y, Swensen J, Shattuck-Eidens D, Futreal PA, Harshman K, Tavtigian S, Liu Q, Cochran C, Bennett LM, Ding W. et al. A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1. Science. 1994;266:66–71.

 • Milne RL, Knight JA, John EM, Dite GS, Balbuena R, Ziogas A, Andrulis IL, West DW, Li FP, Southey MC, Giles GG, McCredie MR, Hopper JL, Whittemore AS. Oral contraceptive use and risk of early-onset breast cancer in carriers and noncarriers of BRCA1 and BRCA2 mutations. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005;14:350–6.

 • Milner J, Ponder B, Hughes-Davies L, Seltmann M, Kouzarides T. Transcriptional activation functions in BRCA2. Nature. 1997;386:772–3.

 • Monteiro AN, August A, Hanafusa H. Evidence for a transcriptional activation function of BRCA1 C-terminal region. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93:13595–9.

 • Morimatsu M, Donoho G, Hasty P. Cells deleted for Brca2 COOH terminus exhibit hypersensitivity to gamma-radiation and premature senescence. Cancer Res. 1998;58:3441–7.

 • Muller A, Edmonston TB, Corao DA, Rose DG, Palazzo JP, Becker H, Fry RD, Rueschoff J, Fishel R. Exclusion of breast cancer as an integral tumor of hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Cancer Res. 2002;62:1014–9.

 • Naderi A, Couch FJ. BRCA2 and pancreatic cancer. Int J Gastrointest Cancer. 2002;31:99–106.

 • Narod SA, Brunet JS, Ghadirian P, Robson M, Heimdal K, Neuhausen SL, Stoppa-Lyonnet D, Lerman C, Pasini B, de los Rios P, Weber B, Lynch H. Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group; Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a case-control study. Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group. Lancet. 2000;356:1876–81.

 • Narod SA, Ford D, Devilee P, Barkardottir RB, Lynch HT, Smith SA, Ponder BA, Weber BL, Garber JE, Birch JM. et al. An evaluation of genetic heterogeneity in 145 breast-ovarian cancer families. Breast Cancer Linkage Consortium. Am J Hum Genet. 1995;56:254–64.

 • National Comprehensive Cancer Network. Clinical practice guidelines in oncology, genetic/familial high-risk assessment: breast and ovarian. Available at: www.nccn.org (registration required). 2010.

 • Oddoux C, Struewing JP, Clayton CM, Neuhausen S, Brody LC, Kaback M, Haas B, Norton L, Borgen P, Jhanwar S, Goldgar D, Ostrer H, Offit K. The carrier frequency of the BRCA2 6174delT mutation among Ashkenazi Jewish individuals is approximately 1%. Nat Genet. 1996;14:188–90.

 • Offit K, Gilewski T, McGuire P, Schluger A, Hampel H, Brown K, Swensen J, Neuhausen S, Skolnick M, Norton L, Goldgar D. Germline BRCA1 185delAG mutations in Jewish women with breast cancer. Lancet. 1996;347(9016):1643–5.

 • Olivier RI, van Beurden M, Lubsen MA, Rookus MA, Mooij TM, van de Vijver MJ, van't Veer LJ. Clinical outcome of prophylactic oophorectomy in BRCA1/BRCA2 mutation carriers and events during follow-up. Br J Cancer. 2004;90(8):1492–7.

 • Olopade OI, Artioli G. Efficacy of risk-reducing salpingo-oophorectomy in women with BRCA-1 and BRCA-2 mutations. Breast J. 2004;10 Suppl 1:S5–9.

 • Olopade OI, Fackenthal JD, Dunston G, Tainsky MA, Collins F, Whitfield-Broome C. Breast cancer genetics in African Americans. Cancer. 2003;97 suppl 1:236–245.

 • Olsen JH, Hahnemann JM, Borresen-Dale AL, Brondum-Nielsen K, Hammarstrom L, Kleinerman R, Kaariainen H, Lonnqvist T, Sankila R, Seersholm N, Tretli S, Yuen J, Boice JD, Tucker M. Cancer in patients with ataxia-telangiectasia and in their relatives in the nordic countries. J Natl Cancer Inst. 2001;93:121–7.

 • Ouchi T, Monteiro AN, August A, Aaronson SA, Hanafusa H. BRCA1 regulates p53-dependent gene expression. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998;95:2302–6.

 • Pal T, Permuth-Wey J, Kapoor R, Cantor A, Sutphen R. Improved survival in BRCA2 carriers with ovarian cancer. Familial Cancer. 2007;6:113–119.

 • Parmigiani G, Berry D, Aguilar O. Determining carrier probabilities for breast cancer-susceptibility genes BRCA1 and BRCA2. Am J Hum Genet. 1998;62:145–58.

 • Petersen GM, Hruban RH. Familial pancreatic cancer—where are we in 2003? J Natl Cancer Inst. 2003;95:180–181.

 • Petrij-Bosch A, Peelen T, van Vliet M, van Eijk R, Olmer R, Drusedau M, Hogervorst FB, Hageman S, Arts PJ, Ligtenberg MJ, Meijers-Heijboer H, Klijn JG, Vasen HF, Cornelisse CJ, van't Veer LJ, Bakker E, van Ommen GJ, Devilee P. BRCA1 genomic deletions are major founder mutations in Dutch breast cancer patients. Nat Genet. 1997;17:341–5.

 • Pharoah PD, Easton DF, Stockton DL, Gayther S, Ponder BA. Survival in familial, BRCA1-associated, and BRCA2-associated epithelial ovarian cancer. United Kingdom Coordinating Committee for Cancer Research (UKCCCR) Familial Ovarian Cancer Study Group. Cancer Res. 1999;59:868–71.

 • Pierce L. Radiotherapy for breast cancer in BRCA1/BRCA2 carriers: clinical issues and management dilemmas. Semin Radiat Oncol. 2002;12:352–61.

 • Pierce LJ, Levin AM, Rebbeck TR, Ben-David MA, Friedman E, Solin LJ, Harris EE, Gaffney DK, Haffty BG, Dawson LA, Narod SA, Olivotto IA, Eisen A, Whelan TJ, Olopade OI, Isaacs C, Merajver SD, Wong JS, Garber JE, Weber BL. Ten-year multi-institutional results of breast-conserving surgery and radiotherapy in BRCA1.2-associated stage I/II breast cancer. J Clin Oncol. 2006;24:2437–43.

 • Piver MS, Jishi MF, Tsukada Y, Nava G. Primary peritoneal carcinoma after prophylactic oophorectomy in women with a family history of ovarian cancer. A report of the Gilda Radner Familial Ovarian Cancer Registry. Cancer. 1993;71(9):2751–5.

 • Porter DE, Cohen BB, Wallace MR, Smyth E, Chetty U, Dixon JM, Steel CM, Carter DC. Breast cancer incidence, penetrance and survival in probable carriers of BRCA1 gene mutation in families linked to BRCA1 on chromosome 17q12-21. Br J Surg. 1994;81:1512–5.

 • Powell CB, Kenley E, Chen LM, Crawford B, McLennan J, Zaloudek C, Komaromy M, Beattie M, Ziegler J. Risk-reducing salpingo-oophorectomy in BRCA mutation carriers: role of serial sectioning in the detection of occult malignancy. J Clin Oncol. 2005;23(1):127–32.

 • Quinn JE, Kennedy RD, Mullan PB, Gilmore PM, Carty M, Johnston PG. BRCA1 functions as a differential modulator or chemotherapy-induced apoptosis. Cancer Research. 2003;63:6221–8.

 • Rajan JV, Wang M, Marquis ST, Chodosh LA. Brca2 is coordinately regulated with Brca1 during proliferation and differentiation in mammary epithelial cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93:13078–83.

 • Rakha EA, Reis-Filho JS, Ellis IO. Basal-like breast cancer: a critical review. J Clin Oncol. 2008;26(15):2568–81.

 • Ramus SJ, Fishman A, Pharoah PD, Yarkoni S, Altaras M, Ponder BA. Ovarian cancer survival in Ashkenazi Jewish patients with BRCA1 and BRCA2 mutations. Eur J Surg Oncol. 2001;27:278–81.

 • Rebbeck TR, Friebel T, Lynch HT, Neuhausen SL, van't Veer L, Garber JE, Evans GR, Narod SA, Isaacs C, Matloff E, Daly MB, Olopade OI, Weber BL. Bilateral prophylactic mastectomy reduces breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J Clin Oncol. 2004;22:1055–62.

 • Rebbeck TR, Friebel T, Wagner T, Lynch HT, Garber JE, Daly MB, Isaacs C, Olopade OI, Neuhausen SL, van 't Veer L, Eeles R, Evans DG, Tomlinson G, Matloff E, Narod SA, Eisen A, Domchek S, Armstrong K, Weber BL. PROSE Study Group; Effect of short-term hormone replacement therapy on breast cancer risk reduction after bilateral prophylactic oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J Clin Oncol. 2005;23:7804–10.

 • Rebbeck TR, Lynch HT, Neuhausen SL, Narod SA, Van't Veer L, Garber JE, Evans G, Isaacs C, Daly MB, Matloff E, Olopade OI, Weber BL. Prophylactic oophorectomy in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations. N Engl J Med. 2002;346:1616–22.

 • Rennert G, Bisland-Naggan S, Barnett-Griness O, Bar-Joseph N, Zhang S, Rennert HS, Narod SA. Clinical outcomes of breast cancer in carriers of BRCA1 and BRCA2 mutations. N Engl J Med. 2007;357(2):115–23.

 • Renwick A, Thompson D, Seal S, Kelly P, Chagtai T, Ahmed M, North B, Jayatilake H, Barfoot R, Spanova K, McGuffog L, Evans DG, Eccles D. ATM mutations that cause ataxia-telangiectasia are breast cancer susceptibility alleles. Nature Genetics. 2006;38:873–5.

 • Risch HA, McLaughlin JR, Cole DE, Rosen B, Bradley L, Fan I, Tang J, Li S, Zhang S, Shaw PA, Narod SA. Population BRCA1 and BRCA2 mutation frequencies and cancer penetrances: a kin-cohort study in Ontario, Canada. J Natl Cancer Inst. 2006;98(23):1694–706.

 • Risch HA, McLaughlin JR, Cole DE, Rosen B, Bradley L, Kwan E, Jack E, Vesprini DJ, Kuperstein G, Abrahamson JL, Fan I, Wong B, Narod SA. Prevalence and penetrance of germline BRCA1 and BRCA2 mutations in a population series of 649 women with ovarian cancer. Am J Hum Genet. 2001;68(3):700–10.

 • Roa BB, Boyd AA, Volcik K, Richards CS. Ashkenazi Jewish population frequencies for common mutations in BRCA1 and BRCA2. Nat Genet. 1996;14:185–7.

 • Robson M, Levin D, Federici M, Satagopan J, Bogolminy F, Heerdt A, Borgen P, McCormick B, Hudis C, Norton L, Boyd J, Offit K. Breast conservation therapy for invasive breast cancer in Ashkenazi women with BRCA gene founder mutations. J Natl Cancer Inst. 1999;91(24):2112–7.

 • Robson M, Scheuer L, Nafa K, Ellis N, Offit K. Unique de novo mutation of BRCA2 in a woman with early onset breast cancer. J Med Genet. 2002;39(2):126–8.

 • Robson ME, Chappuis PO, Satagopan J, Wong N, Boyd J, Goffin JR, Hudis C, Roberge D, Norton L, Bégin LR, Offit K, Foulkes WD. A combined analysis of outcome following breast cancer: differences in survival based on BRCA1/BRCA2 mutation status and administration of adjuvant treatment. Breast Cancer Res. 2004;6(1):R8–R17.

 • Rosen EM, Fan S, Ma X. BRCA1 regulation of transcription. Cancer Letters. 2006;236:175–85.

 • Rubin SC, Benjamin I, Behbakht K, Takahashi H, Morgan MA. Clinical and pathological features of ovarian cancer in women with germ-line mutations of BRCA1. N Engl J Med. 1996;335(19):1413–6.

 • Rutter JL, Wacholder S, Chetrit A, Lubin F, Menczer J, Ebbers S, Tucker MA, Struewing JP, Hartge P. Gynecologic surgeries and risk of ovarian cancer in women with BRCA1 and BRCA2 Ashkenazi founder mutations: an Israeli population-based case-control study. J Natl Cancer Inst. 2003;95(14):1072–8.

 • Sabel MS. Is breast conservation the wrong choice in women with BRCA1 or BRCA2 mutations? Am J Oncol Rev. 2002;1:155–57.

 • Sankaran S, Starita LM, Simons AM, Parvin JD. Identification of domains of BRCA1 critical for the ubiquitin-dependent inhibition of centrosome function. Cancer Res. 2006;66:4100–7.

 • Satagopan JM, Boyd J, Kauff ND, Robson M, Scheuer L, Narod S. et al. Ovarian cancer risk in Ashkenazi Jewish carrier of BRCA1 and BRCA2 mutations. Clin Cancer Res. 2002;8:3776–3781.

 • Satagopan JM, Offit K, Foulkes W, Robson M, Wacholder S, Eng C. et al. The lifetime risks of breast cancer in Ashkenazi Jewish carriers of BRCA1 and BRCA2 mutations. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10:467–473.

 • Schneider KA (2002) Counseling About Cancer: Strategies for Genetic Counseling, 2 ed. Wiley-Liss, NY.

 • Scott SP, Bendix R, Chen P, Clark R, Dork T, Lavin MF. Missense mutations but not allelic variants alter the function of ATM by dominant interference in patients with breast cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99:925–30.

 • Seynaeve C, Verhoog LC, van de Bosch LM, van Geel AN, Menke-Pluymers M, Meijers-Heijboer EJ, van den Ouweland AM, Wagner A, Creutzberg CL, Niermeijer MF, Klijn JG, Brekelmans CT. Ipsilateral breast tumour recurrence in hereditary breast cancer following breast-conserving therapy. Eur J Cancer. 2004;40:1150–8.

 • Sharan SK, Morimatsu M, Albrecht U, Lim DS, Regel E, Dinh C, Sands A, Eichele G, Hasty P, Bradley A. Embryonic lethality and radiation hypersensitivity mediated by Rad51 in mice lacking Brca2. Nature. 1997;386:804–10.

 • Siddique H, Zou JP, Rao VN, Reddy ES. The BRCA2 is a histone acetyltransferase. Oncogene. 1998;16:2283–5.

 • Smith SA, Easton DF, Evans DG, Ponder BA. Allele losses in the region 17q12-21 in familial breast and ovarian cancer involve the wild-type chromosome. Nat Genet. 1992;2:128–31.

 • Somasundaram K, Zhang H, Zeng YX, Houvras Y, Peng Y, Zhang H, Wu GS, Licht JD, Weber BL, El-Deiry WS. Arrest of the cell cycle by the tumour-suppressor BRCA1 requires the CDK-inhibitor p21WAF1/CiP1. Nature. 1997;389:187–90.

 • Sommer SS, Buzin CH, Jung M, Zheng J, Liu Q, Jeong SJ, Moulds J, Nguyen VQ, Feng J, Bennett WP, Dritschilo A. Elevated frequency of ATM gene missense mutations in breast cancer relative to ethnically matched controls. Cancer Genet Cytogenet. 2002;134:25–32.

 • Spence CW, Judkins T, Schoenberger J, Balzotti M, Rajamani S, Colvin C, Burbidge A, Chen S, Frost M, Trost J, Wenstrup R, Roa B (2007). Clinical testing experience for large genomic rearrangements in the BRCA1 and BRCA2 genes for hereditary breast and ovarian cancer. Poster, American Society of Human Genetics.

 • Spring K, Ahangari F, Scott SP, Waring P, Purdie DM, Chen PC, Hourigan K, Ramsay J, McKinnon PJ, Swift M, Lavin MF. Mice heterozygous for mutation in Atm, the gene involved in ataxia-telangiectasia, have heightened susceptibility to cancer. Nat Genet. 2002;32:185–90.

 • Stadler ZK, Saloustros E, Hansen NAL, Schluger AE, Kauff ND, Offit K, Robson ME. Absence of genomic BRCA1 and BRCA2 rearrangements in Ashkenazi breast and ovarian cancer families. Breast Cancer Res Treat. 2010;123:581–585.

 • Stankovic T, Kidd AM, Sutcliffe A, McGuire GM, Robinson P, Weber P, Bedenham T, Bradwell AR, Easton DF, Lennox GG, Haites N, Byrd PJ, Taylor AM. ATM mutations and phenotypes in ataxia-telangiectasia families in the British Isles: expression of mutant ATM and the risk of leukemia, lymphoma, and breast cancer. Am J Hum Genet. 1998;62:334–45.

 • Stoppa-Lyonnet D, Ansquer Y, Dreyfus H. et al. Familial invasive breast cancers: worse outcome related to BRCA1 mutations. J Clin Oncol. 2000;18:4053–9.

 • Struewing JP, Abeliovich D, Peretz T, Avishai N, Kaback MM, Collins FS, Brody LC. The carrier frequency of the BRCA1 185delAG mutation is approximately 1 percent in Ashkenazi Jewish individuals. Nat Genet. 1995;11:198–200.

 • Struewing JP, Hartge P, Wacholder S, Baker SM, Berlin M, McAdams M, Timmerman MM, Brody LC, Tucker MA. The risk of cancer associated with specific mutations of BRCA1 and BRCA2 among Ashkenazi Jews. N Engl J Med. 1997;336:1401–8.

 • Suzuki A, de la Pompa JL, Hakem R, Elia A, Yoshida R, Mo R, Nishina H, Chuang T, Wakeham A, Itie A, Koo W, Billia P, Ho A, Fukumoto M, Hui CC, Mak TW. Brca2 is required for embryonic cellular proliferation in the mouse. Genes Dev. 1997;11:1242–52.

 • Swift M, Morrell D, Massey RB, Chase CL. Incidence of cancer in 161 families affected by ataxia-telangiectasia. N Engl J Med. 1991;325:1831–6.

 • Szabo CI, King MC. Population genetics of BRCA1 and BRCA2. Am J Hum Genet. 1997;60:1013–20.

 • Tai YC, Domchek S, Parmigiani G, Chen S. Breast cancer risk among male BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2007;99:1811–1814.

 • Tan DSP, Rothermundt C, Thomas K, Bancroft E, Eeles R, Shanley S, Ardern-Jones A, Norman A, Kaye SB, Gore ME. “BRCAness” syndrome in ovarian cancer: a case-control study describing the clinical features and outcome of patients with epithelial ovarian cancer associated with BRCA1 and BRCA2 mutations. J Clin Oncol. 2008;26:5530–5536.

 • Teraoka SN, Malone KE, Doody DR, Suter NM, Ostrander EA, Daling JR, Concannon P. Increased frequency of ATM mutations in breast carcinoma patients with early onset disease and positive family history. Cancer. 2001;92:479–87.

 • Tesoriero A, Anderson C, Southey M, Somers G, McKay M, Armes J. et al. De novo BRCA1 mutation in a patient with breast cancer and an inherited BRCA2 mutation. Am J Hum Genet. 1999;65:567–569.

 • Thompson D, Easton DF. The breast cancer linkage consortium. Cancer incidence in BRCA1 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2002;94:1358–1365.

 • Thorlacius S, Olafsdottir G, Tryggvadottir L, Neuhausen S, Jonasson JG, Tavtigian SV, Tulinius H, Ogmundsdottir HM, Eyfjord JE. A single BRCA2 mutation in male and female breast cancer families from Iceland with varied cancer phenotypes. Nat Genet. 1996;13:117–9.

 • Thorlacius S, Struewing JP, Hartge P, Olafsdottir GH, Sigvaldason H, Tryggvadottir L, Wacholder S, Tulinius H, Eyfjord JE. Population-based study of risk of breast cancer in carriers of BRCA2 mutation. Lancet. 1998;352:1337–9.

 • Thorstenson YR, Roxas A, Kroiss R, Jenkins MA, Yu KM, Bachrich T, Muhr D, Wayne TL, Chu G, Davis RW, Wagner TM, Oefner PJ. Contributions of ATM mutations to familial breast and ovarian cancer. Cancer Res. 2003;63:3325–33.

 • Tryggvadottir L, Vidarsdottir L, Thorgeirsson T, Jonasson JG, Olafsdottir EJ, Olafsdottir GH. et al. J Natl Cancer Inst. 2007;99(12):929–935.

 • Tyrer J, Duffy SW, Cuzick J. A breast cancer prediction model incorporating familial and personal risk factors. Stat Med. 2004;23:1111–30.

 • Van Asperen CJ, Brohet RM, Meijers-Heijboer EJ, Hoogerbrugge N, Verhoef S, Vasen HF. et al. Cancer risks in BRCA2 families: estimates for sites other than breast and ovary. J Med Genet. 2005;42:711–719.

 • van der Luijt RB, van Zon PH, Jansen RP, van der Sijs-Bos CJ, Warlam-Rodenhuis CC, Ausems MG. De novo recurrent germline mutation of the BRCA2 gene in a patient with early onset breast cancer. J Med Genet. 2001;38:102–105.

 • Vaughn JP, Cirisano FD, Huper G, Berchuck A, Futreal PA, Marks JR, Iglehart JD. Cell cycle control of BRCA2. Cancer Res. 1996;56:4590–4.

 • Venkitaraman AR. Functions of BRCA1 and BRCA2 in the biological response to DNA damage. Journal of Cell Science. 2001;114:3591–8.

 • Venkitaraman AR. Cancer susceptibility and the functions of BRCA1 and BRCA2. Cell. 2002;108:171–82.

 • Verhoog LC, Brekelmans CT, Seynaeve C, Dahmen G, van Geel AN, Bartels CC, Tilanus-Linthorst MM, Wagner A, Devilee P, Halley DJ, van den Ouweland AM, Meijers-Heijboer EJ, Klijn JG. Survival in hereditary breast cancer associated with germline mutations of BRCA2. J Clin Oncol. 1999;17:3396–402.

 • Verhoog LC, Brekelmans CT, Seynaeve C, van den Bosch LM, Dahmen G, van Geel AN, Tilanus-Linthorst MM, Bartels CC, Wagner A, van den Ouweland A, Devilee P, Meijers-Heijboer EJ, Klijn JG. Survival and tumour characteristics of breast-cancer patients with germline mutations of BRCA1. Lancet. 1998;351:316–21.

 • Walsh MD, Buchanan DD, Cummings MC, Pearson SA, Arnold ST, Clendenning M, Walters R, McKeone DM, Spurdle AB, Hopper JL, Jenkins MA, Phillips KD, Suthers GK, George J, Goldblatt J, Muir A, Tucker K, Pelzer E, Gattas MR, Woodall S, Parry S, Macrae FA, Haile RW, Baron JA, Potter JD, Le Marchand L, Bapat B, Thibodeau SN, Lindor NM, McGuckin MA, Young JP. Lynch syndrome-associated breast cancers: clinicopathologic characteristics of a case series from the colon cancer family registry. Clin Cancer Res. 2010;16(7):2214–24.

 • Warner E, Causer PA. MRI surveillance for hereditary breast-cancer risk. Lancet. 2005;365:1747–9.

 • Warner E, Plewes DB, Hill KA, Causer PA, Zubovits JT, Jong RA, Cutrara MR, DeBoer G, Yaffe MJ, Messner SJ, Meschino WS, Piron CA, Narod SA. Surveillance of BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with magnetic resonance imaging, ultrasound, mammography, and clinical breast examination. JAMA. 2004;292:1317–25.

 • Weischer M, Bojesen SE, Tybjaerg-Hansen A, Axelsson CK, Nordestgaard BG. Increased risk of breast cancer associated with CHEK2*1100delC. J Clin Oncol. 2007;25(1):57–63.

 • Whittemore AS, Balise RR, Pharoah PD, Dicioccio RA, Oakley-Girvan I, Ramus SJ, Daly M, Usinowicz MB, Garlinghouse-Jones K, Ponder BA, Buys S, Senie R, Andrulis I, John E, Hopper JL, Piver MS. Oral contraceptive use and ovarian cancer risk among carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations. Br J Cancer. 2004;91:1911–5.

 • Whittemore AS, Gong G, Itnyre J. Prevalence and contribution of BRCA1 mutations in breast cancer and ovarian cancer: results from three U.S. population-based case-control studies of ovarian cancer. Am J Hum Genet. 1997;60:496–504.

 • Wong AKC, Pero R, Ormonde PA, Tavtigian SV, Bartel PL. RAD51 interacts with the evolutionarily conserved BRC motifs in the human breast cancer susceptibility gene brca2. J Biol Chem. 1997;272:31941–4.

 • Wu LC, Wang ZW, Tsan JT, Spillman MA, Phung A, Xu XL, Yang MC, Hwang LY, Bowcock AM, Baer R. Identification of a RING protein that can interact in vivo with the BRCA1 gene product. Nat Genet. 1996;14:430–40.

 • Zhang H, Tombline G, Weber BL. BRCA1, BRCA2, and DNA damage response: collision or collusion? Cell. 1998;92:433–6.

 • Zweemer RP, Verheijen RH, Coebergh JW, Jacobs IJ, van Diest PJ, Gille JJ, Skates S, Menko FH, Ten Kate LP, Kenemans P. Survival analysis in familial ovarian cancer, a case control study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001;98:219–23.

 • Boughey JC, Hartmann LC, Anderson SS, Degnim AC, Vierkant RA, Reynolds CA, Frost MH, Pankratz VS. Evaluation of the Tyrer-Cuzick (International Breast Cancer Intervention Study) model for breast cancer risk prediction in women with atypical hyperplasia. J Clin Oncol. 2010;28(22):3591–6.

 • Claus EB, Risch N, Thompson WD, Carter D. Relationship between breast histopathology and family history of breast cancer. Cancer. 1993;71:147–53.

 • Couch FJ, Hartmann LC. BRCA1 testing--advances and retreats. JAMA. 1998;279:955–7.

 • Croyle RT, Smith KR, Botkin JR, Baty B, Nash J. Psychological responses to BRCA1 mutation testing: preliminary findings. Health Psychol. 1997;16:63–72.

 • FitzGerald MG, MacDonald DJ, Krainer M, Hoover I, O'Neil E, Unsal H, Silva-Arrieto S, Finkelstein DM, Beer-Romero P, Englert C, Sgroi DC, Smith BL, Younger JW, Garber JE, Duda RB, Mayzel KA, Isselbacher KJ, Friend SH, Haber DA. Germ-line BRCA1 mutations in Jewish and non-Jewish women with early-onset breast cancer. N Engl J Med. 1996;334:143–9.

 • Frank TS, Manley SA, Olopade OI, Cummings S, Garber JE, Bernhardt B, Antman K, Russo D, Wood ME, Mullineau L, Isaacs C, Peshkin B, Buys S, Venne V, Rowley PT, Loader S, Offit K, Robson M, Hampel H, Brener D, Winer EP, Clark S, Weber B, Strong LC, Thomas A. et al. Sequence analysis of BRCA1 and BRCA2: correlation of mutations with family history and ovarian cancer risk. J Clin Oncol. 1998;16:2417–25.

 • Garber JE, Offit K. Hereditary cancer predisposition syndromes. J Clin Oncol. 2005;23:276–92.

 • Jensen RA, Thompson ME, Jetton TL, Szabo CI, van der Meer R, Helou B, Tronick SR, Page DL, King MC, Holt JT. BRCA1 is secreted and exhibits properties of a granin. Nat Genet. 1996;12:303–8.

 • Lerman C, Narod S, Schulman K, Hughes C, Gomez-Caminero A, Bonney G, Gold K, Trock B, Main D, Lynch J, Fulmore C, Snyder C, Lemon SJ, Conway T, Tonin P, Lenoir G, Lynch H. BRCA1 testing in families with hereditary breast-ovarian cancer. A prospective study of patient decision making and outcomes. JAMA. 1996;275:1885–92.

 • Malone KE, Daling JR, Weiss NS, McKnight B, White E, Voigt LF. Family history and survival of young women with invasive breast carcinoma. Cancer. 1996;78:1417–25.

 • Narod SA, Foulkes WD. BRCA1 and BRCA2: 1994 and beyond. Nat Rev Cancer. 2004;4:665–76.

 • Narod SA, Offit K. Prevention and management of hereditary breast cancer. J Clin Oncol. 2005;23:1656–63.

 • Peelen T, van Vliet M, Petrij-Bosch A, Mieremet R, Szabo C, van den Ouweland AM, Hogervorst F, Brohet R, Ligtenberg MJ, Teugels E, van der Luijt R, van der Hout AH, Gille JJ, Pals G, Jedema I, Olmer R, van Leeuwen I, Newman B, Plandsoen M, van der Est M, Brink G, Hageman S, Arts PJ, Bakker MM, Devilee P. et al. A high proportion of novel mutations in BRCA1 with strong founder effects among Dutch and Belgian hereditary breast and ovarian cancer families. Am J Hum Genet. 1997;60:1041–9.

 • Robson M. Breast cancer surveillance in women with hereditary risk due to BRCA1 or BRCA2 mutations. Clin Breast Cancer. 2004;5:260–8.

 • Rosen PP, Lesser ML, Senie RT, Kinne DW. Epidemiology of breast carcinoma III: relationship of family history to tumor type. Cancer. 1982;50:171–9.

 • Scully R, Xie A, Nagaraju G. Molecular functions of BRCA1 in the DNA damage response. Cancer Biol Ther. 2004;3:521–7.

 • Shattuck-Eidens D, McClure M, Simard J, Labrie F, Narod S, Couch F, Hoskins K, Weber B, Castilla L, Erdos M. et al. A collaborative survey of 80 mutations in the BRCA1 breast and ovarian cancer susceptibility gene. Implications for presymptomatic testing and screening. JAMA. 1995;273:535–41.

 • Stratton MR, Ford D, Neuhasen S, Seal S, Wooster R, Friedman LS, King MC, Egilsson V, Devilee P, McManus R. et al. Familial male breast cancer is not linked to the BRCA1 locus on chromosome 17q. Nat Genet. 1994;7:103–7.

 • Struewing JP, Brody LC, Erdos MR, Kase RG, Giambarresi TR, Smith SA, Collins FS, Tucker MA. Detection of eight BRCA1 mutations in 10 breast/ovarian cancer families, including 1 family with male breast cancer. Am J Hum Genet. 1995;57:1–7.

 • Tirkkonen M, Johannsson O, Agnarsson BA, Olsson H, Ingvarsson S, Karhu R, Tanner M, Isola J, Barkardottir RB, Borg A, Kallioniemi OP. Distinct somatic genetic changes associated with tumor progression in carriers of BRCA1 and BRCA2 germ-line mutations. Cancer Res. 1997;57:1222–7.

 • Yoshida K, Miki Y. Role of BRCA1 and BRCA2 as regulators of DNA repair, transcription, and cell cycle in response to DNA damage. Cancer Sci. 2004;95:866–71.

 • Achatz MI, Olivier M, Le Calvez F, Martel-Planche G, Lopes A, Rossi BM, Ashton-Prolla P, Giugliani R, Palmero EI, Vargas FR, Da Rocha JC, Vettore AL, Hainaut P. The TP53 mutations, R337Y, is associated with Li-Fraumeni and Li-Fraumeni-like syndrome in Brazilian families. Cancer Lett. 2007;245:96–102.

 • Avigad S, Peleg D, Barel D, Benyaminy H, Ben-Baruch N, Taub E, Shohat M, Goshen Y, Cohen IJ, Yaniv I, Zalzov R. Prenatal diagnosis in Li-Fraumeni syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2004;26:541–5.

 • Bachinski LL, Olufemi SE, Zhou X, Wu CC, Yip L, Shete S, Lozano G, Amos CI, Strong LC, Krahe R. Genetic mapping of a third Li-Fraumeni syndrome predisposition locus to human chromosome 1q23. Cancer Res. 2005;65:427–31.

 • Bell DW, Varley JM, Szydlo TE, Kang DH, Wahrer DC, Shannon KE, Lubratovich M, Verselis SJ, Isselbacher KJ, Fraumeni JF, Birch JM, Li FP, Garber JE, Haber DA. Heterozygous germ line hCHK2 mutations in Li-Fraumeni syndrome. Science. 1999;286:2258–31.

 • Birch JM, Hartley AL, Tricker K, Prosser J, Condie A, Kelsey A, Harries M, Jones P, Binchy A, Crowther D, Craft A, Eden O, Evans D, Thompson E, Mann J, Martin J, Mitchell E, Santibanez-Koref M. Prevalence and diversity of constitutional mutations in the p53 gene among 21 Li-Fraumeni families. Cancer Res. 1994;54:1298–304.

 • Birch JM, Alston RD, McNally RJ, Evans DG, Kelsey AM, Harris M, Eden OB, Varley JM. Relative frequency and morphology of cancers in carriers of germline TP53 mutations. Oncogene. 2001;20:4621–8.

 • Bond GL, Hu W, Bone EE, Robins H, Lutzker S, Arva N, Bargonetti J. A single nucleotide polymorphism in the MDM2 promoter attenuates the p53 tumor suppressor pathway and accelerates tumor formation in humans. Cell. 2004;119:591–602.

 • Bougeard G, Brugieres L, Chompret A, Gesta P, Charbonnier F, Valent A, Martin C, Raux G, Feunteun J, Bressac-de Paillerets B, Frebourg T. Screening for TP53 rearrangements in families with the Li-Fraumeni syndrome reveals a complete deletion of the TP53 gene. Oncogene. 2003;22:840–6.

 • Bougeard G, Baert-Desurmont S, Tournier I, Vasseur S, Martin C, Brugieres L, Chompret A, Bressac-de Paillerets B, Stoppa-Lyonnet D, Bonaiti-Pellie C, Frebourg T. Impact of the MDM2 SNP309 and p53 arg72-to-pro polymorphism on age of tumour onset in Li-Fraumeni syndrome. J Med Genet. 2006;43:531–3.

 • Bourdon JC. p53 and its isoforms in cancer. Brit J Cancer. 2007;97:277–82.

 • Brown BW, Costello TJ, Hwang SJ, Strong LC. Generation or birth cohort effect on cancer risk in Li-Fraumeni syndrome. Hum Genet. 2005;118:489–98.

 • Chao MM, Levine JE, Ruiz RE, Kohlmann WK, Bower MA, Petty EM, Mody RJ. Malignant triton tumor in a patient with Li-Fraumeni syndrome and a novel TP53 mutation. Pediatr Blood Cancer. 2007;49:1000–4.

 • Chompret A, Abel A, Stoppa-Lyonnet D, Brugieres L, Pages S, Feunteun J, Bonaiti-Pellie C. Sensitivity and predictive value of criteria for p53 germline mutation screening. J Med Genet. 2001;38:43–7.

 • Chompret A, Brugieres L, Ronsin M, Gardes M, Dessarps-Freichey F, Abel A, Hua D, Ligot L, Dondon MG, Bressac-de Paillerets B, Frebourg T, Lemerle J, Bonaiti-Pellie C, Feunteun J. P53 germline mutations in childhood cancers and cancer risk for carrier individuals. Br J Cancer. 2000;82:1932–7.

 • Chompret A. The Li-Fraumeni syndrome. Biochimie. 2002;84:75–82.

 • Cohen R, Curtis R, Inskip P, Fraumeni JF. The risk of developing second cancers among survivors of childhood soft tissue sarcoma. Cancer. 2005;103:2391–6.

 • Eeles R. Germline mutations in the TP53 gene. Cancer Surv. 1995;25:101–24.

 • Evans D, Birch J, Narod S. Is CHEK2 a cause of the Li-Fraumeni syndrome? J Med Genet. 2008;45:63–4.

 • Evans D, Birch J, Ramsden RT, Sharif S, Baser ME. Malignant transformation and new primary tumours after therapeutic radiation for benign disease: substantial risks in certain tumour prone syndromes. J Med Genet. 2006;43:289–94.

 • Gonzalez KD, Buzin CH, Noltner KA, Gu D, Li W, Malkin D, Sommer SS. High frequency of de novo mutations in Li-Fraumeni syndrome. J Med Genet. 2009a;46:689–93.

 • Gonzalez K, Noltner K, Buzin C, Gu D, Wen-Fong C, Nguyen V, Han J, Lowstuter K, Longmate J, Sommer S, Weitzel J. Beyond Li-Fraumeni syndrome: Clinical characteristics of families with p53 germline mutations. J Clin Oncol. 2009b;27:1250–6.

 • Hisada M, Garber JE, Fung CY, Fraumeni JF, Li FP. Multiple primary cancers in families with Li-Fraumeni syndrome. J Natl Cancer Inst. 1998;90:606–11.

 • Hwang SJ, Cheng LS, Lozano G, Amos CI, Gu X, Strong LC. Lung cancer risk in germline p53 mutation carriers: association between an inherited cancer predisposition, cigarette smoking, and cancer risk. Hum Genet. 2003;113:238–43.

 • Krutilkova V, Trkova M, Fleitz J, Gregor V, Novotna K, Krepelova A, Sumerauer D, Kodet R, Siruckova S, Plevova P, Bendova S, Hedvicakova P, Foreman NK, Sedlacek Z. Identification of five new families strengthens the link between childhood choroid plexus carcinoma and germline TP53 mutations. Eur J Cancer. 2005;41:1597–603.

 • Lalloo F, Varley J, Moran A, Ellis D. BRCA1, BRCA2 and TP53 mutations in very early-onset breast cancer with associated risks to relatives. Eur J Cancer. 2006;42:1143–50.

 • Li FP, Fraumeni JF, Mulvihill JJ, Blattner WA, Dreyfus MG, Tucker MA, Miller RW. A cancer family syndrome in twenty-four kindreds. Cancer Res. 1988;48:5358–62.

 • Libé R, Bertherat J. Molecular genetics of adrenocortical tumours, from familial to sporadic diseases. Eur J Endocrinol. 2005;153:477–87.

 • Limacher JM, Frebourg T, Natarajan-Ame S, Bergerat JP. Two metachronous tumors in the radiotherapy fields of a patient with Li-Fraumeni syndrome. Int J Cancer. 2001;96:238–42.

 • Lindor NM, McMaster ML, Lindor CJ, Greene MH. Li-Fraumeni syndrome. In Concise Handbook of Familial Cancer Susceptibility Syndromes – Second Edition. J Natl Cancer Inst Monogr. 2008;38:80–5.

 • Lustbader ED, Williams WR, Bondy ML, Strom S, Strong LC. Segregation analysis of cancer in families of childhood soft tissue sarcoma patients. Am J Hum Genet. 1992;51:344–56.

 • Masciari S, Van den Abbeele A, Diller L, Rastarhuyeva I, Yap J, Schneier K, Digianni L. F18-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography/Computed tomography screening in Li-Fraumeni syndrome. JAMA. 2008;299:1315–1319.

 • Meulmeester E, Jochemsen AG. p53: a guide to apoptosis. Curr Cancer Drug Targets. 2008;8:87–97.

 • NCCN (2008) The NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ Li-Fraumeni syndrome (Version 1.2008). © 2009 National Comprehensive Cancer Network, Inc. www.nccn.org. Accessed March 15, 2009. To view the most recent and complete version of the NCCN Guidelines, login to http://www.nccn.org.

 • Nemunaitis JM, Nemunaitis J. Potential of Advexin: a p53 gene-replacement therapy in Li-Fraumeni syndrome. Future Oncol. 2008;4:759–68.

 • Nichols KE, Malkin D, Garber JE, Fraumeni JF, Li FP. Germ-line p53 mutations predispose to a wide spectrum of early-onset cancers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10:83–7.

 • Olivier M, Goldgar DE, Sodha N, Ohgaki H, Kleihues P, Hainaut P, Eeles RA. Li-Fraumeni and related syndromes: correlation between tumor type, family structure, and TP53 genotype. Cancer Res. 2003;63:6643–50.

 • Patenaude AF, Schneider KA, Kieffer SA. et al. Acceptance of invitations for TP53 and BRCA1 predisposition testing: factors influencing potential utilization of cancer genetic testing. Psycho-oncol. 1996;5:241–50.

 • Peterson SK, Pentz RD, Marani SK, Ward PA, Blanco AM, LaRue D, Vogel K, Solomon T, Strong LC. Psychological functioning in persons considering genetic counseling and testing for Li-Fraumeni syndrome. Psychooncology. 2008;17:783–9.

 • Prochazkova K, Pavlikova K, Minarik M, Sumerauer D, Kodet R, Sedlacek Z. Somatic TP53 mutation mosaicism in a patient with Li-Fraumeni syndrome. Am J Med Genet A. 2009;149A:206–11.

 • Rechitsky S, Verlinsky O, Chistokhina A, Sharapova T, Ozen S, Masciangelo C, Kuliev A, Verlinsky Y. Preimplantation genetic diagnosis for cancer predisposition. Reprod Biomed Online. 2002;5:148–55.

 • Ribeiro RC, Rodriguez-Galindo C, Figueiredo BC, Mastellaro MJ, West AN, Kriwacki R, Zambetti GP. Germline TP53 R337H mutation is not sufficient to establish Li-Fraumeni or Li-Fraumeni like syndrome. Cancer Lett. 2007;247:353–5.

 • Ruijs MW, Broeks A, Menko F, Ausems M, Wagner A, Oldenburg R, Meijers-Heijboer H, Van’t Veer LJ, Verhoef S. The contribution of CHEK2 to the TP53-negative Li-Fraumeni phenotype. Hered Cancer Clin Pract. 2009;7:4–11.

 • Ruijs MW, Schmidt MK, Nevanlinna H, Tommiska J, Aittomaki K, Pruntel R, Verhoef S, van’t Veer LJ. The single-nucleotide polymorphism 309 in the MDM2 gene contributes to the Li-Fraumeni syndrome and related phenotypes. Eur J Hum Genet. 2007;14:110–4.

 • Schneider KA, DiGianni LM, Patenaude AF, Klar N, Stopfer JE, Calzone KA, Li FP, Weber BL, Garber JE. Accuracy of cancer family histories: Comparison of two breast cancer syndromes. Genetic Testing. 2004;8:222–8.

 • Senzer N, Nemunaitis J, Nemunaitis M, Lamont J, Gore M, Gabra H, Eeles R, Sodha N, Lynch FJ, Zumstein LA, Menander KB, Sobol RE, Chada S. p53 therapy in a patient with Li-Fraumeni syndrome. Mol Cancer Ther. 2007;6:1478–82.

 • Sidransky D, Tokino T, Helzlsouer K, Zehnbauer B, Rausch G, Shelton B, Prestigiacomo L, Vogelstein B, Davidson N. Inherited p53 gene mutations in breast cancer. Cancer Res. 1992;52:2984–6.

 • Simpson J, Carson S, Cisneros P. Preimplantation genetic diagnosis (PGD) for heritable neoplasia. J Natl Cancer Inst Monographs. 2005;34:87–90.

 • Tabori U, Nanda S, Druker H, Lees J, Malkin D. Younger age of cancer initiation is associated with shorter telomere length in Li-Fraumeni syndrome. Cancer Res. 2007;67:1415–8.

 • Tan T, Orme L, Lynch E, Croxford M, Dow C, Dewan P, Lipton L. Biallelic PMS2 mutations and a distinctive childhood cancer syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2008;30:254–7.

 • Thull DL, Vogel VG. Recognition and management of hereditary breast cancer syndromes. Oncologist. 2004;9:13–24.

 • Tinat J, Bougeard G, Baert-Desurmont S, Vasseur S, Martin C, Bouvignies E, Caron O, Bressac-de Paillerets B, Berthet P, Dugast C, Bonaiti-Pellie C, Stoppa-Lyonnet D. 2009 Version of the Chompret criteria for Li Fraumeni syndrome. J Clin Oncol. 2009;27:1–2.

 • Tomkova K, Tomka M, Zajac V. Contributation of p53, p63, and p73 to the developmental diseases and cancer. Neoplasma. 2008;55:177–81.

 • Trkova M, Prochazkova K, Krutilkova V, Sumerauer D, Sedlacek Z. Telomere length in peripheral blood cells of germline TP53 mutation carriers is shorter than that of normal individuals of corresponding age. Cancer. 2007;110:694–702.

 • Vahteristo P, Tamminen A, Karvinen P, Eerola H, Eklund C, Aaltonen LA, Blomqvist C, Aittomaki K, Nevanlinna H. p53, CHK2 and CHK1 genes in Finnish Families with Li-Fraumeni syndrome: further evidence of CHK2 in inherited cancer predisposition. Cancer Res. 2001;61:5718–22.

 • Varley JM, Evans G, Birch JM. Li-Fraumeni syndrome: a molecular and cinical review. BR J Cancer. 1997;76:1–14.

 • Varley JM, McGown G, Thorncroft M, James LA, Margison GP, Forster G, Evans DG, Harris M, Kelsey AM, Birch JM. Are there low-penetrance TP53 Alleles? Evidence from childhood adrenocortical tumors. Am J Hum Genet. 1999;65:995–1006.

 • Varley JM. Germline TP53 mutations and Li-Fraumeni syndrome. Hum Mutat. 2003;21:313–20.

 • Walsh T, Casadei S, Coats K, Swisher E. Spectrum of mutations in BRCA1, BRCA2, CHEK2, and TP53 in families at high risk of breast cancer. JAMA. 2006;295:1379–88.

 • Wang QE, Xhu Q, Wani MA, Wani G, Chen J, Wani AA. Tumor suppressor p53 dependent recruitment of nucleotide excision repair factors XPC and TFIIH to DNA damage. DNA Repair. 2003;2:483–99.

 • Wong P, Verselis SJ, Garber JE, Schneider K, DiGianni L, Stockwell DH, Li FP, Syngal S. Prevalence of early onset colorectal cancer in 397 patients with classic Li-Fraumeni syndrome. Gastroenterology. 2006;130:73–9.

 • Wu CC, Shete S, Amos CI, Strong LC. Joint Effects of Germ-Line p53 Mutation and Sex on Cancer Risk in Li-Fraumeni Syndrome. Cancer Res. 2006;66:8287–92.

 • Yamada H, Shinmura K, Yamamura Y. et al. Identification and characterization of a novel germline p53 mutation in a patient with glioblastoma and colon cancer. Int J Cancer. 2009;125:973–6.  

 • Ailevi kanser yatkınlığı (klasik Li-Fraumeni sendromu ya da Li-Fraumeni benzeri sendrom) erken yaşta tümör oluşumu, tek bir bireyde çok sayıda primer tümör gözlenmesi ve bir aileden çok sayıda etkilenmiş/kanserli kişinin bulunması ile karakterizedir. Otozomal dominant kalıtım gösterir ve 17p kromozomal bölgesinde yer alan TP53 (p53) genindeki germ-line mutasyonlar ile ilişkilidir. En sık rastlanan tümör tipleri yumuşak doku sarkomları, osteosarkomlar, meme kanseri, beyin tümörleri, lösemi ve adrenokortikal karsinomlardır. Klasik Li-Fraumeni sendromu indeks olguda 45 yaş öncesinde sarkom gelişmesi, birinci derece akrabasında 45 yaşından önce oluşmuş herhangi bir kanserin bulunması ve ek olarak birinci ya da ikinci dereceden bir akrabasında 45 yaşından önce herhangi bir kanserin ya da herhangi bir yaşta sarkom oluşmuş olması şeklinde tanımlanmaktadır. Li-Fraumeni benzeri sendrom ise indeks olguda çocukluk çağında kanser oluşmuş olması ya da 45 yaşından önce sarkom, beyin tümörü veya adrenokortikal tümör ortaya çıkması, birinci ya da ikinci dereceden bir akrabasında herhangi bir yaşta tipik Li-Fraumeni tipi bir kanseri ortaya çıkmış olması ve ek olarak birinci ya da ikinci dereceden bir akrabasında 60 yaşından önce herhangi bir kanserin gelişmiş olması şeklinde tanımlanmaktadır. Li-Fraumeni sendromlu olguların yaklaşık %70’inde ve Li-Fraumeni benzeri sendromlu olguların %40’ında TP53 geninde germ-line mutasyonlara rastlanmaktadır.
 • Çefle K. Kanser Genetiği. Klinik Gelişim.
  http://www.klinikgelisim.org.tr/eskisayi/kg22_3/9.pdf

 • Güran Ş. Kanserden Korunma. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47: 324-326.
  http://www.gulhanemedicaljournal.org/pdf/pdf_GMJ_286.pdf

 • Karaman A. Mide Kanserinde P53 Tümör Supresör Geninin Rolü. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2003, 23:67-73.
  http://tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_2829.html

 • Özgöz A, Şamlı H, Solak M, Aktepe F, Aydın Özgür M, Yörükoğlu K. Mesane Kanseri Tanılı Olgularda p53 Geni Mutasyon Analizi. Kocatepe Tıp Dergisi 6: 41-45 / Eylül 2005.
  http://www.kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/PDF/Eylul%202005/41-45%20Asuman%20Ozgoz.pdf

 • Achatz MI, Olivier M, Le Calvez F, Martel-Planche G, Lopes A, Rossi BM, Ashton-Prolla P, Giugliani R, Palmero EI, Vargas FR, Da Rocha JC, Vettore AL, Hainaut P. The TP53 mutations, R337Y, is associated with Li-Fraumeni and Li-Fraumeni-like syndrome in Brazilian families. Cancer Lett. 2007;245:96–102.

 • Avigad S, Peleg D, Barel D, Benyaminy H, Ben-Baruch N, Taub E, Shohat M, Goshen Y, Cohen IJ, Yaniv I, Zalzov R. Prenatal diagnosis in Li-Fraumeni syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2004;26:541–5.

 • Bachinski LL, Olufemi SE, Zhou X, Wu CC, Yip L, Shete S, Lozano G, Amos CI, Strong LC, Krahe R. Genetic mapping of a third Li-Fraumeni syndrome predisposition locus to human chromosome 1q23. Cancer Res. 2005;65:427–31.

 • Bell DW, Varley JM, Szydlo TE, Kang DH, Wahrer DC, Shannon KE, Lubratovich M, Verselis SJ, Isselbacher KJ, Fraumeni JF, Birch JM, Li FP, Garber JE, Haber DA. Heterozygous germ line hCHK2 mutations in Li-Fraumeni syndrome. Science. 1999;286:2258–31.

 • Birch JM, Hartley AL, Tricker K, Prosser J, Condie A, Kelsey A, Harries M, Jones P, Binchy A, Crowther D, Craft A, Eden O, Evans D, Thompson E, Mann J, Martin J, Mitchell E, Santibanez-Koref M. Prevalence and diversity of constitutional mutations in the p53 gene among 21 Li-Fraumeni families. Cancer Res. 1994;54:1298–304.

 • Birch JM, Alston RD, McNally RJ, Evans DG, Kelsey AM, Harris M, Eden OB, Varley JM. Relative frequency and morphology of cancers in carriers of germline TP53 mutations. Oncogene. 2001;20:4621–8.

 • Bond GL, Hu W, Bone EE, Robins H, Lutzker S, Arva N, Bargonetti J. A single nucleotide polymorphism in the MDM2 promoter attenuates the p53 tumor suppressor pathway and accelerates tumor formation in humans. Cell. 2004;119:591–602.

 • Bougeard G, Brugieres L, Chompret A, Gesta P, Charbonnier F, Valent A, Martin C, Raux G, Feunteun J, Bressac-de Paillerets B, Frebourg T. Screening for TP53 rearrangements in families with the Li-Fraumeni syndrome reveals a complete deletion of the TP53 gene. Oncogene. 2003;22:840–6.

 • Bougeard G, Baert-Desurmont S, Tournier I, Vasseur S, Martin C, Brugieres L, Chompret A, Bressac-de Paillerets B, Stoppa-Lyonnet D, Bonaiti-Pellie C, Frebourg T. Impact of the MDM2 SNP309 and p53 arg72-to-pro polymorphism on age of tumour onset in Li-Fraumeni syndrome. J Med Genet. 2006;43:531–3.

 • Bourdon JC. p53 and its isoforms in cancer. Brit J Cancer. 2007;97:277–82.

 • Brown BW, Costello TJ, Hwang SJ, Strong LC. Generation or birth cohort effect on cancer risk in Li-Fraumeni syndrome. Hum Genet. 2005;118:489–98.

 • Chao MM, Levine JE, Ruiz RE, Kohlmann WK, Bower MA, Petty EM, Mody RJ. Malignant triton tumor in a patient with Li-Fraumeni syndrome and a novel TP53 mutation. Pediatr Blood Cancer. 2007;49:1000–4.

 • Chompret A, Abel A, Stoppa-Lyonnet D, Brugieres L, Pages S, Feunteun J, Bonaiti-Pellie C. Sensitivity and predictive value of criteria for p53 germline mutation screening. J Med Genet. 2001;38:43–7.

 • Chompret A, Brugieres L, Ronsin M, Gardes M, Dessarps-Freichey F, Abel A, Hua D, Ligot L, Dondon MG, Bressac-de Paillerets B, Frebourg T, Lemerle J, Bonaiti-Pellie C, Feunteun J. P53 germline mutations in childhood cancers and cancer risk for carrier individuals. Br J Cancer. 2000;82:1932–7.

 • Chompret A. The Li-Fraumeni syndrome. Biochimie. 2002;84:75–82.

 • Cohen R, Curtis R, Inskip P, Fraumeni JF. The risk of developing second cancers among survivors of childhood soft tissue sarcoma. Cancer. 2005;103:2391–6.

 • Eeles R. Germline mutations in the TP53 gene. Cancer Surv. 1995;25:101–24.

 • Evans D, Birch J, Narod S. Is CHEK2 a cause of the Li-Fraumeni syndrome? J Med Genet. 2008;45:63–4.

 • Evans D, Birch J, Ramsden RT, Sharif S, Baser ME. Malignant transformation and new primary tumours after therapeutic radiation for benign disease: substantial risks in certain tumour prone syndromes. J Med Genet. 2006;43:289–94.

 • Gonzalez KD, Buzin CH, Noltner KA, Gu D, Li W, Malkin D, Sommer SS. High frequency of de novo mutations in Li-Fraumeni syndrome. J Med Genet. 2009a;46:689–93.

 • Gonzalez K, Noltner K, Buzin C, Gu D, Wen-Fong C, Nguyen V, Han J, Lowstuter K, Longmate J, Sommer S, Weitzel J. Beyond Li-Fraumeni syndrome: Clinical characteristics of families with p53 germline mutations. J Clin Oncol. 2009b;27:1250–6.

 • Hisada M, Garber JE, Fung CY, Fraumeni JF, Li FP. Multiple primary cancers in families with Li-Fraumeni syndrome. J Natl Cancer Inst. 1998;90:606–11.

 • Hwang SJ, Cheng LS, Lozano G, Amos CI, Gu X, Strong LC. Lung cancer risk in germline p53 mutation carriers: association between an inherited cancer predisposition, cigarette smoking, and cancer risk. Hum Genet. 2003;113:238–43.

 • Krutilkova V, Trkova M, Fleitz J, Gregor V, Novotna K, Krepelova A, Sumerauer D, Kodet R, Siruckova S, Plevova P, Bendova S, Hedvicakova P, Foreman NK, Sedlacek Z. Identification of five new families strengthens the link between childhood choroid plexus carcinoma and germline TP53 mutations. Eur J Cancer. 2005;41:1597–603.

 • Lalloo F, Varley J, Moran A, Ellis D. BRCA1, BRCA2 and TP53 mutations in very early-onset breast cancer with associated risks to relatives. Eur J Cancer. 2006;42:1143–50.

 • Li FP, Fraumeni JF, Mulvihill JJ, Blattner WA, Dreyfus MG, Tucker MA, Miller RW. A cancer family syndrome in twenty-four kindreds. Cancer Res. 1988;48:5358–62.

 • Libé R, Bertherat J. Molecular genetics of adrenocortical tumours, from familial to sporadic diseases. Eur J Endocrinol. 2005;153:477–87.

 • Limacher JM, Frebourg T, Natarajan-Ame S, Bergerat JP. Two metachronous tumors in the radiotherapy fields of a patient with Li-Fraumeni syndrome. Int J Cancer. 2001;96:238–42.

 • Lindor NM, McMaster ML, Lindor CJ, Greene MH. Li-Fraumeni syndrome. In Concise Handbook of Familial Cancer Susceptibility Syndromes – Second Edition. J Natl Cancer Inst Monogr. 2008;38:80–5.

 • Lustbader ED, Williams WR, Bondy ML, Strom S, Strong LC. Segregation analysis of cancer in families of childhood soft tissue sarcoma patients. Am J Hum Genet. 1992;51:344–56.

 • Masciari S, Van den Abbeele A, Diller L, Rastarhuyeva I, Yap J, Schneier K, Digianni L. F18-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography/Computed tomography screening in Li-Fraumeni syndrome. JAMA. 2008;299:1315–1319.

 • Meulmeester E, Jochemsen AG. p53: a guide to apoptosis. Curr Cancer Drug Targets. 2008;8:87–97.

 • NCCN (2008) The NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ Li-Fraumeni syndrome (Version 1.2008). © 2009 National Comprehensive Cancer Network, Inc. www.nccn.org. Accessed March 15, 2009. To view the most recent and complete version of the NCCN Guidelines, login to http://www.nccn.org.

 • Nemunaitis JM, Nemunaitis J. Potential of Advexin: a p53 gene-replacement therapy in Li-Fraumeni syndrome. Future Oncol. 2008;4:759–68.

 • Nichols KE, Malkin D, Garber JE, Fraumeni JF, Li FP. Germ-line p53 mutations predispose to a wide spectrum of early-onset cancers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10:83–7.

 • Olivier M, Goldgar DE, Sodha N, Ohgaki H, Kleihues P, Hainaut P, Eeles RA. Li-Fraumeni and related syndromes: correlation between tumor type, family structure, and TP53 genotype. Cancer Res. 2003;63:6643–50.

 • Patenaude AF, Schneider KA, Kieffer SA. et al. Acceptance of invitations for TP53 and BRCA1 predisposition testing: factors influencing potential utilization of cancer genetic testing. Psycho-oncol. 1996;5:241–50.

 • Peterson SK, Pentz RD, Marani SK, Ward PA, Blanco AM, LaRue D, Vogel K, Solomon T, Strong LC. Psychological functioning in persons considering genetic counseling and testing for Li-Fraumeni syndrome. Psychooncology. 2008;17:783–9.

 • Prochazkova K, Pavlikova K, Minarik M, Sumerauer D, Kodet R, Sedlacek Z. Somatic TP53 mutation mosaicism in a patient with Li-Fraumeni syndrome. Am J Med Genet A. 2009;149A:206–11.

 • Rechitsky S, Verlinsky O, Chistokhina A, Sharapova T, Ozen S, Masciangelo C, Kuliev A, Verlinsky Y. Preimplantation genetic diagnosis for cancer predisposition. Reprod Biomed Online. 2002;5:148–55.

 • Ribeiro RC, Rodriguez-Galindo C, Figueiredo BC, Mastellaro MJ, West AN, Kriwacki R, Zambetti GP. Germline TP53 R337H mutation is not sufficient to establish Li-Fraumeni or Li-Fraumeni like syndrome. Cancer Lett. 2007;247:353–5.

 • Ruijs MW, Broeks A, Menko F, Ausems M, Wagner A, Oldenburg R, Meijers-Heijboer H, Van’t Veer LJ, Verhoef S. The contribution of CHEK2 to the TP53-negative Li-Fraumeni phenotype. Hered Cancer Clin Pract. 2009;7:4–11.

 • Ruijs MW, Schmidt MK, Nevanlinna H, Tommiska J, Aittomaki K, Pruntel R, Verhoef S, van’t Veer LJ. The single-nucleotide polymorphism 309 in the MDM2 gene contributes to the Li-Fraumeni syndrome and related phenotypes. Eur J Hum Genet. 2007;14:110–4.

 • Schneider KA, DiGianni LM, Patenaude AF, Klar N, Stopfer JE, Calzone KA, Li FP, Weber BL, Garber JE. Accuracy of cancer family histories: Comparison of two breast cancer syndromes. Genetic Testing. 2004;8:222–8.

 • Senzer N, Nemunaitis J, Nemunaitis M, Lamont J, Gore M, Gabra H, Eeles R, Sodha N, Lynch FJ, Zumstein LA, Menander KB, Sobol RE, Chada S. p53 therapy in a patient with Li-Fraumeni syndrome. Mol Cancer Ther. 2007;6:1478–82.

 • Sidransky D, Tokino T, Helzlsouer K, Zehnbauer B, Rausch G, Shelton B, Prestigiacomo L, Vogelstein B, Davidson N. Inherited p53 gene mutations in breast cancer. Cancer Res. 1992;52:2984–6.

 • Simpson J, Carson S, Cisneros P. Preimplantation genetic diagnosis (PGD) for heritable neoplasia. J Natl Cancer Inst Monographs. 2005;34:87–90.

 • Tabori U, Nanda S, Druker H, Lees J, Malkin D. Younger age of cancer initiation is associated with shorter telomere length in Li-Fraumeni syndrome. Cancer Res. 2007;67:1415–8.

 • Tan T, Orme L, Lynch E, Croxford M, Dow C, Dewan P, Lipton L. Biallelic PMS2 mutations and a distinctive childhood cancer syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2008;30:254–7.

 • Thull DL, Vogel VG. Recognition and management of hereditary breast cancer syndromes. Oncologist. 2004;9:13–24.

 • Tinat J, Bougeard G, Baert-Desurmont S, Vasseur S, Martin C, Bouvignies E, Caron O, Bressac-de Paillerets B, Berthet P, Dugast C, Bonaiti-Pellie C, Stoppa-Lyonnet D. 2009 Version of the Chompret criteria for Li Fraumeni syndrome. J Clin Oncol. 2009;27:1–2.

 • Tomkova K, Tomka M, Zajac V. Contributation of p53, p63, and p73 to the developmental diseases and cancer. Neoplasma. 2008;55:177–81.

 • Trkova M, Prochazkova K, Krutilkova V, Sumerauer D, Sedlacek Z. Telomere length in peripheral blood cells of germline TP53 mutation carriers is shorter than that of normal individuals of corresponding age. Cancer. 2007;110:694–702.

 • Vahteristo P, Tamminen A, Karvinen P, Eerola H, Eklund C, Aaltonen LA, Blomqvist C, Aittomaki K, Nevanlinna H. p53, CHK2 and CHK1 genes in Finnish Families with Li-Fraumeni syndrome: further evidence of CHK2 in inherited cancer predisposition. Cancer Res. 2001;61:5718–22.

 • Varley JM, Evans G, Birch JM. Li-Fraumeni syndrome: a molecular and cinical review. BR J Cancer. 1997;76:1–14.

 • Varley JM, McGown G, Thorncroft M, James LA, Margison GP, Forster G, Evans DG, Harris M, Kelsey AM, Birch JM. Are there low-penetrance TP53 Alleles? Evidence from childhood adrenocortical tumors. Am J Hum Genet. 1999;65:995–1006.

 • Varley JM. Germline TP53 mutations and Li-Fraumeni syndrome. Hum Mutat. 2003;21:313–20.

 • Walsh T, Casadei S, Coats K, Swisher E. Spectrum of mutations in BRCA1, BRCA2, CHEK2, and TP53 in families at high risk of breast cancer. JAMA. 2006;295:1379–88.

 • Wang QE, Xhu Q, Wani MA, Wani G, Chen J, Wani AA. Tumor suppressor p53 dependent recruitment of nucleotide excision repair factors XPC and TFIIH to DNA damage. DNA Repair. 2003;2:483–99.

 • Wong P, Verselis SJ, Garber JE, Schneider K, DiGianni L, Stockwell DH, Li FP, Syngal S. Prevalence of early onset colorectal cancer in 397 patients with classic Li-Fraumeni syndrome. Gastroenterology. 2006;130:73–9.

 • Wu CC, Shete S, Amos CI, Strong LC. Joint Effects of Germ-Line p53 Mutation and Sex on Cancer Risk in Li-Fraumeni Syndrome. Cancer Res. 2006;66:8287–92.

 • Yamada H, Shinmura K, Yamamura Y. et al. Identification and characterization of a novel germline p53 mutation in a patient with glioblastoma and colon cancer. Int J Cancer. 2009;125:973–6.  

 • Fernandez-Fernandez MR, Sot B. The relevance of protein-protein interactions for p53 function: the CPE contribution. Protein Eng Des Sel. 2011 Jan;24(1-2):41-51. Epub 2010 Oct 15.

 •  Dai C, Gu W. p53 post-translational modification: deregulated in tumorigenesis. Trends Mol Med. 2010 Nov;16(11):528-36.

 • Jain AK, Barton MC. Making sense of ubiquitin ligases that regulate p53. Cancer Biol Ther. 2010 Oct;10(7):665-72. Epub 2010 Oct 1.

 • Stanga S, Lanni C, Govoni S, Uberti D, D'Orazi G, Racchi M. Unfolded p53 in the pathogenesis of Alzheimer's disease: is HIPK2 the link? Aging (Albany NY). 2010 Sep;2(9):545-54.

 • Legan M. Cyclooxygenase-2, p53 and glucose transporter-1 as predictors of malignancy in the development of gallbladder carcinomas. Bosn J Basic Med Sci.2010 Aug;10(3):192-6.

 • Menendez D, Inga A, Resnick MA. Potentiating the p53 network. Discov Med. 2010 Jul;10(50):94-100.

 • Holley AK, Dhar SK, St Clair DK. Manganese superoxide dismutase versus p53: the mitochondrial center. Ann N Y Acad Sci. 2010 Jul;1201:72-8.

 •  Dahabreh IJ, Linardou H, Bouzika P, Varvarigou V, Murray S. TP53 Arg72Pro polymorphism and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Jul;19(7):1840-7.

 • Demian N, Harris RJ, Abramovitch K, Wilson JW, Vigneswaran N. Malignant transformation of calcifying epithelial odontogenic tumor is associated with the  loss of p53 transcriptional activity: a case report with review of the literature. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Aug;68(8):1964-73. Epub 2010 Jun 9.

 • Sebastian S, Azzariti A, Silvestris N, Porcelli L, Russo A, Paradiso A. p53 as the main traffic controller of the cell signaling network. Front Biosci. 2010 Jun 1;15:1172-90.

 • Solomon H, Brosh R, Buganim Y, Rotter V. Inactivation of the p53 tumor suppressor gene and activation of the Ras oncogene: cooperative events in tumorigenesis. Discov Med. 2010 May;9(48):448-54.

 • Lou WJ, Chen Q, Liu L, Qian C. [miR-34s--a tumor suppression protein p53 highly related microRNA]. Yi Chuan. 2010 May;32(5):423-30.

 • Semczuk A, Schneider-Stock R, Szewczuk W. Prevalence of allelic loss at TP53  in endometrial carcinomas. Oncology. 2010;78(3-4):220-8. Epub 2010 May 5.

 •  Grochola LF, Zeron-Medina J, Mériaux S, Bond GL. Single-nucleotide polymorphisms in the p53 signaling pathway. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2010 May 1;2(5):a001032. Epub 2009 Dec 9.

 •  Mancini F, Di Conza G, Monti O, Macchiarulo A, Pellicciari R, Pontecorvi A, Moretti F. Puzzling over MDM4-p53 network. Int J Biochem Cell Biol. 2010 Jul;42(7):1080-3. Epub 2010 Apr 22.

 • Besaratinia A, Pfeifer GP. Applications of the human p53 knock-in (Hupki) mouse model for human carcinogen testing. FASEB J. 2010 Aug;24(8):2612-9. Epub 2010 Apr 6.

 • Tang NP, Wu YM, Wang B, Ma J. Systematic review and meta-analysis of the association between P53 codon 72 polymorphism and colorectal cancer. Eur J Surg Oncol. 2010 May;36(5):431-8. Epub 2010 Apr 3

 •  Oren M, Rotter V. Mutant p53 gain-of-function in cancer. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2010 Feb;2(2):a001107.

 • Feng Z. p53 regulation of the IGF-1/AKT/mTOR pathways and the endosomal compartment. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2010 Feb;2(2):a001057.

 •  Olivier M, Hollstein M, Hainaut P. TP53 mutations in human cancers: origins,  consequences, and clinical use. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2010 Jan;2(1):a001008.

 • Negrini S, Gorgoulis VG, Halazonetis TD. Genomic instability--an evolving hallmark of cancer. Nat Rev Mol Cell Biol. 2010 Mar;11(3):220-8.

 • Wade M, Wang YV, Wahl GM. The p53 orchestra: Mdm2 and Mdmx set the tone. Trends Cell Biol. 2010 May;20(5):299-309. Epub 2010 Feb 19.

 • Tandon S, Tudur-Smith C, Riley RD, Boyd MT, Jones TM. A systematic review of  p53 as a prognostic factor of survival in squamous cell carcinoma of the four main anatomical subsites of the head and neck. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.  2010 Feb;19(2):574-87.

 • Zilfou JT, Lowe SW. Tumor suppressive functions of p53. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2009 Nov;1(5):a001883.

 • Maiuri MC, Galluzzi L, Morselli E, Kepp O, Malik SA, Kroemer G. Autophagy regulation by p53. Curr Opin Cell Biol. 2010 Apr;22(2):181-5. Epub 2010 Jan 13.

 • Holmes MV, Shah T, Vickery C, Smeeth L, Hingorani AD, Casas JP. Fulfilling the promise of personalized medicine? Systematic review and field synopsis of pharmacogenetic studies. PLoS One. 2009 Dec 2;4(12):e7960.

 •  Palmero EI, Achatz MI, Ashton-Prolla P, Olivier M, Hainaut P. Tumor protein 53 mutations and inherited cancer: beyond Li-Fraumeni syndrome. Curr Opin Oncol.  2010 Jan;22(1):64-9.

 • Scrable H, Burns-Cusato M, Medrano S. Anxiety and the aging brain: stressed out over p53? Biochim Biophys Acta. 2009 Dec;1790(12):1587-91. Epub 2009 Oct 1.

 • Saint Just Ribeiro M, Wallberg AE. Transcriptional mechanisms by the coregulator MAML1. Curr Protein Pept Sci. 2009 Dec;10(6):570-6.

 • Adhikari AS, Iwakuma T. Mutant p53 gain of oncogenic function: in vivo evidence, mechanism of action and its clinical implications. Fukuoka Igaku Zasshi. 2009 Jun;100(6):217-28.

 •  Gao L, Nieters A, Brenner H. Cell proliferation-related genetic polymorphisms and gastric cancer risk: systematic review and meta-analysis. Eur J Hum Genet. 2009 Dec;17(12):1658-67. Epub 2009 Jun 17.

 • Cheung KJ, Horsman DE, Gascoyne RD. The significance of TP53 in lymphoid malignancies: mutation prevalence, regulation, prognostic impact and potential as a therapeutic target. Br J Haematol. 2009 Aug;146(3):257-69. Epub 2009 Jun 3.

 • Ruano-Ravina A, Faraldo-Valles MJ, Barros-Dios JM. Is there a specific mutation of p53 gene due to radon exposure? A systematic review. Int J Radiat Biol. 2009 Jul;85(7):      614-21.

 •  Vousden KH, Prives C. Blinded by the Light: The Growing Complexity of p53. Cell. 2009 May 1;137(3):413-31.

 • Gouas D, Shi H, Hainaut P. The aflatoxin-induced TP53 mutation at codon 249 (R249S): biomarker of exposure, early detection and target for therapy. Cancer Lett. 2009 Dec 1;286(1):29-37. Epub 2009 Apr 18.

 • Zenz T, Mohr J, Edelmann J, Sarno A, Hoth P, Heuberger M, Helfrich H, Mertens D, Dohner H, Stilgenbauer S. Treatment resistance in chronic lymphocytic leukemia: the role of the p53 pathway. Leuk Lymphoma. 2009 Mar;50(3):510-3.

 • Coutts AS, Adams CJ, La Thangue NB. p53 ubiquitination by Mdm2: a never ending tail? DNA Repair (Amst). 2009 Apr 5;8(4):483-90. Epub 2009 Feb 12.

 • Whibley C, Pharoah PD, Hollstein M. p53 polymorphisms: cancer implications. Nat Rev Cancer. 2009 Feb;9(2):95-107.

 • Agarwalla PK, Dunn IF, Turner CD, Ligon KL, Schneider KA, Smith ER. A novel TP53 germline mutation in a family with a history of multiple malignancies: case  report and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 2008;44(6):501-8. Epub 2009 Jan 6.

 • Kim E, Giese A, Deppert W. Wild-type p53 in cancer cells: when a guardian turns into a blackguard. Biochem Pharmacol. 2009 Jan 1;77(1):11-20. Epub 2008 Sep 3.

 •  Cheung CT, Hasan MK, Widodo N, Kaul SC, Wadhwa R. CARF: an emerging  egulatorof p53 tumor suppressor and senescence pathway. Mech Ageing Dev. 2009 Jan-Feb;130(1-2):18-23. Epub 2008 May 8.

 • Cance WG, Golubovskaya VM. Focal adhesion kinase versus p53: apoptosis or survival? Sci Signal. 2008 May 20;1(20):pe22.

 • Sano M, Komuro I. [P53 and its role in the development of heart failure]. Nippon Rinsho. 2008 May;66(5):1013-21.

 • Joerger AC, Fersht AR. Structural biology of the tumor suppressor p53. Annu Rev Biochem. 2008;77:557-82.

 •  Williams JR, Zhang Y, Zhou H, Gridley DS, Koch CJ, Russell J, Slater JS, Little JB. A quantitative overview of radiosensitivity of human tumor cells across histological type and TP53 status. Int J Radiat Biol. 2008 Apr;84(4):253-64.

 •  Meulmeester E, Jochemsen AG. p53: a guide to apoptosis. Curr Cancer Drug Targets. 2008 Mar;8(2):87-97.

 • Uberti D, Lanni C, Racchi M, Govoni S, Memo M. Conformationally altered p53:

 • a putative peripheral marker for Alzheimer's disease. Neurodegener Dis. 2008;5(3-4):209-11. Epub 2008 Mar 6.

 • Bourdon JC. p53 Family isoforms. Curr Pharm Biotechnol. 2007 Dec;8(6):332-6.

 • Chumakov PM. Versatile functions of p53 protein in multicellular organisms. Biochemistry (Mosc). 2007 Dec;72(13):1399-421.

 • De Chaudhuri S, Kundu M, Banerjee M, Das JK, Majumdar P, Basu S, Roychoudhury S, Singh KK, Giri AK. Arsenic-induced health effects and genetic damage in keratotic individuals: involvement of p53 arginine variant and chromosomal aberrations in arsenic susceptibility. Mutat Res. 2008 Jul-Aug;659(1-2):118-25. Epub 2007 Nov 26.

 • Garner E, Raj K. Protective mechanisms of p53-p21-pRb proteins against DNA damage-induced cell death. Cell Cycle. 2008 Feb 1;7(3):277-82. Epub 2007 Nov 18.

 • Raver-Shapira N, Oren M. Tiny actors, great roles: microRNAs in p53's service. Cell Cycle. 2007 Nov 1;6(21):2656-61. Epub 2007 Aug 19.

 • Soussi T, Wiman KG. Shaping genetic alterations in human cancer: the p53 mutation paradigm. Cancer Cell. 2007 Oct;12(4):303-12.

 • Bose I, Ghosh B. The p53-MDM2 network: from oscillations to apoptosis. J Biosci. 2007 Aug;32(5):991-7.

 • Ferris RL, Grandis JR. NF-kappaB gene signatures and p53 mutations in head and neck squamous cell carcinoma. Clin Cancer Res. 2007 Oct 1;13(19):5663-4.

 • Sarek G, Ojala PM. p53 reactivation kills KSHV lymphomas efficiently in vitro and in vivo: new hope for treating aggressive viral lymphomas. Cell Cycle. 2007 Sep 15;6(18):2205-9. Epub 2007 Jul 10.

 • Song H, Xu Y. Gain of function of p53 cancer mutants in disrupting critical DNA damage response pathways. Cell Cycle. 2007 Jul 1;6(13):1570-3. Epub 2007 May 22.

 • Zhou Y, Li N, Zhuang W, Liu GJ, Wu TX, Yao X, Du L, Wei ML, Wu XT. P53 codon 72 polymorphism and gastric cancer: a meta-analysis of the literature. Int J Cancer. 2007 Oct 1;121(7):1481-6.

 • Mellert H, Sykes SM, Murphy ME, McMahon SB. The ARF/oncogene pathway activates p53 acetylation within the DNA binding domain. Cell Cycle. 2007 Jun 1;6(11):1304-6. Epub 2007 Jun 24.

 •  Joerger AC, Fersht AR. Structural biology of the tumor suppressor p53 and cancer-associated mutants. Adv Cancer Res. 2007;97:1-23.

 • Sekine I, Minna JD, Nishio K, Tamura T, Saijo N. A literature review of molecular markers predictive of clinical response to cytotoxic chemotherapy in patients with lung cancer. J Thorac Oncol. 2006 Jan;1(1):31-7.

 • Jiang P, Du W, Wu M. p53 and Bad: remote strangers become close friends. Cell Res. 2007 Apr;17(4):283-5.

 • Joerger AC, Fersht AR. Structure-function-rescue: the diverse nature of common p53 cancer mutants. Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2226-42.

 • Li Y, Prives C. Are interactions with p63 and p73 involved in mutant p53 gain of oncogenic function? Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2220-5.

 • Strano S, Dell'Orso S, Di Agostino S, Fontemaggi G, Sacchi A, Blandino G. Mutant p53: an oncogenic transcription factor. Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2212-9.

 • Weisz L, Oren M, Rotter V. Transcription regulation by mutant p53. Oncogene.  2007 Apr 2;26(15):2202-11.

 • Menendez D, Inga A, Jordan JJ, Resnick MA. Changing the p53 master regulatory network: ELEMENTary, my dear Mr Watson. Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2191-201.

 • Kim E, Deppert W. Interactions of mutant p53 with DNA: guilt by association.  Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2185-90.

 • Hussain SP, Schwank J, Staib F, Wang XW, Harris CC. TP53 mutations and hepatocellular carcinoma: insights into the etiology and pathogenesis of liver cancer. Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2166-76.

 • Petitjean A, Achatz MI, Borresen-Dale AL, Hainaut P, Olivier M. TP53 mutations in human cancers: functional selection and impact on cancer prognosis and outcomes. Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2157-65.

 • Soussi T. p53 alterations in human cancer: more questions than answers. Oncogene. 2007 Apr 2;26(15):2145-56.

 • Aranda-Anzaldo A, Dent MA. Reassessing the role of p53 in cancer and ageing from an evolutionary perspective. Mech Ageing Dev. 2007 Apr;128(4):293-302. Epub  2007 Jan 19.

 • Huang CL, Yokomise H, Miyatake A. Clinical significance of the p53 pathway and associated gene therapy in non-small cell lung cancers. Future Oncol. 2007 Feb;3(1):83-93.

 • Liebermann DA, Hoffman B, Vesely D. p53 induced growth arrest versus apoptosis and its modulation by survival cytokines. Cell Cycle. 2007 Jan 15;6(2):166-70. Epub 2007      Jan 29.

 • Matsumoto M, Furihata M, Ohtsuki Y. Posttranslational phosphorylation of mutant p53 protein in tumor development. Med Mol Morphol. 2006 Jun;39(2):79-87.

 • Lacroix M, Toillon RA, Leclercq G. p53 and breast cancer, an update. Endocr Relat Cancer. 2006 Jun;13(2):293-325.

 • Murray-Zmijewski F, Lane DP, Bourdon JC. p53/p63/p73 isoforms: an orchestra of isoforms to harmonise cell differentiation and response to stress. Cell Death Differ. 2006 Jun;13(6):962-72.

 • Russo A, Bazan V, Iacopetta B, Kerr D, Soussi T, Gebbia N; TP53-CRC Collaborative Study Group. The TP53 colorectal cancer international collaborative study on the prognostic and predictive significance of p53 mutation: influence of tumor site, type of mutation, and adjuvant treatment. J Clin Oncol. 2005 Oct 20;23(30):7518-28. Epub 2005 Sep 19.

 • Pise-Masison CA, Jeong SJ, Brady JN. Human T cell leukemia virus type 1: the role of Tax in leukemogenesis. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2005 Jul-Aug;53(4):283-96.

 • Meulmeester E, Pereg Y, Shiloh Y, Jochemsen AG. ATM-mediated phosphorylations inhibit Mdmx/Mdm2 stabilization by HAUSP in favor of p53 activation. Cell Cycle. 2005 Sep;4(9):1166-70. Epub 2005 Sep 29.

 • Asher G, Shaul Y. p53 proteasomal degradation: poly-ubiquitination is not the whole story. Cell Cycle. 2005 Aug;4(8):1015-8. Epub 2005 Aug 7.

 • Russo A, Bazan V, Agnese V, Rodolico V, Gebbia N. Prognostic and predictive factors in colorectal cancer: Kirsten Ras in CRC (RASCAL) and TP53CRC collaborative studies. Ann Oncol. 2005 May;16 Suppl 4:iv44-49.

 • Castedo M, Perfettini JL, Piacentini M, Kroemer G. p53-A pro-apoptotic signal

 • transducer involved in AIDS. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Jun 10;331(3): 701-6.

 • Duensing A, Duensing S. Guilt by association? p53 and the development of aneuploidy in cancer. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Jun 10;331(3):694-700.

 • Ho JW, Song JZ, Leung YK. Activation of p53 by specific agents in potential cancer therapy. Curr Med Chem Anticancer Agents. 2005 Mar;5(2):131-5.

 • Xu Y. A new role for p53 in maintaining genetic stability in embryonic stem cells. Cell Cycle. 2005 Mar;4(3):363-4. Epub 2005 Mar 6.

 • Pise-Masison CA, Brady JN. Setting the stage for transformation: HTLV-1 Tax inhibition of p53 function. Front Biosci. 2005 Jan 1;10:919-30. Print 2005 Jan 1.

 • Bode AM, Dong Z. Post-translational modification of p53 in tumorigenesis. Nat Rev Cancer. 2004 Oct;4(10):793-805.

 •  Jacobs WB, Walsh GS, Miller FD. Neuronal survival and p73/p63/p53: a family affair. Neuroscientist. 2004 Oct;10(5):443-55.

 •  Seelamgari A, Maddukuri A, Berro R, de la Fuente C, Kehn K, Deng L, Dadgar S, Bottazzi ME, Ghedin E, Pumfery A, Kashanchi F. Role of viral regulatory and accessory proteins in HIV-1 replication. Front Biosci. 2004 Sep 1;9:2388-413.

 • Selivanova G. p53: fighting cancer. Curr Cancer Drug Targets. 2004 Aug;4(5):385-402.

 • Halazonetis TD. Constitutively active DNA damage checkpoint pathways as the driving force for the high frequency of p53 mutations in human cancer. DNA Repair (Amst). 2004 Aug-Sep;3(8-9):1057-62.

 • Amini S, Khalili K, Sawaya BE. Effect of HIV-1 Vpr on cell cycle regulators. DNA Cell Biol. 2004 Apr;23(4):249-60.

 • Hofseth LJ, Hussain SP, Harris CC. p53: 25 years after its discovery. Trends  Pharmacol Sci. 2004 Apr;25(4):177-81.

 • Tolstrup M, Ostergaard L, Laursen AL, Pedersen SF, Duch M. HIV/SIV escape from immune surveillance: focus on Nef. Curr HIV Res. 2004 Apr;2(2):141-51.

 • Castedo M, Perfettini JL, Andreau K, Roumier T, Piacentini M, Kroemer G.

 • Mitochondrial apoptosis induced by the HIV-1 envelope. Ann N Y Acad Sci. 2003 Dec;1010:19-28.

 • Koushik A, Platt RW, Franco EL. p53 codon 72 polymorphism and cervical neoplasia: a meta-analysis review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 Jan;13(1):11-22.

 • Vecil GG, Lang FF. Clinical trials of adenoviruses in brain tumors: a review of Ad-p53 and oncolytic adenoviruses. J Neurooncol. 2003 Dec;65(3):237-46.

 • De Araujo Souza PS, Villa LL. Genetic susceptibility to infection with human papillomavirus and development of cervical cancer in women in Brazil. Mutat Res.2003 Nov;544(2-3):375-83.

 • Hartman AR, Ford JM. BRCA1 and p53: compensatory roles in DNA repair. J Mol

 • Med. 2003 Nov;81(11):700-7. Epub 2003 Sep 9.

 • Xing D, Tan W, Lin D. Genetic polymorphisms and susceptibility to esophageal cancer among Chinese population (review). Oncol Rep. 2003 Sep-Oct;10(5):1615-23.

 • Horiike S, Kita-Sasai Y, Nakao M, Taniwaki M. Configuration of the TP53 gene

 • as an independent prognostic parameter of myelodysplastic syndrome. Leuk Lymphoma. 2003 Jun;44(6):915-22.

 • Matakidou A, Eisen T, Houlston RS. TP53 polymorphisms and lung cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Mutagenesis. 2003 Jul;18(4):377-85.

 • Greenway AL, Holloway G, McPhee DA, Ellis P, Cornall A, Lidman M. HIV-1 Nef

 • control of cell signalling molecules: multiple strategies to promote virüs replication. J Biosci. 2003 Apr;28(3):323-35.

 • Michael D, Oren M. The p53-Mdm2 module and the ubiquitin system. Semin

 • Cancer Biol. 2003 Feb;13(1):49-58.

 • El-Deiry WS. Transactivation of repair genes by BRCA1. Cancer Biol Ther. 2002 Sep-Oct;1(5):490-1.

 • Suspitsin EN, Buslov KG, Grigoriev MY, Ishutkina JG, Ulibina JM, Gorodinskaya VM, Pozharisski KM, Berstein LM, Hanson KP, Togo AV, Imyanitov EN. Evidence against involvement of p53 polymorphism in breast cancer predisposition.

 • Int J Cancer. 2003 Jan 20;103(3):431-3.

 • Bonafè M, Barbi C, Storci G, Salvioli S, Capri M, Olivieri F, Valensin S, Monti D, Gonos ES, De Benedictis G, Franceschi C. What studies on human longevity tell us about the risk for cancer in the oldest old: data and hypotheses on the genetics and immunology of centenarians. Exp Gerontol. 2002 Oct-Nov;37(10-11):1263-71.

 • Le NT, Richardson DR. The role of iron in cell cycle progression and the proliferation of neoplastic cells. Biochim Biophys Acta. 2002 Oct 2;1603(1):31-46.

 • Alarcon-Vargas D, Ronai Z. p53-Mdm2--the affair that never ends. Carcinogenesis. 2002 Apr;23(4):541-7.

 • Nakashima S, Sawada M. [Involvement of p53 in ceramide signaling cascade]. Tanpakushitsu Kakusan Koso. 2002 Mar;47(4 Suppl):449-54.

 • Zupanska A, Kaminska B. The diversity of p53 mutations among human brain tumors and their functional consequences. Neurochem Int. 2002 Jun;40(7):637-45.

 • Lopez-Martinez M, Anzola M, Cuevas N, Aguirre JM, De-Pancorbo M. Clinical applications of the diagnosis of p53 alterations in squamous cell carcinoma of the head and neck. Med Oral. 2002 Mar-Apr;7(2):108-20.

 • Chang NS. A potential role of p53 and WOX1 in mitochondrial apoptosis (review). Int J Mol Med. 2002 Jan;9(1):19-24.

 • Pearson M, Pelicci PG. PML interaction with p53 and its role in apoptosis and replicative senescence. Oncogene. 2001 Oct 29;20(49):7250-6.

 • Hainaut P, Mann K. Zinc binding and redox control of p53 structure and function. Antioxid Redox Signal. 2001 Aug;3(4):611-23.

 • Tortora V, Bontempo P, Verdicchio M, Armetta I, Abbondanza C, Schiavone EM,  Nola E, Puca GA, Molinari AM. Regulation of p53 function in normal and malignant cells. Adv Exp Med Biol. 1999;472:89-100.

 • Momand J, Wu HH, Dasgupta G. MDM2--master regulator of the p53 tumor suppressor protein. Gene. 2000 Jan 25;242(1-2):15-29.

 • Shaul Y. c-Abl: activation and nuclear targets. Cell Death Differ. 2000 Jan;7(1):10-6.

 • Jayaraman L, Prives C. Covalent and noncovalent modifiers of the p53 protein. Cell Mol Life Sci. 1999 Jan;55(1):76-87.

 • Choi J, Donehower LA. p53 in embryonic development: maintaining a fine balance. Cell Mol Life Sci. 1999 Jan;55(1):38-47.

 • Giaccia AJ, Kastan MB. The complexity of p53 modulation: emerging patterns from divergent signals. Genes Dev. 1998 Oct 1;12(19):2973-83.

 • Harris CC. p53: at the crossroads of molecular carcinogenesis and risk assessment. Science. 1993 Dec 24;262(5142):1980-1.

 • Hollstein M, Sidransky D, Vogelstein B, Harris CC. p53 mutations in human cancers. Science. 1991 Jul 5;253(5015):49-53.

 • 12q24.1 kromozomal bölgesinde yer alan ve fenilalanin hidroksilaz enzimini kodlayan PAH genindeki mutasyonlardan kaynaklanan ve otozomal resesif olarak kalıtılan fenilketonuri bir metabolizma hastalığıdır. Fenilketonurili çocuklar doğumda normaldir ancak beslenmeye başlamaları ile birlikte vücutlarında fenilalanin hidroksilaz enzimine sahip olmadıklarından dolayı yıkamadıkları fenilalanin aminoasidi birikmeye başlar. Fenilalanin nörotoksik yani sinir sistemine zarar veren bir aminoasittir ve birikmesi sonucunda bebeklerin beyin gelişimini etkilemekte ve sonuçta –birikime bağlı olarak- zeka özürü gelişmektedir.
  Ülkemizde fenilketonurili çocuk doğma sıklığı 4000-4500’de 1’dir. Karadeniz bölgesinde bu oran 2500’de 1’e kadar çıkmaktadır. Ayrıca fenilketonüri hastalığının verdiği zararlar hastalık erken saptandığı takdirde etkilenmiş bebeklere özel bir diyet başlanarak hastalığın ortaya çıkması önlenebilmektedir. Bu nedenlerle T.C Sağlık Bakanlığı 1993'den bu yana tüm Türkiye kapsamında fenilketonüri tarama programını başlatmıştır. Bu tarama testi ile doğumdan en erken 24 saat sonra bebeğin topuğundan alınan 1-2 damla kan ile bebeğin fenilketonüri hastası olup olmadığı tespit edilebilmektedir.
  Daha önce fenilketonurili çocuk sahibi olmuş çiftlerde PAH geninde taşıdıkları mutasyonlar saptandığı takdirde gelecekteki gebeliklerinde fetüsün fenilketonuriden etkilenip etkilenmeyeceği koryon villus örneklemesi (CVS) ya da amniyosentez girişimini takiben yapılacak DNA analizi ile doğumdan önce saptanabilir.
 • Aktuğlu Zeybek Ç. Fenilketonüri Tarama Programı. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlam Çocuk İzlemi Sempozyum Dizisi No: 35 - Ekim 2003; s. 65-71.
  http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/35/3510.pdf

 • Özer EA, İbanoğlu Ş, İbanoğlu E. Fenilketonüri Hastalıgı ve Fenilalanin Kısıtlı Diyet. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
  http://www.gidadernegi.org/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=1612&DOSYAISIM=240934969.pdf

 • Tanzer F. Maternal fenilketonuri. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (4): 179-184, 2007.
  http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1678.pdf

 • Bayoğlu BU, Kalkanoğlu HS, Dursun A, Tokatlı A, Anlar B, Coşkun T. Hiperfenilalaninemili Çocukların Erken Dönem Gelişim Düzeylerinin Araştırılması.
  http://www.gcn.org.tr/pdfler/fenilketonuri.pdf

 • Özer I. Fenilketonüri Örneğinde Doğumsal Metabolik Hastalıklarda Genel Tedavi Yaklaşımı. Klinik Pediatri, 2004;3(1):26-30.
  http://www.cty.com.tr/files/journals/4/424.pdf

 •  Antshel KM. ADHD, learning, and academic performance in phenylketonuria. Mol Genet Metab. 2010;99 Suppl 1:S52–8.

 • Aoki K, Wada Y. Outcome of the patients detected by newborn screening in Japan. Acta Paediatr Jpn. 1988;30:429–34.

 • Bernegger C, Blau N. High frequency of tetrahydrobiopterin-responsiveness among hyperphenylalaninemias: a study of 1,919 patients observed from 1988 to 2002. Mol Genet Metab. 2002;77:304–13.

 • Blau N, Bélanger-Quintana A, Demirkol M, Feillet F, Giovannini M, MacDonald A, Trefz FK, van Spronsen FJ. Optimizing the use of sapropterin (BH(4)) in the management of phenylketonuria. Mol Genet Metab. 2009;96:158–63.

 • Blau N, Erlandsen H. The metabolic and molecular bases of tetrahydrobiopterin-responsive phenylalanine hydroxylase deficiency. Mol Genet Metab. 2004;82:101–11.

 • Blau N, Thony B, Cotton RGH, Hyland K (2001) Disorders of tetrahydrobiopterin and related biogenic amines. In: Scriver CR, Kaufman S, Eisensmith E, Woo SLC, Vogelstein B, Childs B (eds) The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8 ed. McGraw Hill, New York, Ch. 78.

 • Bräutigam S, Kujat A, Kirst P, Seidel J, Lüleyap HU, Froster UG. DHPLC mutation analysis of phenylketonuria. Mol Genet Metab. 2003;78:205–10.

 • Brumm VL, Bilder D, Waisbren SE. Psychiatric symptoms and disorders in phenylketonuria. Mol Genet Metab. 2010;99 Suppl 1:S59–63.

 • Burgard P, Bremer HJ, Bührdel P, Clemens PC, Mönch E, Przyrembel H, Trefz FK, Ullrich K. Rationale for the German recommendations for phenylalanine level control in phenylketonuria 1997. Eur J Pediatr. 1999;158:46–54.

 • Channon S, Goodman G, Zlotowitz S, Mockler C, Lee PJ. Effects of dietary management of phenylketonuria on long-term cognitive outcome. Arch Dis Child. 2007;92:213–8.

 • DiLella AG, Kwok SC, Ledley FD, Marvit J, Woo SL. Molecular structure and polymorphic map of the human phenylalanine hydroxylase gene. Biochemistry. 1986;25:743–9.

 • Ding Z, Georgiev P, Thöny B. Administration-route and gender-independent long-term therapeutic correction of phenylketonuria (PKU) in a mouse model by recombinant adeno-associated virus 8 pseudotyped vector-mediated gene transfer. Gene Ther. 2006;13:587–93.

 • Ding Z, Harding CO, Thöny B. State-of-the-art 2003 on PKU gene therapy. Mol Genet Metab. 2004;81:3–8.

 • DiSilvestre D, Koch R, Groffen J. Different clinical manifestations of hyperphenylalaninemia in three siblings with identical phenylalanine hydroxylase genes. Am J Hum Genet. 1991;48:1014–6.

 • Donlon J, Levy H, Scriver CR (2004) Hyperphenylalaninemia: Phenylalanine Hydroxylase Deficiency. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly SW, Valle D (eds) Childs B, Kinzler KW, Vogelstein B (assoc eds) The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, Online. McGraw-Hill, New York .

 • Eisensmith RC, Kuzmin AI, Krougliak VA. Prospects for the treatment of phenylketonuria by gene therapy. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 1999;5:136–43.

 • Erlandsen H, Pey AL, Gámez A, Pérez B, Desviat LR, Aguado C, Koch R, Surendran S, Tyring S, Matalon R, Scriver CR, Ugarte M, Martínez A, Stevens RC. Correction of kinetic and stability defects by tetrahydrobiopterin in phenylketonuria patients with certain phenylalanine hydroxylase mutations. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101:16903–8.

 • Fiege B, Bonafé L, Ballhausen D, Baumgartner M, Thöny B, Meili D, Fiori L, Giovannini M, Blau N. Extended tetrahydrobiopterin loading test in the diagnosis of cofactor-responsive phenylketonuria: a pilot study. Mol Genet Metab. 2005;86 Suppl 1:S91–5.

 • Gable M, Williams M, Stephenson A, Okano Y, Ring S, Hurtubise M, Tyfield L. Comparative multiplex dosage analysis detects whole exon deletions at the phenylalanine hydroxylase locus. Hum Mutat. 2003;21:379–86.

 • Gámez A, Sarkissian CN, Wang L, Kim W, Straub M, Patch MG, Chen L, Striepeke S, Fitzpatrick P, Lemontt JF, O'Neill C, Scriver CR, Stevens RC. Development of pegylated forms of recombinant Rhodosporidium toruloides phenylalanine ammonia-lyase for the treatment of classical phenylketonuria. Mol Ther. 2005;11:986–9.

 • Gámez A, Wang L, Straub M, Patch MG, Stevens RC. Toward PKU enzyme replacement therapy: PEGylation with activity retention for three forms of recombinant phenylalanine hydroxylase. Mol Ther. 2004;9:124–9.

 • Gjetting T, Petersen M, Guldberg P, Güttler F. In vitro expression of 34 naturally occurring mutant variants of phenylalanine hydroxylase: correlation with metabolic phenotypes and susceptibility toward protein aggregation. Mol Genet Metab. 2001;72:132–43.

 • Greeves LG, Patterson CC, Carson DJ, Thom R, Wolfenden MC, Zschocke J, Graham CA, Nevin NC, Trimble ER. Effect of genotype on changes in intelligence quotient after dietary relaxation in phenylketonuria and hyperphenylalaninaemia. Arch Dis Child. 2000;82:216–21.

 • Griffiths P. Neuropsychological approaches to treatment policy issues in phenylketonuria. Eur J Pediatr. 2000;159 Suppl 2:S82–6.

 • Guldberg P, Rey F, Zschocke J, Romano V, François B, Michiels L, Ullrich K, Hoffmann GF, Burgard P, Schmidt H, Meli C, Riva E, Dianzani I, Ponzone A, Rey J, Güttler F. A European multicenter study of phenylalanine hydroxylase deficiency: classification of 105 mutations and a general system for genotype-based prediction of metabolic phenotype. Am J Hum Genet. 1998;63:71–9.

 • Güttler F, Guldberg P. Mutation analysis anticipates dietary requirements in phenylketonuria. Eur J Pediatr. 2000;159 Suppl 2:S150–3.

 • Hanley WB. Adult phenylketonuria. Am J Med. 2004;117:590–5.

 • Hennermann JB, Loui A, Weber A, Mönch E. Hyperphenylalaninemia in a premature infant with heterozygosity for phenylketonuria. J Perinat Med. 2004;32:383–5.

 • Hufton SE, Jennings IG, Cotton RG. Structure/function analysis of the domains required for the multimerisation of phenylalanine hydroxylase. Biochim Biophys Acta. 1998;1382:295–304.

 • Huijbregts SC, de Sonneville LM, Licht R, van Spronsen FJ, Sergeant JA. Short-term dietary interventions in children and adolescents with treated phenylketonuria: effects on neuropsychological outcome of a well-controlled population. J Inherit Metab Dis. 2002;25:419–30.

 • Kalkanoğlu HS, Ahring KK, Sertkaya D, Møller LB, Romstad A, Mikkelsen I, Guldberg P, Lou HC, Güttler F. Behavioural effects of phenylalanine-free amino acid tablet supplementation in intellectually disabled adults with untreated phenylketonuria. Acta Paediatr. 2005;94:1218–22.

 • Kang TS, Wang L, Sarkissian CN, Gámez A, Scriver CR, Stevens RC. Converting an injectable protein therapeutic into an oral form: phenylalanine ammonia lyase for phenylketonuria. Mol Genet Metab. 2010;99:4–9.

 • Kayaalp E, Treacy E, Waters PJ, Byck S, Nowacki P, Scriver CR. Human phenylalanine hydroxylase mutations and hyperphenylalaninemia phenotypes: a metanalysis of genotype-phenotype correlations. Am J Hum Genet. 1997;61:1309–17.

 • Koch R, Azen C, Friedman EG, Fishler K, Baumann-Frischling C, Lin T. Care of the adult with phenylketonuria. Eur J Pediatr. 1996;155 Suppl 1:90–2.

 • Koch R, Hanley W, Levy H, Matalon R, Rouse B, Trefz F, Guttler F, Azen C, Friedman E, Platt L, de la Cruz F. Maternal phenylketonuria: an international study. Mol Genet Metab. 2000;71:233–9.

 • Koch R, Moseley K, Guttler F. Tetrahydrobiopterin and maternal PKU. Mol Genet Metab. 2005;86 Suppl 1:S139–41.

 • Kozak L, Hrabincova E, Kintr J, Horky O, Zapletalova P, Blahakova I, Mejstrik P, Prochazkova D. Identification and characterization of large deletions in the phenylalanine hydroxylase (PAH) gene by MLPA: evidence for both homologous and non-homologous mechanisms of rearrangement. Mol Genet Metab. 2006;89:300–9.

 • Kure S, Hou DC, Ohura T, Iwamoto H, Suzuki S, Sugiyama N, Sakamoto O, Fujii K, Matsubara Y, Narisawa K. Tetrahydrobiopterin-responsive phenylalanine hydroxylase deficiency. J Pediatr. 1999;135:375–8.

 • Lee P (2004) The adult patient with hereditary metabolic disease. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly SW, Valle D (eds) Childs B, Kinzler KW, Vogelstein B (assoc eds) The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, Online. McGraw-Hill, New York.

 • Levy HL. Phenylketonuria: old disease, new approach to treatment. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999;96:1811–3.

 • Levy HL, Shih VE, Karolkewicz V, French WA, Carr JR, Cass V, Kennedy JL, MacCready RA. Persistent mild hyperphenylalaninemia in the untreated state. A prospective study. N Engl J Med. 1971;285:424–9.

 • Matalon R, Koch R, Michals-Matalon K, Moseley K, Surendran S, Tyring S, Erlandsen H, Gamez A, Stevens RC, Romstad A, Møller LB, Guttler F. Biopterin responsive phenylalanine hydroxylase deficiency. Genet Med. 2004;6:27–32.

 • Matalon R, Michals-Matalon K, Bhatia G, Grechanina E, Novikov P, McDonald JD, Grady J, Tyring SK, Guttler F. Large neutral amino acids in the treatment of phenylketonuria (PKU). J Inherit Metab Dis. 2006;29:732–8.

 • Mitchell JJ, Wilcken B, Alexander I, Ellaway C, O'Grady H, Wiley V, Earl J, Christodoulou J. Tetrahydrobiopterin-responsive phenylketonuria: the New South Wales experience. Mol Genet Metab. 2005;86 Suppl 1:S81–5.

 • Moats RA, Moseley KD, Koch R, Nelson M. Brain phenylalanine concentrations in phenylketonuria: research and treatment of adults. Pediatrics. 2003;112:1575–9.

 • Modan-Moses D, Vered I, Schwartz G, Anikster Y, Abraham S, Segev R, Efrati O. Peak bone mass in patients with phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 2007;30:202–8.

 • Möller HE, Weglage J, Wiedermann D, Ullrich K. Blood-brain barrier phenylalanine transport and individual vulnerability in phenylketonuria. J Cereb Blood Flow Metab. 1998;18:1184–91.

 • Moyle JJ, Fox AM, Arthur M, Bynevelt M, Burnett JR. Meta-analysis of neuropsychological symptoms of adolescents and adults with PKU. Neuropsychol Rev. 2007;17:91–101.

 • Muntau AC, Röschinger W, Habich M, Demmelmair H, Hoffmann B, Sommerhoff CP, Roscher AA. Tetrahydrobiopterin as an alternative treatment for mild phenylketonuria. N Engl J Med. 2002;347:2122–32.

 • National Institutes of Health Consensus Development Panel; National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: phenylketonuria: screening and management, October 16-18, 2000. Pediatrics. 2001;108:972–82.

 • Ozalp I, Coskun T, Ceyhan M, Tokol S, Oran O, Erdem G, Tekinalp G, Durmus Z, Tarikahya Y. Incidence of phenylketonuria and hyperphenylalaninemia in a sample of the newborn population. J Inher Metab Dis. 1986;9 Suppl 2:237.

 • Pandor A, Eastham J, Beverley C, Chilcott J, Paisley S. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of neonatal screening for inborn errors of metabolism using tandem mass spectrometry: a systematic review. Health Technol Assess. 2004;8(iii):1–121.

 • Pérez-Dueñas B, Cambra FJ, Vilaseca MA, Lambruschini N, Campistol J, Camacho JA. New approach to osteopenia in phenylketonuric patients. Acta Paediatr. 2002;91:899–904.

 • Pérez-Dueñas B, Valls-Solé J, Fernández-Alvarez E, Conill J, Vilaseca MA, Artuch R, Campistol J. Characterization of tremor in phenylketonuric patients. J Neurol. 2005;252:1328–34.

 • Pérez-Dueñas B, Vilaseca MA, Mas A, Lambruschini N, Artuch R, Gómez L, Pineda J, Gutiérrez A, Mila M, Campistol J. Tetrahydrobiopterin responsiveness in patients with phenylketonuria. Clin Biochem. 2004;37:1083–90.

 • Pietz J, Dunckelmann R, Rupp A, Rating D, Meinck HM, Schmidt H, Bremer HJ. Neurological outcome in adult patients with early-treated phenylketonuria. Eur J Pediatr. 1998;157:824–30.

 • Pietz J, Kreis R, Rupp A, Mayatepek E, Rating D, Boesch C, Bremer HJ. Large neutral amino acids block phenylalanine transport into brain tissue in patients with phenylketonuria. J Clin Invest. 1999;103:1169–78.

 • Robinson M, White FJ, Cleary MA, Wraith E, Lam WK, Walter JH. Increased risk of vitamin B12 deficiency in patients with phenylketonuria on an unrestricted or relaxed diet. J Pediatr. 2000;136:545–7.

 • Rohr FJ, Munier AW, Levy HL. Acceptability of a new modular protein substitute for the dietary treatment of phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 2001;24:623–30.

 • Rouse B, Azen C. Effect of high maternal blood phenylalanine on offspring congenital anomalies and developmental outcome at ages 4 and 6 years: the importance of strict dietary control preconception and throughout pregnancy. J Pediatr. 2004;144:235–9.

 • Sarkissian CN, Gámez A. Phenylalanine ammonia lyase, enzyme substitution therapy for phenylketonuria, where are we now? Mol Genet Metab. 2005;86 Suppl 1:S22–6.

 • Sarkissian CN, Shao Z, Blain F, Peevers R, Su H, Heft R, Chang TM, Scriver CR. A different approach to treatment of phenylketonuria: phenylalanine degradation with recombinant phenylalanine ammonia lyase. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999;96:2339–44.

 • Schwahn B, Mokov E, Scheidhauer K, Lettgen B, Schönau E. Decreased trabecular bone mineral density in patients with phenylketonuria measured by peripheral quantitative computed tomography. Acta Paediatr. 1998;87:61–3.

 • Scriver CR. Commentary on: A simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large populations of newborn infants, by Robert Guthrie and Ada Susi. Pediatrics. 1998 Suppl:236–7.

 • Scriver CR. Why mutation analysis does not always predict clinical consequences: explanations in the era of genomics. J Pediatr. 2002;140:502–6.

 • Scriver CR, Hurtubise M, Konecki D, Phommarinh M, Prevost L, Erlandsen H, Stevens R, Waters PJ, Ryan S, McDonald D, Sarkissian C. PAHdb 2003: what a locus-specific knowledgebase can do. Hum Mutat. 2003;21:333–44.

 • Scriver CR, Kaufman S (2001) The hyperphenylalaninemias. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly SW, Valle D (eds) Childs B, Kinzler KW, Vogelstein B (assoc eds) The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8 ed. McGraw-Hill, New York, Ch. 77 2001.

 • Scriver CR, Waters PJ. Monogenic traits are not simple: lessons from phenylketonuria. Trends Genet. 1999;15:267–72.

 • Shintaku H, Kure S, Ohura T, Okano Y, Ohwada M, Sugiyama N, Sakura N, Yoshida I, Yoshino M, Matsubara Y, Suzuki K, Aoki K, Kitagawa T. Long-term treatment and diagnosis of tetrahydrobiopterin-responsive hyperphenylalaninemia with a mutant phenylalanine hydroxylase gene. Pediatr Res. 2004;55:425–30.

 • Simon E, Schwarz M, Roos J, Dragano N, Geraedts M, Siegrist J, Kamp G, Wendel U. Evaluation of quality of life and description of the sociodemographic state in adolescent and young adult patients with phenylketonuria (PKU). Health Qual Life Outcomes. 2008;6:25.

 • Trefz FK, Blau N. Potential role of tetrahydrobiopterin in the treatment of maternal phenylketonuria. Pediatrics. 2003;112:1566–9.

 • Trefz FK, Cipcic-Schmidt S, Koch R. Final intelligence in late treated patients with phenylketonuria. Eur J Pediatr. 2000;159 Suppl 2:S145–8.

 • Trefz FK, Scheible D, Frauendienst-Egger G, Korall H, Blau N. Long-term treatment of patients with mild and classical phenylketonuria by tetrahydrobiopterin. Mol Genet Metab. 2005;86 Suppl 1:S75–80.

 • Trefz FK, Scheible D, Götz H, Frauendienst-Egger G. Significance of genotype in tetrahydrobiopterin-responsive phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 2009;32:22–6.

 • Waisbren SE, Noel K, Fahrbach K, Cella C, Frame D, Dorenbaum A, Levy H. Phenylalanine blood levels and clinical outcomes in phenylketonuria: a systematic literature review and meta-analysis. Mol Genet Metab. 2007;92:63–70.

 • Waisbren SE, Chang P, Levy HL, Shifrin H, Allred E, Azen C, de la Cruz F, Hanley W, Koch R, Matalon R, Rouse B. Neonatal neurological assessment of offspring in maternal phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 1998;21:39–48.

 • Waisbren SE, Hanley W, Levy HL, Shifrin H, Allred E, Azen C, Chang PN, Cipcic-Schmidt S, de la Cruz F, Hall R, Matalon R, Nanson J, Rouse B, Trefz F, Koch R. Outcome at age 4 years in offspring of women with maternal phenylketonuria: the Maternal PKU Collaborative Study. JAMA. 2000;283:756–62.

 • Waters PJ, Parniak MA, Akerman BR, Scriver CR. Characterization of phenylketonuria missense substitutions, distant from the phenylalanine hydroxylase active site, illustrates a paradigm for mechanism and potential modulation of phenotype. Mol Genet Metab. 2000;69:101–10.

 • Waters PJ, Parniak MA, Nowacki P, Scriver CR. In vitro expression analysis of mutations in phenylalanine hydroxylase: linking genotype to phenotype and structure to function. Hum Mutat. 1998;11:4–17.

 • Waters PJ, Scriver CR, Parniak MA. Homomeric and heteromeric interactions between wild-type and mutant phenylalanine hydroxylase subunits: evaluation of two-hybrid approaches for functional analysis of mutations causing hyperphenylalaninemia. Mol Genet Metab. 2001;73(3):230–8.

 • Weglage J, Oberwittler C, Marquardt T, Schellscheidt J, von Teeffelen-Heithoff A, Koch G, Gerding H. Neurological deterioration in adult phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 2000;23:83–4.

 • Weglage J, Pietsch M, Feldmann R, Koch HG, Zschocke J, Hoffmann G, Muntau-Heger A, Denecke J, Guldberg P, Güttler F, Möller H, Wendel U, Ullrich K, Harms E. Normal clinical outcome in untreated subjects with mild hyperphenylalaninemia. Pediatr Res. 2001;49:532–6.

 • Weglage J, Wiedermann D, Denecke J, Feldmann R, Koch HG, Ullrich K, Möller HE. Individual blood-brain barrier phenylalanine transport in siblings with classical phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 2002;25:431–6.

 • Williams K. Benefits of normalizing plasma phenylalanine: impact on behaviour and health. A case report. J Inherit Metab Dis. 1998;21:785–90.

 • Zeman J, Bayer M, Stepán J. Bone mineral density in patients with phenylketonuria. Acta Paediatr. 1999;88:1348–51.

 • Zschocke J, Hoffmann GF. PAH gene mutation analysis in clinical practice--comments on mutation analysis anticipates dietary requirements in phenylketonuria. Eur J Pediatr. 2000;159 Suppl 2:S154–5.

 • Zurflüh MR, Fiori L, Fiege B, Ozen I, Demirkol M, Gärtner KH, Thöny B, Giovannini M, Blau N. Pharmacokinetics of orally administered tetrahydrobiopterin in patients with phenylalanine hydroxylase deficiency. J Inherit Metab Dis. 2006;29:725–31.

 • Böbrek üstü bezlerinin aşırı büyümesi ile karakterize olan Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) hastalığı, 21-hidroksilaz enzimi eksikliğinden kaynaklanır. 6p21.3 kromozomal bölgesinde bulunan CYP21A2 geni ile ilişkilidir ve otozomal resesif olarak kalıtılır. 21 hidroksilaz enzimi kolesterol molekülünden stres ile ilişkili kortizol ile su ve tuz dengesinden sorumlu aldosteron hormonlarının sentezlenmesinde rol oynar. Bu enzimin eksikliğinde kortizol ve aldosteron hormon seviyeleri düşerken alternatif ürün olarak androjenlerin (erkeklik hormonu) düzeyleri artar. Hormonal dengedeki bu bozukluklar iki farklı KAH tipi ile ortaya çıkmaktadır.
  1. Tuz kaybettirici tip: Etlkilenmiş erkek çocukların cinsel organları normalken kız çocuklarınınkinde değişik derecelerde erkek cinsel organı görünümü ortaya çıkar. Bu nedenle KAH’lı kız çocukları erkek sanılabilir. Hasta çocuklar tuz kaybederler. Bunu su kaybı izeler ve şok gelişebilir.
  2. Virilizan tip: Tuz kaybı söz konusu değildir ancak kız çocukları –androjen artışına bağlı olarak- cinsel organları anormalleşmiş/erkeksileşmiş şekilde doğarlar.
 • European Society for Paediatric Endocrinology, İngiltere. Konjenital adrenal hiperplazi.
  http://www.eurospe.org/patient/turkish/average/06%20Orta.pdf

 • Şimşek E, Ruhi HI, Yürür Kutlay N, Gülal G, Dallar Y. Konjenital adrenal hiperplazide prenatal tanı ve tedavi: Bir vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 203-212.
  http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_354.pdf

 • Alikaşifoğlu A. Ambigius Genitalya’ya Klinik Yaklaşım. Sted 2003, cilt 12, sayı 4: 141-145.
  http://www.ttb.org.tr/STED/sted0403/ambigius.pdf

 • Saygılı E, Öge A, Yılmaz C. Ege Üniversitesi Endokronoloji Polikliniğine Hirsutizm Şikayetiyle Başvuran Kadınlarda Geç Başlangıçlı Konjenital Adrenal Hiperplazi Oranı. Ege Tıp Dergisi 43 (3) : 159 -163, 2004.
  http://egetipdergisi.com.tr/pdf/pdf_EGE_326.pdf

 • İzol Torun AN, Kulaksızoğlu M, Başcıl Tütüncü N. Konjenital adrenal hiperplazi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007, 27:261-271.
  http://tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_47494.html

 • Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust (Çocuk Hastanesi NHS Kurumu), İngiltere. Kortizol eksikliği ve steroid replasman tedavisi.
  http://www.gosh.nhs.uk/gosh_families/information_sheets/turkish/cortisol-deficiency-turkish.pdf

 • Evliyaoğlu O. Polkistik over sendromu ve hisrutizm. Türk Ped Arş2011; 46 Özel Sayı: 97-102.
  http://turkpediatriarsivi.com/sayilar/117/buyuk/97-102.pdf

 • Bahçe M, Tunca Y, Gül D, İmirzalioğlu N, Taşçılar ME, Bolu E, Samedli S, Kozan S, (*), Torun D, Güran Ş. Cinsel farklılaşma bozukluğu olan olgularda genetik yaklaşım. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 223-228.
  http://www.gulhanemedicaljournal.org/pdf/pdf_GMJ_513.pdf

 • al Saedi S, Dean H, Dent W, Stockl E, Cronin C. Screening for congenital adrenal hyperplasia: the Delfia Screening Test overestimates serum 17-hydroxyprogesterone in preterm infants. Pediatrics. 1996;97:100–2.

 • Allen DB, Hoffman GL, Fitzpatrick P, Laessig R, Maby S, Slyper A. Improved precision of newborn screening for congenital adrenal hyperplasia using weight-adjusted criteria for 17-hydroxyprogesterone levels. J Pediatr. 1997;130:128–33.

 • Bachelot A, Chakthoura Z, Rouxel A, Dulon J, Touraine P. Classical forms of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in adults. Horm Res. 2008;69:203–11.

 • Burch GH, Gong Y, Liu W, Dettman RW, Curry CJ, Smith L, Miller WL, Bristow J. Tenascin-X deficiency is associated with Ehlers-Danlos syndrome. Nat Genet. 1997;17:104–8.

 • Claahsen-van der Grinten HL, Otten BJ, Hermus AR, Sweep FC, Hulsbergen-van de Kaa CA. Testicular adrenal rest tumors in patients with congenital adrenal hyperplasia can cause severe testicular damage. Fertil Steril. 2008;89:597–601.

 • Clayton PE, Miller WL, Oberfield SE, Ritzén EM, Sippell WG, Speiser PW. ESPE/ LWPES CAH Working Group; Consensus statement on 21-hydroxylase deficiency from the European Society for Paediatric Endocrinology and the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society. Horm Res. 2002;58:188–95.

 • Degitz K, Placzek M, Arnold B, Schmidt H, Plewig G. Congenital adrenal hyperplasia and acne in male patients. Br J Dermatol. 2003;148:1263–6.

 • Escobar-Morreale HF, Sanchón R, San Millán JL. A prospective study of the prevalence of nonclassical congenital adrenal hyperplasia among women presenting with hyperandrogenic symptoms and signs. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:527–33.

 • Fanta M, Cibula D, Vrbíková J. Prevalence of nonclassic adrenal hyperplasia (NCAH) in hyperandrogenic women. Gynecol Endocrinol. 2008;24:154–7.

 • Gastaud F, Bouvattier C, Duranteau L, Brauner R, Thibaud E, Kutten F, Bougnères P. Impaired sexual and reproductive outcomes in women with classical forms of congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:1391–6.

 • Higashi Y, Tanae A, Inoue H, Hiromasa T, Fujii-Kuriyama Y. Aberrant splicing and missense mutations cause steroid 21-hydroxylase [P-450(C21)] deficiency in humans: possible gene conversion products. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988;85:7486–90.

 • Higashi Y, Yoshioka H, Yamane M, Gotoh O, Fujii-Kuriyama Y. Complete nucleotide sequence of two steroid 21-hydroxylase genes tandemly arranged in human chromosome: a pseudogene and a genuine gene. Proc Natl Acad Sci USA. 1986;83:2841–5.

 • Hines M, Brook C, Conway GS. Androgen and psychosexual development: core gender identity, sexual orientation and recalled childhood gender role behavior in women and men with congenital adrenal hyperplasia (CAH). J Sex Res. 2004;41:75–81.

 • Hughes IA, Houk C, Ahmed SF, Lee PA. LWPES Consensus Group; Consensus statement on management of intersex disorders. Arch Dis Child. 2006;91:554–63.

 • Joint LWPES/ESPE CAH Working Group; Consensus statement on 21-hydroxylase deficiency from the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society and the European Society for Paediatric Endocrinology. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:4048–53.

 • Kashimada K, Ono M, Onishi T, Koyama S, Toyoura T, Imai K, Saisho S, Mizutani S. Clinical course of patients with nonclassical 21-hydroxylase deficiency (21-OHD) diagnosed in infancy and childhood. Endocr J. 2008;55:397–404.

 • Koppens PF, Hoogenboezem T, Degenhart HJ. Duplication of the CYP21A2 gene complicates mutation analysis of steroid 21-hydroxylase deficiency: characteristics of three unusual haplotypes. Hum Genet. 2002;111:405–10.

 • Krone N, Braun A, Roscher AA, Knorr D, Schwarz HP. Predicting phenotype in steroid 21-hydroxylase deficiency? Comprehensive genotyping in 155 unrelated, well defined patients from southern Germany. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85:1059–65.

 • Krüger C, Höper K, Weissörtel R, Hensen J, Dörr HG. Value of direct measurement of active renin concentrations in congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Eur J Pediatr. 1996;155:858–61.

 • Kruse B, Riepe FG, Krone N, Bosinski HA, Kloehn S, Partsch CJ, Sippell WG, Mönig H. Congenital adrenal hyperpl. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2004;112:343–55.

 • Lee PA, Houk CP, Ahmed SF, Hughes IA. Intersex organized by the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society and the European Society for Paediatric Endocrinology. Pediatrics. 2006;118:e488–500.

 • Lin-Su K, Vogiatzi MG, Marshall I, Harbison MD, Macapagal MC, Betensky B, Tansil S, New MI. Treatment with growth hormone and luteinizing hormone releasing hormone analog improves final adult height in children with congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:3318–25.

 • Lo JC, Schwitzgebel VM, Tyrrell JB, Fitzgerald PA, Kaplan SL, Conte FA, Grumbach MM. Normal female infants born of mothers with classic congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84:930–6.

 • Long DN, Wisniewski AB, Migeon CJ. Gender role across development in adult women with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. J Pediatr Endocrinol Metab. 2004;17:1367–73.

 • Mao R, Nelson L, Kates R, Miller CE, Donaldson DL, Tang W, Ward K. Prenatal diagnosis of 21-hydroxylase deficiency caused by gene conversion and rearrangements: pitfalls and molecular diagnostic solutions. Prenat Diagn. 2002;22:1171–6.

 • Merke DP, Chrousos GP, Eisenhofer G, Weise M, Keil MF, Rogol AD, Van Wyk JJ, Bornstein SR. Adrenomedullary dysplasia and hypofunction in patients with classic 21-hydroxylase deficiency. N Engl J Med. 2000;343:1362–8.

 • Meyers RL, Grua JR. Bilateral laparoscopic adrenalectomy: a new treatment for difficult cases of congenital adrenal hyperplasia. J Pediatr Surg. 2000;35:1586–90.

 • Meyer-Bahlburg HF, Dolezal C, Baker SW, New MI. Sexual orientation in women with classical or non-classical congenital adrenal hyperplasia as a function of degree of prenatal androgen excess. Arch Sex Behav. 2008;37:85–99.

 • Minutti CZ, Lacey JM, Magera MJ, Hahn SH, McCann M, Schulze A, Cheillan D, Dorche C, Chace DH, Lymp JF, Zimmerman D, Rinaldo P, Matern D. Steroid profiling by tandem mass spectrometry improves the positive predictive value of newborn screening for congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:3687–93.

 • New MI. Extensive clinical experience: nonclassical 21-hydroxylase deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:4205–14.

 • Nigawara T, Kageyama K, Sakihara S, Takayasu S, Kawahara M, Imai A, Ohyama C, Usui T, Sasano H, Suda T. A male case of nonclassical 21-hydroxylase deficiency first manifested in his sixties with adrenocortical incidentaloma. Endocr J. 2008;55:291–7.

 • Nimkarn S, Lin-Su K, Berglind N, Wilson RC, New MI. Aldosterone-to-renin ratio as a marker for disease severity in 21-hydroxylase deficiency congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:137–42.

 • Ogilvie CM, Crouch NS, Rumsby G, Creighton SM, Liao LM, Conway GS. Congenital adrenal hyperplasia in adults: a review of medical, surgical and psychological issues. Clin Endocrinol (Oxf). 2006a;64:2–11.

 • Ogilvie CM, Rumsby G, Kurzawinski T, Conway GS. Outcome of bilateral adrenalectomy in congenital adrenal hyperplasia: one unit's experience. Eur J Endocrinol. 2006b;154:405–8.

 • Pang S. Congenital adrenal hyperplasia. Endocrinol Metab Clin North Am. 1997;26:853–91.

 • Pang S, Shook MK. Current status of neonatal screening for congenital adrenal hyperplasia. Curr Opin Pediatr. 1997;9:419–23.

 • Parajes S, Quinteiro C, Domínguez F, Loidi L. High frequency of copy number variations and sequence variants at CYP21A2 locus: implication for the genetic diagnosis of 21-hydroxylase deficiency. PLoS ONE. 2008;3:e2138.

 • Pinhas-Hamiel O, Zalel Y, Smith E, Mazkereth R, Aviram A, Lipitz S, Achiron R. Prenatal diagnosis of sex differentiation disorders: the role of fetal ultrasound. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:4547–53.

 • Quintos JB, Vogiatzi MG, Harbison MD, New MI. Growth hormone therapy alone or in combination with gonadotropin- releasing hormone analog therapy to improve the height deficit in children with congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:1511–7.

 • Rohrer TR, Gassmann KF, Pavel ME, Dörr HG. Pitfall of newborn screening for congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Biol Neonate. 2003;83:65–8.

 • Saada J, Grebille AG, Aubry MC, Rafii A, Dumez Y, Benachi A. Sonography in prenatal diagnosis of congenital adrenal hyperplasia. Prenat Diagn. 2004;24:627–30.

 • Schalkwijk J, Zweers MC, Steijlen PM, Dean WB, Taylor G, van Vlijmen IM, van Haren B, Miller WL, Bristow J. A recessive form of the Ehlers-Danlos syndrome caused by tenascin-X deficiency. N Engl J Med. 2001;345:1167–75.

 • Speiser PW, Dupont B, Rubinstein P, Piazza A, Kastelan A, New MI. High frequency of nonclassical steroid 21-hydroxylase deficiency. Am J Hum Genet. 1985;37:650–67.

 • Stikkelbroeck NM, Hoefsloot LH, de Wijs IJ, Otten BJ, Hermus AR, Sistermans EA. CYP21 gene mutation analysis in 198 patients with 21-hydroxylase deficiency in The Netherlands: six novel mutations and a specific cluster of four mutations. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:3852–9.

 • Sugino Y, Usui T, Okubo K, Nagahama K, Takahashi T, Okuno H, Hatayama H, Ogawa O, Shimatsu A, Nishiyama H. Genotyping of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency presenting as male infertility: case report and literature review. J Assist Reprod Genet. 2006;23:377–80.

 • Therrell BL Jr, Berenbaum SA, Manter-Kapanke V, Simmank J, Korman K, Prentice L, Gonzalez J, Gunn S. Results of screening 1.9 million Texas newborns for 21-hydroxylase-deficient congenital adrenal hyperplasia. Pediatrics. 1998;101:583–90.

 • Trinh L, Nimkarn S, New MI, Lin-Su K. Growth and pubertal characteristics in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007;20(8):883–91.

 • Tusié-Luna MT, White PC. Gene conversions and unequal crossovers between CYP21 (steroid 21-hydroxylase gene) and CYP21P involve different mechanisms. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995;92:10796–800.

 • van der Kamp HJ, Wit JM. Neonatal screening for congenital adrenal hyperplasia. Eur J Endocrinol. 2004;151 Suppl 3:U71–5.

 • Van Wyk JJ, Gunther DF, Ritzén EM, Wedell A, Cutler GB, Migeon CJ, New MI. The use of adrenalectomy as a treatment for congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 1996;81:3180–90.

 • Votava F, Török D, Kovács J, Möslinger D, Baumgartner-Parzer SM, Sólyom J, Pribilincová Z, Battelino T, Lebl J, Frisch H, Waldhauser F. Estimation of the false-negative rate in newborn screening for congenital adrenal hyperplasia. Eur J Endocrinol. 2005;152:869–74.

 • Wedell A. Molecular genetics of congenital adrenal hyperplasia (21-hydroxylase deficiency): implications for diagnosis, prognosis and treatment. Acta Paediatr. 1998;87:159–64.

 • White PC, New MI, Dupont B. Structure of human steroid 21-hydroxylase genes. Proc Natl Acad Sci U S A. 1986;83:5111–5.

 • White PC, Vitek A, Dupont B, New MI. Characterization of frequent deletions causing steroid 21-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988;85:4436–40.

 • Wilson RC, Mercado AB, Cheng KC, New MI. Steroid 21-hydroxylase deficiency: genotype may not predict phenotype. J Clin Endocrinol Metab. 1995;80:2322–9.

 • American Academy of Pediatrics; Technical report: congenital adrenal hyperplasia. Section on Endocrinology and Committee on Genetics. Pediatrics. 2000;106:1511–8.

 • Bachelot A, Chakthoura Z, Rouxel A, Dulon J, Touraine P. Classical forms of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in adults. Horm Res. 2008;69:203–11.

 • Donohoue PA, Parker KL, Migeon CJ. Congenital adrenal hyperplasia. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, Vogelstein B, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease (OMMBID). New York: McGraw-Hill. Chap 159. Available at www.ommbid.com. Accessed 9-4-09.

 • Forest MG. Recent advances in the diagnosis and management of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Hum Reprod Update. 2004;10:469–85.

 • Forest MG, Tardy V, Nicolino M, David M, Morel Y. 21-Hydroxylase deficiency: an exemplary model of the contribution of molecular biology in the understanding and management of the disease. Ann Endocrinol (Paris). 2005;66:225–32.

 • Gonçalves J, Friães A, Moura L. Congenital adrenal hyperplasia: focus on the molecular basis of 21-hydroxylase deficiency. Expert Rev Mol Med. 2007;9:1–23.

 • New MI. An update of congenital adrenal hyperplasia. Ann N Y Acad Sci. 2004;1038:14–43.

 • New MI. Extensive clinical experience: nonclassical 21-hydroxylase deficiency. J Clin Endo Metab. 2006;91:4222–31.

 • New MI. 21-hydroxylase deficiency: classical & nonclassical congenital adrenal hyperplasia. In: Pediatric Endocrinology. Chap 8a. Updated 4-16-2006. Available at http://endotext.org. Accessed 8-20-10.

 • Nimkarn S, New MI. Prenatal diagnosis and treatment of congenital adrenal hyperplasia. Horm Res. 2007;67:53–60.

 • Speiser PW, White PC. Congenital adrenal hyperplasia. N Engl J Med. 2003;349:776–88.